Last ned litteraturlisten i pdf med omtaler av flere av bøkene

Report
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket om:
Flerkulturell kommunikasjon og kompetanse
Jeløya, Arbeidsgruppa for Østfoldprosjektet 7.-8. mai
Utvalgt litteratur:
Bergset, Kari (2011): Systematisk familieterapi og interkulturell kompetanse (s.180-195) I Fokus på familien nr. 3.
Tilgjengelig i Idunn.no (abonnement)
Fife, Agnes (2011): Har jeg forstått riktig?: kulturforskjeller i hverdagslivet
Beskriver kulturelle mønstre som kan prege hvordan folkegrupper tenker og oppfører seg Forfatteren har
tverkulturell kommunikasjon som fagområde, og har siden 80-tallet arbeidet med nordmenns møte med
globaliseringsprosessene og måte vi kan bidra til å skape felles forståelse
Holte, Pål Ousland (2011): Flerkultur og parallellkultur. I Stat og styring nr. 4
Om behov for interkulturell kompetanse for å forstå «den andre».
Piller, Ingrid (2011): Intercultural communication : a critical introduction. Edinburgh university press.
Ved å kombinere analytiske og sosiolingvistiske perspektiver, gir forfatteren introduksjon til feltet interkulturell
kommunikasjon. Har litteraturliste
Ruud, Anne Kirsti (2011): Hvorfor spurte ingen meg?. Gyldendal akademisk, Oslo
Beskriver samtalesituasjoner med barn i vanskelige situasjoner i livet, når barnet begynner i barnehagen eller på
skolen, utsettes for mobbing, innlegges i sykehus, har mistet et nært familiemedlem eller må flytte til et fosterhjem
eller en barnevernsinstitusjon.
Straume, Ingerid S. (2011): Danning i en flerkulturell lærerutdanning. I Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 1. S. 5-15.
Artikkel om danningsprosesser i en flerkulturell skole og minoritetselevers inkludering i majoritetskultur. Danning er
et klassisk tema for den akademiske pedagogikken og et tradisjonelt læringsmål for de pedagogiske profesjonene.
Tilgjengelig i Idunn.no (abonnement)
Gressgård, Randi (2010): Multicultural dialogue: dilemmas, paradoxes, conflicts. Berghan, New York (Se omtale)
Thorshaug, Kristin, Stina Svendsen og Berit Berg (2010): Barnevern i et minoritetsperspektiv: evaluering av
videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern. NTNU Samfunnsforskning, Trondheim
Hovedmålsetningen med videreutdanningen er at deltakerne skal opparbeide kunnskap om hva et kultursensitivt
barnevern innebærer, samt øke egne ferdigheter i arbeidet med barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn
Phil, Joron (2010): Etnisk mangfold i skole: det sakkyndige blikket. Universitetsforlaget, Oslo (Se omtale)
Bøhn, Harald og Mange Dypedal (2009): Veien til interkulturell kompetanse. Fagbokforlaget, Bergen. (Se omtale)
Eide, Ketil (2009): Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge.
Gyldendal akademisk, Oslo
Ønsker du videre lesning se http://www.imdi.no/bibliotek eller besøk oss i Tollbugata i Oslo. Du kan også abonnere
på nyheter fra biblioteket på www.MoMbloggen.blogspot.com
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket om:
Flerkulturell kommunikasjon og kompetanse
Jeløya, Arbeidsgruppa for Østfoldprosjektet 7.-8. mai
Utvalgt litteratur forts./flere ressurser:
Sandvik, Margaret (2009): Lær meg norsk før skolestart! : språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle
barnehagen
Stier, Jonas& Margareta Sandström Kjellin (2009): Interkulturellt samspel i skolan / Jonas Stier, Margareta
Sandström Kjellin. Studentlitteratur, Lund
Johnsen, Hans Chr. Garmann (2005): Fra forvaltning til dialog : strategi for bedre tjenestekvalitet i offentlige
virksomheter gjennom brukermedvirkning og dialog (Se omtale)
Djuliman, E. Og Hjort, L. (2007): Bygg broer, ikke murer : 97 øvelser i flerkulturell menneskerettigheter,
flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (Se omtale)
Flere ressurser:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Verktøykasse for likeverdige offentlige tjenester. Kan lastes ned fra:
http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Verktoy/Verktoykasse-for-likeverdige-offentlige-tjenester/
Offentlige publikasjoner:
NOU 2010:7 Fra mangfold til mestring. Kan lastes ned fra Regjeringen.no:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/NOU-2010-7.html?id=606151
Migrasjonsforskning
Se bibliotekets lenkesamling: http://www.delicious.com/stacks/view/EYNuap
Ønsker du videre lesning se http://www.imdi.no/no/Bibliotek/temaoversikt eller besøk oss i Tollbugata i Oslo.
Du kan også abonnere på nyheter fra biblioteket på www.MoMbloggen.blogspot.com
MoM-biblioteket anbefaler:
Randi Gressgård (2010) Mulitcultural dialogue : dilemmas, paradoxes,
conflict
Randi Gressgård ser på dilemmaer og paradokser i
frihetsretorikken i sin nye bok om multikulturell
dialog. Økende krysskulturell migrasjon stiller
demokratiske stater overfor en særskilt utfordring:
hvordan sikre like rettigheter og verdighet for
individer og samtidig anerkjenne kulturell forskjell?
Gressgårds doktoravhandling "Dilemmaet mellom
likeverdighet og særegenhet som ramme for
flerkulturell dialog” (2003) drøfter vilkårene for
dialog mellom majoritet og minoritet i det
flerkulturelle Norge. Hovedanliggendet er å
avdekke ideologiske føringer i moderne, vestlig
tenkemåte som står i veien for et politisk mål om
gjensidig integrasjon mellom majoritet og
minoritet. Avhandlingens sentrale bidrag er en
diskusjon av ulike teoretiske posisjoner
vedrørende flerkulturell dialog, hvor forholdet
mellom Oss og de Andre blir analysert. Et
hovedargument er at forholdet mellom Oss og de
Andre blir skapt og opprettholdt innenfor en
spesifikk forståelsesramme. Denne
forståelsesrammen tilsier at alle individer blir
betraktet som likeverdige og derfor krever lik
behandling, mens kulturelle grupper blir betraktet
som særegne og derfor krever forskjellig
behandling, i form av anerkjennelse av kulturell
særegenhet. Forholdet mellom de to ?
likeverdighet og særegenhet ? blir behandlet som
et multikulturalistisk dilemma. Spørmålet er
hvordan individuell likeverdighet og kulturell
særegenhet kan holdes i hevd som idealer på én
og samme tid, og hvordan en dialog skal
organiseres som tar reelt hensyn til minoritetenes
perspektiver.
Boken kan lånes på Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket. Ta kontakt med [email protected]
MoM-biblioteket anbefaler:
Joron Phil (2010)
Etnisk mangfold i skolen : det sakkyndige blikket
Boken gir et innsyn i
hvordan normalitet og
avvik blir skap i en
flerkulturell pedagogisk
situasjon, og forfatteren
retter et kritisk blikk mot
sakkyndige utredninger
av minoritetselever.
Hvordan håndteres
etnisk mangfold i
skolen? Hva er
bakgrunnen for at det er
så mange
minoritetselever som får
spesialundervisning?
Hvordan blir elevene
diagnostisert? Hvilke
konsekvenser får dette
for etnisk
marginalisering i skolen?
Spørsmålene studeres
både i et historisk og
flerkulturelt perspektiv.
Har litteraturliste og
register. © DnBB AS
Boken kan lånes på Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket. Ta kontakt med [email protected]
MoM-biblioteket anbefaler:
Johnsen, Hans Chr. Garmann (2005)
Fra forvaltning til dialog : strategi for bedre tjenestekvalitet i offentlige
virksomheter gjennom brukermedvirkning og dialog
Boken drøfter hvordan vi
skal sikre kvalitet på
tjenester, hvordan vi skal få
til brukermedvirkning og
dialog, og hva kvalitet på
tjenester er. Det
argumenteres for at
offentlige virksomheter kan
bli mer brukerrettet. I tillegg
diskuteres prinsipielle sider
ved utvikling av
tjenestekvalitet, blant annet
forhold som privatisering,
rettssikkerhet, demokrati og
etiske sider ved offentlig
tjenesteyting. Boken egner
seg som lærebok innen
ledelsesfag, statsvitenskap
og helse- og
sosialadministrasjon. Den
vil også være til nytte for
alle som jobber med å
bedre tjenestekvalitet
innenfor offentlig sektor.
Med litteraturliste og
stikkordregister. © DnBB AS
Boken kan lånes på Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket. Ta kontakt med [email protected]
MoM-biblioteket anbefaler:
Bøhn, H. og Dybedahl, M. (2009):
Veien til interkulturell kompetanse
Veien til interkulturell
kompetanse er beregnet på alle
som ønsker å kommunisere
bedre, både i yrkeslivet og privat.
Med utgangspunkt i fag-feltet
interkulturell kommunikasjon
viser forfatterne gjennom
eksempler, anekdoter og enkel
teori hvordan forskjellige faktorer
kan påvirke kommunikasjon
mellom mennesker som har ulik
bakgrunn. Boken gir et godt
grunnlag for å reflektere over
hvordan man kommuniserer, og
for å utvikle interkulturell
kompetanse. Slik kompetanse er
etterspurt av ansatte i
helsevesenet, politiet, forsvaret,
barnehage- og skolesekto-ren,
NAV, næringslivet og en rekke
andre institusjoner og
organisasjoner både nasjonalt og
internasjonalt. Boken kan brukes i
etterutdanning og som
supplement til annen
pensumlitteratur innenfor de
fleste høyere utdanninger.
Levert av © DnBB AS
Boken kan lånes på Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket. Ta kontakt med [email protected]
MoM-biblioteket anbefaler:
Djuliman, E. Og Hjort, L. (2007)
Bygg broer, ikke murer : 97 øvelser i flerkulturell menneskerettigheter,
flerkulturell forståelse og konflikthåndtering
Boka inneholder 97 konkrete
øvelser i menneskerettigheter,
flerkulturell forståelse og
konflikthåndtering. Den har også
korte innføringer i de enkelte
emnene. Boka kan brukes av
lærere i grunn- og videregående
skole og i voksenopplæring, i
frivillige organisasjoner, i
introduksjonsprogram for
flyktninger og innvandrere og av
ungdomsledere. © DnBB AS
Boken kan lånes på Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket. Ta kontakt med [email protected]

similar documents