Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Nöroloji Klini*i Multiple Skleroz

Report
Mehmet Özmenoğlu¹, Tuna Özmen², Sibel Gazioğlu¹, Vildan
Altunayoğlu¹, Hilal Horozoğlu ³, Senem Ertugrul Mut4, Cavit Boz¹
¹ KTU Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, ² Rize Eğitim Araştırma Hast Nöroloji Kliniği, ³
Tekirdağ Devlet Hast Nöroloji Kliniği, 4 Yakındoğu Üni Tıp Fak. Nöroloji ABD
 Başağrısı MS hastalarında sık bir problemdir..
 Doğu Karadeniz bölgesinde yaklaşık 2 bin ,tüm
Karadeniz Bölgesinde 6-7 bin, Türkiye’de 40 bin
MS hastası vardır
 Ocak - Nisan 2014 tarihleri ​arasında Karadeniz
Teknik Üniversitesi, MS polikliniğinde takip edilen
101 ardışık MS hastasının, kesitsel örneklemeyle,
başağrısı yakınmalarının klinik ve demografik
özelliklerinin (migren ve gerilim tipi baş ağrısı vs )
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Çalışma devam
etmektedir.
 Mc Donald 2010 kriterlerine göre MS tanısı
konulmuş hastaların müracaatları sırasında baş
ağrısı için yapılandırılmış 17 sorudan oluşan,
sorular içersinde birden çok seçenek bulunan
anket formu kullanılarak görüşmeler yüzyüze
uygulandı. Baş ağrısı tanısı ve sınıflandırılması
anket öncesi hastanın ifadesine göre ve anket
sonrasında Uluslararası Başağrısı Derneği
(IHS,ICHD 3 beta-versiyon,2013) kriterlerine
göre yapılandırıldı.
• 101 hastanın 34 ü Erkek,67 si kadındır.
Hastaların yaş ortalaması 37 (±12)dir.
• Yaşa göre MS hastalarının dağılımı
• Hastaların illere göre dağılımında %58 i Trabzon’dan

82 hastanın 15’i
migren(%18), 61’i
GTBA(%74) ve 6’sı ise
diğer (%8) ( sekonder
başağrısı vs.) tür baş
ağrısı olarak
değerlendirilmiştir.
82 baş ağrılı hastanın 54’ünde (%68) ağrı çift taraflı,
28’inde (%32) tek taraflıdır. Tek taraflı ağrısı olan 28
hastanın 16’sında (%57) ağrı sağ tarafta, 12 hastada ise
(%43) sol taraftadır.
BAŞAĞRI ŞİDDETİ
BAŞ AĞRISI DIŞINDA VÜCUDUN HERHANGİ
BÖLÜMÜNDE (extremitelerde) HİSSEDİLEN
AĞRI
BAŞAĞRISI SIKLIĞINA GÖRE
HASTA SAYISI (N=82)
Hastaların EDSS skorları
 82 hastanın 15’i migren(%18), 61’i GTBA(%74) ve 6’sı ise
diğer (%8) ( sekonder başağrısı vs.) tür baş ağrısı olarak
değerlendirilmiştir.
•Tüm hastaların sadece 3'ünde basit
analjeziklere yanıt (+)
• Baş ağrısı için bitkisel ilaç kullanan 11
hastanın (E=6, K=5) 3'ü yarar görürken (%22),
8'i yarar görmemiştir (%78). Bitkisel ilaç olarak
zencefil,nane yağı,zerdeçal,buğday suyu,capari
vs kullanmışlardır.
SONUÇ
 MS hastalarında başağrısı sıklığı genel popülasyondan daha
yüksektir.

MS hastalarında tanı sonrası başağrısı sıklığı artmaktadır.
 Değişik çalışmalarda değişken veriler dikkati çekmektedir.
 Etyopatogenezde nörojenik inflamasyon,menengeal irritasyon,
tedavide kullanılan interferonlar, kan-beyin bariyeri ve T hücre
aktivasyonu önemlidir.
 Basit analjezikler ve bitkisel ilaç kullanımı MS başağrısında yeterince
etkili değildir.
 MS ve başağrısı arasındaki olası ilişki hipotezi için klinik çalışmalara
gereksinim vardır.

similar documents