Powerpointoplæg om omsorg og udvikling

Report
Kan man gøre andre mennesker lykkelige?
om professionel omsorg og udvikling
Lykke
- aspekter af det gode liv
1) Ydre goder: Magt, rigdom og sundhed
2) Indre goder: Erkendelse og indsigt
3) Nydelse og lyst
4) Sociale goder: Velfærd, muligheder og rettigheder
To forudsætninger for det gode liv
(i) Vi lever vores liv i overensstemmelse
med vores holdninger til, hvad der giver
livet værdi.
(ii) Vi har frihed til at sætte spørgsmålstegn ved vores værdier, så vi kan vurdere
og ændre dem, hvis vi ønsker det.
Socialetik
Hvad er forskellen på en socialarbejder (pædagoger, omsorgsarbejdere m.fl.) og en læge?
Omsorg
At tage vare på andre mennesker som værdifulde
og uerstattelige, og hvis behov vi søger at komme
i møde.
Omsorgspligt og -hensyn:
”At tage vare på andre mennesker som værdifulde og
uerstattelige...”
Udspringer af de etiske værdier om værdighed og
at gøre det gode og principperne barmhjertighed
og solidaritet.
Behovet for omsorg
”...og hvis behov vi søger at komme i møde.”
Et basalt, personligt, socialt og umiddelbart behov,
som bør afhjælpes.
Mindre vægt på at forbedre den enkeltes situation
på sigt, udvikle evner, realisere potentiale.
Socialt arbejde er omsorgsarbejde: hjælp og støtte,
etablere relationer, kompensere (for mangler).
Udvikling
Gradvis ændring af egenskaber
ved en genstand, et fænomen
eller individ over tid.
Menneskelig udvikling:
Involverer foruden gunstige naturlige forhold et valg.
Vi har mulighed for at handle og
for ikke at handle. Vi har desuden
mulighed for at handle på forskellige måder – der kan være mere
eller mindre gode.
Behovet for udvikling
Den enkelte bør have mulighed for at
realisere sit potentiale, udvikle sig til et
ypperligt eksemplar af sin art.
Støtte den enkelte i at udvikle sine evner,
forbedre sin situation på sigt.
Mindre vægt på basale og umiddelbare
behov.
Socialt arbejde er udviklingsarbejde:
behandling, prøvning, tilegnelse af
kompetencer.
Normalisering
Hvilket menneskesyn ligger til grund
for en udviklingsorienteret tilgang til
socialt arbejde?
Rationalitet
Adfærd kan korrigeres
Fri vilje
Myndiggørelse
Skadesreduktion
Hvilket menneskesyn ligger til
grund for en omsorgsbaseret
tilgang til socialt arbejde?
Produkt af samfund, arv m.m.
Forbedre livskvalitet nu og her
Determineret
Reducere skader og gener
Omsorg for omsorgens egen skyld
Særlige hensyn til udsatte borgere i forhold til f.eks. misbrug,
sundhed og sociale kompetencer, der er selvbegrundende.
Overbeskyttende forældre, der forkrøbler deres barn.
Ældre, der mister praktiske evner i ældreplejen.
Sociale tilbud, der fastholder borgere på lavt funktionsniveau.
Udvikling for udviklingens egen skyld
Et ufravigeligt krav om udvikling af mennesker,
arbejde, viden, kunst osv.
En norm for hvordan vi indretter samfundet
og lever vores liv – en ny ”religion”?
Dilemmaer i moderne socialarbejde
Socialarbejdets dobbelte karakter, omsorg og
udvikling, at balancere skadesreduktion og
normalisering, kan i en række situationer
aktualisere etiske problemer og dilemmaer.
Dilemma
En vanskelig situation, hvor vi har to eller
flere valgmuligheder. Uanset hvad vi vælger,
er resultatet ikke det, vi helst vil have. Der er
gode grunde til at vælge både valgmulighed
A og B. Men vi kan ikke vælge både A og B,
og vi må træffe et valg. Vælger vi A, udelukker det B, vælger vi B, udelukker det A.
Etisk dilemma
Etik og moral spiller ind, når vi
skal vælge den bedste handling.
Der er gode etiske og moralske
grunde til at vælge både
valgmulighed A og B, men et
valg skal træffes. I det etiske
dilemma skal vi prioritere og
vælge mellem værdier, der er i
konflikt med hinanden.
Medicin
Borgers sundhed
Professionel pligt (udvikling)
Borgers selvbestemmelse
Professionel pligt (omsorg)
”-----------”
Dilemma:
”Borger vil
ikke tage sin
medicin”
Borgers selvbestemmelse
Professionel pligt (omsorg)
Ikke medicin
Borgers sundhed
Professionel pligt (udvikling)
Omsorg og udvikling: Balancegangen
Socialt arbejde som både omsorgs- og
udviklingsarbejde.
Normalisering og myndiggørelse
Skadesreduktion og livskvalitet nu
En kombination af de to perspektiver
og tilgange afhængig af situationen.
Midte og håndtering
Midtens hverken-eller
Hverken A eller ikke-A; enten A eller B; både A og B.
Hverken A eller B:
Negativ definition af midten, C
som afstandtagen fra det ensidige (perspektiv, tilgang)
Midtens fylde
Midtens C som kreativt alternativ.
Midten som fylde i stedet for tomhed:
Et punkt kendetegnet ved ligevægt og balance.
Flow og balance
En mental tilstand, hvor vi oplever os selv fuldt ud opslugt af
det, vi beskæftiger os med.
Flow er ekstase, fordi vi er ved siden af os selv. Vi glemmer os
selv og ”bliver ét” med den aktivitet, vi udfører.
En oplevelse af, at alt falder på plads, hvor tid og sted ophører,
og vores aktivitet giver mening og nydelse, mens vi gør det.
Mihály Csíkszentmihályi:
”Flow: The Psychology of Optimal Experience”, 1990

similar documents