Pobierz - ZSO Dobra

Report
Walory i ciemne strony
współczesnych mediów.
Z czego skorzystasz,
zależy od Ciebie.
Co to jest NETOHOLIZM?
- nowe uzależnienie naszej generacji
Netoholizm – czyli uzależnienie od Internetu – to objaw
psychicznej choroby XXI wieku objawiającej się nagminnym i
niczym nie usprawiedliwionym pociągiem do korzystania z
zasobów Internetu.
Dziś powszechność Internetu nikogo już nie dziwi, ale zdziwienie budzi
np. padaczka komputerowa, netoholizm i jego skutki.
Siecioholizm, netoholizm, netopatia lub IAD - te wszystkie terminy
oznaczają uzależnienie, które zaburza normalne funkcjonowanie.
Współcześnie niewiele jest rzetelnych materiałów badawczych, opisów
i wytycznych diagnostycznych dotyczących IAD. Nie ma jednak
wątpliwości, że taki problem społeczny istnieje.
uzależnienie od komputera – przymus siedzenia przed komputerem
przeciążenie informacyjne – ciągłe poszukiwanie nowych informacji
z wielu źródeł,
uzależnienie od gier sieciowych – przymus ciągłego brania udziału
w różnego rodzaju grach netowych, e-hazardu, robienia e-zakupów,
uzależnienie od cyberkontaktów – kontakty via net stają się ważniejsze
niż znajomości realne, co doprowadza do ich zerwania i izolacji,
uzależnienie od cyberseksu – objawia się ciągłym szukaniem i oglądaniem
stron erotycznych oraz/lub braniem udziału w czatach erotycznych,
Jak rozpoznać NETOHOLIZM –
NETOHOLIKA?

Zespół uzależnienia od Internetu rozpoznać można, jeżeli co najmniej trzy
lub więcej następujących objawów występowało łącznie przez co najmniej
1miesiąc, lub, jeżeli utrzymywało się krócej niż 1 miesiąc, występowało w
sposób powtarzający się w okresie 12 miesięcy

1. silne pragnienie lub poczucie przymusu powtarzania zachowania;
2. upośledzona zdolność kontroli nad zachowaniem związanym
z użytkowaniem Internetu (powtarzanie zachowania przez dłuższy czas niż zamierzony,
albo uporczywe pragnienie i nieskuteczność wysiłków zmniejszenia lub kontrolowania
zachowania);
3. objawy stanu abstynencyjnego, pojawiające się w momencie przerwania czynności;
4. potwierdzenie tolerancji wobec działania Internetu, to jest konieczności przyjmowania
istotnie wzrastających jego udziału w życiu codziennym, w celu osiągnięcia działania lub
pożądanego efektu;
5. silne pochłonięcie sprawą powtarzania zachowań przejawiające się istotną zmianą
dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań, porzucaniem ich, albo przeznaczaniem
większości czasu na działania konieczne do uzyskania zmienionego stanu świadomości,
bądź uwolnienia od jego następstw;
6. uporczywe kontynuowanie zachowania, pomimo oczywistych dowodów występowania
szkodliwych następstw.



Czym charakteryzuje się osoba
uzależniona ?
Podstawowe objawy to:
 potrzeba bycia w sieci i nawiązywanie lub kontynuowanie wirtualnych
kontaktów towarzyskich,

problemy ze skupieniem uwagi,
 utrata kontaktu z rzeczywistością,
 niekontrolowane wybuchy irytacji, agresji,

brak kontroli w korzystaniu z Internetu, z
 złe samopoczucie w okresach pozbawionych kontaktu z Internetem,
 kłopoty z utrzymaniem równowagi,
 omamy i halucynacje,
 kłopoty z łaknieniem,
 nadmierna potliwość,
 drżenie rąk.
Za i przeciw
Nieprawidłowości użytkowania uzależnieniu od Internetu
W psychologii uzależnień wymieniane są trzy sfery:
SFERA
ZIELONA
W niej korzystanie
z Internetu jest
umiarkowane i nie ma
symptomów
uzależnienia
SFERA
POMARAŃCZOWA
Osoby korzystające z
Internetu dostrzegają
symptomy
zagrożenia, nabierają
dystansu i
racjonalnego sposobu
korzystania z
Internetu
SFERA
CZERWONA
Jest ona równoznaczna
z uzależnieniem, z tej
sfery nie ma powrotu,
konieczna jest
profilaktyka, a nawet
terapia.
TELEWIZJA PRZYJACIEL CZY
WRÓG DZIECKA?
Współczesne dziecko żyje w zupełnie innych
warunkach niż jego rówieśnicy sprzed kilkunastu lat.
W epoce przed medialnej głównym źródłem
informacji o otaczającej dziecko rzeczywistości byli
jego rodzice, dziś takim źródłem stały się media.
Albowiem świat współczesnego dziecka to dziś
w dużej mierze świat mediów, z którym dominuje
telewizja, dostępna na „wyciągnięcie ręki” w jego
domu rodzinnym.
Jak to wygląda w rzeczywistości?

Mamy tu zatem do czynienia z
dwoma nowymi,
przeciwstawnymi zjawiskami. Z
jednej strony współczesne
dzieci posiadają dużo większą
od osób dorosłych sprawność w
zakresie technicznej obsługi
sprzętu, co prowadzi do tzw.
inwencji dydaktycznej. Z drugiej
jednak strony te dzieci nie
radzą sobie z nadmiarem
bodźców i rozumieniem
napływającego do nich
potężnego strumienia
informacji.

Wykazują też tzw. medialną
naiwność, polegającą na
nadmiernej fascynacji mediami i
zawierzeniu im, przy
jednoczesnym ograniczeniu
zaufania do człowieka.

Telewizja proponuje bardzo
duże możliwości. Autorzy
różnych książek przytaczają
wiele argumentów mówiąc o
telewizji jako czynniku
wspomagającym w procesie
wychowania dziecka w rodzinie
i telewizji jako czynniku
zagrażającym w procesie
wychowania dziecka w rodzinie
oto kilka z tych opinii.
Negatywne skutki korzystania z telewizji

Do podstawowych objawów
zewnętrznych należą :

Do podstawowych objawów
wewnętrznych należą :

zapadnięta klatka piersiowa
garbienie się
zaokrąglone plecy
schorzenia oczu
zwiotczałe mięśnie i idąca
za tym wszystkim
zmniejszona wydolność
wysiłkowa.

Brak odróżnienia
rzeczywistości od fikcji
zafałszowany obraz
rzeczywistości
Wpływ telewizji na psychikę
młodego odbiorcy






Pozytywne strony telewizji:




poszerza wiedzę, uczy nowych słów, wprowadza w
świat tradycji, zwyczajów i kultury innych krajów
pokazuje życie ludzi, zwierząt i roślin przedstawiając
ciekawe zjawiska
emitowane programy edukacyjne rozwijają
zainteresowania, ułatwiają naukę języków obcych
wiele bajek uczy miłości, szacunku, dobra, przyjaźni
i tolerancji.
Jednak aby to osiągnąć telewizja musi
spełniać:




przede wszystkim program musi być dostosowany
do możliwości rozwojowych dziecka
oglądanie telewizji jest traktowane jako jedna z
wielu, a nie jedyna forma aktywności dziecka
czas oglądania telewizji jest w racjonalny sposób
organizowany przez rodziców dziecka
oglądanie programów telewizyjnych jest traktowane
przez dorosłych jako okazja do wspólnego
spędzenia czasu z dzieckiem i do rozmowy z nim po
obejrzeniu programu.
Media pełnią olbrzymią rolę
społeczną, którą można
scharakteryzować następująco:






- Są ważnym i nieustannie rozwijającym się sektorem życia
zbiorowego, rodzajem działalności gospodarczej
- Media to jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontroli,
zarządzania społecznego, mobilizacji i pobudzania innowacyjności,
która może być substytutem siły fizycznej lub zalet materialnych.
- Środki masowe stanowią forum, na którym sprawy powszechne ?
zarówno
narodowe, jak i międzynarodowe ? mogą być publicznie prezentowane
i roztrząsane.
- Stymulują rozwój kultury, zarówno w jej aspekcie symbolicznym,
artystycznym jak obyczajowym i normatywnym, promują nowe
tendencje, np. w sztuce, modzie i obyczajach.
- Media stały się dominującym źródłem kształtowania indywidualnej
wyobraźni szerokich rzesz odbiorców, a to znaczy praktycznie całego
społeczeństwa.
Coś więcej o mediach:
Postęp w dziedzinie mass mediów służy człowiekowi. Dzieje
się to na różnych płaszczyznach życia, a pozytywne skutki są
łatwo zauważalne, choćby tylko w dziedzinie przekazywania
informacji i komunikacji pomiędzy ludźmi. Ale to nie wszystko.
Trzeba też zauważyć ogromny związek człowieka ze środkami
przekazu, i to w ciągu całego życia człowieka
Media oddziałują na kilku
płaszczyznach:




- informacyjnej: media informują o różnych
wydarzeniach, przez co zbliżają ludzi do siebie tak
bardzo, że świat staje się globalną wioską,
- edukacyjnej: przekazują i popularyzują wiedzę,
- opiniotwórczej: kształtują opinię publiczną w
różnych dziedzinach życia, przekazują treści etyczne
i o charakterze estetycznym;
- rozrywkowej: umożliwiają łatwy dostęp do kultury,
również tzw. „wysokiej’’.

similar documents