LMS i brukerperspektiv - nåtid og framtid

Report
LMS i et brukerperspektiv
Trender i sektoren
Stephen Baxter
5th November 2014
NTNU e-læringsseminar
Formålet var å kartlegge de overordnede behovene til et fremtidig e-læringssystem
sett fra et undervisnings-, administrativt og studentperspektiv.
Seminaret ble delt i to deler hvor første del besto av presentasjoner mht forventninger
til et fremtidig e-læringssystem og andre del besto av gruppearbeid. Formålet med
gruppearbeidet var å utarbeide følgende:
En spesifikasjon av de 3-5 viktigste premissene for en vellykket innføring og anvendelse
av et nytt e-læringssystem.
De viktigste tjenester et fremtidig e-læringssystem bør levere sett fra et:
Lærerperspektiv
Studentperspektiv
Administrativt perspektiv
Anbefalinger som skulle danne et grunnlag for en videre anskaffelse av et fremtidig
læringsstøttesystem
2
NTNU e-læringsseminar
Premisser for innføring av et fremtidig e-læringssystem:
• E-læringssystem bør være modulbasert, bestå av en minimumsløsning som
inneholder basis LMS-funksjonalitet med muligheter for videre utvidelse etter
behov.
• Sterk studentinvolvering i hele anskaffelses- og implementeringsprosessen.
• NTNU skal tilby undervisning som har tett kobling til forskning og innovasjon og som
stimulerer til tverrfaglighet.
3
NTNU e-læringsseminar
Tjenester et fremtidig e-læringssystem bør levere:
• E-læringssystem, må dekke basis LMS student- og ansattetjenester blant annet
• Deltakerliste
• Kommunikasjon og samhandling,
• Emnerom
• Kalender/timeplan
• Pålogging uavhengig av verktøy
• Muliggjøre samarbeid og deling av informasjon og åpne for bruk av sosiale verktøy
• Skal fungere som en kommunikasjonskanal mellom
student-lærer
student-student.
Student – lærer - andre interessenter
• Skal formidle informasjon / tjenester sømløst mellom ulike web tjenester og
fagsystemer
4
NTNU e-læringsseminar
Anbefalinger knyttet til den videre anskaffelsesprosessen:
• E-læringssystemet skal være modulbasert og inneholde LMS kjernefunksjonalitet
samtidig som løsningen skal være åpen for sømløs integrering mot andre
fagsystemer og web tjenester.
• Et e-læringssystem skal støtte opp om de pedagogiske målsettinger NTNU setter seg
og ha studentenes læring i fokus.
• Gjennomføre et pilotprosjekt med et begrenset antall emner
• Iverksette samarbeid og informasjonsutveksling med andre institusjoner i sektoren
som er i en lignende situasjon.
5
Trender i markedet
6
HYPE CYCLE
7
Software as a Service - Student information Systems
SaaS - SiS
(Gartner 2014)
8
Software as a Service - Student information Systems
(SaaS – SiS)
Definition: Software as a service (SaaS) for student information systems (SISs) in
education is software that is owned, delivered and managed remotely by one or more
providers, based on a single set of common code and consumed in a one-to-many
model by all contracted customers at any time, on a pay-for-use basis or as a
subscription.
Position and Adoption Speed Justification: SISs are the heart of institutional ERP
suites, providing both back-office administrator and student/faculty-facing
functionality to manage key institutional information assets, such as student courses
taken, grades and transcripts. SIS solutions delivered as SaaS applications have been
available for some time, but primarily for very small institutions; however, recently,
several vendors have initiated development of comprehensive SaaS SIS solutions.
(Gartner 2014)
9
Software as a Service - Student information Systems
SaaS - SiS
•
SaaS SISs have been successfully adopted in a small number of institutions in the
general education sector
•
Recent announcements and development by major vendors provide a much
anticipated SaaS - SiS option for large, complex and global institutions.
•
We expect the benefit for implementing this technology will be high, given the
potential for dramatically improving the user experience and thereby promoting
student engagement and faculty productivity.
•
Individual components are expected to begin becoming generally available in late
2014 or early 2015, at which point we expect the speed of adoption to accelerate.
(Gartner 2014)
10
Massive Open Online Courses (MOOC)
(Gartner 2014)
11
Massive Open Online Courses (MOOC)
Massive Open Online Course er fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle.
(Ref
Utdanningen.no)
Definition: The massive open online course (MOOC) is an online phenomenon originally
made possible by: cloud-based social networking facilitation of acknowledged experts in a
field of study; freely accessible online resources; and hundreds to thousands of registered
students. MOOCs have free (no fee) open enrollment to anyone anywhere with network
access. Students self-organize their participation in a MOOC.(Gartner 2014)
12
Massive Open Online Courses (MOOC)
The long-term success of MOOCs cannot yet be determined, but MOOCs are heading
down to the Trough of Disillusionment as the community gets past the hype and gathers
real experience about MOOCs. The next two years should deliver a more sustainable
learning offering that will bring value to the education ecosystem, with or without the
MOOC acronym.
MOOC is already transforming into several new online learning delivery models.
Altogether, this merits a position for MOOC approximately halfway between the Peak of
Inflated Expectations and the Trough of Disillusionment, but we also see it becoming
obsolete before reaching the Plateau of Productivity, as we await the new forms this
"technology" will take on in the Hype Cycle.
(Gartner 2014)
13
Social Learning Platform for Education
(Gartner 2014)
14
Social Learning Platform for Education
Definition: A social learning platform is an extension of traditional systems for learning
management and learning content management that incorporates social software
features to support structured social and informal, as well as formal, learning
activities. The platform supports learners' desire to receive learning a needed. Newer
models include massive open online course (MOOC) platforms.
Position and Adoption Speed Justification: As awareness of the impact of informal
and structured social situations on learning grows, students, faculty members and
researchers are expecting social software features to support collaborative learning
environments. Vendors are adopting product development strategies that are sociallearner-centric, while educational institutions are exploring how best to use new
social software options.
(Gartner 2014)
15
Social Learning Platform for Education
User Advice: Institutions that have a single-purpose learning system installed
should engage with their current vendors to understand the product
development road map for enhancing systems with social software features. If
their current vendors do not have plans for adding these features, or if the time
frame for development is too long, then institutions should look for solutions
that can be easily integrated into their learning stack.
(Gartner 2014)
16
Oppsummering
•
•
•
Dagens og morgendagens studenter har en klar formening om at
HU-sektoren må legge til rette for en sterkere grad av sosial læring enn
tilfellet er i dag.
Det finnes flere alternative plattformer som vil kunne være aktuelle
løsninger
Hovedpoenget er at sosial læring er og vil bli ytterligere etterspurt i den
nærmeste fremtid, og dette behovet må dekkes.
17

similar documents