Michel Foucault og Governmentalitybegrebet

Report
MICHEL FOUCAULT OG
GOVERNMENTALITYBEGREBET
GOVERMENTALITYBEGREBET
Betegnelse for styringsmentalitet – præger
magtudøvelse i moderne samfund
 Den måde man tænker ledelse og styring på i det
vestlige samfund, bygger på en omskrivning af
hvad vi traditionelt forstår ved magt
 Traditionelt set: tydeligt hvem der har magten
 Moderne set: magten ses ikke ud fra en synlig
person


?
GOVERMENTALITYBEGREBET

Magten er afløst af en række teknologier som kombinerer
styring med vores egen styring af os selv. Samspil mellem
styring og selvets praktikker (Panoptikon)
Kontrolsamfund
Organisationer

Historisk forskydning: styring og
ledelsesrationalitet beskyttelse af territoriet (dø)
 beskyttelse af befolkningen (overlevelse)


Kan beskrive hvordan moderne styringsformer:
Både er totaliserende og individualiserende på
samme tid
Foucault fokusere i sine analyser på:
 Magten er er lagt ind i subjekterne som et system,
der naturalisere den verden vi lever i
 Magt, viden og subjekt forudsætter hinanden forklarer Foucault om de teknologier der sikrer at
vi (aner)kender normaliteten.
 Governmentality: ”Hovedet er hugget af kongen”
Magten er ikke længere synlig
 Magten er ikke knyttet til bestemte personer
 Magten er stadig lige så magtfuld


Magt er således ikke noget man besidder, men er
et fænomen der udøves i de sociale relationer
GOVERNMENTALITYANALYSER
Forekommer ofte i sammenhæng med de
diskursanalytiske/teoretiske traditioner
 De har stærke rødder i lingvistikken
 Diskurs: den måde vi danner symboler og
håndtere disse symboler (sprogligt) .

Sprogligt formuleret ræsonnement som udformes
systematisk (via implicitte og eksplicitte regler)
 Er kulturelt og historisk forankret

Diskursanalyse: samlebetegnelsen for en række
forskellige måder at studere diskurser og deres
organisering
DISKURSANALYSE
Forestillingen er at vi bringer virkeligheden på
taleform
 Ved at iagttage vores måde at italesætte
virkeligheden på, kan man få adgang til vores
forhold til verden
 Man studerer således brugen af sproglige
ytringer i deres sociale og kulturelle kontekst


Fremhæve implicitte og eksplicitte regler og
mekanismer, der styrer denne brug
Man studerer virkeligheden ud fra hvordan den
italesættes.

Foucault sammenfatter Governmentalitens
kendetegn som værende:


Parktikker og teknikker til virkelighedsfremstilling
og intervention
Da Foucault ser en tæt relation mellem :

Ord og symboler, altså mellem diskurser og de
muligheder der er, for at handle i den sociale
virkelighed
ET EKSEMPEL


Indenfor det pædagogiske forskningsfelt:
Diskursanalyse er blandt andet brugt til at
beskrive og afdække de normer og den viden, der
ligger til grund for uddannelsespolitik,
læreplaner, undervisningsformer mm.

Hvordan kan vilkårlig viden via forskellige former for
magtrelationer præsenteres som enestående sand

Hvorfor er det som det er?
LITTERATUR TIL VIDERE LÆSNING
Mitchell Dean
Michel Foucault

similar documents