Musik og Demens DGS rsm de

Report
Musik og
Demens
Anders Møller Jensen
Videncenter for Omsorg, Liv
og Aldring (VIOLA)
Formål
 Projekt
”Musik og Demens” har arbejdet
med at opkvalificere plejepersonalet på 6
skærmede demensenheder i brugen af
musik, sang og rytmer i
demensplejen/omsorgen.
 Projektet har sideløbende gennemført en
dataindsamling med henblik på videns
opsamling og evaluering af projektet
Projektsamarbejdet
VIA University College


Tove Stenderup, Lektor
Pædagoguddannelsen
Midt-Vest
Anders Møller Jensen
Udviklingskonsulent
Videncenter for Omsorg,
Liv og Aldring (VIOLA)
Herning Kommune


Lena Baungård og
Anni Wichmann,
Demenskoordinatorer
Herning Kommune
Birthe Feldbak,
Plejehjemsassistent
Rammerne
 Finansieret
via Puljen til Bedre ældrepleje
2009
 Herning Kommune var hovedaktør
 VIOLA var ansvarlig for undervisning, videns
opsamling og projektevaluering
 Opstart februar 2010
 Afsluttet september 2010
6 projektsteder
 Engholmcentret

(Sdr. Felding)
Højbo (Arnborg)
 afsnit B
 afsnit C
 Lindegården
(Herning)
 Skærmplanten, Nørregade (Herning)
 Toftebo (Hammerum)
Kompetenceudviklingsforløb
6
plejegrupper: én 5 lektioners temadag
 Musikvejledere: 4 x 6 lektioners temadage
 Musikvejledere: 3 x 3 timers opfølgning


Erfaringsudveksling
Videreudvikling
 Afsluttende
minikonference for alle
involverede i projektet og gæster fra
lokalområdet
Læseplan
Dato
Formål
Indhold/temaer
Litteratur
Inspirationsdag:
3/2-10: Højbo
5/2-10: Højbo
10/2-10: Engholmcentret
12/2-10: Lindegården
23/2-10: Toftebo (s.m./
Nørregade)
26/2-10: Toftebo (s.m./
Nørregade)
Morgensang
Genkendelighed i fællessang
Oplæg:
Hvad er musik?
Hvad er sang?
Hvad er musikalsk aktivitet?
”I østen siger solen op.”
(Weyse/Ingemann)
”Jeg fandt en sang på vejen.”
(Mogens Jermiin Nissen /
Halfdan Rasmussen)
Analyse og diskussion af
videoklip mhp. at fokusere på
og italesætte de 3 musikalske
områder.
Præcisering af
samværsformer.
1)
Genkendelsen
2)
Planlagt aktivitet
3)
Afslapning
/smertelindring
Musik i forbindelse med
afslapning og
smertelindring.
Elsebeth Kirk (red.) ”Musik
og pædagogik” (1998) kap. 5
Sangen og livsmusikken
(s. 5-68) og kap. 15 Musik og
ældre (s. 204-217)
5 lektioner pr. demens
enhed.
Beskrivelse af de mange
facetter musik kan anvendes i,
så som:
1) sang og rytmer,
2) grupper eller individuelt,
3) spontant eller planlagt,
4) lytte eller selv lave musik,
5) stemnings skabende eller
konflikt forebyggende
Hensigtsmæssig brug og
anvendelse af digitale medier
i arbejdet med musik sammen
med demente.
Brug af digitale medier –
kvalificeret valg og
begrundelser herfor.
”Musikkens kraft” (Video DR
(2003)) 1.07.30-1.15.15.
”Musikkens kraft”
(Video DR (2003))
1.23.00-1.28.45.
2 udgaver af:
”Underlige aftenlufte” (Aksel
Schiøtz og Alberte Winding)
og ”Arrividerzi Franz” (Birthe
Kjær og Sweet Heart).
Læseplan
Dato
3. temadag
3/3-10
Kl: 9-15
(6 lektioner)
Formål
At kunne arbejde
systematisk med musik som
et redskab i plejen
Kendskab til kendte
kunstnere i dansk musik
historie.
Kompetenceudviklingsforløb i anvendelsen af
musik
Indhold/temaer
Teorioplæg (1 ½ lek.)
Den ”omvendte”
udviklingspsykologi:
Sansernes
udvikling/afvikling?
Den musikalske udvikling
Litteratur
”Udviklingspsykologi fra
spædbarn til voksen” side
72-114 - Philip Hwang og
Bjørn Nilsson
- do -
Tidstavlen – opsamling
fra gruppearbejde dag 2
(2 lek.)
Formidling af arbejdet fra
dagen før. (Der suppleres
med musikhistorisk
oversigt vi selv udarbejder)
”Musikkens gave” side
127-142 - Illona AntalLundstrøm
Egne færdigheder
(2 lek.))
Sammenspil
”I had a dream”
(Andersson & Ulveus)
Fremlæggelser
Videns opsamling og
evaluering
 Dataindsamling



Interviewsamtaler med musikvejlederne
Spørgeskema til lederne
Kvantitativ gennemgang og kvalitativ
vurdering af afleverede projektbeskrivelser
og præsentationer i kursus sammenhæng
 Projektet
brugt i kandidat speciale ved
Tove Stenderup
Har personalet
evnet at kombinere
viden fra kursus ud
i handleplaner for
en borger
Hvordan lykkedes
implementeringen
af handleplanen i
hverdagen
• Kompleksiteten i at overføre viden fra
kurser til en handleplan
• At analysere beboernes situation som
ønskes at påvirkes med musik
• Analyse og tolkning af beboernes
reaktioner
• At få beskrevet konkrete tiltag, der skal
afprøves og tegn til iagttagelser
• At udvikle beboernes handleplaner
• Musikalske kompetencer
• Lederrollen i samværet med beboerne
• Musikalske færdigheder i spil og sang
• Kvalificerede valg af digitale medier, som er
vedkommende for beboeren
Handleplaner
Kompleksiteten i at overføre viden fra kursus til en handleplan
Aflevere projektbeskrivelse til kursforløbet
Vedlagt et registreringsskema til kursusforløbet
Har dokumenteret hvordan der findes plads til projektbeskrivelsen i
borgerens handleplan
Demonstrer musikvejlederne skriftligt og mundtligt kendskab til
udviklingspsykologi og anvendelse af denne
Fastsættes det musikalske udviklingstrin
Præcist og direkte skriftligt dokumenteret, hvordan indsamlet
observation bruges efterfølgende
Indsamlet dokumentation har givet anledning til gengivelse af små
hverdagshistorier
Plejegruppens og musikvejledernes arbejde givet anledning til en
nytænkende måde at gribe dokumentationsarbejdet an på
At analysere beboernes situation som ønskes at påvirke med musik
Deltagerne er i stand til at analysere en beboers situation og beskrive
en indsats med musik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Handleplaner
Analysere og tolkning af beboerens reaktioner
Evalueres, italesættes reaktionsmønstre hos beboerne
Arbejder videre med samme projekt og udvikler tiltag og mål = ser
hele forløbet med borgeren som et projekt
Går i gang med et andet (nyt) projekt = ser ikke en helhed i
projekterne
Ikke var muligt at gennemføre aktivitetender grundet udefra
kommende forhold
At få beskrevet konkrete tiltag der skal afprøves og tegn til
iagttagelser
Beskriver tegn der ønskes observeret på og udfærdigeret et
registreringsskema
At udvikle beboernes handleplaner
Dokumenterer udvikling af handleplaner i løbet af forløbet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Resultat (1)

Resultaterne viste en udvidet bevidsthed hos
deltagerne i forhold til musikkens
anvendelsesmuligheder og evne til at
inddrage viden fra kursus i handleplaner og i
praksis

Musikvejlederne fremhæver, at kursusdelen har
givet dem en bevidst faglig refleksion over valg
af musikgenre, og en målrettethed i musikkens
anvendelse både i individuelle plejesituationer
og gruppe sammenhænge med beboere
Resultat (2)
 Ledernes
evaluering viser tydelig
tilfredshed med projektets afvikling og
musikvejledernes indsats over for de
demente borgere.
 Set fra deres position, har musikvejlederne
igangsat og tilført dagligdagen aktiviteter,
som har betydet en ændret positiv
adfærd hos udvalgte borgere, med
afsmittende effekt på medbeboere
Formidling
Projektrapport
Poster
Yderligere information
 WWW.VIAUC.dk/VIOLA
 Kontaktpersoner


Anders Møller Jensen, [email protected]
Tove Stenderup, [email protected]
 Tak
for jeres opmærksomhed

similar documents