Założenia nowego systemu gospodarki odpadami

Report
Główne założenia nowego
„Systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi”
Przemyśl, 5 grudnia 2008 r.
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
Plan prezentacji
1.
2.
Główne zagrożenia związane z obecnym
stanem gospodarki odpadami komunalnymi
Założenia
nowego
systemu
gospodarki
odpadami komunalnymi
3.
Ramy prawne
4.
Najważniejsze założenia nowego systemu
5.
Zalety nowego systemu
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
1. Główne zagrożenia związane z
pozostawieniem obecnej regulacji gospodarki
odpadami komunalnymi
–
Niewykorzystanie 1 015 740 049 € z Funduszu
Spójności przewidzianych na realizację działania 2.1
Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko oraz
289 388 715 € z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego przewidzianych na realizację regionalnych
programów operacyjnych,
–
Niewywiązanie
się
przez
Polskę
zobowiązań
nałożonych Traktatem akcesyjnym związanych z
osiągnięciem limitów odzysku odpadów opakowaniowych
oraz ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do
składowania
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
2. Założenia nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
•Projekt dokumentu rządowego p.t. Założenia nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi opracowany
przez grupę roboczą powołaną przez członków kierownictw
MI, MŚ i MRR (koordynacja).
•Dnia 28.10 projekt Założeń skierowano do konsultacji
społecznych. Termin zakończenia konsultacji - 30.11.
•Po zaakceptowaniu założeń przez Radę Ministrów na ich
podstawie zostanie przygotowany projekt ustawy.
Przewidywany termin skierowania projektu do Sejmu –
wiosna 2009 r.
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
3. Ramy prawne
•System
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
zostanie uregulowany w nowym akcie prawnym - ustawie
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi (kwestia do
ustalenia).
•Wprowadzenie zmian będzie wymagało nowelizacji:
– ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– ustawy o odpadach,
– ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
4. Najważniejsze założenia
a)
Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi
b)
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zadaniem
własnym
samorządu
województwa
zlecanym
samorządom gmin, o ile utworzą one związki
międzygminne zrzeszające gminy z danego regionu.
c)
Opłata za odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
4a. Regiony gospodarowania odpadami
komunalnymi
• Na podstawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
województwa będą podzielone na regiony gospodarowania odpadami
komunalnymi (liczące min. 150 tys. mieszkańców).
• W regionie działają instalacje do przygotowania lub przekształcania
odpadów komunalnych, którym zapewnia się odpowiedni strumień
odpadów komunalnych przyznając ich operatorom prawa wyłączne.
• Prawa wyłączne przyznaje sejmik województwa tylko operatorom
instalacji spełniających najlepsze dostępne techniki (BAT).
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
4b. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
zadaniem własnym samorządu województwa
• Samorząd województwa albo związek międzygminny pokrywa
koszty operatorów instalacji związane z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych na podstawie
zawartych z nimi umów.
• Koszty operatorów ustalane są indywidualnie dla każdego
regionu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie:
– kosztów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w instalacjach
przyjmujących odpady z danego regionu
– danych dotyczących masy odpadów komunalnych odebranych w
danym regionie w poprzednich okresach.
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
4c. Opłata za odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych
zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi finansowane są z opłaty za odzysk i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
• Realizacja
• Zobowiązanym z tytułu opłaty jest właściciel nieruchomości w
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
• Wysokość opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości
jest uzależniona od masy albo objętości (do ustalenia) odpadów
wytworzonych przez mieszkańców danej nieruchomości.
Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”
5. Najważniejsze zalety nowego systemu
• Lepsza redukcja masy odpadów komunalnych podlegających
składowaniu,
• Uniezależnienie kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych od kosztów ich transportu (transport odbywa się na
zasadach obecnych),
• Uszczelnienie systemu poprzez zmniejszenie zainteresowania
transportujących odpady komunalnych zaniżaniem masy odpadów
kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania.
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ul. Wspólna 2/4
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl

similar documents