Kirstis PowerPoint-presentasjon

Report
Nordnorsk Fagnettverk Hørsel
Bodø 6. oktober 2011
Straks-tilbudet
v/ audiopedagog Kirsti Fuhr Norkyn
Et av satsningsområdene i Statped
Hva betyr Straks-tilbud ?
•
•
•
Tidlig innsats
Lavterskeltilbud spesielt tilrettelagt for foreldre med
barn 0-3 år med nyoppdaget hørselstap
Spesielt fokus på barn i første leveår
Straks-tilbudet
•
Lavteskel tilbud
• Trenger ingen skriftlig tilmelding for at vi skal møte
foreldre/ gå inn i saken
• Muntlig henvendelse fra Hørselssentralen (sykhus)
evt. henvendelse fra helsesøster (foreldrenes
samtykke)
• Henvendelse fra PPT
Hva betyr det for oss i Statped ?
•
Vi skal:
Gi tidlig innsats til foreldre og barn med nyoppdaget
hørselstap
Samarbeide med Hørselssentralene og helsesøstre etter
nyfødtscreening for å etablere et godt tilbud til nyfødte
småbarn og deres foreldre
Arbeide tverrfaglig og tverretatlig
Bistå slik at små barn og deres foreldre får et enhetlig og
helhetlig habiliteringstilbud
Hva skjer nasjonalt i Statped
• Årlige samlinger for fagfolk som arbeider
med tidlig innsats/Straks
– Kompetanseutvikling
– Status og oppsummering fra de ulike Statpedvirksomhetene for hørsel
– Drøfting av lokale/regionale og nasjonale
utfordringer
– Drøfting av videre arbeid og skoleringsbehov
• Konferanser
Hva skjer i Statped Nord ?
•
•
•
•
Vi samarbeider i Statped Nord Hørsel om å bygge opp
Straks-tilbudet i Nord-Norge
Samme målsetting som Straks-arbeid i Statped
nasjonalt– Tidlig innsats
Informasjonsbrosjyre
Statped tar initiativ til å få i stand møte med Helse om
samarbeid og kurs
Brosjyre om oppfølging
Mål for STRAKS-arbeid
•
•
•
•
bidra til å etablere og vedlikeholde god kommunikasjon
og godt samspill mellom foreldre og barn
gi foreldre informasjon og veiledning slik at de kan foreta
informerte valg om kommunikasjonsmåter og
pedagogiske valg, ut fra familiens individuelle behov
bidra til at foreldre møter andre i samme situasjon, forum
for nettverksbygging
bidra til at foreldre finner fram i hjelpeapparatet
Innhold i STRAKS-tilbudet
•
•
•
•
•
•
•
De første samtalene med familien har fokus på
familiens behov på det aktuelle tidspunktet:
Foreldrenes situasjon/opplevelse omkring
diagnosen/høreapparattilpasning
Om hørselstap – årsak-konsekvenser-tale/tegn
Tidlig samspill og kommunikasjon
Små barns utvikling og språktilegnelse
Ulike pedagogiske tilnærminger til språkutvikling
Hjelpeapparatet og relevant lovverk
Erfaringer fra STRAKS arbeid i Statped
Nord
•
•
•
•
•
Det gis Straks-tilbud i alle 3 fylkene
Det organiseres på ulik måte
Familier har ulikt ståsted og ulike behov
Vi har erfart at nyfødte/ småbarn med store hørselstap
blir sent diagnostisert (2 case)
Vi trenger bedre rutiner for samarbeid med
«fødestuer/mindre sykehus» og hørselssentraler knyttet
til UNN og NLSH
Hva blir viktig ?
•
Tidlig bekreftelse av hørselstap – viktig NB?
•
Har vi gode nok rutiner for melding til kommunene?
•
Har vi gode nok rutiner for melding til Statped Nord?
•
Etablering av samarbeid om brukerne ? Hvordan kan
vi gjøre det ?
Case 1
•
•
•
•
•
•
•
•
Barn født ved Stokmarknes sykehus
(fremmedspråklig)
Usikkerhet rundt nyfødtscreening
Helsesøster usikker – har ikke fått epikriser
Konkluderende hørselstest ved NLSH
SSN/ Statped henvist barnet i juni (7,5 mndr)
Møter foresatte sammen med lege og audiofysiker
på Hørselssentralen
SSN/ Statped drar på hjemmebesøk sammen med
helsesøster i løpet av 2 uker
Høreapparattilpasning ved NLSH
Case 2
•
•
•
•
•
•
•
Barn fra Narvik født på UNN (5 uker før termin)
Usikkerhet om hørselstap etter nyfødtscreening
Diagnostiseres på ØNH/UNN - sannsynligvis alvorlig
hørselstap
Sendes til Harstad – ny screening – samme resultat
som ved UNN
Høreapparattilpasning i Harstad
Barnet henvises til CI-utredning ved RH
PPT henviser til SSN/ Statped i juni (8 mndr)
Utfordring?
•
Hvordan kan Helse Nord og Statped Nord samarbeide
innenfor fagområdet hørsel slik at nyfødte/ småbarn og
deres foreldre får et best mulig habiliteringstilbud så tidlig
som mulig?
Rolleravklaringer etter konkluderende hørselstest ved
NLSH – hvem gjør hva ?
Mailadr.
•
•
•
•
•
•
•
Små barn med hørselstap – informasjon til foreldre ( God
start ) ligger her:
www.mamut.net/moller
Her ligger disse dokumentene:
www.statped.no/moller
Veileder for opplæring av barn og unge med
hørselshemming
Hør mitt språk
Enhetlig og helhetlig habilitering

similar documents