Route 25 - en vej til uddannelse og job

Report
ROUTE 25 - EN VEJ TIL
UDDANNELSE OG JOB
DEN MOTIVERENDE SAMTALE
Niels-Henrik Sørensen, Cand. Psych.
Telefon: 5161 2819 Email: [email protected]
PROGRAMPUNKTER
•HVAD ER I OPTAGET AF IFT UNGESAMTALEN?
•MOTIVATION – HVAD ER DET?
•SAGSBEHANDLERNES SAMTALEVILKÅR
•GRUNDANTAGELSER FOR OPLEVELSEN AF MOTIVATION OG LYSTEN
TIL AT ENGAGERE SIG
•UNGES HISTORIE – OG DET MOTIVERENDE I ANDRE HISTORIER
INSPIRATIONSOPLÆG - INSPIRATION TIL
HVAD?
- MOTIVERENDE SAMTALER
- MOTIVATION: HVAD ER DET FOR EN FISK?
KORTE MØDER
HVAD ER I SÆRLIGT OPTAGEDE
AF I F.T. MOTIVERENDE UNGE
SAMTALER?
2&2 I 7 MINUTTER – HVAD HØRTE DU?
INDRE OG YDRE MOTIVATION
YDRE MOTIVATION
INDRE MOTIVATION
Præmier, penge, tvang,
straf og trusler om straf
Interesse i eller glæde
ved opgaven
Baseret på at opnå et
ydre udfald/belønning
Opstår i den unge,
baseret på at føle glæde
ved en aktivitet
Fornemmelse af
agenthed (handlekraft)
Risiko for at føre til for
meget motivation og en
deraf følgende
reduktion i indre
motivation
Reducerer følelsen af
indefrakommende
interesse
Større chance for at gå
ind i en opgave frivilligt,
og at arbejde på at
forbedre egne evner,
hvilket vil øge deres
evner.
SAMMENHÆNGEN MELLEM INDRE OG YDRE
MOTIVATION
• Studiet viser, at børn der forventede at blive (og blev) belønnet
med et bånd og en guld stjerne for at tegne, brugte mindre tid
på at lege med tegne-materialerne i efterfølgende observationer,
end børn der blev tildelt et uventet belønningsvilkår. For de børn
der ikke modtog en ydre belønning, foreslår
selvdeterminationsteorien at ydre motivation kan blive
internaliseret af individet hvis opgaven passer med deres værdier
og overbevisninger og derfor hjælper med at opfylde deres basale
psykologiske behov (behov for følelse af mening og retning).
(Mark R. Lepper, David Greene and Richard Nisbet, “Undermining
Children’s Intrinsic Interest with Extrinsic Reward; A Test of
‘Overjustification’ Hypothesis, ” Journal of Personality and Social
Psychology 28, 1973, 129‐37)
MENINGSFULDE OG INVOLVERENDE
SAMTALER – SPØRGSMÅLET BLIVER:
• Hvordan skaber man meningsfulde og involverende samtaler med
unge, som fremmer interesse, selvansvar og agenthed?
• Hvordan skaber man samtaler der understøtter projektets – og
den politiske/samfundsmæssige virkeligheds overordnede strategi
for de unge?
GRUNDANTAGELSER FOR OPLEVELSEN AF
MENINGSFULDHED OG LYSTEN TIL AT
INVOLVERE SIG
• Følelse af anerkendelse
• Tydelighed om dobbeltroller
• Samtalestyring
• Dobbeltlytning
OPLEVELSEN AF ANERKENDELSE
FUNDAMENT FOR MENINGSFULDHED OG DELTAGELSE
• Den tyske tilgang - Hegel & - alle mennesker har
brug for at blive set, hørt og forstået –
ALMENMENNESKELIGT, EKSISTENTIELT TRÆK
- privatsfære: kærlighed, omsorg og tilknytning, familie
og venner
- socialsfære: arbejdsplads og fællesskab, nyttig/
værdifuld
- samfundssfære: rettigheder, pligter og deltagelse
• Den amerikanske; Apreciative Inquiry - at
fokusere på det, der virker og lykkes - ET FOKUS
VI KAN VÆLGE
- det, vi fokuserer på bliver vores virkelighed
- vi skaber fremtiden ved at tage de bedste erfaringer
med
- vi skaber fremtiden ved at fokusere på håb og ønsker
Honneth
Cooperrider
ANERKENDELSE: AT SE, HØRE OG “FORSTÅ”
DEN ANDEN SOM ET GYLDIGT MENNESKE
Er enig
Er ikke enig
Ser og hører
Synlighed og åben
anerkendelse
Åben udfoldende og
udfordrende dialog
Ser og hører ikke
Manglende synlighed
Diskvalifikation
og skjult anerkendelse Usynliggørelse
ANERKENDELSE I PRAKSIS: EKSISTENTIELT
• Anerkend = acceptere noget som gyldigt, uden at ville lave det om (vær
nysgerrig og interesseret - stil spørgsmål)
• Anerkend personens mening/oplevelse af situation – alle oplever perfekt
fra deres perspektiv (du behøver ikke at være enig)
• Først når nogen ser dig, som den du er, kan du blive til en anden
(anerkendelsesparadokset)
Værdsættelse: bevidst metodisk valg
• Hold fokus på det vi ønsker at opnå - ikke på det der opleves som
problemet (vi risikerer at blive eksperter på problemer)
• Det er nemmere at bygge fremtiden med afsæt i succeser fra fortiden
Ros – ros det, som går godt (med en kende forsigtighed).
FORSKELLIGE LAG I ANERKENDELSE
Anerkendelse
Værdsættelse
Ros
HVAD SKABER FORANDRING?
• 87% Faktorer
• udenfor terapien
13% Behandling
Wampold, 2001 & Hubble, Duncan, Miller, 1999
SAGSBEHANDLERES SAMTALE VILKÅR: DOBBELTROLLEN
Bevidsthed og
tydelighed om
dobbeltrollen
Møde den unge som
repræsentant for
myndighederne
Myndighedsperson
Kontrolfunktion
Hvordan blive det,
du siger, set på og
hørt af den unge?
Møde den unge som
interesseret i at hjælpe
”den væsentlige anden”
Bemyndigelsesperson
Skemaer og journaler
Motiverende,
engagerende,
anerkendende
Informere om ret og
pligt
Undersøge den unges
situation og interesser
Tale “til” den unge:
-”her er dine
rettigheder og pligter”
- ”sagsgangen bliver
sådan og sådan”
Åbne samtaler og dialog:
-”hvad håber du på, at
der vil ske?”
- ”hvad er vigtigt for dig
nu og fremover?”
Et fundament af anerkendelse
SAMTALESTYRING: AT HOLDE RAMMEN OG
FØLGES MED DEN UNGE
Vi ønsker at skabe så stærke og
ressourcefokuserede kontrakter som muligt, idet det
frembringer vigtige egenskaber blandt de involverede
samt sætter rammer for
hvilke typer af samtaler vi kan få!
Kontrakt
Aftale emne, mål
og arbejdsform.
Procesniveau
Indholdsniveau
Time out
Samtale om samtalen,
genforhandling af
kontrakt
Samtale og spørgsmål
Afslutning
Opsummér
udbyttet af
samtalen, evaluér
DEN UNGES HISTORIE – OG DEN
FRAVÆRENDE HISTORIE
• Der er en dualitet i alle historier: had – kærlighed, lys – mørke
• Den fortalte oplevelse er den synlige side af en dobbelt beskrivelse.
Det, der er ”på den anden side”, er den fraværende men implicitte historie
• Dobbeltlytning er en metode udviklet af Michael White til at lytte efter
det fraværende men implicitte
Undtagelser
Fra problemet, responser, håb,
initiativer,
handlinger
Problemets
historie
Den opmærksomme sagsbehandler
SPØRGSMÅL?
EFTER REFLEKSION
• Hvad betyder det her i praksis?
• Hvad har det inspireret til – hvis noget?
Tak for i dag.

similar documents