Kommunesammenslåing og bibliotek østfold 1

Report
Kommunesammenslåing og
bibliotek
Utfordringer og mulighet for bibliotekene i nye, sammenslåtte
kommuner v/ nestleder i Norsk bibliotekforening Lars Egeland
To løp, frivillig eller tvang?
• Departementet legger opp til to ulike løp i
reformperioden.
• 1.Kommuner som blir enige om sammenslåing og
gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015.
For disse kommunene vil sammenslåingene kunne
tre i kraft fra 1. januar 2018.
• 2. kommuner som ikke selv greier å bli enige om
sammenslåing. For disse vil sammenslåing vedtas
gjennom stortingsproposisjon om ny
kommunestruktur våren 2017.
• Kommunal- og moderniseringsdepartementet: ”I
utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for
Stortinget vil det bli lagt til grunn at
enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer
som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale
og nasjonale hensyn.” Departementet legger til
grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt
vil iverksettes senest fra 1. januar 2020.
De fleste er positive til større kommuner
• Oslo (NTB): 55 prosent av
befolkningen er positivt innstilt til å
få færre og større kommuner i
Norge. Aller mest positive er de
eldste og de med høyest
utdanning, viser en ny
undersøkelse.
• Flertallet i både bykommuner og
landkommuner er positive til større
kommuner, men motstanden er
større i landkommuner. Der er 35
prosent negative til større
kommuner, mot 30 prosent i
bykommunene.
.. Fordi de bor i en større kommune
• 40% av befolkningen bor i en
kommune med mer enn 50.000
innbyggere.
Hvorfor diskutere kommunestørrelse?
• Nye tjenester - robuste
kommuner?
• Effektiviseringsgevinst?
• Demokrati, folkestyre versus
interkommunale samarbeid
• Hensiktsmessige
kommunegrenser
• Arealpolitikk
..bibliotek er ikke avgjørende
Større tilfredshet i større kommuner
Mest populære offentlige tjeneste
Mange små kommuner, men vi har ikke hatt
noen kommunereform for byene
• Da herredene ble etablert var
det viktig at byene som hadde
privilegier, var små.
• Kommunereform på 60-tallet for
å sikre at herredene var store
nok.
• Ingen reform for byene, som
ofte har uhensiktsmessige
grenser.
Hvordan ser folkebibliotek-kartet ut?
• 2446 ansatte i landets
folkebibliotek.
• 45% dvs 1105 fagutdannete
bibliotekarer.
• 1762 årsverk. Av dette ble 971
årsverk utført av fagutdannede
bibliotekarer. Det utgjør 55 % av
total mengde årsverk.
• 312 av landets 428 kommuner
har fagutdannet biblioteksjef,
dvs 73 % av kommunene.
• Men i disse kommunene bodde
hele 88 % av landets befolkning.
• Biblioteksjefen eneste ansatte med
bibliotekutdanning i 147 komuner.
• I ytterligere 9 kommuner med ikkefagutdannet biblioteksjef, var det kun
én ansatt bibliotekar med
fagutdanning.
• Det er altså hele 156 kommuner der
en bibliotekfaglig utdannet person
jobber uten andre fagutdannete
kollegaer å rådføre seg med i egen
stab.
• I 76 kommuner er det kun en person
ansatt, uansett om vedkommende er
fagutdannet eller ikke.
Bibliotekloven gir oss et minimum, men har
ikke sikret kvaliteten..
• Engerutvalget: Biblioteket er
taperen i Kulturløftet
• Behov for økte driftsmidler
• Avstand – nytt kriterie?
• Bibliotektilbudet svekkes om
avstanden til bibliotek er over 3
km
Tønsberg og Nøtterøy – landets eneste
sambibliotek
• Et felles byområde delt av en
uhensiktsmessig
kommunegrense
• Innebærer sentralisering
• Som politiker: Umulig å styre
Utfordringer for bibliotekene som moderne
institusjoner: gylden mulighet eller trussel?
• Ebøker og digitalisering
• Økte kvalitetskrav
• Økt mobilitet for mange
• Svikt i offentlig økonomi
• Økt netthandel – behov for
stedsutviklende institusjoner
• Nye oppgaver: Debattarena
• Sterk forankring hos folk
• Økt behov for utdanning,
etterutdanning og hjelp til
fleksibel læring
• Mulig styrking av digital tilgang i
bibliotekrommet
Biblioteket viktigere når bank, post og annen
infrastruktur forsvinner..
• «Når vi etablerer et utvalg for
Stedsutvikling og kultur, vil det
være en selvmotsigelse å foreslå
å legge ned biblioteket»
Muligheter ved kommunesammenslåing
• Større bibliotekenheter mulighet for mer spesialiserte
tjenester – større fagmiljø
• Likevel beholde alle avdelinger
fordi de er nødvendige for
lokalsamfunnet i de
sammenslåtte kommunene
Tenke nytt om bibliotek
• Bibliotek i samdrift med
kulturhus/kino/grendehus
• Bibliotek i samdrift med
kommunalt servicekontor
• Ikke hovedbibliotek og
filialer,men bibliotek med ulike
avdelinger

similar documents