Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Report
Boliger for og til hjemløse
muligheder og udfordringer
Konference
Middelfart 13. november 2014
Søren Buggeskov
Oplæggets temaer
• Udfordringen
• Boligløsninger
• Hvem gør hvad og hvordan
2
Statsrevisorernes bemærkninger
21. august 2014
• ”. .at mangel på passende boliger med
tilstrækkelig lav boligomkostning er en
væsentlig barriere for at nedbringe antallet af
hjemløse.
• Boligministeriet har ikke fulgt op på , hvordan
kommunerne anvender de eksisterende
ordninger til at skaffe boliger til hjemløse , og
om ordningerne er tilstrækkelige.”
3
Housing First
• Bostøttemetoder forudsætter egen bolig
• Egen bolig tidligt i forløbet
• Hjemløse skal ikke gøre sig ”parate” til at
komme i bolig
• ”Lettere at lære at bo, hvis man rent faktisk
har et sted at bo”
• Opsøgende kontaktarbejde forud for Housing
First indsatsen
4
Styringskæde
5
Kommunernes opgaver
• Alment boligudbud- størrelse, beliggenhed,
indretning og huslejeniveau
• Stillingtagen til renoveringers indhold og
omfang i alment byggeri
• Hvor, hvilke kriterier der gælder for fleksibel
udlejning i alment byggeri
• Gennem byggelovgivning, kommune- og
lokalplaner - indflydelse på øvrigt boligbyggeri
i kommunen
6
Huslejeniveau i 26 kommuner for
almene og private boliger
7
Kommuner og styringsdialogen
Kommunen
Boligorganisationen
Aftaler
8
Styringsdialogen
Aftaler
• Frivilligt, men pligt til at kortlægge og vurdere behovet
• Muligt at indgå aftaler om generelle forhold i kommunen såvel
som specifikke forhold i den enkelte afdeling
– Områdeløft og helhedsplaner
– Udlejning
– Boligstandard
– Nybyggeri
– Energi, miljø, arkitektur
• Kommunen får ny rolle, men tilsynsforpligtelse er uændret.
9
Styringsdialog - udlejning
• Udlejning: Boligorganisationen skal ved
udlejningen af boliger tilgodese grupper, som
har vanskeligheder med at skaffe sig en
passende bolig på almindelige markedsvilkår.
Derudover skal en varieret
beboersammensætning søges fremmet
10
Styringsdialogens emner
11
Antallet af hjemløse skal nedbringes
med mindst 25 pct. til 4000 i 2020
5820
4000
26 kommuner
4096
3076(-1023)
72 Kommuner
1724
924(-800)
12
Knæk tilgangen af hjemløse
• Andelen af borgere der vender tilbage fra
egen bolig til forsorgshjem inden for et år må
højst udgøre 20 pct.
• Indsats mod udsættelser
• Effektiv anvendelse af boligerne med bostøtte
• Varieret boligmarked – dækkende forskellige
behov – større og huslejniveau
13
Forebyggelse af hjemløshed
• Indsats mod udsættelser
• Startboliger
14
Indsats mod udsættelser
•
•
•
•
•
•
Afskaffelse af fattigdomsydelser
Fremrykket underretning
Afskaffelse af lejelovens løbedage
Midlertidig hjælp til huslejebetaling
15 Rådgivningsforsøg i almene boligområder
Supplerer tidligere indsatser om underretning
og handlepligt for kommunerne
15
Frivillig Gældsrådgivning
16
Ankestyrelsens anbefalinger
• Udarbejde en fast praksis for screening af
modtage sager om udsættelser
• Udarbejde skiftlige forretningsgange for
behandling af udsættelsessager
• Sikre en fast procedure for den interne
koordinering i kommunen i sager, hvor flere
forvaltninger er involveret
17
Startboliger
• Tilskudsordning 2012-2014 satspulje
• Almene og selvejende almen
ungdomsboliger/institutioner
• Unge mellem 18- 24 år
• Bostøtte ved social vicevært(startboligbidrag)
• Voksenstøtte til selvstændig tilværelse
• Handleplan jf. 140 & 141 i SL forudsættes ikke,
men kan indgå
18
Antal startboliger i Kommunerne
Kommune
Antal boliger
Kommune
Antal boliger
Hillerød
15
Næstved
10
Guldborgsund
12
Randers
21
Haderslev
8
Slagelse
20
Helsingør
6
Viborg
15
Holstebro
10
Aalborg
6
Horsens
10
Aarhus
39
19
Boligløsninger
•
•
•
•
•
•
•
Nye billige små boliger (basisboliger)
Kommunal anvisning af boliger
Ungdomsboliger
Udslusningsboliger
Bofællesskaber
Skæve boliger
Etablering af botilbud – servicelovens § 107 i
almene boliger
20
Basisbolig
”Vi er blevet bekræftet i, at
det kan lade sig gøre at
bygge billige, små boliger,
der fungerer. Men vi er også
blevet opsat på at vise, at
det er muligt at skabe
funktionelle, gennemtænkte
boliger, som samtidig er
arkitektonisk i orden,
indeholder muligheden for
fællesfaciliteter og bidrager
positivt til deres omgivelser.”
Rolf Anderson,
byggedirektør KAB 12.11.14
21
Kommunal anvisning af boliger
• Mindst 25 pct. af
afdelingens ledige boliger
• Mulighed for at aftale,
hvilke boliger, der skal
tilbydes
• Udlejes på baggrund af
individuel vurdering af
ansøgers behov – ingen
venteliste
• Kommunen garanterer
dækning af tomgangs- og
fraflytningsudgifter
22
Ungdomsboliger
•
•
•
•
Boliger til unge og andre med sociale behov
Kommunal anvisning 25 pct. reglen
Boligstøtte
Kommunal garanti for tomgangs- og
fraflytningsudgifter
23
Udslusningsboliger
• Almene familieboliger
• Målgruppen: personer fra § 110 og 107
institutioner
• 2- årig lejekontrakt på særlige vilkår, derefter
permanent
• Huslejeniveau lig med udgift på botilbuddet
• Deltagelse i beboerdemokrati og andre sociale
aktiviteter i lighed med øvrige beboere
24
Bofællesskaber
• 5- 3 personer
• Fælles lejlighed med et rum mere end antal
personer
• Individuelt beboerindskudslån
• Boligstøtte
• Billig husleje
• Beboerdemokrati og almenlejeloven gælder
25
Skæve Boliger
• Målrettet til personer der ikke kan bo i en
almindelig bolig
• Statslig tilskud 400.000 kr. pr. bolig
• Støtte til social vicevært
• Drives af kommuner, boligorganisationer og
selvejende institutioner
• Almenlejeloven gælder
26
Skæve boliger – Antal opførte i
kommunerne
Kommune
Antal boliger
Kommune
Antal
Esbjerg
39
Randers
43
Frederiksberg
3
Silkeborg
17
Guldborgsund
16
Slagelse
12
Haderslev
20
Viborg
34
Høje- Taastrup
10
Aarhus
24
Kolding
8
Aalborg
97
København
55
Total
378
27
Antal hjemløse vs. ledige boliger
Kommune
Antal hjemløse 2013
Ledige boliger ultimo
oktober 2014
Slagelse
Helsingør
64
52
121
30
Guldborgsund
99
73
Viborg
68
58
Fredericia
33
50
Kolding
63
32
Herning
149
72
Holstebro
48
74
Silkeborg
56
44
Randers
92
32
28
•
•
•
•
•
•
•
Etablering af botilbud – servicelovens
§ 107 i almene boliger
Udskillelse i en særlig almen afdeling
Ydelsesstøtten bortfalder
Deponering af anskaffelsessum
Boligerne udlejes som erhvervslejemål
Markedsleje ( balanceleje)
Anvendes som midlertidige boliger
Ej selvstændig bolig
29
Fra hjemløs til eget hjem
Akutpermanent
Bolig
Hjemløs
Bostøtte
behovet
Behov
Hjem
Bostøtte
Lejevilkår
30

similar documents