Overvågningsplan og tidsplan

Report
Velkommen til infodag
2013-2020 i
kvotehandelssystemet
Status
• NIM (gratis kvoter)
• Alle lande har indsendt NIM-lister
• Endelige tildelinger forventes omkring nytår
• Ny kvotelov
•
•
•
•
Implementerer reglerne for 2013-2020
Høring afsluttet 15. august
Behandles i Folketinget i efteråret
Forventes at træde i kraft 1. januar 2013
• Nye overvågningsplaner for alle
Formiddagens program
• Nye krav til overvågningsplaner
• Ændrede regler
• On-line system
• Hjælp og eksempler
• Særlig dokumentation for biobrændsler
• Bæredygtighedskriterier for for flydende
biobrændsler og biobrændstoffer
• Biogas i naturgasnettet
• Ny definition af biomasse
• Frokost
Eftermiddagens program
• Kapacitets- og driftsændringer med effekt
for gratis kvoter
• Væsentlige udvidelser og reduktion af
kapacitet
• Indstilling af drift
• Indberetning af ændringer
• Hvem er omfattet af kvoteordningen?
• Ny opgørelse af indfyret effekt
• Affaldsforbrænding
• Kemisk industri
Ændrede regler for overvågning
Kommissionens forordning 601/2012 (MRR)
•
•
•
•
•
Aktivitetsspecifikke metoder
Metodetrin
Usikkerhedsvurdering
Risikovurdering
Lempelser for produktionsenheder med
små emissionsmængder
• Fast format for overvågningsplaner
• Beskrivelse af procedurer
• Biomasse (selvstændigt punkt)
Aktivitetsspecifikke metoder
• MRR bilag IV
• Særskilt beskrivelse for hver
kvoteomfattet aktivitet
• Hvilke udledninger skal regnes med?
• Særlige metoder til at bestemme
emissionsfaktorer
• Særlige beregningsmetoder
• Flaring og røggasvask er inkluderet under
forbrænding
Metodetrin
• Udtryk for trinbaserede krav til kvaliteten
af overvågningen
• Højt metodetrin = høj kvalitet
• Usikkerhed ved opgørelsen af mængder
(aktivitetsdata)
• Metodevalg ved bestemmelse af
emissionsfaktor, brændværdi og
oxidationsfaktor
• 1 og 2: Standardfaktorer
• 3: Analyser
Kategorier af anlæg
Små emissionsmængder < 25.000 ton fossilt CO2
A. < 50.000 ton fossilt CO2
B. 50.000 – 500.000 ton fossilt CO2
C. > 500.000 ton fossilt CO2
Metodetrin
• Produktionsenheder med små
emissionsmængder: Metodetrin 1
• A og standardbrændsler: Lave metodetrin
(MRR bilag V)
• Gasformig og flydende brændsel: Trin 2
• Fast brændsel: Trin 1 for mængde og trin 2 for
faktorer
• Standardbrændsler er f.eks. gasolie,
fyringsolie, benzin, lampeolie, petroleum,
ethan, propan, butan og alle typer
flybrændstof
• Naturgas er ikke et standardbrændsel
Metodetrin
• B: Højeste trin dog op til to trin lavere ved
urimelige omkostninger
• C: Højeste trin dog op til et trin lavere ved
urimelige omkostninger
• Mulighed for yderligere tidsbegrænset
dispensation i op til tre år mod
forelæggelse af rapport om hvordan
overvågningen vil blive forbedret
• Trinnene fremgår af MRR bilag II
Metodetrin
• Mindre kildestrømme: tilsammen < 5.000
ton eller <10% dog højest 100.000 ton
• Højeste metodetrin, der ikke medfører
urimelige omkostninger
• Skal altid dokumenteres
• Ubetydelige kildestrømme: tilsammen
<1.000 ton eller <2% dog højest 20.000
ton
• Ingen krav til metodetrin
Metodetrin
• Energistyrelsens liste med
standardfaktorer lever op til metodetrin 2a
for beregningsfaktorer
• For naturgas overholder
standardfaktorerne metodetrin 3
• Mængder dokumenteret med
indkøbsfakturaer og opgjort efter danske
regler om metrologi lever op til metodetrin
2
• Gælder ikke leverancer med skib
Urimelige omkostninger
• Aktivitetsdata
• Reduktion i usikkerhed (%)* årlige
udledninger (ton) * 150 kr./ton
• Beregningsfaktorer og andre forbedringer
• 1 % * årlige udledninger (ton) * 150 kr./ton
• Udgifter mindre end 14.900 kr. (2000 €) årligt er
aldrig urimelige
• Dog kun 3725 kr. (500 €) årligt for
produktionsenheder, der udleder mindre end
25.000 ton fossilt CO2 årligt
Eksempel på urimelige omkostninger
• Årlig udledning 200.000 ton CO2
• Udledning bestemmes ved beregning
• Som udgangspunkt skal driftsleder
bestemme brændværdi og emissionsfaktor
ved analyser
• Hvis udgifterne til analyse er urimelige,
kan driftsleder anvende standardværdier
• Maksimal rimelig årlig udgift til analyser:
1%*200.000 ton * 150kr./ton = 300.000kr.
Usikkerhedsvurdering
• Overvågningsplanen skal vedlægges en
usikkerhedsvurdering, der dokumenterer,
at de relevante metodetrin er overholdt
• Udkast til EU-kommissionens vejledning
om usikkerhedsvurderinger kommer på
Energistyrelsens hjemmeside
• Produktionsenheder med små
emissionsmængder er undtaget fra at lave
usikkerhedsvurdering
Risikovurdering
• Overvågningsplanen skal vedlægges en
risikovurdering, der
• Identificerer de væsentligste risici
• Vurderer om kontrolaktiviteterne står i forhold
til de identificerede risici
• Identificerer de væsentligste risici for at
kontrolaktiviteterne ikke er tilstrækkelige
• Vurderer om procedurerne for
kontrolaktiviteterne står i forhold til disse risici
• Produktionsenheder med små
emissionsmængder er undtaget fra at lave
risikovurdering
Lempelser for produktionsenheder
med små emissionsmængder
• MRR artikel 47
• Undtaget fra kravene om
usikkerhedsvurdering og risikovurdering
• Kan anvende metodetrin 1
• Driftsleder kan anvende anslåede
lagerændringer
• Analyser kan foretages af ethvert teknisk
kompetent laboratorium
Fast format for
overvågningsplaner
• On-line skabelon i EDO
• Anbefales ved ”almindelig” overvågning
• Præsenteres om lidt
• Excel skema
• Anvendes ved direkte måling af udledningen i
skorstenen
• Anvendes ved kvoteomfattede udledninger af
PFC eller lattergas
• Anvendes ved transport eller geologisk lagring
af CO2
Procedurer 1
• Detaljer i overvågningen skal ligge som
interne procedurer
•
•
•
•
•
•
Prøvetagning
Analysemetoder
Håndtering af ansvar
Opdatering af overvågningsplanen
Datastrømsaktiviteter
Kontrolaktiviteter
• Beskrives kort i overvågningsplanen med
reference til den fulde procedure
Procedurer 2
• Eksempler/vejledning til procedurer for
simple produktionsenheder kommer på
Energistyrelsens hjemmeside
• Simple procedurer kan beskrives
fuldstændigt i overvågningsplanen uden
bagvedliggende beskrivelse
On-line overvågningsplan
• Fremvisning i EDO

similar documents