Gnavere og støttetandede

Report
Dykænder
Benene er placeret længere
tilbage på kroppen.
Er tilpasset fødesøgning under
vandet.
Bagtåen er stærkt sammentrykt
og har en bred hudlap.
Dykænder letter fra vandet med
tilløb.
Langsommere formering end
svømmeænder.
Bred hudlap
Rødhovedet and
Kendetegn:
Han: Øverste del af hals og hoved
stærkt Rødt/orange
Hun: Lysere brun på bryst og bug med
mørkere brun overside.
Hun: Lyst brun parti fra øjne og ned.
Hun: Brun kalot over øjnene.
Begge køn har relativt smal og højt
næb. Hunnen er mørk, med lys spids
og hannens orange.
Forveksling:
Hannen kan forveksles med taffeland
han, der dog er grå over ryggen.
Hunnen med taffeland-hun, der dog
har mere fladtrykt næb.
Rødhovedet - han
Rødbrunt hoved
Rødt næb
Brun ryg
Sort bryst
Rødhovedet - hun
Brun isse
Mørkegråt næb med
rosa/orange spids
Brunlig krop
Taffeland
Kendetegn:
Han: Rødbrunt hoved, sort bryst, grå
krop, røde øjne.
Han: Blåt, bredt næb med sort spids
og gråt spejl.
Hun: Brun på hals og hoved med lidt
lysere brunt parti mellem næb og øjne.
Hun: Gråbrun krop.
Hun: Mørkt, bredt næb med sort spids.
Forveksling:
Hannen kan forveksles med
rødhovedet and han, og hunnen med
rødhovedet and hun. Rødhovedet and
har smalt og højt næb, hvor taffeland
har bredt næb med sort spids.
Taffeland - han
Rødbrunt hoved
Rødt øje
Grå stribe
Sort bryst
Mørkt næb, med lyst tværbånd
Taffeland - hun
Mørkt, bredt næb med sort spids
Gråbrun krop
Troldand
Kendetegn:
Troldand hannen har sort hoved og
ryg med tydelig sort top.
Hunnen har sort, mørkebrunt hoved
og ryg. Lysere brunt bryst og bug samt
mindre udviklet top.
Begge køn har hvidt vingespejl.
Begge køn har blåligt næb med mørk
spids.
Forveksling:
Troldand kan forveksles med bjergand
han, der dog har grå ryg og ingen
tydelig top. Troldand hun med
bjergand hun, som har mere grå bug
og ofte er lys hvidlig omkring næbrod.
Troldand
Fakta om Troldand
Orden:
Andefugle, dykænder (ferskvandsdykker).
Vægt:
600 – 1100 g.
Udbredelse:
Udpræget Nordeuropæisk art. Yngler fra Island til Storbritanien,
gennem et bælte til Rusland samt helt op i Nordskandinavien.
Trækfugl:
Meget almindelig på træk. Især i isvintre ligger der mange troldænder
i de danske farvande og søer, de fleste i Østdanmark.
Yngleforhold:
Troldanden yngler i Danmark. Den er monogam.
Fødegrundlag:
Snegle og muslinger som søges om natten. Dagrester (hviler) typisk i
søer.
Vildtudbytte:
Der nedlægges ca. 10.000 årligt.
Vinge han
Vinge hun
Troldænder
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi.
Yngler troldanden i Danmark?
Er troldanden en svømmeand?
Hvinand
Kendetegn:
Hvinand hannen har sort hoved med stor, hvid,
rund plet ved næbroden samt gule øjne.
Hunnen har mere spraglet grå-brun krop og ryg
samt brunt hoved.
Begge køn har et højt mere fladtrykt hoved end
de øvrige ænder.
Der kommer en karakteristisk lyd fra vingerne
under flugt (klirren/hvinen).
Forveksling:
Hvinand han forveksles ikke med andre arter
grundet den hvide plet mellem øje og næb.
Hvinand hun kan forveksles med taffeland hun.
Hvinand
Fakta om hvinand
Orden:
Vægt:
Udbredelse:
Yngleforhold:
Trækfugl:
Fødegrundlag:
Vildtudbytte:
Andefugle, dykænder.
720- 300 g, hannen størst
Skandinavien og nordøst på med sydgrænse i Danmark.
Hvinanden yngler kun i et lille antal i Danmark. Den yngler i hule
træer og opsatte redekasser. Den er monogam.
Meget almindelig på træk i de danske farvande. Der overvintrer
mellem 50.000-100.000 stk.
Snegle og muslinger.
Der nedlægges 10.000-15.000 årligt.
Hvinand
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi.
Er hvinanden en dykand?
Yngler hvinænder i hule træer?
Er hvinanden en svømmeand?
Hvinand
Bjergand
Kendetegn:
Han: Sort hoved, hals og bryst.
Han: grå ryg og hvid bug.
Hun: Sort/mørkebrun med lyst parti
ved næbroden.
Hun: Gråbrun krop.
Blåligt næb med mørk spids hos
begge køn.
Forveksling:
Hannen kan forveksles med troldand
han. Troldanden har tydelig top og sort
ryg. Hunnen med troldand hun.
Troldand hun har normalt ikke hvidt
parti ved næbroden.
Bjergænder
Havlit
Kendetegn:
Han: Midterste halefjer meget forlængede.
Han: Sort næb med rosa bånd, samt rosa
kind.
Hun: Mere spraglet grå-brun, med mørk ryg,
lys bug og lyse partier i hovedet.
Forveksling:
Næppe med andre arter også fordi den er
udpræget havdykker, som ofte træffes lang
fra land.
Havlit
Ederfugl
Kendetegn:
Ederfugl hannen er udfarvet sort/hvid med
grøn nakke. De unge hanner er spraglede
sort/hvide.
Hunnen er varm, ensfarvet brun.
Ungfugle ligner hunnen.
Forveksling:
Kan ikke forveksles med andre arter, da den
er væsentlig større end øvrige dykænder.
Ederfugl
Fakta om ederfugl
Orden:
Vægt:
Udbredelse:
Yngleforhold:
Trækfugl:
Kuldstørrelse:
Fødegrundlag:
Vildtudbytte:
Andefugle, dykænder (havdykand).
1500-2500 g.
Nordisk art.
Ederfuglen yngler i Danmark med ca. 20.000 ynglepar. Den er
monogam.
Yngler i kolonier samt enkeltvis på øer og holme på fiskeriterritoriet.
Den danske bestand suppleres i løbet af efteråret med fugle fra
Skandinavien. Den samlede vinterbestand i danske farvande
vurderes til at være i underkanten af 500.000 stk., men er disse år
vigende bla. grundet problemer på ynglepladserne (sygdom). Det ses
bla. på, forholdet mellem han og hun har ændret sig radikalt over de
sidste årtier fra ca 60% han og 40% hun, til at hannerne i dag udgør
langt størstedelen af bestanden.
Den lægger 3-5 æg med en rugetid på 2 dage.
Snegle og muslinger.
Der nedlægges ca. 60.000 årligt.
Ederfugl
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi.
Er ederfuglen en svømmeand?
Er ederfuglen koloniruger?
Yngler ederfuglen i Danmark?
Ederfugl
Sortand
Kendetegn:
Han: Helt sort med rødgult felt på
næbbet.
Hun: Mørk brun krop. Hoved med
mørk brun kalot og lysere gråbrun
strube og hals.
Ungfugle mere spraglede.
Forveksling:
Ikke med andre arter.
Sortand
Fløjsand
Kendetegn:
Han: Sort med tydeligt hvidt vingespejl
og gult næb.
Hun: Mørk brun krop med hvidt
vingespejl, mørkt næb og lille hvid prik
bag øjet.
Ungfugle ligner hunnen.
Forveksling:
Ikke med andre arter.
Fløjsand
Amerikansk skarveand
Kendetegn:
Han: Kastanjebrun hals og krop.
Han: Sort/mørkebrun isse, nakke og
hale, lyseblåt næb.
Han: Hvid kind.
Hun: Brunmeleret hals og krop,
mørkebrun isse, hvidlig kind, brunt
næb.
Amerikansk skarveand betragtes som
en invasiv art.
Forveksling:
Ikke med andre arter. Er en lille and.
Rødhovedet and
Taffeland
Troldand
Bjergand
Hvinand
Ederfugl
Havlit
Amerikans skarveand
Sortand
Fløjsand

similar documents