Grunddataprogram 3 * vandforvaltning af vandløb og søer samt

Report
Grunddataprogram 3
– vandforvaltning af vandløb og søer samt
klimatilpasning
[indsæt sted/begivenhed/taler]
Disposition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formål – aftalegrundlag
Deltagere i styregruppe og projektgruppe
AS IS og TO BE
Forretningsarkitektur
Status med opdeling i del1 og del2
Tidsplan
Igangsatte aktiviteter
Kommende aktiviteter
Udfordringer
Gevinstrealisering
Aftalegrundlaget
•
Kommunerne og Miljøministeriet etablerer og forvalter i fællesskab et landsdækkende
fællesoffentligt grunddatasæt for vandløb med udgangspunkt i vandløbsdata fra det
Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag (FOT)
•
Miljøministeriet etablerer en service, som giver myndighederne adgang til løbende at
vedligeholde grunddata om vandløb
•
Grunddatasættet for vandløb distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af
myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål
•
Frem mod ØA2014 udarbejdes forslag til, hvordan eksisterende lovgivning på
vandløbsområdet justeres, så grunddatasættet for vandløb lægges til grund for
effektiv forvaltning af vandløb på alle relevante områder
•
Frem mod ØA2014 udarbejdes forslag til en fællesoffentlig hydrologisk højdemodel
baseret på bl.a. grunddatasættet for vandløb
Aftalegrundlaget
•
Følgende præmisser indgår desuden i aftalen om fælles grunddata for
vandforvaltning og klimatilpasning:
•
• At der på baggrund af en identifikation af fælles behov indenfor
vandforvaltning og klimatilpasning udvælges supplerende datatyper som ud
over den fælles vandløbsreference i FOT skal udgøre grunddata om vandløb
og søer
•
• At grunddata for vandløb og søer vedligeholdes som led i FOT-samarbejdet
samt myndighedernes opgaveløsning i forbindelse med vandforvaltning og
klimatilpasning
•
• (Kilde: Delaftale 3: Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning
http://www.digst.dk/~/media/Files/Løsninger%20og%20infrastruktur/grundda
ta/Delaftale%203_Fælles%20grunddata%20for%20vandforvaltning%20og%
20klimatilpasning.pdf
Aftalegrundlaget
•
De fem aftalepunkter er udmøntet i følgende 4 delprojekter, som er organiseret under
GD3 projektet:
–
–
–
–
GD3.a Grunddatasæt for vandforvaltning og klimatilpasning
GD3.b Forslag til hydrologisk højdemodel
GD3.c Vedligeholdelsesservice
GD3.d Justering af lovgivning
Deltagere i styregruppe og
projektgruppe
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Projektgruppe:
Julie Friderichsen, NaturErhvervstyrelsen
Jens Ole Back, KL
Niels Philip Nielsen, KL
Trine Heinemann, Naturstyrelsen
Kenneth Ibsen, Naturstyrelsen
Henrik Ackermann, Naturstyrelsen
Inge Flensted, FOTdanmark (deltager på
udvalgte møder)
Kurt Toft, Geodatastyrelsen
Åge Nielsen, Geodatastyrelsen
Arne Simonsen, Geodatastyrelsen
Flemming Nissen, Geodatastyrelsen
Søren Jakobsen, Geodatastyrelsen
Ian Berg Sonne, Geodatastyrelsen
Mogens Skov (Programleder),
Geodatastyrelsen
XX, Regionerne (deltager sandsynligvis fra
foråret 2014)
Styregruppe:
1. Anne-Sofie Jensen (Styregruppeformand),
Geodatastyrelsen
2. Henrik Ellermann (Projektejer),
Geodatastyrelsen
3. Peter Ritzau Eigaard, Naturerhvervstyrelsen
4. Thomas Kjellberg Christensen,
Naturstyrelsen
5. Heidi K. Stranddorf, Naturstyrelsen
6. Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen
7. Nicolas Lemcke Horst,
Digitaliseringsstyrelsen
8. Eske Groes, Kommunernes Landsforening
9. Søren Fauerholm, Geodatastyrelsen
10. Mogens Skov, Geodatastyrelsen
OBS:
Styregruppen er
fælles for GD3
og GD4
Forvaltning i siloer (As-Is)
• Modtagelse af
data fra kilder
• Datavask og
lagring af data
• Analyse og
dokumentation af
nationale
vandforvaltning
• Overvågning af
vand og klima til
DK & EU
Geodatastyrelsen og FOT-samarbejdet
Vandforvaltning i Naturstyrelsen
Vandforvaltning for kommunerne
• Indsamling af
data
• Registrering af
data
• Kommunal
vandforvaltning
• Orbicon relationer
• Oversendelse af
data til NST
• Indsamling af
FOT-geometri
• Ajourføring af
vandløb i FOT
• Distribution af
FOT-geometri
• Produktion af
topografiske kort
• Udstilling til
INSPIRE
Principskitse for fremtidig
opdatering af grunddata
Dataproduktion
FOT-samarbejder
KMS
Kommuner
Fotogrammetrisk
kortlægning
Myndighed/
Forvaltningsporcesser
Anvendelse
Kvalitetssikring
Myndigheder
Ledningsejere
Andre brugere
Kartografi
Indlæsning
Metadata
Opbevaring
Historik
Fejlindberetning
Løbende Sagsorienteret ajourføring
Sektorindberetning
Fig. 2. Illustrationen ovenfor gengiver en mulig principskitse for den fremtidige opdatering af grunddata, således at grunddata
Kilde : Henrik Kousgaard
Forsalg til GD3 arkitektur
Kommuner/
Orbiconm.flr
NST
ArcGIS
GD3 servicelag
MapInfo
FOT
Brugerflade
Vandløbstab
el
ArcGIS
Modelkomple
ks
Kopi
MapInfo
Kopi
SERVICELAG til
Datafordeler
Kommuner/
Orbicon m.flr
GD3-base
FOT
DATAFORDELER
OPDATERINGSLAG til
DATAFORDELER
Opdatere fælles-offentlige ikkegrunddata attributter
MIMDistribution
Opdatere ikke- grunddata
attributter
DMP
Eksterne
parter
Opdeling i Del-1 og Del-2
•
Udførelsen af GD3 er opdelt i to dele:
– Del-1: Grunddatasæt for vandforvaltning og klimatilpasning
– Del-2: Vedligeholdelsesservices samt supplerende grunddata
•
•
•
Opdelingen er sket som en naturlig udvikling af projektet, i takt med der
er genereret viden om delopgavernes interne afhængigheder i
projektet. F.eks. vil det være afgørende for det kommende valg af
referencesystemer, at der er lavet en foreløbig datamodel, og der er
lavet et testdatasæt efter denne modelen.
Scopet for projektet har således udviklet sig frem mod i dag til at følge
de afhængigheder, som er kortlagt i projektets første faser.
Ændringerne er sket i overensstemmelse med aftalegrundlaget, idet der
indholdsmæssigt ikke er ændret på aftalepunkterne.
Opdeling i Del-1 og Del-2
•
Opdelingen er sket for at stimulere muligheden for at kunne benytte konkrete
erfaringer fra Del-1 i gennemførelsen af Del-2, idet en række uklarheder herved
kan blive afdækket og løst. Erfaringerne skal være med til at danne grundlag for
beslutningen om igangsætning af følgende Del-2-aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
Valg af referencesystem(er)
Endelig datamodel
Supplerende grunddata
Afklaring af dataansvar og rettigheder til dataredigeringer
Funktionalitet af vedligeholdelsesservices
Afdækning af forretningsarkitektur
Justering af lovgivningen
Igangsatte aktiviteter
Testdata
3 vandoplande valgt ud fra
kriterierne:
• På tværs af
kommunegrænser
• Forskellige overfladetyper
• Forskellige kommunale
forvaltningssystemer
• Områder med kendte
udfordringer (Staten)
Testområder:
• Brende Å
• Arreskov sø opland
• Arritsø bæk (bruger ikke
VASP eller VandløbsGIS)
Scope for use cases
Scope for de
enkelte
forretninger – at
gøre
forvaltningens
kommunikation
med snitflader
muligt
Forretninger:
Kommuner, NST, NAER
Use Cases
Snitflade og services
Scope for GD3
– at etablere
grunddata samt
sikre generiske
snitflader
Scope for
Use
Cases
Grunddata for
vandløbsforvaltning
Del I
Del II
Scope for use cases
Basal GD3, f.eks.
Use Cases
•
Ret Geometri
•
Basal GD3
•
Tilføj ny attribut
•
Ændringer af
eksisterende
•
Beregn retning, hvis den ikke er administrativt indmeldt
•
Nye
•
Holde nøgler og kunne referere til tidligere version af
samme vandløbssegmenter
•
Vis positioner for vandløbshændelser geometrisk
Nye, f.eks.
Ændringer af eksisterende, f.eks.
•
Opdater geometri til vandløb ved ny
basishøring til Vandplan
•
Vis hvordan givent vandløbssegment så
ud i tidligere version af Vandplan
Igangsatte aktiviteter - POC
Udarbejdelse af Proof of Concepts (Under
revision)
•
POC 1 For de udvalgte caseområder etableres et ”fuldstændigt” testsæt af geometriske objekter
der viser vandløb og søer. Dette datasæt indeholder de basale vandgrunddata eller
grunddatageometrien. Under etableringen af datasættet testes en metode til automatisk angivelse
af vandløbs strømningsretning.
•
POC 2A – Ved anvendelse af en referencemodel foretages en (entydig) kobling mellem
grunddatageometrien og den geometri (egen-geometri) som er anvendt som registreringsgrundlag
for fagdata (attributter) i respektive myndigheders fagdatabaser. På baggrund af denne kobling
knyttes respektive myndigheders fagdata direkte til grunddatageometrien og metoden
dokumenteres til vurdering og endeligt valg metode.
•
POC 2B - Der foretages i forretningerne en vurdering (kvalitetskontrol) af tilknytningen af fagdata
til grunddatageometrien. Herunder foretages en vurdering af forvaltningsenheden vandområde og
regulativstrækning, hvorledes disses ved overførsel til ny geometri evt. påvirker
forvaltningspraksis. Der gennemføres i forretningerne en særskilt proces for at sikre at,
punktobservationer eksempelvis målestationer tilknyttes korrekt til grunddatageometrien ud fra
forberedelserne i POC2A
Tidsplan
Effektflow
Effektflow
Gevinstdiagram Del 1
Gevinstdiagram Del 2
Tak for opmærksomheden
?
?
Spørgsmål?
Spørgsmål kan også skrives til [email protected]

similar documents