Czy należy bać się GMO

Report
Czy należy bać się
GMO?
Zawartość prezentacji
 Wprowadzenie
 Zadania
 Proces
 Źródła
 Ewaluacja
 Konkluzja
 Uwagi
Wprowadzenie
Celem projektu jest ustalenie:
 Co to jest GMO?
 Skąd czerpiemy informacje na temat GMO?
 Czy GMO jest pożyteczne czy szkodliwe?
 Czy popierać czy zakazywać?
 Wykorzystanie narzędzi informatycznych
w nauczaniu biologii.
Wprowadzenie cd.
Biobezpieczeństwo, biozagrożenia,
biotechnologia - co kryje się pod tymi
terminami?
Człowiek od początku swego istnienia modyfikował
przyrodę, z której korzystał. Potrzebował coraz więcej,
a więc coraz bardziej poszukiwał metod, które pomogłyby
mu zrealizować jego oczekiwania względem natury. I tu
jako odpowiedź pojawia się GMO.....
(T.Twardowski i inni " Biobezpieczeństwo biotechnologii" EDYTOR, Poznań 2003).
Zadanie
 Waszym zadaniem będzie wykonanie prezentacji
w PowerPoint w celu rozszyfrowania tajemniczego
skrótu GMO oraz, która zawierać będzie informacje
o GMO.
 Przygotowując prezentację pamiętajcie o regułach jej
tworzeniach, tj.: temacie, celu, poprawności
merytorycznej, środkach technicznych, szacie
graficznej.
Powodzenia!!
Zadanie cd.
Przygotowując prezentację będziecie:
 wyszukiwali informacje odnośnie GMO





i zapoznacie się z pojęciem GMO
poznacie aspekty prawne dotyczące GMO w Polsce
dowiecie się o metodach identyfikacji GMO
zapoznacie się z metodami tworzenia organizmów
transgenicznych
zaprezentujecie wybrane przykłady roślin i zwierząt
zmodyfikowanych genetycznie
zapoznacie się z argumentami popierającymi i negującymi
GMO.
Proces
Aby w pełni odkryć tajemnice GMO wykonajcie
następujące czynności:
 Podzielicie się na 8 czteroosobowych grup roboczych
i w każdej wybierzcie lidera. Liderzy czuwają nad
całością pracy w grupie, reprezentują grupę, będą
odpowiadać za efekt końcowy waszej pracy.
 Grupy 1 – 4 zajmą się opracowaniem GMO w świecie
roślin, a grupy 5 – 8 opracowaniem GMO w świecie
zwierząt
Proces cd.
Będziecie pracowali w grupach czteroosobowych,
w których każdy będzie wykonywał określone zadanie:
Szperacz – naukowiec – będzie wyszukiwał
informacje w sieci lub innych źródłach
Redaktor – będzie opracowywał, redagował
informacje
Grafik – przygotuje prezentację multimedialną
Lider – podsumuje i zaprezentuje wykonane
zadanie
Proces cd.
Po zakończeniu pracy każda grupa dokona prezentacji
efektów wykonanego zadania.
Prezentacja efektów zadania powinna zawierać:
 prezentację wykonaną w PowerPoint. Jej
atrakcyjność mogą podnieść: fotografie, rysunki itp.
elementy związane z omawianym zagadnieniem.
 ustną prezentację przygotowaną w ciekawy sposób.
Proces cd.
Zadaniem każdej z grup będzie zdobycie jak
największej ilości informacji związanych z tematem
pracy i opracowanie tych zagadnień.
Pomocne w wykonaniu zadania będą
źródła z sieci Internet.
Źródła
















http://www.biotechnolog.pl/prawo.htm
http://www.zssh.radom.pl/html/szkola/bibloteka/publikacje/publikacjazbnowocien.pdf
http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2007,%204(53)/01_Dulinski.pdf identyfikacja
http://www.gmo.pl/
http://www.bip.visacom.pl/psse_nowe.m.lub/dokumenty/20091012134842-GMO.pdf
http://gmo.ekoportal.pl/opencms/export/sites/default/rdata
http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/nasza_propozycja/Szkolenia/Dzialani
a2007/GMO/prezentacje.html
http://www.openclipart.org/browse- strona umożliwiająca pobieranie obrazków z wolnych
zasobów
http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php- strona umożliwiająca pobieranie zdjęć w
sposób zgodny z prawem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_genetycznie
http://www.biotechnolog.pl/gmo-3.htm
http://www.biotechnolog.pl/gmo-7.htm
http://www.biotechnolog.pl/gmo-4.htm
http://www.biotechnolog.pl/gmo-5.htm
http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/film_firma_biotechnologiczna.html
http://www.izba-ochrona.pl/naukowcy-przeciwko-gmo.html
http://polskaakcjaobywatelska.pl/index.php/stop-gmo/
Ewaluacja
Wyniki swojej pracy przedstawicie na forum klasy.
Ocena pracy zależy od spełnienia kryteriów podanych
w tabeli ewaluacyjnej.
Każda z grup będzie miała wystawioną ocenę zgodnie
z tym, na ile zrealizowała przyjęte zadanie oraz czy
zrealizowała założone cele. Wykonane zadanie
zostanie ocenione zespołowo. Jedna ocena określi
jakość wykonania projektu. Ważna jest ilość włożonej
pracy, jak również ogólne wrażenie.
Ewaluacja cd.
Po przedstawieniu prezentacji na forum klasy wykonawcy
dokonają samooceny, a następnie zostaną ocenieni przez
widzów i nauczyciela. Z tych trzech ocen punktowych
zostanie wyliczona wartość średnia.
Uzyskane przez grupę punkty zostaną przeliczone na
oceny szkolne zgodnie z tabelą.
PUNKTACJA
OCENA
15 – 14
bardzo dobry
13 – 12
dobry
11 - 9
dostateczny
8–6
dopuszczający
5-0
niedostateczny
Konkluzja
To już koniec Waszej pracy. Szczęśliwie dobrnęliście
do jej końca. Wykonaliście zadania projektu, którego
powodzenie w dużej mierze zależało od waszej
współpracy w grupie.
SUPER!
Dowiedzieliście się, że istniejący skrót GMO budzi i
będzie nadal budzić wiele kontrowersji.
Mam również nadzieję, że praca nad wykonaniem
tego zadania sprawiła wam chociaż odrobinę
przyjemności.
Konkluzja cd.
Konkluzja cd.
Uwagi
Na wykonanie zadania macie cztery
tygodnie.
Na zajęciach, 4 kwietnia
zaprezentujecie swoje opracowania
i zostaną one ocenione.
Każda grupa będzie miała 10 minut
na zaprezentowanie swojej pracy.

similar documents