Folkehelse og Innlandsgis Frode Hansen

Report
Folkehelse og Innlandsgis
Frode Hansen,
Samferdsel, kulturminner og plan, Hedmark fylkeskommune
InnlandsGIS
Et samarbeid mellom:
• Fylkesmenn
• Fylkeskommuner
• Kartverket
• Statens vegvesen Øst
..for å tilrettelegge geodata for
felles bruk i Hedmark og Oppland.
Bakgrunn:
Skal-punktet i PBL 2008: Planer skal «fremme
befolkningens helse og motvirke helseforskjeller»
Boligforhold
Økonomisk trygghet
Skole- og arbeid
Helsetjenester
Sosial tilhørighet
Ytre miljø og sikkerhet
Levevaner
Skal gå som en rød tråd i samfunnsplanleggingen
Kan vi bidra til et kunnskapsgrunnlag?
Fylkesstatistikk – digital struktur?
SSB
FHI-statistikk
Fylkes-statistikk
SVV, kommuner,
m.fl.
,
1850-årenes kolerautbrudd i London, Dr John Snow
Kart + dødsfall førte til
mistanke om at Broad-streets
vannpumpe var kilde for
smitte.
Pumpens håndtak ble fjernet
og førte til en rask nedgang i
antall dødsfall.
(Bidro til at man konkluderte
med at kolera er en vannbåren
sykdom)
DEMO
Innlandsgis
Noen folkehelseparametre i Innlandsgis
Folkehelse i InnlandsGIS
Definere datasett som har relevans for de som arbeider med dette, eks.:
Gang- og sykkelveg
Fritid: Stier, løyper, nærmiljøanlegg
Skole, barnehager,
Grøntområder
Demografi: Aldersfordeling, bef.utvikling – grunnkretsnivå
Samferdsel: Vegnett, ulykker
Komplettere med «indikatorer» (statistiske data)
-Et utvalg tabelldata som enkelt kan lenkes til kommuneflater/annet og vise fylkesvise
fordelinger, eks. frafall i videregående skoler, andel personer med lavinntekt, andre levekår
-Viktig å holde dette under kontroll når det gjelder mengde. Lenke til relevante statistikkpakker
og kilder for info er muligens bedre for enkelte datasett.
Temainndeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Demografi
Samferdsel og pendling
Næringsutvikling og sysselsetting
Utdanning
Befolkningens helse
Tannhelse
Kultur
Klima og energi
Arbeidsmomenter:
•
•
•
•
•
•
•
Flere indikatorer inn i løsningen
Data på gang- og sykkelveger
Stier/løyper
Skoler, barnehager, lekeplasser m.fl.
Visning av tidsserier
Analysedata
Kobling til nedlastbare informasjonspakker for kommunene,
Statistikkbanken, m.fl.
Folkehelse i InnlandsGIS, konkret:
Opprettes som egen «site», dvs bruke felles bakgrunnskart,
men opprette egne visninger av informasjon relatert til
folkehelse(?)
Definere egnede datasett (mange er allerede i InnlandsGIS)
som kan brukes for formålet.
Kobles til eksisterende web-område for statistikk-/tall/informasjonsnedlasting som tilrettelegges av andre
(folkehelse-/samfunnsplanleggere)
Avslutningsmomenter:
Bør gjøres enkelt – å bruke eksisterende
datasett i løsningen er det mest opplagte
Passe på at ikke ønskelistene for hva som skal
inn blir for mange
Passe på at ikke dette blir et stort og parallelt
arbeid som krever mye vedlikehold

similar documents