Arbejdsmiljø mellem sidevogn og mainstream

Report
Arbejdsmiljø
mellem sidevogn og mainstream
Per Langaa Jensen, professor, DTU
AML §1
Ved loven tilstræbes at skabe:
1)et sikkert og sundt arbejdsmiljø, …i
overensstemmelse med den tekniske og sociale
udvikling i samfundet
2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse
sikkerheds- og sundheds-spørgsmål med
vejledning fra arbejdsmarkedets
organisationer og vejledning og kontrol fra
arbejdstilsynet
Leawitt’s model for
organisationsdesign
Struktur
Ansatte
Opgaver
Værktøjer
Opgaven:
Folketingets forventninger
Sygefravær
INDSATS:
1) Hviletid & Fridøgn
2) Børn & unge
3) Stoffer & materialer
4) Tekniske hjælpemidler
5) Arbejdsstedets indretning
6) Arbejdets udførelse
PÅVIRKNINGER

AT: Fokus på de væsentligste
arbejdsmiljø-problemer





Rummeligt
arbejdsmarked
EFFEKT
Ulykker
 Sygdomme
 Nedslidning
 Ergonomiske
foranstaltninger
Sundhedsfremme
Udviklingen i regulering af
arbejdsmiljøet
• Detail-specifikation
• Mål- & proces-specifikation
Strukturen og medarbejdere:
Den samlede oprindelige
lokale organisation
Topledelse
Topledelse
Ansvar for
Mellemledere
Deltage i
Arb.L.
SiU
SiO
SiGr
Ansatte
SiR
BST
Leawitt’s model for
organisationsdesign
Struktur
Ansatte
Opgaver
Værktøjer
Erfaringerne med loven:
En sidevogn
Top-ledelsen: Verbal støtte, men kun begrænset
handling
 Arbejdsmiljøhensyn inddrages ikke i planlægningen af
produktion
Ansatte: Vanskeligt at vælge sikkerhedsrepræsentanter
Mellemledelsen: En pligt, men begrænset motivation
Aktiviteterne: Mindre problemer, simple løsninger
Pro sidevognen
+ Loven etablerer en specifik arena på
virksomhederne for behandling af emner
relateret til arbejdsmiljøet
Det nuværende krav til
virksomhederne
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 6. Grundlæggende ’minimumsmodel’
§ 6 d. …Plan for samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge,
hvordan dette skal foregå.
Stk. 3. ….Kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.
§ 7. Bestemmelserne i §§ 6 a-6 c, § 6 d, stk. 1, finder ikke anvendelse, i det omfang der for at
styrke og effektivisere virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed er indgået
aftaler
§ 7 b. …opgaver kan …udvides til at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til
virksomheden.
§ 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, ….tid til rådighed til at varetage deres pligter i
arbejdsmiljøarbejdet, ..lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i
arbejdsmiljømæssige spørgsmål.
…lejlighed til at deltage i planlægningen, for så vidt angår spørgsmål om arbejdsmiljø på
arbejdspladsen.
§ 9. en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter
valget . …supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og
i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed.
Visionen: styrke og effektivisere
• AM integreret i virksomhedsbeslutninger vedr.
arbejdsmiljø
Beslutninger vedr.:
Produktionens udformning
Produktionens drift
Udvikling af aktiviteterne
Flere tilgange
Ikke-realiserede
strategier
Realiseret
strategi
Fremvoksende
strategier
AM er i virksomhedsbeslutninger
• Case
• Det drejer sig om produktions-planlægning og
–drift
• Begrebet ’arbejdsmiljø’ og andre AM-begrebet
anvendes ikke
• AM-organisationen involveres ikke, men ofte
medarbejderne
MEN der begåes stadig mange ‘fejl’
Hvordan kan det gøres?
• Mange konkrete eksempler
• Mange modeller
• Mange begreber og teoretiske bidrag
Om ledelse
”Det er ikke forventeligt, at den der er
bevæbnet, er villig til at være lydig overfor
den, der ikke er bevæbnet, eller at den ikkebevæbnede kan være sikker blandt
bevæbnede. Da der hos den ene er foragt og
den anden mistænkelighed, er det ikke muligt
for dem at arbejde godt sammen”.
Machiavelli: On war, 1520
Erfaringer
• FOA-undersøgelse
– Spørgeskema-undersøgelse
– Meget få initiativer
• Teknisk miljøledelse
– Kandidat-undersøgelse
– Relativt mange initiativer
Grundlæggende spørgsmål:
Styrke og effektivisere
1. ’Effektivisering’
Ressourceforbrug
2. ’Styrke’
Fravær & ulykker
Tilfredshedsundersøgelser
Procesaktiviteter:
APV
Investeringer
Andre initiativer
Svage
indikatorer
Sidevogn eller mainstream?
• Mulighederne er der
• Mange modeller og anvisninger
• Benyt chancen
Tak for opmærksomheden
Kurt Lewin
•
•
•
•
•
•
•
Shock and immobility
Denial
Awareness
Acceptance
Testing
Search for meaning
Integration

similar documents