Velferdsteknologi som støtte til personer med demens og deres

Report
Velferdsteknologi som støtte til
personer med demens og deres
pårørende
Høstkonferansen 2014
Kløveråsenseminaret
Torhild Holthe
Forsker, ergoterapispesialist i
eldres helse, MSc
Eksempler på bruk og nytte
• Maria traktet kaffe
• Gunn ville se hotell Cæsar
• Sverre prøvde en ny
mobiltelefon
Velferdsteknologi (VT)
”… teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet,
sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og
styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross
for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
• Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og
ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på
tjenestetilbudet.
• Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for
tjenester eller innleggelse i institusjon”
NOU 11:2011
NOU 11:2011
• Trygghets- og sikkerhetsteknologi
– Komfyrvakt, fallalarm, sensorer
• Kompensasjons- og velværeteknologi
– Klimakontroll, GPS-sporing, husholdningsapp., syns/hørselshj.m., tidsansvisere/dagsplan, medisindosetter
• Teknologi for sosial kontakt
– Bildetelefon, Paro, sosiale medier,
• Teknologi for behandling og pleie
– PC med berøringsskjerm og kamera for kommunikasjon
med helsepersonell, helsedagbok og IP, biosensorer
Påstand
” Vi antar at tekniske
hjelpemidler kan ha en større
verdi for yngre personer med
demens sammenlignet med
eldre, som ikke har tatt del i
den teknologiske utviklingen
på samme måte. ”
Fra ”Glemsk men ikke glemt” s.62
Sosial- og helsedirektoratet 2007
Fagrapport om velferdsteknologi
• Velferdsteknologi og
tjenesteutvikling MÅ gå
hånd i hånd….
• Innovasjonspådriver i
kommunene
• Hva kreves av
omstillingsevne for oss som
er involverte?
Morgendagens omsorg, Meld.St.29 (s.110)
IKT i kommuneforvaltningen
NAV
hjelpemidler
IKT i
helse
Tele
medi
sin
Velferdsteknologi
Hva gjør de i våre naboland?
Danmark: innsatsområder
•
•
•
•
Forflyttingsroboter
Spiseroboter
Vasketoaletter
Bedre bruk av hjelpemidler
Sverige - satsingområder
• Teknik för äldre 2010 - 2013
• Prosjekt med mange mindre prosjekter, bl.a.
digitalt nattilsyn og giraffen
Vanlige spørsmål fra pårørende
• Hva finns?
• Hvem kan hjelpe?
• Hvordan gå frem for å få tak i hjelpemidler?
Støtte til egenomsorg og pleie
Innhold i og mestring av hverdagen
Hva er demens?
• En fellesbetegnelse for en gruppe
hjernesykdommer som vanligvis opptrer i høy alder
• Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, sviktende
handlingsevne, sviktende språkfunksjon,
personlighetsforandringer og endring av atferd
• Ca. 70 000 personer har en demenssykdom, og
antallet vil dobles i 2040
• Forekomst 80-84 år er 17 %, og 90 år+ er 40 %
• Omtrent 80 % av beboere i sykehjem har demens
• Betydelige konsekvenser for pårørende, noe som
betyr at mellom 250 000 og 300 000 personer er
berørt
(http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/omsorgstjenester/demens/Sider/default.aspx)
Vanlige hverdagsproblemer
Personer med demens
Pårørende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finne igjen ting
TV, slå på/av, kanaler
Bruke mobiltelefon
Lese klokka
Huske avtaler, gjøremål, medisin
Låse døra når går ut
Finne veien utendørs når en er
sliten
• Engstelig for å være alene
Humørsvingninger
Passivitet
Gjentatte spørsmål
Telefoner på jobben
Rolleendring
Være pådriver
Føler seg alene med
ansvaret
• Føler seg ensom
Satsing på velferdsteknologi
•
•
•
•
•
Bestemme over og mestre egen hverdag
Støtte og avlaste pårørende
Effektive løsninger for personalet
Trygge hjem – slik at vi kan bo trygt hjemme
Brukervennlige produkter
personer – omgivelser - produkter
Hvordan holde oss oppdatert?
•
•
•
•
•
Visningsmiljøer
Informasjon og brosjyrer
Websider
Utstillinger
Kurs
http://helsekompetanse.no/fagnett-demens
Hvem kan hjelpe?
• Kommuneergoterapeuten
• Demensteam /-koordinator
• Hjemmetjenesten
• Pårørende
• Vaktmester
• Andre?
I dag har vi ingen infrastruktur på hvordan tjenester
kan rigges – hva med implementering, oppfølging
og support?
MedLex (2014): Enklere hverdag med velferdsteknologi
Hvordan gå fram for å få tak i
hjelpemidler?
Hvem er brukeren, hva og hvordan?
Kjennskap til brukeren
Hva finns og hvordan fungerer det?
Kunnskap om hjelpemidler
Matche produkt til bruker
Brukerbehov og skreddersøm
GPS: Vi må rigge ……
Produktet
• Valg av produkt
• Batterikapasitet
• Laderutiner
• Motivere bruker
• Lære opp pårørende
• Lære opp andre hjelpere
Tjenesten
• Hvem sjekker at GPS er
ladet ?
• Hvem passer på at GPs blir
med bruker ut?
• Hvem skal lokalisere?
• Hvem skal rykke ut?
• Velge hvor alarm skal gå
• Hvem gir support?
GPS – Trygge spor
«Lokaliseringsteknologi»
Kjøpe selv eller låne av kommunen?
Hvem skal lokalisere?
Hvem skal ha det praktiske ansvaret med lading ol?
Verktøy - vurdering av GPS
http://www.sintef.no/upload/Velferdsteknologi/Skjema%20for%20vurdering%20av%20lokaliseri
ngsteknologi%20brukt%20i%20kommunal%20helsetjeneste.pdf
Problemanalyse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hva er problemet?
Hva skjer?
Hvor skjer det?
Når skjer det?
Under hvilke omstendigheter skjer det?
Hvordan skjer det?
Hvor ofte skjer det?
Hvorfor tror du det skjer?
Hva opplever personen med demens, og hva opplever pårørende?
Hvilke perspektiver kan skisseres?
10. Er det situasjoner da problemet ikke er til stede? Hva er forskjellen
på disse situasjonene?
11. Er situasjonen der problemet oppstår lagt til rette på noen måte?
Identifisere behov for hjelpemiddel
• Hvordan arter hverdagen seg med en
demensdiagnose?
• Hva er det ”opplevde behovet”?
• Kartlegge problem, behov, vaner, preferanser,
ressurser hos bruker og pårørende
• Kartlegge teknologierfaring, om
personen har Internett f.eks.
• Intervju med både person med demens
og deres pårørende
Hvordan skal vi organisere tjenestene?
• Hver kommune må selv bestemme
• Støtteteam – med kompetanse på
– IKT
– hjelpemidler & velferdsteknologi
– matche produkt/løsning til bruker
– opplæring og oppfølging
– veilede kolleger
– support
Velferdsteknologi er ingen «quick fix»
• Tilgang til velferdsteknologi og hjelpemidler
kan muliggjøre mestring i hverdagen for
brukeren, og være til avlastning og støtte for
pårørende
• Ansatte MÅ engasjere seg – følge opp og
rapportere videre dersom noe er feil, eller
dersom produkter ikke lenger brukes
Dialog og samarbeid
Takk for oppmerksomheten!
[email protected]

similar documents