powerpointpræsentationen

Report
Læring i bevægelse - hvorfor?
Dokumenteret: fysisk aktivitet
fremmer læring uanset alder…
”Fysisk aktivitet forbedrer
kognition. Det er sandsynliggjort
i forhold til problemløsning, logisk
tænkning, rumopfattelse,
sproglige færdigheder,
arbejdshukommelse,
selvopfattelse og
opmærksomhed.”
Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011
Dokumenteret: fysisk aktivitet
fremmer læring uanset alder…
”Læring fremmes bedst, hvis
den fysiske aktivitet er
udfordrende, varieret og
indebærer
succesoplevelse.”
Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning,
2011
Dokumenteret: fysisk aktivitet
fremmer læring uanset alder…
”fysisk aktivitet integreret i
undervisning ud over
idrætsundervisning har vist
sig at fremme læring.”
Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning,
2011
“Et fagligt løft af folkeskolen”
- formål
1. at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan,
2. at mindske betydningen af social baggrund i forhold til
de faglige resultater, og
3. at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og
praksis
Bevægelse i folkeskolereformen
•
•
•
•
•
•
•
45 minutters motion og bevægelse hver dag
Tættere samarbejde mellem skole og foreninger
Mulighed for oprettelse af eliteidrætsklasser
Idræt som prøvefag efter 9. klasse
Én ekstra lektion i idræt om ugen i 1. klasse
Efteruddannelse af lærere
Tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger
og andre medarbejdere med relevante
kompetencer
Bevægelse i folkeskolereformen
§15. ”Undervisningstiden
skal tilrettelægges, så
eleverne får motion og
bevægelse i gennemsnitligt
45 minutter om dagen.”
1. Fagopdelt
undervisning, herunder
idræt.
Det skal medvirke til at
fremme sundhed hos børn
og unge og understøtte
motivation og læring i
skolens fag.
1. Fag og emner
2. Læringsparathed,
sociale kompetencer,
alsidig udvikling,
motivation og trivsel.
1. Obligatoriske emner
2. Understøttende
undervisning.
Fag og emner
Adskilt
Integreret
Kombineret
Understøttende UV
Idræt
Idrætsfaget!
Egne fagmål jf. Faghæfte 6

Formålet er, at eleverne gennem alsidige
idrætslige læringsforløb, oplevelser,
erfaringer og refleksioner opnår færdigheder
og tilegner sig kundskaber, der medfører
kropslig og almen udvikling.

Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at
opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og
udvikle forudsætninger for at forstå
betydningen af livslang fysisk udfoldelse i
samspil med natur, kultur og det samfund og
den verden, de er en del af. Eleverne skal
opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår
for sundhed og kropskultur.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne
forudsætninger for at tage ansvar for sig
selv og indgå i et forpligtende fællesskab.
Bevægelse ADSKILT fra boglig
undervisning
Formål
Primært:
• Læringsparathed og
Sundhed
• Konsolidering af læring
(høj intensitet – efter
boglig undervisning)
Sekundært:
• Trivsel
Bevægelse KOMBINERET med boglig
undervisning - UDEN sammenhæng
Formål
Primært:
• Læringsparathed
Sekundært:
• Trivsel
• Sundhed
Bevægelse INTEGRERET i boglig
undervisning - MED sammenhæng
Formål
Primært:
• Læring
Sekundært:
• Motivation
• Sundhed
• Trivsel
Den Åbne Skole
•
Skolerne skal indgå i
samarbejder, herunder i
form af partnerskaber, med
lokalsamfundets kultur-,
folkeoplysnings-, idræts og
foreningsliv…
•
(…) der kan bidrage til
opfyldelsen af folkeskolens
formål og mål for
folkeskolens fag og
obligatoriske emner.
Den Åbne Skole
•
Samarbejdet kan dels vedrøre
den understøttende
undervisning, dels tjene som
inspiration og supplement til den
fagopdelte undervisning.
•
Der skal sikres en variation i de
understøttende undervisningsopgaver, som svarer til målene
for folkeskolens formål og mål
for forskellige fag og emner.
Dette kan fx ske ved en generel
introduktion til forskellige
idrætsformer i indskolingen i
samarbejde med lokale
idrætsforeninger.
Den Åbne Skole
•
Samarbejdet skal desuden
medvirke til, at eleverne er
bekendt med mulighederne
for et aktivt fritidsliv (…)
•
Fx kunne en lokal
idrætsforening afvikle et
undervisningsforløb for
udvalgte klassetrin inden
for foreningens konkrete
idrætsgren/-grene.
Den Åbne Skole - er det nyt?
Fælles Mål for idræt
Undervisningen skal lede frem
mod, at eleverne har tilegnet
sig kundskaber og
færdigheder, der sætter dem i
stand til at…
5. klasse:
kende lokalområdets
muligheder for
idrætsudfoldelse
7. klasse:
kende til lokalområdets
foreningstilbud og mindre
udbredte idrætsgrene
9. klasse:
undersøge muligheder for
at etablere idrætslige
aktivitetstilbud i
lokalområdet
afprøve enkelte af
lokalområdets idrætstilbud inden for og uden for
foreningerne
Læring i Bevægelse – derfor!
www.skoleidraet.dk
Læs mere om
DANSK SKOLEIDRÆT
på skoleidraet.dk

similar documents