Nye sporbarhedsregler for fiskevarer og akvakulturprodukter

Report
Nye sporbarhedsregler for fiskevarer og
akvakulturprodukter
De nye regler vedr. sporbarhed og
forbrugeroplysning finder anvendelse fra 1.
januar 2012.
Titel
2
Formålet med sporbarhedsreglerne:
• Dokumentere produkternes oprindelse
• Gennemsigtighed i kæden
• Modvirke køb og salg af ulovlige fisk
Titel
3
Regelhenvisninger:
• Kontrolforordningen: Rådets forordning nr. 1224/2009
af 20. november 2009 om oprettelse af en EFkontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af
reglerne i den fælles fiskeripolitik (artiklerne 56 – 58).
• Gennemførelsesbestemmelserne: Kommissionens
gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EFkontrolordning (artiklerne 66-68).
Titel
4
Generelle sporbarheds- og afsætningsregler
Disse gælder for alle partier af fiskevarer og
akvakulturprodukter.
Kontrolforordningens artikler 56, 57, samt 58, nr. 1.-4.
Titel
5
Kontrolforordningens artikler 56, 57,
og 58, nr. 1.-4.
• Fiskevarer og akvakulturprodukter skal samles i partier
inden første salg
• Forsynes med passende mærkning for at sikre at hvert
enkelt parti kan spores
• Kun tilladt at sammenlægge og opsplitte partier efter
første salg, hvis der er sporbarhed tilbage til fangst- eller
høsttrinnet.
Titel
6
Fortsat: Kontrolforordningens artikler 56, 57,
og 58, nr. 1. – 4.:
• Når der er fastsat et mindstemål for en art, skal
operatører med ansvar for køb, salg, oplagring eller
transport kunne bevise at produkterne overholder
mindstemålet på alle trin.
Titel
7
Oplysnings- og mærkningskrav
På partier af visse fiskevarer og akvakulturprodukter
(KN kap. 3: EU vildtfanget saltvandsfisk og EU-havbrug)
Kontrolforordningens artikel 58.5, a) – h), samt
gennemførelsesbestemmelsernes artikler 66 - 68
Titel
8
Kontrolforordningens artikel 58.5, a) – h)
•
•
•
•
•
•
•
a) partinummer
b) fartøjsnummer og navn / navn på produktionsenhed
c) fiskens art (FAO alpha-3-kode), f.eks. COD
d) fangstdato eller -periode / produktionsdato
e) vægt
f) den direkte leverandørs navn og adresse
g) handelsbetegnelse, vid.skab.navn, fangstområde,
produktionsmetode (hav / fersk / akvakultur)
• h) om fiskevarerne tidligere har være nedfrosset
Titel
9
g) og h) stilles til rådighed for forbrugerne
• Kravene a) – h) gælder for KN kap. 3: EU vildtfanget
saltvandsfisk og EU-havbrug
• Kravene a) – f) gælder ikke for importerede fiskevarer og
akvakulturprodukter, EU-ferskvandsfisk og EUakvariefisk
• Kravene a) – h) gælder ikke for fiskevarer og
akvakulturprodukter fra toldposition1604 - 1605
Titel
10
Før første salg:
• Operatørerne afgiver de pågældende oplysninger om
(det oprindelige) parti senest ved det første salg.
Titel
11
Efter første salg:
• Operatørerne ajourfører de oplysninger, der
fremkommer ved, at partierne af fiskevarer og
akvakulturprodukter sammenlægges eller opdeles efter
første salg, så snart de pågældende oplysninger
foreligger.
Titel
12
Oplysningerne:
• Skal være anført i partiets mærkning eller på dets
emballage eller i et handelsdokument, der ledsager
partiet. Hvis handelsdokument skal mindst partinummer
være påført partiet.
• Kan være påført partiet vha. et identifikationsværktøj
som f.eks. en stregkode, en mikrochip eller lignende
anordninger eller mærkningssystemer.
Titel
13
Skærpelse af reglerne fra 2013 og 2015:
Operatørerne skal påføre partiet oplysningerne vha. et
identifikationsværktøj som f.eks. en stregkode, en
mikrochip eller lign. anordninger eller mærkningssystemer:
• 2013: Fiskerier omfattet af en flerårig plan.
• 2015: For andre fiskevarer og akvakulturprodukter.
Titel
14

similar documents