PPT

Report
Tilpasset undervisning
PPT – sakkyndig vurdering og veiledning
i forhold til assistenttimer og pedagogiske
tilpasninger
Julie Ek Holst-Jæger
Avd. leder PPT
Bærum kommune
Innholdet i presentasjonen
1. Arbeidet ved skolen før og ved tilmelding til PPT
2. Innholdet i den sakkyndige vurderingen
3. Tiltak og oppfølging
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
1. Arbeidet før og ved
Del
1:
Arbeidet
ved
skolen
før
henvisning
til
PPT
henvisning til PPT
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
PPTs tosidige mandat etter oppll. § 5-6
«SYSTEMARBEID»
«INDIVIDARBEID»
Kompetanse – og
organisasjonsutvikling
Utarbeidelse av
sakkyndig vurdering
Best mulig tilrettelegging for
alle elever
Lovmessige rettigheter for den
enkelte
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Tilpasset opplæring inkluderer all opplæring
Tilpasset opplæring er all opplæring
Tilpasset ordinær
opplæring
Spesialundervisning
(og forsterket opplæring 1.-4. trinn)
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Saksgangen ved vurdering av behovet for spesialundervisning
Fase 1: Skolen prøver ut tiltak før henvisning til PPT
Fase 2: Tilmelding til PPT
Fase 3: Innhenting av informasjon og utredning
Fase 4: Konklusjon på utredningen (sakkyndig vurdering)
Fase 5: Vedtak fattes av rektor
Fase 6: Planlegging og gjennomføring
Fase 7: Evalueringsfasen
Utredningen ved PPT
Samtaler med
eleven og
foresatte
Utdypende
informasjon og
vurderinger fra
skolen
Utredningen
Observasjoner,
testing og
kartlegging
Informasjon fra
andre
hjelpeinstanser
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Del 3: Sakkyndig vurdering
2. Innholdet i
den sakkyndige
vurderingen
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Sakkyndig vurdering skal ta stilling til:
Sakkyndig vurdering jfr. Oppll § 5-3
1. Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
2. Lærevansker til eleven og andre særlige forhold som er
viktige for opplæringen
3. realistiske opplæringsmål for eleven
4. om en kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor
det ordinære opplæringstilbudet
5. hvilken opplæring som gir et forsvarlig
opplæringstilbud.
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Sakkyndig vurdering omtaler fire aspekter ved opplæringstilbudet
Vurdering av avvik fra læreplanverket
1. Omfanget av opplæringen
2. Innholdet i opplæringen – LK06
3. Organiseringen av opplæringen
4. Kompetanse hos personalet
De aktuelle områdene må også omtales i enkeltvedtaket
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Eks. fra en sakkyndig vurdering
Beskrivelse av hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringsbehov
Områder for spesialundervisning
Ut fra foreliggende opplysninger har barnet rett til spesialundervisning i henhold til opplæringslovens § 5-1. Eleven har
behov for individuell opplæringsplan i noen fag (spesifiseres) eller alle fag.
For å gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud, vil han ha behov for særskilt tilrettelegging i forhold til omfang og
organisering av opplæringen. I tillegg vil det være behov for at elevens læreplan avviker med henhold til innholdet av
læreplanverket (LK06) i fagene (spesifisert).
For noen elever: PPT tilråder at eleven fristas fra opplæring i norsk sidemål, engelsk, annet fremmedspråk og kunst -og
håndtverk slik at eleven har større mulighet til å nå sine opplæringsmål i de andre fagene, jfr. opplæringslovens § 2-1, 4.
ledd.
Organisering av spesialundervisningen
Spesialundervisning bør organiseres fleksibelt som et helhetlig tilbud i klassen og liten gruppe. Eleven vil også ha
behov for at deler av opplæringen gis i korte økter en til en.
Opplæringen bør gis av pedagog med bistand fra assistent. Assistenthjelpen bør benyttes til støtte for å opprettholde
elevens arbeidsprosess i klasserommet, samt til bistand i friminutt og på turer.
Assistenten skal veiledes av en pedagog. Skolen må sørge for at det settes av tid til ukentlige samarbeidsmøter for
spesialpedagog og assistent, slik at det kan bli gitt nødvendig veiledning til assistenten.
Omfanget av spesialundervisningen
Eks.
Vi tilråder 190 – 220 timer med pedagog per år
380 – 418 timer med assistent per år
Timene kan gis ukentlig eller i bolker i løpet av skoleåret.
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
3. Tiltak og
Del 2: Henvisning til PPT og arbeidet
med
oppfølging
den sakkyndige vurderingen
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Tiltak
Skolenivå
•
Som for ALLE elever: Vurdering
for læring, klasseledelse etc
Klassenivå
• Som for ALLE elever:
Tilrettelegging for et godt
læringsmiljø
Individnivå
• Som for ALLE elever: Tilpasset
opplæring
• Opplæring i bruk av hjelpemidler
•
Tilrettelegging av samarbeid
•
Søkes om bistand fra andre
hjelpeinstanser
•
Felles kompetanseheving
•
Bruk av IP ved behov
•
Internt samarbeid/veiledning
•
Fysisk tilrettelegging av lokaler
• Fleksibilitet,
forutsigbarhet, struktur i
planene for klassen
• Bruk av visuell, taktil og auditiv
stimuli
• Inkluderingsprinsippet står
sentralt for valg av
aktiviteter
• Ryddighet og faste plasser på ting
• Fysisk tilrettelegging av
klasserommet mtp
hjelpemidler
• Elevmedvirkning i valg av innhold og
oppgaver
• Tydelige overganger
• Avskjermet arbeidsplass ved behov
• Bruk av IPAD, PC og kalkulator
Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
• Muligheter for elevsamtaler
Veiledning til pedagoger og assistenter
SKOLEN
Ledelse
Andre
instanser
PPR
Pedagog
Assistent
Foreldre
Takk for oppmerksomheten

similar documents