Oplæg om læsevejledning v - Bedre faglig læsning og skrivning

Report
Faglig læsning og skrivning – udfordringer
Projekt ”Læsevejlederen som kamæleon” 2014
Stig Guldberg
• Læsning? (L = A x F) AFKODNING og VIDEN/FORFORSTÅELSE
• Årsager til vanskeligheder: ineffektiv ordlæsning, svag sprogforståelse , manglende viden
og dårlige vaner
• Læseuvaner (ordlæser, lejlighedslæser, ”fra ende til anden”, mangel på koncentration)
• Gråzoneelever: Usikre og uøvede læsere uden strategier for læsning
• Faglig læsning : TILEGNELSE af VIDEN gennem LÆSNING af tekst
• Læsestrategier
• De fire bud (Hvad ved jeg? Hvad er formålet? Hvad betyder ordene? Gør teksten til din egen)
• Skrivning styrker læsning – og omvendt
• Underviserens opgave i forhold til fagtekster og læsning (FØR-UNDER-EFTER)
Læsestrategier
Hurtiglæsning
•Punktlæsning (bestemt oplysning)
•Skimning (nøgleord)
•Overblik (relevant indhold i store stofmængder)
Intensiv læsning
•Indlæringslæsning (bearbejdning…)
•Nærlæsning (betydning..)
•Kritisk læsning (stillingtagen..)
•Kreativ læsning (nye tankebaner..)
Rekreativ læsning
•Læsning uden fagligt formål
•Læsning for at koble af
Underviserens opgave i forhold til fagtekster og læsning
(FØR-UNDER-EFTER)
FØR
• Hvad er formålet med læsningen?
• Hvilken viden er vigtig for at kunne forstå teksten?
• Hvilken forforståelse har eleverne og hvordan kan den evt. aktiveres?
• Hvilken viden skal eleverne evt. have inden læsningen og hvordan kan den
formidles?
• Hvilken læsestrategi er hensigtsmæssig at anvende?
• Hvilke elementer i teksten skal eleverne være opmærksomme på (gråzoneord,
fremmedord, særlige vendinger, vanskelige sætninger?
UNDER
• Hvordan kan eleven gøre teksten til sin egen?
• Evt. spørgsmål eleven skal besvare undervejs eller ved tekstens
slutning?
• Evt. spørgsmål eleven formulerer under læsningen (fx ting eleven ikke
forstår)?
• Notater eleven kan gøre undervejs (notere ord der slås op eller som
ikke giver mening, understrege vigtige sætninger og lign.)
EFTER
• Samle op på elevens læsning og forståelse
Læsevaner og læseuvaner
• "Læse fra ende til anden" – "læse det hele”
• Helhedslæser eller ordlæser
• Læse for langsomt eller for hurtigt
• Læse med eller uden strategi
• Læse med plan eller uden
• Læse med koncentration eller uden
• Læse med overskud eller underskud
• Læse med formål og mål
• At læse med og uden forforståelse
• Læsning = Afkodning x forståelse (forhåndsviden)
• Læse med skrivning som støtte
At læse med forskellige formål og strategier
• Læsestrategier
• Læsning i flere omgange
• Nye begreber (mange gentagelser)
• Hukommelsens spændvidde
• Førlæsning og efterlæsning
• Faktorer der indvirker på læsning:
- Vaner og øvelse
- Afkodning
- Viden (forforståelse)
- Abstraktion
- Koncentration
- Interesse
- Strategi
VØL-modellen
V: jeg ved…
Ø: jeg vil gerne vide..
L: jeg har lært..
Studielæsning og læseplanlægning
• Forskellige læsesammenhænge
• Fysiske rum
• Koncentration
• Tålmodighed
• Organisering
• Tid
• Orden
• Overblik
• Redskaber (ordbøger, notater)
• Samtale/samarbejde

similar documents