Prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy

Report
Prawne podstawy udzielania
pierwszej pomocy
KURS INSTRUKTORSKI HOPR
WARSZAWA, 20-22 LUTEGO 2009 ROKU
ANNA KOWALSKA
Prawny obowiązek udzielania pomocy określa
art. 164 kodeksu karnego:
 §1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego
uszczerbku na zdrowiu - podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
 §2. Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której
jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w
warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa
pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego
powołanej.
Okręg Mazowiecki HOPR
Ograniczenie w obowiązku udzielania pomocy
 konieczność udzielania pomocy istnieje gdy jej
zaniechanie stwarza niebezpieczeństwo powstania
dalszych szkód,
 gdy nie łączy się ze zbytnim ryzykiem,
 wymagane jest pogodzenie się z ewentualną stratą
materialną lub niewielkim narażeniem na
uszkodzenie cielesne nieporównywalne do grożącego
ofiarom niebezpieczeństwa
Okręg Mazowiecki HOPR
Cywilnoprawne skutki udzielania pomocy
Poszkodowany - Ratownik
Ratownik - Poszkodowany
 udzielona pomoc jako
 odszkodowanie za
„niezlecone wykonanie
zadania”
 odpowiedzialność za
szkody będące
następstwem
rozmyślnego lub
wyraźnie niedbałego
wykonania zadania
Okręg Mazowiecki HOPR
straty poniesione w
trakcie udzielania
pomocy
 odszkodowanie za
naruszone podczas
akcji życie lub zdrowie
Karne skutki udzielania pomocy
 odpowiedzialność tylko z tytułu zaniechania
udzielania pomocy
 zarzut zaniedbania: zaniedbanie – nieprzestrzeganie
wymaganej staranności, do której jest się
zobowiązanym i można jej dopełnić w konkretnych
warunkach na miarę osobistych możliwości
 muszą zostać spełnione absolutnie wszystkie
możliwości ratunku, nawet jeśli wykonane w tym
celu czynności mogą okazać się później bezcelowe
lub nawet szkodliwe
Okręg Mazowiecki HOPR
Bockelman, „Problemy lekarskie w aspekcie
prawa karnego”.
 „Zastosowanie jakiegoś środka dającego bodaj nadzieję,
jest tam gdzie grozi śmierć zawsze słuszniejsze niż
nieuczynienie niczego.
Osąd wydający się przedtem słuszny pozostaje
niepodważalny nawet, jeśli okaże się potem, że wybór
środka przyniósł w efekcie zamiast zażegnania przyspieszenie zgonu.
Prawo nie wymaga, aby rezygnować z ostatniej szansy
nawet wówczas, gdy zamierzona czynność może zawieść.
Przeciwnie, oczekuje, że zostanie ona wykonana."
Gdzie szukać aktów prawnych?
 isip.sejm.gov.pl
 www.prawo.lex.pl
 www.abc.com.pl
 www.nettax.pl
Okręg Mazowiecki HOPR

similar documents