อะไรเอ่ย…

Report
ก
ข
ค
ฆ
ง
จ
5.
ฉ
ช
พื ้นที่
1
2
D
C
1 ม.
A 1 ม. B
D
C
100 ซม.
A 100 ซม. B
3
เนื่องจากความยาว 1 เมตร เท่ ากับ 100 เซนติเมตร
ดังนัน้ พืน้ ที่ 1 × 1 ตารางเมตร เท่ ากับ 100 × 100 ตารางเซนติเมตร
นัน้ คือ พืน้ ที่ 1 ตารางเมตร เท่ ากับ10, 000 หรือ 10 ตารางเซนติเมตร
4
5
เนื่องจากความยาว 1 วา
เท่ ากับ 2 เมตร
ดังนัน้ พืน้ ที่ 1 × 1 ตารางวา เท่ ากับ 2 × 2 ตารางเมตร
นัน้ คือ พืน้ ที่ 1 ตารางวา เท่ ากับ 4 ตารางเมตร
6
7
8
9
10
11
ช่วยคิด...
12
13
14
คิดได้แล้ว...
15
16
17
4 ไร่
18
19
20
A
B
D
C
21
A
B
D
C
1
2
22
R
x
S
X
Y
P
Q
1
2
23
D
A
E
C
B
AB × DE ตารางหน่ วย
24
R
P
S
T
Q
สี่เหลี่ยม PQRS เป็ นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
พืน้ ที่รูปสี่เหลี่ยม PQRS เท่ ากับ..........
1
2
× (PQ + RS)× STตารางหน่ วย
25
G
D
F
E
รูปสี่เหลี่ยม DEFG เป็ นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่ าว
พืน้ ที่รูปสี่เหลี่ยม DEFG เท่ ากับ...........
1
2
× ( DF × EG ) ตารางหน่ วย
26
D
A
C
B E
1
2
× ( AC×BD ) ตารางหน่ วย
หรือ AB × CE
27
C
D
B
A
รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็ นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน
พืน้ ที่ ABCD เท่ ากับ................
1
2
× (AC × BD) ตารางหน่ วย
28
D
….
C
A
….
B
คิดได้แล้ว...
29
อะไรเอ่ ย
A
22 ซม.
18 ซม.
E
B
35 ซม.
F
20 ซม.
D
40 ซม.
C
30
อะไรเอ่ ย
พืน้ ที่ของรู ป ABCDE มีค่าเท่ ากับ.......
A
B
3
E
6
4
C
D
31
32
33
34
35
5.
36
37
38
39

similar documents