Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014

Report
Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014
de ontwikkelingen die ingezet zijn met het Bestuurlijk Akkoord GGZ
Wat betekenen deze ontwikkelingen
voor de overheveling van de
jeugd-GGZ in 2015?
Presentatie voor de
werkgroep j-GGZ,
mei 2013
1
Wat stond er in het BA GGZ?
Gezamenlijke afspraken over de toekomst van de GGZ:
 Verschuiven patiëntstromen: versterking 1e lijn (POH-GGZ),
generalistische basis GGZ, verschuiving van 2e lijn naar 1e lijn
 Ambulantisering
 Kwaliteitsprogramma
 Destigmatisering
 Transparantie (ROM) + zorgvraagzwaarte
 Invoering prestatiebekostiging
 Financieel: 2,5% groei
 Tal van andere onderwerpen: drang en dwang, e-mental health,
hoofdbehandelaarschap, top-GGZ, afbakening pakket,
vermindering administratieve lasten etc.
2
Kwaliteitsprogramma
• Oprichting Landelijke Samenwerkingsverband
Kwaliteitsstandaarden in de GGz (LSKS GGz) door NVvP, NIP en
LPGGZ.
• 2 x 3 mln subsidie vanuit BA GGZ
• Domein van LSKS is de GGZ voor volwassenen, kinderen en
ouderen, w.o. ook de verslavingszorg en de forensische GGZ.
• Doel is de planmatige, continue verbetering en innovatie van de
beroepsuitoefening van professionals in de GGZ door het
ontwikkelen en
verspreiden van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten, zoals de
multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden, (beroeps)normen,
instrumenten voor effectmeting (zoals ROM) en toegankelijke
cliëntversies -> meerjarenprogramma
3
…..Kwaliteitsprogramma
• In LSKS GGz participeren de GGz-veldpartijen, zoals cliënten,
beroepsverenigingen, GGZNL en ZN. Het Nationaal
Kwaliteitsinstituut, onderdeel van het Zorg Instituut Nederland,
erkent LSKS in haar doelstelling.
• Uitgangspunten bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden
zijn kwaliteitsverbetering, cliëntgerichtheid en kostenbeheersing
M.b.t. j-GGZ:
V.w.b. continuïteit van zorg is het van belang dat er in de
richtlijnen aandacht is voor:
• de aansluiting van zorg tussen 18- en 18+
• de aansluiting tussen somatiek en ggz
• het verband tussen psychopharmaca en gesprekstechniek
4
Transparantie
• In de GGZ is er in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
Routine Outcome Monitoring (ROM);
• GGZN en ZN hebben afspraken gemaakt over de aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG);
• De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de
behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Door het
inzichtelijk maken van behandeleffecten kunnen
zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in
effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of
therapeuten. Zorgverzekeraars kunnen kijken naar de
verschillen in effectiviteit tussen GGZ-instellingen.
• In het BA GGZ is het belang van transparantie en ROM
onderschreven en zijn afspraken gemaakt over de aanlevering
aan SBG door partijen (NVVP, NIP en LVE) die dat voorheen
nog niet deden
5
Zorgvraagzwaarte
• BA GGZ: “Partijen onderkennen dat inzicht in de relatie tussen
zorgvraagzwaarte en de kosten nodig is voor de inkoop van
doelmatige zorg.”
• Goede ontwikkeling: werkgroep heeft indicator ontwikkeld
• Moet nog verder doorontwikkeld worden (nog beperkt
voorspellende waarde)
• Streven is indicator per 2014 op de factuur te krijgen
• Privacy telt zwaar: advies CBP
6
Drang en dwang
• Streven om gebruik van dwangtoepassingen verder terug te
dringen;
• Visie:
- alleen dwang als ultimum remedium;
- bij separaties altijd mogelijkheid voor persoonlijk contact;
- separatie zo kort, humaan en veilig mogelijk;
- bij langere separatie na 1 wk interne en na 6 wkn externe
consultatie
• Registratie van dwangtoepassingen m.b.v. de Argus-dataset,
aanlevering aan landelijke database
• Nieuwe wet verplichte GGZ (opvolger Bopz) maakt ook
ambulante dwang mogelijk
7
Destigmatisering
BA GGZ:
“Partijen vinden het van belang dat mensen met een psychische
aandoening, ook zij met ernstige aandoeningen, de ruimte in de
samenleving ervaren om uit te komen voor hun ziekte en als
gelijkwaardige burgers te worden behandeld. Dit bevordert de
deelname van mensen psychische aandoeningen aan de
maatschappij, de arbeidsparticipatie en het herstel van
burgerschap van de patiënt zelf.”
8
Destigmatisering
Stichting Samen Sterk Tegen Stigma krijgt subsidie vanuit BA
GGZ (2x 1 mln) voor de uitvoering van hun plan van aanpak.
Dat kent 3 deelprojecten:
1) Stigma en werk
2) Stigma en ambulantisering
3) Stigma in de zorg
Cultuurverandering – zoals destigmatisering – kost tijd!
9
Ambulantisering
In het BA GGZ staat de ambitie om de huidige totale
beddencapaciteit in de periode tot 2020 fors af te bouwen met
een derde t.o.v. 2008 en deze afbouw te substitueren d.m.v.
ambulante zorg.
Zorgverzekeraars en aanbieders maken lokaal afspraken over
mogelijkheid, inhoud en tempo van deze ambulantisering omdat
de lokale uitgangssituaties verschillen.
10
Ambulantisering
In het Directeurenoverleg uitwerking BA GGZ verder gesproken
over de achterliggende visie:
•
•
•
•
cliënt staat centraal: wil in de eigen omgeving behandeld worden,
wil een baan of andere zinvolle dagbesteding en wil vrienden en
sociale contacten;
herstelconcept: niet alleen van gezondheid, maar ook van
burgerschap;
integrale benadering: waar nodig (bijv. bij EPA) ondersteuning op
meerdere levensdomeinen (wonen, werk, inkomen, dagbesteding,
sociale contacten) -> ambulantisering is dus niet alleen een zaak
van de zorg
een opname moet worden gezien als een intermezzo in de
ambulante behandeling i.p.v. zoals het nu soms is: ambulante
behandeling als nazorg na de klinische opname.
Nulmeting 2008 + monitor door Trimbos (1e uitkomsten sept)
11
Wat is
ambulantisering?
12
Uit onderzoek blijkt wat
cliënt wil:
•Vrienden
•Werk
•Woning
•Behandeling zoveel
mogelijk in de eigen
omgeving
Wat willen bereiken met ambulantisering?
-> Dat cliënt met een (ernstige) psychische stoornis de
regie over zijn leven behoudt en naar vermogen deelneemt
aan de maatschappij;
-> Dat kan beter als hij in zijn eigen omgeving wordt
behandeld.
3 pijlers:
1) Bevorderen uitstroom
2) Voorkomen van instroom
3) Bevorderen participatie -> NB. destigmatisering!
13
Bevorderen uitstroom
Aantal volwassen personen dat behandeld wordt in de tweede lijn, uitgesplitst naar
verblijfplaats:
KLINIEK
BESCHERMDE
WOONVORM
THUISSITUATIE
-
-
32.000
EPA
16.600
11.000
99.700
Disease management
1.400
350
158.100
Common disorders
500
150
283.300
Shadow disorders
-
-
-
18.500
11.500
573.100
EPA OGGZ
TOTAAL
14
Voorkomen instroom
15
Bevorderen participatie
16
Vragen? Reacties?
17

similar documents