Inkludering i skole og fritid, C. Wendelborg

Report
Inkludering i skole og fritid
Dagskonferanse: Barn med funksjonsnedsettelse
Porsgrunn, 26. November 2013
Christian Wendelborg
Forskningsleder, Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning AS
[email protected]
www.samforsk.no
Å vokse opp etter de store
reformen
Barn som er født på 1990- tallet har vokst opp i
kjølvannet av store utdannings- og
omsorgsreformer som har frontet normalisering,
integrering og inkludering
Det har vært en samlet forståelse at alle barn
skal vokse opp hjemme og ha en så vanlig
oppvekst som mulig
Men hvordan har det vært å vokse opp som
funksjonshemmet blant jevnaldrende i skole og
fritid.
“Å vokse opp med
funksjonshemming i dagens Norge»
 Følger ca 650 familier med barn med nedsatt
funksjonsevne hele oppveksten
 Barna er født i 1993-95
 Fysisk FH, Utviklingshemming og sammensatte
funksjonsvansker
«Inkluderingsforløpet»
Vi skal se nærmere på Inkluderingsforløpet i
skole og fritid fra barnehage til videregående
skole for barn med nedsatt funksjonsevne
 Inkluderingsforløpet til Barna i å vokse opp prosjektet
Oppfylles reformenes intensjoner?
 Og eventuelt – hvorfor ikke?
Inkludering
Vi skal se på 3 forhold som angår inkludering av
barn og unge med nedsatt funksjonsevne
1. Går de på vanlige skoler og i samme klasser
som jevnaldrende uten funksjonshemminger
2. Deltar de sosialt i skole og fritid sammen med
jevnaldrende uten funksjonshemminger
3. Er det sammenheng mellom inkludering i
skolen og inkludering i fritid?
Andel i spesialskole eller
spesialklasse
Forskjeller mellom elever med
ulike funksjonshemminger?
Hva med de som er i vanlig
klasse?
Inkluderingsforløpet i skole
Barn med nedsatt funksjonsevne i stor grad får
sitt opplæringstilbud andre steder enn der andre
barn uten nedsatt funksjonsevne er
 Utviklingen øker utover skoleløpet
De som er i vanlig klasse blir tatt mye ut av
jevnaldergruppa
 Utviklingen øker utover skoleløpet
Videregående opplæring har en organisatorisk
segregering mer enn pedagogisk differensiering.
Sosial deltakelse i skole og fritid
Sosial deltakelse i skole og fritid synker etter
hvert som barna blir eldre
 Dette påvirkes av type funksjonshemming og
alvorlighetsgrad
 Men også type skoletilbud
Inkludering i skolen er viktig for
inkludering i fritid
 Fritidsaktiviteter – både organiserte og uformelle –
springer ofte ut av skolens struktur og rammer
 Barn med funksjonsnedsettelser har ofte transport til-ogfra skolen
 Færre muligheter til å gjøre avtaler om aktiviteter og å bli med
andre hjem
 Organisering av undervisningen til barn med
funksjonshemming fører til mindre jevnalderkontakt i
skole og fritid
 Barn som er marginaliserte i skolen mindre
jevnalderkontakt også utenfor skolen enn øvrige barn,
fordi det er et overlapp i sosiale relasjoner på skolen og
fritid
Sammen med jevnaldrende på
fritiden
3
2.4
2
2
2.5
2.2
2
1.8
1
2006
2009
Sammen med jevnaldrene UTEN FH
Sammen med jevnaldrene MED FH
2012
Inkludering i skole og fritid – en
utfordring
 Samspill mellom ideologier og praksis i skole og fritid
 Funksjonshemmete barn skal være i nærskole, men
marginaliserers/ segregeres i den vanlige skolen
 Skolens strategi for å håndtere spenningen mellom den rådende
inkluderingsideologien og å opprettholde eksisterende praksis.
 Ideologisk krysspress
 Inkluderingsideologi vs konkurranseorientert og individualisert
utdanningsideologi
 Barna blir mer utfordrende sosialt og faglig med alder
 konsekvenser for organiseringen av opplæringstilbudet som har
innvirkning på oppvekstbetingelser på skole og andre arenaer

similar documents