Klasserumsledelse og elevinddragelse

Report
Klasserumsledelse og
elevinddragelse
Hvilke tendenser tegner sig fra følgeforskningen?
Ved Astrid Lundby, CeFU
Fælles undersøgelsesspørgsmål
Udfordring: Hvordan motiveres og inddrages en stadig mere sammensat
elevgruppe?
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Udvikling, afprøvning,
dokumentation
Projekt
Projekt
Projekt
Viden, dataindsamling,
analyse
Ny viden: Hvordan kan elevinddragelse og
klasserumsledelse bidrage til at flere elever
oplever motivation og læring?
Komponenter i klasserumskulturen
Skolekultur
Elevkultur
KLASSERUMSKULTUR
Lærerkultur
Undervisningsformer og læring
Hvordan er undervisningen på din skole?
Meget klasseundervisning
79%
Læreren styrer
79%
Meget gruppearbejde
75%
Teoretisk
57%
Afvekslende
54%
Ensformig
43%
Skal selv lære stoffet
42%
Ofte feedback
37%
Afprøver stoffet
34%
Ofte projekter
32%
Arbejde kreativt
32%
Eleverne bestemmer
22%
Gymnasieundersøgelsen startbillede :: 16/12/2013 :: CEFU, Aalborg Universitet
Hvordan lærer du bedst?
Feedback
87%
God stemning
86%
Aktiv deltagelse
85%
Arbejdsro
80%
Praktisk
74%
Afvekslende
70%
Arbejde selvstændigt
68%
Krativitet
68%
Projekter
65%
Gruppearbejde
61%
Lærerstyret
60%
Klasseundervisning
57%
Medbestemmelse
Arbejder alene
Teoretisk
50%
48%
45%
Gymnasieundersøgelsen startbillede :: 16/12/2013 :: CEFU, Aalborg Universitet
Jeg lærer bedst, når….
(tematiseret og i vilkårlig rækkefølge)
…vi kan hjælpe og støtte hinanden fagligt i klassen
...når der er forbindelse mellem teori og anvendelse
…når jeg kan relatere mig personligt/interessemæssigt til det faglige indhold
…når der er fokus på læring (i stedet for karakterer)
…jeg selv kan være med til at præge undervisningen
…der bliver varieret mellem forskellige undervisningsformer
…læreren tager udgangspunkt i mit faglige niveau
Faglig hjælp og støtte blandt eleverne
”At man kan, man kan sådan hjælpe hinanden. (…)Jeg føler, altså hende
jeg sidder ved siden af, hun er god til matematik, og så nogle gang kan vi
hjælpe hinanden. Hvis nu der er noget, som hun ikke forstår, eller som jeg
ikke forstår. Så i stedet for, at vi skal vente på, at læreren kommer ned og
hjælper os, hvis hun for eksempel hjælper tre andre, så kunne hun for
eksempel hjælpe mig…”
(Elev 1.g, STX)
”Ligesom når jeg læser en tekst. Så har jeg også millioner af spørgsmål
nogle gange, eller, så er der noget, jeg ikke helt lige forstår. Og så er
der nogle ting, jeg virkelig har forstået, som jeg, altså, du ved. Hvor
der er andre, som ikke har forstået det, og så kan man sidde og snakke
om det, og så kan den anden berige mig på noget, som jeg ikke har
forstået”
(Elev 3.g, STX)
At sætte sit præg på undervisningen (form/indhold)
Elev 1: Ja, også- Altså de der gruppefremlæggelser i biologi, det synes
jeg også har fungeret rigtig godt, fordi han bare har sagt, ’Jamen, I må
egentlig formidle det, som I vil..(…) og det fik jeg egentlig rigtig meget
ud af. Jeg synes, at det var skide sjovt, og selvom jeg, selvom man
bruger lidt mere tid på det, så er det noget man brænder for, og det er
noget- Altså, så lærer man det bare meget mere, og det synes jeg bare
er vildt sjovt. Og så kunne jeg også, altså, så kunne de andre også se,
sådan kunne man også gøre det. Eller sådan noget.
Elev 2: Det handler også om, at vi skal have nogle faste rammer, men
alligevel også have noget frihed, til også selv at kunne vælge nogle
ting.
(Elever 3.g STX)
Elevstrategier
Elevstrategier: Elevernes bevidste og ubevidste
navigation i klasserumskulturen
Tværgående temaer, der har betydning for
elevstrategierne:
• Lærings- eller performanceorientering
• Oplevelse af ‘at høre til’ og at kunne navigere
(herunder den enkelte elevs forudsætninger)
• Mening med uddannelsen – her og nu og på sigt
Eksempel på elevstrategiernes
udtryk (1/3)
”Det er også meget det der, for eksempel lektierne, det
der med motivation, jeg føler ikke, altså når vi får så
mange lektier for. Altså afleveringer, det er det vigtigste
for læreren. Så når jeg får for mange afleveringer for, så
laver jeg ikke de der lektier, vi har til… for eksempel i
dag har vi måske lektier for til i morgen i dansk, hvor vi
måske sådan skal læse ditten og datten(…)For eksempel
næste uge har jeg 4-5 afleveringer. ”
(Elev, 1.g., STX)
(Eksempel 2/3)
Elevstrategi udtrykt gennem deltagelse i
undervisningen:
”…et eller andet sted, så er det jo lidt en forkert motivation ik’, at,
på en måde, at man har til at deltage i undervisningen, at man
gør det egentlig kun for at få en god karakter. Det synes jeg
egentlig lidt selv, at det ligger bare bag i hovedet hele tiden ,og
det altså det er bare en stressende faktor, der ikke burde være
der, den burde være at det er sjovt at lære, at det er interessant
at lære, og at man er glad for at komme i skole ikke? Og ikke
bare for at få en god karakter. ”
(Elev, 3.g, STX)
(Eksempel 3/3)
”Altså jeg har i rigtig, i hele første halve år og rigtig lang
tid inden, har jeg faktisk ikke sagt noget, fordi jeg er
rigtig genert på mange punkter, men jeg synes, at jeg er
blevet bedre til sådan at række hånden op, og, og
tvinge mig selv til at sige nogle ting, og så række
hånden op når det så endeligt er (…)”
(Elev, 1.g, STX)
Klasserumskultur og relation til lærer
• Klasserumskulturen skabes kontinuerligt og i et samspil
• Lærerrollen er ikke på forhånd givet, men bliver
opbygget i relationen mellem lærer og klasse
Opbygning af relation mellem lærer og klasse
”Det er sådan, altså jeg synes generelt, at vi snakker godt med
alle lærerne og føler at alle lærerne, synes vi har lidt for meget
krudt i røven, og laver måske lidt for lidt. Men jeg tror alle
sammen godt kan lide os. Og, det er behageligt, at de godt
kan lide os. (…) Vores [-]lærer er der ikke rigtig nogen, der er
så gode venner med, og man bliver sådan lidt trist i timerne
og sådan, man bliver sådan, årh, det gider jeg ikke. Hvorimod
dem man har det godt med, og dem man godt kan lide, der
bliver man meget mere motiveret ik’? Til at lave noget.”
(Elev, 3.g, STX)
Indsatserne
Der er to håndtag at skrue på:
‘Rammer og styring’ og ‘elevinddragelse’
‘Rammer og styring’
Fokus på adfærd i klasserummet
• Vær opmærksom på hvordan og om de ændrede
rammer understøtter elevernes læring
Temaer fra indsatserne
• Klasserumsledelse når eleverne ikke har lavet lektier
• Siddepladser og nye vaner
• Normer og klasserumsregler
Når eleverne ikke har lavet lektier…
Udfordringer:
• Negativt afsæt for undervisningen (frustrationer,
forsvarsposition)
• Eleverne er til stede men de er uopmærksomme og
deltager ikke
• Fokus på forstyrrende adfærd i stedet for læring fx
”læg den mobil væk”
Eksempler fra indsatserne
1. Eleverne bliver fordelt i grupper ud fra
forberedelsesniveau
2. Lektieintegration
Opmærksomhedspunkter
• Inkluderende læringsmiljø vs. accept af
manglende forberedelse
• Undervisning med fokus på eksamenspensum
Siddepladser og deltagelse
Siddepladser afspejler elevernes
deltagelsesmønstre
”Jeg har altid været den der, der har siddet på bagerste række ik’?
Og jeg havde nogle mål med, at nu skulle jeg sgu længere frem, og
det var lige efter en god periode, og sådan, men så blev det
sommerferie, og så blev karakterne ikke lige så gode igen, og det
var demotiverende ik’? Og så har jeg faktisk ikke holdt dem siden,
men holdt dem faktisk starten, med at der var jeg sgu på(…)”
Opmærksomhedspunkter
• Nye siddepladser ændrer ikke nødvendigvis elevernes
deltagelsesmønstre
• Pædagogisk opfølgning er nødvendig
• Der ligger et potentiale i at inddrage eleverne
Klasserumsregler og normer
Udfordring forud for indsats:
Nogle elever/klasser navigerer ud fra et afvigende regel- og
normsæt i forhold til, hvad der er accepteret og anerkendt i den
givne skolekultur
”-én ting var, hvis de ikke havde læst, men hvis de ikke engang
havde bøger med! Så vi skal simpelthen lære dem at være HFeller gymnasieelever og gøre vores forventninger fuldstændig
tydelige” (Lærer, STX og HF)
Eksempel
Interviewer: (…)’blackliste’ [styringstiltag i forbindelse med indsats], er
det godt for at få gode vaner, eller er det godt for at man holder
op med at larme?
Elev 1:
Jeg tror bare det er godt ift. at man holder op med at larme
Elev 2:
Ja, det tror jeg også. Dette der med vanerne, det tror jeg ikke de
kan gøre så meget ved, det tror jeg er eleverne individuelt, der
skal, altså min holdning er jo, at man også selv har valgt at gå
her ikke?
(Elever, 1. HF)
Opmærksomhedspunkter:
• På den ene side er der blandt eleverne tilfredshed med den
store lærerstyring, men på den anden side lærer de ikke at
‘styre sig selv’
• Fokus på adfærd kan komme til at skygge for læringsudbyttet
Elevinddragelse
• Fokus på læring
• Eleven som aktør
• Elevinddragelse i både undervisningsformer og indhold
Eksempler fra indsatserne:
Valg og indflydelse
Inddragelse af elevernes hverdagsliv/interesser
Elevens selvledelse
Valg og indflydelse
”De skal i gang med at tone studieretningen, siger hun [læreren]. De starter
med to minutter, hvor de individuelt sidder og skriver ned, hvordan de tænker
at man kan arbejde med [studieretningen] i dansk.
Der går mere end to minutter, men Jette lader dem sidde og skrive. De første
sidder nu og kigger, men et par enkelte skriver stadig. Jette går rundt i klassen.
”Det sidste halve minut”, siger hun. ”I kan se, det er ikke nemt at være lærer.
Vi er ved at lave et undervisningsforløb sammen”. Jette deler dem op i grupper
og beder dem snakke sammen og så skal de skrive noget op på tavlen fra hver
gruppe. Jette går i gang med at lave en mindmap på tavlen. Hun tager først
den ene gruppe. ”Meget originalt”, siger hun. Næste gruppe begynder at
forklare om deres emne. ”Kan man belyse det med danskfaget?”, spørger
Jette. ”Det tror jeg godt, men jeg ved det ikke”, svarer eleven. ”Prøv at tænke
over det, så kommer jeg tilbage til dig”
(Feltnoter, STX, 1.g)
Inddragelse af elevernes hverdagsliv/interesser
Lærer 1: Jens og jeg, er du sindssyg, hvor vi tænker meget over hvad det er for nogle
eksempler man tager op, fordi det er jo virkelig noget der kan, noget de kan
relatere til er enormt vigtigt altså, og det er nogle gange svært i matematik,
men nogle gange så kan man altså faktisk godt finde nogle eksempler som
siger dem noget ikke.
Lærer 2: Altså i geografi der lader jeg dem meget tage udgangspunkt i deres egen
hjemadresse osv., når vi ligeså snart vi ser på et kort (…) når de skal se på
kort og se på hvor der er forurenet osv., jamen så lader jeg dem tage deres
egen adresse fordi det synes de faktisk er lidt mere sjovt at sidde at se på
historisk kort, og se hvad der egentlig har ligget der før. Altså det får fanget
de fleste af dem vil jeg sige, ikke alle, men næsten alle vil jeg sige, så kan
man alligevel.
(Interview med lærere og ledelse)
Elevens selvledelse
Teknikker/redskaber som eleverne bruger til udvikling af deres
personlige læreproces
Noteteknik
Eleverne arbejder med at producere egne noter og bruge dem som
del af personlig læreproces (kontra at skrive noter af fra tavlen)
Mindfulness
Klassen arbejder med at skabe nærvær og fokus hos den enkelte elev
Vær opmærksom på:
Eksplicitering af læringsformålet
Inddragelse af eleverne i processen og evaluering af indsatsen
sammen med eleverne
Refleksionspunkter fra interviews med lærere
og ledelse
• Projektets forankring. Afhænger af organiseringsform og
hvem, der er initiativtager til projektet (fx leder, lærer)
• Projektets omfang. Der er stor forskel på hvor mange, der har
været involveret og hvor store forandringsprocesser, der har
været sat i gang
• Inddragelse af elever. Der er uudnyttet potentiale for
inddragelse af elever før, under og efter processen

similar documents