glærusýninguna - Heimili og skóli

Report
NÝ AÐALNÁMSKRÁ
Björn Rúnar Egilsson
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
H E I M I L I O G S KÓ L I
• Frjáls félagasamtök með beinni aðild foreldra, foreldrafélaga og
skóla á öllum skólastigum.
• Sækjum fjárhagslegan styrk og umboð til foreldra í landinu.
• Starfsemin felst meðal annars í rekstri fræðsluskrifstofu í
Reykjavík þaðan sem SAFT verkefninu um jákvæða og örugga
netnotkun er stjórnað.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
Ú TG Á F U STA R FS E M I
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
GRUNNÞÆTTIR MENNTUNAR
Læsi
Heilbrigði
og velferð
Lýðræði
og
mannréttindi
Jafnrétti
Menntun
til
sjálfbærni
Skapandi
starf
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
S KÓ L A K E R F I Ð
Aðalnámskrá
Leikskóla
Aðalnámskrá
Grunnskóla
Aðalnámskrá
Framhaldsskóla
Grunnþættir mynda heildarsýn og
samfellu í námi.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
S JÁ L F B Æ R N I
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
S KÖ P U N
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
S K A PA N D I N Á LG U N Í N Á M I
• Ýta undir forvitni og tilraunir og leyfa nemendum að
fara ótroðnar leiðir í verkefnavinnu.
• Hæfilega opin verkefni og val um leiðir við úrvinnslu
og miðlun.
• Gagnrýnið hugarfar – uppbyggilegur efi, hugmyndum
snúið á haus.
• Byggja brýr milli sviða – uppgötva óþekkt tengsl.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
L ÆS I
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
L ÆS I Í V Í Ð U M S K I L N I N G I
• Að vera læs á umhverfi sitt er forsenda þess að geta
haft áhrif á samfélagið.
• Meira en það að geta lesið og skrifað.
• Texti, myndmál, orðræða, samskipti, menningar- og
miðlalæsi.
• Ekki vera óvirkur viðtakandi heldur greina upplýsingar
á gagnrýninn hátt.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
LÝ Ð R Æ Ð I
• Virkni og ábyrgðartilfinning.
• Fá að tjá sig (um umdeild mál).
• Kennarinn þarf að geta stigið út fyrir miðlunarhlutverk
sitt og forðast einræðu.
• Vera tilbúinn að læra með nemendum og leyfa þeim
að ráða ferðinni – spyrja spurninga, leita nýrra
möguleika, rannsaka og rökstyðja.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
S I Ð F E R Ð I L E G T I N N TA K K E N N S LU N N A R . . .
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
GRUNNÞÆTTIR OG
LY K I L H Æ F N I
Áhersla er á alhliða þroska
nemanda: Grunnþættirnir
endurspeglast í öllu skólastarfi og
tengjast þeirri hæfni sem skólinn á
að senda nemendur með veganesti
út í lífið.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
LY K I L H Æ F N I
•
•
•
•
•
Tjáning og miðlun.
Skapandi og gagnrýnin hugsun.
Sjálfstæði og samvinna.
Nýting miðla og upplýsinga
Ábyrgð og mat á eigin námi.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
HÆFNI
Hæfni felur í sér þekkingu og
leikni og er samofin
siðferðilegum viðhorfum
nemenda og gagnrýninni
hugsun.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
H Æ F N I V I Ð M I Ð K A L L A Á FJ Ö L B R E Y T T
N Á M S M AT
• Ein mæliaðferð dugar ekki til.
• Munnleg verkefni, verkleg og skrifleg, myndræn, stuttar
afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir, einstaklingsverkefni og
hópverkefni.
• Verkefni unnin á skemmri eða lengri tíma.
• Námsmöppur, vinnubækur, próf.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
H V E R T M AT S V I Ð M I Ð E R A L M E N N LÝ S I N G Á
HÆFNI NEMANDA
A lýsir framúrskarandi hæfni
B lýsir góðri hæfni
C sæmilegri hæfni
D nær ekki viðmiðum sem lýst er í C
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
N Ý T T N Á M S M AT
• Er umdeildast þáttur námskrárinnar.
• Nemendur og foreldrar þurfa að geta skilið hvað liggur að baki.
• Á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt.
• Lýsa hversu vel nemandi hefur skilgreinda hæfni á valdi sínu
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
D Æ M I U M M AT S V I Ð M I Ð Í
SAMFÉLAGSGREINUM
A Nemandi getur sýnt fram á mjög góðan skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og
þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Á skipulegan,
sjálfstæðan og gagnrýninn hátt aflað…
B Nemandi getur sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu
hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Á skipulegan og sjálfstæðan
hátt…
C Nemandi getur sýnt fram á sæmilegan skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og
þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Að vissu marki aflað
sér…
D er notaður þegar nemandi uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru í C, skóli gerir
þá sérstaklega grein fyrir hæfni viðkomandi nemanda.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
D Æ M I U M M AT S V I Ð M I Ð Í Í Þ R ÓT T U M
A Nemandi getur framkvæmt mjög vel allar sundaðferðir og hefur mjög gott þol
í sundi og hlaupi. Sýnt mjög góðan styrk og stöðugleika í mismunandi
vöðvahópum og mjög góða samhæfingu liðleika, leikni og úthald í æfingum.
Skýrt af öryggi og góðum skilningi leikreglur í hópíþrótt…
B Nemandi getur framkvæmt vel allar sundaðferðir og hefur gott þol í sundi og
hlaupi. Sýnt góðan styrk og stöðugleika í mismunandi vöðvahópum og góða
samhæfingu liðleika,leikni og úthald í æfingum. Skýrt af góðum skilningi
leikreglur í hópíþrótt…
C Nemandi getur framkvæmt nokkuð vel allar sundaðferðir og hefur nokkuð
gott þol í sundi og hlaupi. Sýnt sæmilegan styrk og stöðugleika í mismunandi
vöðvahópum og nokkuð góða samhæfingu, liðleika, leikni og úthald í
æfingum. Skýrt helstu leikreglur í hópíþrótt…
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
TENGSL VIÐ HÆFNIÞREP
F R A M H A L D S S KÓ L A N S
•
Námi í framhaldsskóla er skipað á fjögur hæfniþrep sem lýsa stigvaxandi
kröfu um þekkingu, hæfni og leikni og skarast þau við grunnskóla- og
háskólaskólastigin.
•
Nemendur hefja nám á fyrsta eða öðru þrepi framhaldsskólans.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
SKÖRUN HÆFNIÞREPA
Við komuna úr grunnskóla hefja nemar nám
á fyrsta eða öðru stigi eftir því hvaða hæfni
þeir hafa náð í grunnskólum.
2
1
4
3
Viðbótarnám
Mögulega metið
til ECTS eininga
Iðnmeistari
Stúdentspróf
Sveinspróf
Starfsnám
Framhaldsskólapróf
Framhaldsskólapróf
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
• 4) Viðbótarnám (mögulega metið til ECTS
eininga). Háskólanám. Iðnmeistari.
Margmiðlunarnám. Hótelskóli.
• 3) Stúdentspróf, listnám, sveinspróf,
starfsréttindi.
• 2) Framhaldsskólapróf. Próf til starfsréttinda.
• 1) Framhaldsskólapróf.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
Að lokum
• Í skólanámskrá gerir skólinn grein fyrir því hvernig hann
nýtir það svigrúm til ákvarðana sem námskráin veitir.
• Í skólanámskrá er að finna nánari útfærslu á ákvæðum
aðalnámskrár: innleiðing grunnþátta, markmiða náms í ljósi
ákvæða aðalnámskrár, námsmat skólans og
vitnisburðakerfi o.fl.
• Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans. Foreldrum er
tryggð seta í skólaráðum skv. grunnskólalögum.
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s
Takk fyrir
heimiliogskoli.is/adalnamskra
namtilframtidar.is
w w w . h e i m i l i o g s k o l i . i s

similar documents