Kommunikasjon og infrastruktur

Report
Kommunikasjon og infrastruktur - ?
KLP kommunekonferansen
Ingvild Kjerkol
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
Slik blir det å leve i Norge framover
-Utviklingstrekk og perspektiver
• Befolkning – Flere mennesker,
flere eldre og mest vekst i byene
• Økonomisk vekst
• Kapasitetsutfordringer
• Globalisering
• Miljø- og klimautfordring
• Universiell utforming
Nasjonal Transportplan 2014-2023
Hovedtrekk i NTP 2014-2023
• Betydelig opptrapping
- 50 % økning ra NTP 2010-19
• Nye grep for byene
- Forpliktende avtaker
- Kollektivtransport
- Gåing og sykling
• Ferjefri E39
• Inter-City utbygging
• Stad Skipstunnel
• Prioriterte prosjekter / finansiering
• Drift vedlikehold og forfall
Framtidas Transportsystem
Strategien i NTP
• Byer
Veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk,
sykling og gåing
Bymiljøavtaler
• Regioner
Bidra til regionforstørring
InterCity jernbane
Vegutbygging
Videre utredning om lufthavner noen steder
• Mellom byer og regioner
Redusere avstandskostnader og styrke godstransporten
Store vegprosjekter
Bymiljøavtalene
• Belønningsordning for nullvekst i
biltrafikk
• Omfatter 9 byområder
• 3,1 milliarder til og med 2017
• 26,1 milliarder til og med 2023
• Stor frihet i valg av virkemidler
• Statens Vegvesen forhandler med
byene
Trønderbanen vs InterCity 1
11,5 mrd
5 mill reisende
Kr.2500 /reisende
34,6 mrd
2,9 mill reisende
Kr.12 000/reisende
Samfunnsoppdraget
Foto: Stortinget
«Overføring av gods fra vei til sjø og bane»
Planlegging for fremtidig satsing
Takk for meg!

similar documents