Religioner og livssyn i dag

Report
I dette kapittelet skal vi jobb med……..





Mangfoldet av religioner og livssyn i Norge i dag
Hva religioner er, og hvordan du kan møte
religioner i dagliglivet
Hva et livssyn er
Religiøst liv – mennesket og det hellige
Å vise respekt for andre menneskers tro og livssyn

Endringer i det religiøse mangfoldet i Norge siden 1970




Norge er blitt flerkulturelt
Religioner er blitt mer synlige i samfunnet
Vi ser lettere likheter og forskjeller mellom religionene
Hvorfor denne endringen?

Innvandring fra andre land






De fleste religioner er blitt etablert i Norge
Fleste tilhører islam, hinduismen, buddhismen eller kristendommen
Kan variere fra sted til sted – i de store byene finner vi religioner fra hele
verden
Nordmenn reiser mer
Folk fra andre kulturer reiser mer til Norge
Bruk av medier, spesielt internett gir nordmenn mer kunnskap

Handler om de eksistensielle spørsmålene
og gir svar på disse spørsmålene
Ofte tro på en gud eller høyere makt
 Troen på en virkelighet som vi i dagliglivet ikke
kan se, høre eller bevege oss i



Virkeligheten er mer enn det vi kan se og høre
Det finnes en – eller flere guder
 En gud som kan gripe inn i livet
 En gud som er årsak til godhet og kjærlighet
Mennesket skal leve i kontakt med det
guddommelige
Hellige skrifter
Følge regler og gjennomføre handlinger (bønn, faste,
gudstjenester….)
Døden er overgang til en ny tilstand
Finnes et himmelrike eller paradis
Født på ny i ny sjel





Fellesskap
Handlinger
Tro
Følelser
Bygninger og kunst

Tanker om:
Hva mennesket er
 Hva som er meningen med
livet
 Hvordan det er riktig å leve
 Hvordan mennesker bør
oppføre seg mor hverandre
 Altså: de eksistensielle
spørsmålene




Inneholder ikke tanker om en usynlig
virkelighet (gud, liv etter døden eller
sjelevandring)
Har ikke tankene nedskrevet i en hellig
skrift…. men bygger livssynet på bl.a. FNs
menneskerettigheter
Legger stor vekt på naturvitenskapen


Ateister: det finnes ingen gud
Agnostikere: vi kan ikke vite


Humanus = menneskelig
Human-Etisk Forbund stiftet 1956

Navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd
Religion
Tro på gud (eller
guder)
Dåp
Livssynshumanisme
Navnefest
Ritualer
Ateister
Bønn
Hvordan er det riktig
å leve
Menneskelig
tenking/filosofi
Hellig
Human-etisk forbund
Den norske kirke
Mennesket i sentrum
Agnostikere
Liv etter døden
Vekt på
naturvitenskap
En åndelig verden
Hellige skrifter
Ikke-religiøst livssyn
1) Skriv litt om hver av disse tingene. Side 35 - 39






Hva er det hellige?
Hvordan bør vi møte det hellige (respekt)
Hellige steder
Religiøse ledere
Bønn
Offer og andre handlinger
2) Begynn på framføringsoppgaven
- eller gjøre elevarkene 2.4 og 2.5
PÅ ONSDAG 31. OKTOBER ER DET INTERNASJONAL KAFE

similar documents