ÚDR*BA JEJÍ HLAVNÍ CÍLE

Report
Ing. Roman Latocha, Ph.D.
Hlavní cíl: Neopravovat poškozené stroje, ale
zabránit jejich poškození (PREDIKCE)
1. Dosáhnout maximální produktivity
 zajistit uspokojivý a nepřetržitý provoz stroje po dobu jeho životnosti –
nebo i déle,
 dosáhnout vyšší využitelnosti stroje s minimálními odstávkami na údržbu
a opravy,
 neustále zlepšovat proces výroby
2. Optimalizovat výkonnost stroje
 hospodárně běžící stroje stojí méně a produkují výrobky s vyšší kvalitou
3. Zajistit bezpečnost provozu
4. Plánování nákladů na provoz
TPM = TOTÁLNÍ PÉČE O „MAŠINY“
„Jsem tu proto, abych vyráběl výrobky.
To však mohu dělat kvalitně jen tehdy,
když se budu o svůj stroj řádně
starat.“
 Základní prvek štíhlého podniku, který se zaměřuje na dosahování vysoké
produktivity výrobních zařízení.
 Obyčejně
se začíná zlepšením pořádku na pracovišti, čištěním strojů,
kontrola stavu zařízení.
 Obsluha se učí porozumět svému zařízení, včas identifikovat abnormality.
 Operátoři se učí chovat k zařízení jako k vlastnímu.
 TPM je charakterizováno nekompromisním přístupem k absolutním cílům.
 Nulové neplánované prostoje, nulové ztráty rychlosti, nulové úrazy.
1. Ekonomicky zapojit do systému všechny složky
- systém musí být ekonomicky výhodný – neaplikovat složité systémy
údržby
2. Definovat rizika a ohrožení provozu vhodnými metodami
3. Měřením získávat hodnoty – vyhodnocovat je v reálném čase
4. Naměřené hodnoty uplatnit pro plánování řízení údržby
5. Znát zbytkovou životnost strojních zařízení
9
 prevence je základní a nezbytnou podmínkou pro dosažení
kvalitní údržby,
 nastavení systému tak, že operátoři vykonávají určitou část
údržbářských aktivit (každodenní čištění, mazání stroje, kontrola),
 znalosti operátorů umožňuji identifikaci poruch (vibrace, hluk,
teplota atd.)
 okamžitá reakce - operátor a pracovník údržby okamžitě reagují
na identifikované abnormality.
Určení kritických, klíčových objektů výrobního procesu (klíčové agregáty)
Nákladovost a délka provedených údržbářských zásahů včetně způsobu vyhodnocení
Informace o provedených údržbářských zásazích všeho druhu a stupňů a jejich řešení
Riziková analýza – pravděpodobnost a důsledky možné havárie
Zdroje údržby – počty a kvalifikace lidí, materiál, nástroje, pomocná zařízení,
dodavatelé apod.
Disponibilita a kvalita zdrojů údržby
 snížení nákladů na údržbu,
 snížení neplánovaných prostojů,

zvýšení kvality výrobku způsobené špatným stavem stroje,

snížení ztrát rychlosti = zvýšení průtoku, produktivity
 zvýšení BOZP
Neplánované
Plánované
Diagnostika
Strojní inspekce
• Vibrační diagnostika
• Tribodiagnostika
Prohlídky
•
Diagnostika provozních
parametrů
• Ultrazvuková diagnostika
• Elektrodiagnostika
Subjektivní
Objektivní
Konstrukce strojů
Komunikace
Organizace
Technologie údržby
Sklad a
nákup
Poučení ze
zkušeností
Zjištění počátečního stavu - provede se rozsáhlé měření stroje v době, kdy je v
pořádku a stanoví se tzv. základní, referenční hodnoty pro následné porovnávání.
Monitorování - na stroji jsou definována místa, ve kterých jsou v pravidelných
intervalech získávána data. Tuto činnost může provádět zaškolený pracovník bez
znalostí diagnostiky.
Detekce - data získaná monitorováním jsou jednoduchým kvantitativním
způsobem vyhodnocena. Pro každou měřenou veličinu jsou stanoveny
poplachové meze. Když hodnota překročí naprogramovanou poplachovou mez,
je to upozornění, že stroj je poškozen.
Analýza (vlastní diagnostika) - po detekování problému se provádí podrobné
měření a analýza (vyhodnocení trendu, FFT analýza, analýza fází apod.). Tak je
určeno místo a příčina poškození.
Doporučení - poté, co byla zjištěna základní příčina problému, je možné
doporučit a provést ekonomicky přijatelné nápravné akce.
Diagnostika provozních parametrů (ČSN ISO 17359)
Monitorování provozních parametrů strojů
Tribodiagnostika: Analýza olejů a otěrových látek
Termodiagnostika:
Měření teplot
Termovizní měření
Vibrační diagnostika (ČSN ISO 13373-1, -2)
Monitorování vibrací – mechanické kmitání a diagnostika
Ultrazvuková diagnostika
Elektrodiagnostika
21
22
23
24
Děkuji Vám za pozornost!

similar documents