Idrett og økonomi

Report
Økonomi og regnskap
Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
• Store organisasjonsledd som NIF – idrettskretser –
særforbund og alle andre organisasjonsledd med årlig
omsetning på mer enn 5 mill. kroner er store
organisasjonsledd, de øvrige er små
• Strengere regler for store organisasjonsledd
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
VIRKEOMRÅDER
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
• Idrettsorganisasjoner skal føre regnskaper som gir et
korrekt bilde av organisasjonens økonomi
• Regnskapene skal vise den økonomiske stilling ved
regnskapsavslutningen (kalenderåret)
• Regnskapene skal dekke de ulike brukergruppers
informasjonsbehov for kontroll og styring.
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 1-1)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
• Regnskapene skal være spesifisert i henhold til Norsk
Standard kontoplan
• Regnskapene skal være i samsvar med lovgivningen,
forskrifter, retningslinjer og regelverket
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 1-1)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Noen definisjoner:
• Årlig omsetning er brutto samlede inntekter
• ”Regnskapsbruker” er alle som har interesse av å ha
tilgang til organisasjonsleddet virksomhet i kontroll- eller
styringsøyemed
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 1-2)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Noen definisjoner:
• Valgt revisor – valgt på årsmøte – behøver ikke å
være statsautorisert eller registrert (profesjonell) revisor
• Fleridrettslag – inndelt i grupper tilhørende ulike
særforbund og som ikke er organisert som
allianseidrettslag
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 1-2)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Noen definisjoner:
• ”Idrettsanlegg” er fast eiendom og betydelige
gjenstander til bruk i idretten – ikke videresalg
• ”Idrettsmateriell” er løsøre/gjenstander til bruk i
idretten – ikke betydelig verdi – ikke videresalg
• Årsmøte er ordinært eller ekstraordinært årsmøte, ting
eller generalforsamling – lovbestemt og behandler
lovbestemte saker
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 1-2)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
BOKFØRINGSBESTEMMELSER
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Grunnleggende bokføringsprinsipper:
• Ordentlig og oversiktlig regnskapssystem
• Fullstendighet
• Realitet
• Nøyaktighet
• Ajourhold
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-2)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Grunnleggende bokføringsprinsipper:
• Dokumentasjon
• Sporbarhet
• Oppbevaring
• Sikring
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-2)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering
– det skal utarbeides:
• Bokføringsspesifikasjon
• Kontospesifikasjon
• Kundespesifikasjon
• Leverandørspesifikasjon
• Spesifikasjon av lønnspliktige ytelser
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-3)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Bokføring og ajourhold
• Alle opplysninger som er nødvendig for å utarbeide
pliktig regnskapsrapportering med spesifikasjoner, skal
bokføres
• Bokføring så ofte som organisasjonsleddets/
transaksjonenes art og omfang tilsier
• Bokføringen skal være à jour før fristene for
regnskapsrapportering
• Under 300 bilag i året - à jour senest innen fristene for
regnskapsrapportering
• Kontanttransaksjoner registreres daglig
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-4)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Retting av bokførte opplysninger
• Ingen endring eller sletting etter at fristene for ajourhold
er utløpt
• Etter at fristene for ajourhold er utløpt – retting ved ny,
dokumentert postering – den opprinnelige posteringen
må først i sin helhet reverseres
• Dokumentasjon eller spesifikasjon ved sletting av
opplysninger
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-5)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Dokumentasjon av bokførte opplysninger
•
•
•
•
Bokførte opplysninger skal være dokumentert
Dokumentasjonen skal ha korrekt og fullstendig innhold
Ingen endring av dokumentasjon etter utstedelse
Det skal være en enkel, oversiktlig og kontrollerbar
forbindelse mellom bokføringen og dokumentasjonen
(toveis kontrollspor)
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-6)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Dokumentasjon av salg:
•
•
•
•
•
Nummer og data for utstedelse av dokumentasjon
Angivelse av partene
Ytelsens art og omfang
Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
Vederlag og betalingsforfall
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-7, nærmere redegjørelse)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Dokumentasjon av kjøp:
• Kjøp dokumenteres med salgsdokument utstedt av
selger
• Salgsdokumentet skal inneholde de samme
opplysningene som vist i forrige bilde
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-8, nærmere redegjørelse)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og
disposisjonsrett
• Bankinnskudd/lånegjeld dokumenteres ved oppgaver fra
bank/finansinstitusjon
• Kontantbeholdning telles ved årets slutt, dokumenteres,
signeres og dateres. Eventuelle differanser forklares
• Bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap
• Underslagsforsikring skal være tegnet for dem som
disponerer bankkontoer
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-16)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Oppbevaringsplikt av regnskapsmateriale
Oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt:
• Årsregnskap, årsberetning, pliktig
regnskapsrapportering, revisjonsberetning
• Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
• Dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger,
dokumentasjon av balansen
• Eventuelle brev fra revisor
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-18)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Oppbevaringsplikt av regnskapsmateriale
Oppbevares i tre år og seks måneder etter
regnskapsårets slutt:
• Avtaler som gjelder organisasjonsleddet
• Vesentlig tilleggsinformasjon
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-18)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
REGNSKAPSBESTEMMELSER
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Regnskapsåret:
• Skal være på 12 måneder og følge kalenderåret.
Fleridrettslag skal ha felles regnskapsår for alle
undergrupper og avdelinger
• Ved ny virksomhet eller opphør og ved omlegging av
regnskapsåret, kan regnskapsåret være kortere eller
lengre, men ikke over 18 måneder
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-1)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Regnskapene skal bokføres/registreres etter
regnskapsprinsippet:
• Inntekter skal bokføres/registreres i den periode de er
inntjent
• Utgifter skal bokføres/registreres i den periode de er
påløpt
• Fordringer, gjeld og andre forpliktelser skal fremgå av
regnskapet
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-2)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Årsregnskapet skal:
• omfatte hele virksomheten
• avgis innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret
• bestå av resultatregnskap, balanse og noter. Balansen skal signeres
av styrets medlemmer
• bestå av revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning
• settes opp med sammenligningstall for fjoråret
• avhengig av størrelsen på organisasjonsleddet ha med styrets
beretning
• for organisasjonsledd med flere grupper/avdelinger vise både de
enkelte gruppers og hele organisasjonsleddets regnskapsforhold
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-3)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
• Årsmøtet foretar den endelige fastsettelse av
regnskapet(-ene) og avgjør anvendelse av
overskudd og dekking av underskudd
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-3)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Årsregnskapet – krav til noter
•
Opplysning om anvendte regnskapsbestemmelser
•
Opplysninger for å bedømme den regnskaps-pliktige stilling og resultat som
ikke fremkommer av årsregnskapet for øvrig
•
Forklare om og hvordan samlingstallene er endret
•
Korrigeringer og omklassifisering i forhold til tidligere årsregnskap
•
Spesifikasjon av inntektene som ikke er spesifisert i resultatregnskapet
•
Lønnsforhold og ytelser til ledende ansatt og ytelser til styret oppgis
•
Antall medlemmer ved årsslutt skal oppgis
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-4)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Krav til regnskapet
• Idrettsanlegg skal oppføres i balansen – verdi lik
anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn gjelden knyttet
til anlegget
• påkostninger behandles på samme måten
• Avskrivning hurtigst mulig, minst med et beløp som svarer til
nedbetaling av langsiktig gjeld på anlegget.
• Idrettsanlegg m.m. kan ikke oppskrives ved opptak av nye lån
• Utbetaling i forbindelse med overgang av idrettsutøvere skal
kostnadsføres direkte
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-5)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Krav til regnskapet
• Varer til videresalg verdsettes i regnskapet til laveste verdi
• Idrettsmateriell skal kostnadsføres i det år det er anskaffet
• Verdipapirer (for eksempel aksjer), som ikke er knyttet til
eierandel i idrettsanlegg, skal oppføres med laveste verdi av
anskaffelsesverdi og verdi pr. oppgjørsdag. Pålydende og
eventuelt forfalstidspunkt oppgis som note til regnskapet)
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-6)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Krav til regnskapet
• Gjeldende regler for lønnsoppgaveplikt, skattetrekk og
arbeidsgiveravgift skal følges
• Styret og kasserer plikter å sette seg inn i, og følge reglene
som er gjengitt i skattedirektoratets veiledningshefter for
organisasjoner
• Skattetrekk skal settes inn på særskilt skattetrekkonto i bank,
og det innestående skal til enhver tid dekke skyldig
forskuddstrekk
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-7)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Krav til regnskapet
• Organisasjonsleddet skal følge gjeldene regler og lover
når det gjelder merverdiavgift dersom de er
avgiftspliktige etter loven
• Styret og kasserer plikter å sette seg inn i, og følge
reglene som er gjengitt i skattedirektoratets
veiledningshefter vedrørende merverdiavgift for
veldedige og allmennyttige organisasjoner og
institusjoner
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-8)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Skatteplikt
• Idrettsorganisasjoner er som hovedregel fritatt fra å betale formuesog inntektsskatt - ingen innlevering av selvangivelse
regnskapsskjema til ligningsmyndighetene
• Organisasjonsledd som driver økonomisk virksomhet, er i
utgangspunktet skattepliktig
• Er det tvil om idrettsorganisasjonen er skattepliktig, tas dette opp
med det lokale ligningskontoret eller annen skattemyndighet
• Styret og kasserer plikter å sette seg inn i, og følge reglene som er
gjengitt i skattedirektoratets veiledningshefter vedrørende skatt for
frivillige og ideelle organisasjoner
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 3-9)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
REVISJONSBESTEMMELSER
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Revisjon
• Alle idrettsorganisasjoner er pliktig til å ha revisjon
• Revisjon skal utføres av to revisorer valgt av årsmøtet, eller
av engasjert revisor
• Er revisor engasjert, skal årsmøtet velg en kontrollkomité på
minst 2 personer
• Revisor, eller revisors nærstående, kan ikke ha andre valgte
tillitsverv i vedkommende organisasjonsledd, eller være ansatt
i denne
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-1)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Revisors plikter:
• Vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i
samsvar med lov, forskrift og idrettens regnskaps- og
bestemmelser
• Vurdere om styret har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, i samsvar med idrettens
regnskaps- og revisjonsbestemmelser
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-2)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Revisors plikter:
• Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjon i årsregnskapet, vurdering
av benyttede regnskapsprinsipper og
regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og
presentasjon av årsregnskapet.
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-3)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Revisor skal kontrollere at regnskapet ikke
innholder:
a) Feil vedr. transaksjoner og hendelser i regnskapsåret:
a.
b.
c.
d.
e.
Gyldighet (vedrører organisasjonsleddet)
Fullstendighet (alt er tatt med)
Nøyaktighet (riktig beløp og riktig konto)
Periodisering (riktig år/periode)
Klassifisering (riktig konto)
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-3, nærmere presisering)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Revisor skal kontrollere at regnskapet ikke
innholder:
b) Feil vedrørende utgående balanse:
a. Eksistens (eiendeler, gjeld, egenkapital og at det tilhører
organisasjonsleddet)
b. Rettighet og forpliktelser (tilhører organisasjonsleddet)
c. Fullstendighet (fullstendig registrering av eiendeler, gjeld,
egenkapital)
d. Verdisettelse (korrekte beløp for eiendeler, gjeld, egenkapital)
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-3, nærmere presisering)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Revisor skal kontrollere at regnskapet ikke
innholder:
c) Feil vedrørende presentasjon og innhold:
a.
b.
c.
d.
Gyldighet, rettigheter og forpliktelser
Fullstendighet
Klassifisering og forståelighet
Nøyaktighet og verdisettelse
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-3, nærmere presisering)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Revisor skal foreta kontroller slik at regnskapet
ikke inneholder feil:
1. Kontrollere (stikkprøver) på attestasjon og godkjennelse
2. Vurdere arbeidsdelingen mellom den som attesterer og den som har
tilgang på likvider
3. Kontrollere kassebeholdning og bankavstemminger
4. Påse dokumentasjon med bilag og at bilagene tilhører
organisasjonsleddet
5. Påse at innbetalt medlemskontingent stemmer med
medlemsregisteret
6. Påse at det er betryggende kontroll med organisasjonens materiell
og utstyr
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-3, nærmere presisering)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Revisor skal foreta nødvendige kontroller:
7. Påse at idrettsanlegg og utstyr er forsikret
8. Påse at fondsmidler disponeres etter fastsatte statutter
9. Påse at tilskudd benyttes etter vilkårene for tilskuddet
10. Påse at oppgaveplikten (mva, skatt, lønn) er fulgt
11. Påse at det er ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon i samsvar med idrettens regnskaps- og
revisjonsbestemmelser
12. Påse at vedtak fra årsmøtet og styret er riktig uttrykk i regnskapet
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-3, nærmere presisering)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Mer om revisjon
• Revisjon av regnskapet skal foretas minimum en gang i
året i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet
• Revisor skal ha muligheter til å foreta de undersøkelser
om revisor finner nødvendig
• Styret og tillitsmenn skal sørge for at revisor får
opplysninger og bistand som kreves for utførelsen av
oppdraget
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-3)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Mer om revisjon
• Revisor skal hvert år legge frem en revisjonsuttalelse uten
unødig opphold og senest syv måneder etter regnskapsårets
avslutning
• Revisjonsuttalelse også ved ufullstendig regnskap
• Revisjonsuttalelsen dateres og underskrives av revisor
• Uttalelsen skal inneholde hvilke feil og mangler som er
avdekket.
• Revisors konklusjon skal inneholde om styret har overholdt
sin plikt når det gjelder ordentlig og oversiktlig
dokumentasjon i regnskapet i samsvar med idrettens
regnskaps- og revisjonsbestemmelser
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 4-4)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
ANSVARSBESTEMMELSER MED
VIDERE
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Ansvarsfrihet og straff
• Eventuelle beslutninger på årsmøtet om ansvarsfrihet,
gjelder bare i forholdet til organisasjonsleddet og ikke
overfor andre skadelidte.
• Ved overtredelse av regnskaps- og
revisjonsbestemmelsene kommer straffebestemmelsene i
NIFs lov (kap. 11) til anvendelse
(Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 5-1)
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett
Idrett og økonomi
Retningslinjer DUGNAD
http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/dugnad.aspx
Databehandling og personvern
http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/databehandling.aspx
Markedsføring overfor mindreårige
http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/markedsforing.aspx
Bruk av medlemsinformasjon
http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/medlemsinformasjon.aspx
Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html
Forsikring i NIF
http://idrett.forbundetonline.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx
Klubbforsikring
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx
Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

similar documents