Strategiczny plan rozwoju PM4 Olsztyn

Report
Cel ogólny:
Dziecko Przedszkola Miejskiego nr 4
im. Pluszowego Misia w Olsztynie
ukierunkowanego na współpracę
„ponad granicami”
wyposażone zostanie w umiejętności
niezbędne do samodzielnego
i aktywnego funkcjonowania
w szkole podstawowej
i nawiązywania relacji
z rówieśnikami i dorosłymi.
Dziecko wykorzystuje własne możliwości
intelektualne do rozwoju w szkole
podstawowej i poza nią.
Dziecko jest samodzielne
w zakresie czynności
samoobsługowych..
Dziecko odkrywa związki przyczynowoskutkowe w treściach z różnych
przedmiotów. Pyta „dlaczego?”
Dziecko poprawnie komunikuje
się w grupie i poszukuje
sposobów rozwiązywania
konfliktów..
Dziecko bezpiecznie czuje się w
przedszkolu i lubi w nim przebywać.
Dziecko porozumiewa się w sposób poprawny
pod względem artykulacyjnym, fleksyjnym i
składniowym.
Istnieją ujednolicone działania przedszkola i domu
rodzinnego w kształtowaniu samodzielności,
postaw społecznych i kultury osobistej dzieci.
Mamy sprzęt fotograficzny i multimedialny.
Mamy dobrze wyposażone sale do działań
warsztatowych.
Potrafimy obsługiwać
internetowy system
informacji na poziomie
możliwości współpracy
w projekcie eTwinning.
Nauczyciele posługują
się językiem
angielskim na
poziomie
komunikatywnym.
Nauczyciel koncentruje się
na kształtowaniu u dzieci
umiejętności logicznego
myślenia i odpowiedzialności
za swoją edukacje.
Nauczyciele preferują
metody aktywizujące w
codziennej praktyce
dydaktycznowychowawczej.
Dyrektor poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych
dzieciom i nauczycielom poprzez motywowanie do nauki i otwarcie na
Europę.
PRZESZKODY
CELE POŚREDNIE
DZIAŁANIA
CZAS
OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
- brak poczucia
bezpieczeństwa
- dziecko czuje się
bezpiecznie w
przedszkolu i lubi w
nim przebywać
- opracowanie i
wdrażanie programu
adaptacyjnego dla
dzieci przyjętych do
przedszkola
wrzesień,
październik,
listopad
2013
Nauczycielka z gr. I
- brak umiejętności
samoobsługowych
- dziecko jest
samodzielne w
zakresie czynności
samoobsługowych
- treningi w zakresie
zdobywania kolejnych
umiejętności
samoobsługowych we
współpracy z rodzicami
wrzesień
2013 –
styczeń
2014
Nauczycielki,
dzieci z gr. I i II,
Rada Rodziców
- brak ujednolicenia w
postępowaniu
wychowawczym miedzy
rodzicami i
nauczycielami
- nauczyciele i rodzice
współpracują w
zakresie osiągania
samodzielności,
postaw społecznych i
kultury osobistej dzieci
- forum dla rodziców i
nauczycieli w sprawie
ujednolicenia
postępowania
wychowawczego z
dzieckiem
październik
2013, 2014,
2015, 2016,
2017, 2018
dyrektor Gabriela
Browarska,
socjoterapeuta ,
Katarzyna
Romanowicz
- brak zastosowania
metod
aktywizujących w
pracy z dziećmi
- brak umiejętności
logicznego myślenia i
samodzielnego
działania
- nauczyciele
preferują metody
aktywizujące w
codziennej praktyce
dydaktycznowychowawczej
- nauczyciel
koncentruje się na
kształtowaniu u
dzieci umiejętności
logicznego myślenia i
odpowiedzialności za
swoją edukację
- szkolenie dla nauczycieli z
wykorzystaniem narzędzi TIK,
TOC
- wykorzystywanie metody
projektu edukacyjnego w pracy
z dziećmi
- planowanie pracy w oparciu o
metody wyzwalające
samodzielne myślenie dziecka
- wdrażanie międzynarodowego
programu eTwinning
- wdrażanie innowacji
pedagogicznej w ramach
unijnego projektu „Młodzież w
działaniu”
- wdrażanie europejskiego
projektu „Szkoła Promująca
Zdrowie”
- wykorzystanie
międzynarodowych inicjatyw dla
ekologii
kwiecień
2015
- organizowanie zajęć
edukacyjnych umożliwiających
samodzielne rozwiązywanie
problemów („Chmurka”,
„Gałązka logiczna”, „drzewko
ambitnego celu”)
listopad 2014
dyrektor Gabriela
Browarska,
Urszula Ptak
wrzesień
2016
listopad 2013
styczeń 2014
styczeń 2014
– październik
2014
wrzesień
2013
styczeń 2015
Grupa IV
- brak kompetencji
językowych nauczycieli
- nauczyciele posługują
się językiem angielskim
na poziomie
komunikatywnym
- kurs języka
angielskiego dla rady
pedagogicznej
październik 2013
– czerwiec 2017
Dyrektor,
Iga Borowicz,
Danuta
Kłoskowska,
Urszula Ptak,
Katarzyna
Romanowicz,
Bogumiła Celmer.
- brak zaplecza do
działań warsztatowych
- mamy dobrze
wyposażone sale do
działań warsztatowych
- „Studio twórcze” –
doposażenie sal do
działań warsztatowych,
laboratoryjnych i
badawczych
warsztatowe –
2014,
laboratoryjne –
2015,
badawcze - 2016
Dyrektor,
Ewa Oller,
Danuta
Kłoskowska,
Bogumiła Celmer.
- brak sprzętu
fotograficznego i
multimedialnego
- mamy sprzęt
fotograficzny i
multimedialny
- zakup niezbędnego
sprzętu fotograficznego
i multimedialnego
styczeń 2014 –
styczeń 2015
Dyrektor,
Ewa Oller,
Iga Borowicz.
- brak znajomości
technologii
informatycznej przez
nauczycieli
- potrafimy
samodzielnie
przygotować film, spot,
prezentację w zakresie
wymiany działań
edukacyjnych drogą
internetową
- kurs technologii
informatycznej dla
nauczycieli
2014
Dyrektor,
nauczycielki.
- brak kompetencji
językowych u dzieci
- dzieci potrafią
porozumieć się w
sposób poprawny pod
względem
artykulacyjnym,
fleksyjnym i
składniowym
- brak umiejętności
współdziałania w
zespole
- dziecko zgodnie
współdziała w zespole i
podejmuje próby
rozwiązania konfliktów
na drodze negocjacji
- brak okazji do
budowania
pozytywnych relacji
społecznych z ludźmi o
różnej kulturze,
narodowości, religii
- dyrektor poszerza
zakres pedagogicznych
możliwości oferowanych
dzieciom i nauczycielom
poprzez motywowanie
do nauki i otwarcie na
Europę
- opracowanie
systemowych rozwiązań
wspomagania
logopedycznego przy
niwelowaniu wady
mowy
- treningi w zakresie
otwartej, śmiałej
komunikacji z dziećmi i
dorosłymi
- rozwijanie w dzieciach
wysokiej samooceny
- wykorzystanie metod
socjoterapii
wrzesień 2013 –
czerwiec 2017
Nauczycielki gr. I,
II, III i IV.
wrzesień 2013
Nauczycielka gr. I.
kwiecień 2014
Dyrektor.
- wykorzystanie narzędzi
TOC do poszukiwania
rozwiązań sytuacji
konfliktowych przez
dzieci
- opracowanie planu
wspomagania
nauczycieli z
uwzględnieniem
umiejętności trenerskich

similar documents