Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

Report
Folkebiblioteket i folkeskolen
Nedslag i gode eksempler…..
Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt
for at afdække alle de muligheder, der opstår når
skole og biblioteker bruger hinanden.
I samarbejde med bibliotekarforbundet har vi
gennemført en undersøgelse i alle landets
kommuner primo 2014 –
Vi ser på resultaterne, med fokus på hvad
folkebibliotekerne og folkeskolen kan bruge
hinanden til, set i lyset af alle de andre
udviklingstrends vi også skal favne.
Se mere på db.dk/folkeskole
Michel Steen-Hansen db.dk
REFORM: Udfordret af aktuel
debat og negativ stemning
Lovgivning om samarbejdet mellem folkeskolen og
lokalsamfundet
Af § 1, stk. 4 i Lov om ændring af folkeskoleloven fremgår, at
”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af
partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-,
folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og
kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt
støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan
bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål
for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen
fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder,
og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for
samarbejdet”
Folkeskolens formål
• § 1. Folkeskolen skal ……dem lyst til at lære mere,
gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver
dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til
deres forståelse for menneskets samspil med naturen
og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
• Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til
deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et
samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal
derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og
demokrati.
Demokrati & Digital dannelse
• Mange unge har svært ved at identificerer sig med det etablerede
demokrati og den offentlige sektor
• Digitaliseringen gør det ikke automatisk nemmere
• Den offentlige kanalstrategi som indføres 2015 udfordre
• Internettet kan være en ny demokratisk platform, men det kræver
læring
• Digital dannelse handle også om hvordan man mest
hensigtsmæssigt agerer på nettet
• Oplagt at bruge bibliotekernes
kompetencer som demokratiske
navigatører
Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet spurgte i januar 2014
landets bibliotekschefer hvordan og i hvilket omfang bibliotekerne arbejder
sammen med de lokale folkeskoler
db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde
http://www.emu.dk/modul/digital-dannelse-i-hvidovre-kommune
Biblioteket….
-findes i alle kommuner og kunne
være den institution der koordinerer
samarbejdet mellem kultur- og
fritidslivet og skolerne….
-det sker en del steder
Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014
db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde
Men hvad er et folkebibliotek, og hvad har de at tilbyde
fremtidens bruger?
Internet, e-bøger og google har
overflødiggjort folkebibliotekerne
Kun 21% af befolkningen er i en eller anden grad
enig i, at bibliotekerne er overflødiggjort af
internet, digitale tilbud og google.
Det er dog bemærkelsesværdigt, at den største
tilbøjelighed til at vurdere bibliotekerne ude er de
unge i alderen 15-29 år. Her gælder det for godt
33%.
Se undersøgelsen på fremtidensbiblioteker.dk
Se undersøgelsen på fremtidensbiblioteker.dk
• Et tilbud til alle, men aktuelt et nyt callcenter med 100 frivillige
på Frederiksberg Bibliotek i samarbejde med Frederiksberg
Kommune.
• lektiehjælp til 5.-10. klasses elever på 10 skoler
• en online livline til succes med lektierne i skoletiden, der
bygger bro mellem uddannelsesinstitutionerne og skaber
uformelle læringsrum via nettet.
• de frivillige rekrutteres blandt studerende fra
læreruddannelserne og andre højere uddannelsesinstitutioner.
Projektet er et samarbejde ml Frederiksberg Kommune,
Frederiksberg bibliotek og Statsbiblioteket
"Google give you thousands of
answers, the library gives you
the right one"
En del af folkeskole og folkebibliotek
Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014
db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde
Hvordan omsætter vi globale trends lokalt?
[Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen lægger op til,
at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det
omgivende samfund. ………….
Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at
beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i
praksis.]
Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014
db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde
www.kulturskolerne.dk/
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140304%20Inspirationskatalog%20om%20den%20aabne%20skole.ashx
www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Send-os-dit-eksempel
Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden
Og flere eksempler på
db.dk/folkeskole
Michel Steen-Hansen
[email protected]
www.db.dk
Biblioteksdebat.dk

similar documents