taalbeleid leesbare cursus schrijven

Report
Een cursus schrijven
Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal –
structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau
BA - dpb Brugge
Eerste hulp bij eenvoudiger schrijven
BA - dpb Brugge
Verkleuteren?
Laat niet na om authentiek
materiaal uit boeken, kranten,
tijdschriften aan te bieden.
Leerlingen moeten niet enkel met
voorgekauwd (herkauwd)
materiaal werken.
Blijf het niveau dat je voor ogen
hebt, bewaken. De inhoud mag
even moeilijk blijven. We helpen
de leerlingen enkel om de
verpakking (taal) makkelijker
open te maken.
BA - dpb Brugge
Pimpen - opleuken?
functioneel aantrekkelijker
maken om het studeren
makkelijker/ aangenamer te
maken, om structuur aan te
brengen, te verduidelijken,
ademruimte te geven
> “functioneel pimpen”
BA - dpb Brugge
Cursus ‘pimpen’
 Zie je mogelijkheden in de cursus om zaken
ook schematisch voor te stellen?
 oorzaak – gevolg
 in diagram
 hiërarchie
 stappenplan
…
BA - dpb Brugge
Cursus ‘pimpen’
 Zie je mogelijkheden in de cursus om met icoontjes,
functionele pictogrammen … structuur aan te brengen?
 als je een voorbeeld geeft
 als je een doel beschrijft
 als er oefeningen komen
 Zijn er rubrieken die je altijd kan laten inspringen, in een
kadertje kan zetten, …
 voorbeelden, samenvattingen van een stuk cursus …
BA - dpb Brugge
Cursus ‘pimpen’
 Waar in de cursus kan een foto of
afbeelding de leerstof aanschouwelijker
maken, ondersteunen, beter begrijpbaar
maken?
BA - dpb Brugge
Studeerbaar studiemateriaal
 Hoe zou jij je eigen cursus studeren?
 Hoe kan je de leerlingen helpen om je cursus
makkelijker te studeren?
 Waar zou een korte samenvatting van een
onderdeel zinvol zijn?
 Waar kan het helpen om al een aantal woorden
vetjes te zetten?
 Is het zinvol om na elk hoofdstuk aan te geven
wat ze moeten kennen en kunnen?
BA - dpb Brugge
STRUCTUUR
 duidelijke en functionele lay-out
 lettertype
 Arial,
Verdana,
Calibri
 witruimte
 titels en tussentitels
 belangrijke woorden vetjes
 illustraties - pictogrammen
BA - dpb Brugge
TEKST
BA - dpb Brugge
TEKST
BA - dpb Brugge
TEKST hardop lezen
BA - dpb Brugge
ZIN
 schrappen
 voorzetselgroepen
 korte, eenvoudige zinnen
 beeldspraak
 onderwerp vooraan
 tangconstructies
 actieve zinnen
 passieve zinnen
 directe taal
BA - dpb Brugge
ZINSNIVEAU
< overbodige informatie
korte, eenvoudige zinnen
onderwerp vooraan
tangcontstructies
actieve zinnen (passief)
directe taal
+/- 10 woorden, maximum 15
 samengestelde zinnen in twee knippen
Vervolgens gaat u naar … > U gaat dan naar…
We hebben gisteren, na de verzorging, nog
eventjes met de dochter gesproken. > We
spraken gisteren, na de verzorging, nog even
met de dochter.
Ze wordt verzorgd door B. > B. verzorgt haar.
gelieve op te schrijven/ kunt u eventueel
opschrijven/ is het mogelijk om … > Schrijf op /
raadpleeg (gewone gebiedende wijs)
voorzetselgroepen
met betrekking tot > over
beeldspraak
Ze verveelde zich steendood > Ze verveelde zich
erg.
BA - dpb Brugge
ZIN: kort en eenvoudig
 We zouden dus kunnen stellen dat het S.V.H. de
wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de
verpleegkundige is, die hem in staat stelt de
verpleegproblemen van de zorgvrager op een professionele
wijze aan te pakken, tegemoetkomend aan de behoeften van
de cliënt of zorgvrager.
= 42 woorden
 We zouden dus kunnen stellen dat het S.V.H. de
wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de
verpleegkundige is, die hem in staat stelt de
verpleegproblemen van de zorgvrager op een professionele
wijze aan te pakken, tegemoetkomend aan de behoeften van
de cliënt of zorgvrager.
BA - dpb Brugge
ZIN: kort en eenvoudig
 We zouden dus kunnen stellen dat het S.V.H. de wetenschappelijk
verantwoorde werkwijze van de verpleegkundige is, die hem in
staat stelt de verpleegproblemen van de zorgvrager op een
professionele wijze aan te pakken, tegemoetkomend aan de
behoeften van de cliënt of zorgvrager.
 We kunnen S.V.H. de wetenschappelijk verantwoorde werkwijze
van de verpleegkundige noemen. Zo kan de verpleegkundige de
verpleegproblemen professioneel aanpakken. Hij komt dan
tegemoet (beantwoordt) aan de behoeften van de cliënt of
zorgvrager. (Hij helpt de cliënt of zorgvrager dan echt)
= maximum 12 woorden
BA - dpb Brugge
ZIN: kort en eenvoudig
 Door op dergelijke manier problemen op te sporen, kan
men duidelijker zien welke de behoeften zijn van de
zorgvrager en kan men ook het verpleegkundig handelen
hierop afstemmen, hetgeen een niet geringe
kwaliteitsverbetering kan betekenen.
= 35 woorden
 Door op dergelijke manier problemen op te sporen, kan
men duidelijker zien welke de behoeften zijn van de
zorgvrager en kan men ook het verpleegkundig handelen
hierop afstemmen, hetgeen een niet geringe
kwaliteitsverbetering kan betekenen.
BA - dpb Brugge
ZIN: kort en eenvoudig
 Door op dergelijke manier problemen op te sporen, kan
men duidelijker zien welke de behoeften zijn van de
zorgvrager en kan men ook het verpleegkundig handelen
hierop afstemmen, hetgeen een niet geringe
kwaliteitsverbetering kan betekenen.
 Je ziet de behoeftes van de zorgvrager beter door de
problemen zo op te sporen. Je kan dan je
verpleegkundig handelen hierop afstemmen. Dat kan de
kwaliteit van de zorg verbeteren. (Dat kan
kwaliteitsverbetering betekenen)
= maximum 14 woorden
BA - dpb Brugge
ZIN: onderwerp vooraan
 Door op dergelijke manier problemen op te
sporen, kan men duidelijker zien
 Je kan duidelijker zien …
BA - dpb Brugge
WOORD
 consequent hetzelfde woord
 archaïsche/ oubollige taal
 moeilijke of samengestelde
woorden
 verborgen werkwoorden
 onbekende afkortingen of
letterwoorden
BA - dpb Brugge
WOORDNIVEAU
zelfde woord voor zelfde item
in spreektaal hoeft dat niet > taalontwikkeling
archaïsche (verouderde) taal
indien > als; met betrekking tot > over; derhalve
> daarom; doch > maar; je dient > je moet;
eveneens > ook; wat betreft > voor
alleen vakjargon dat nodig is
moeilijke/samengestelde
woorden
Als het niet anders kan: uitleg tussen haakjes
erbij. > implementeren, terugkoppeling, insteek
verborgen werkwoorden (met
‘het’ ervoor)
Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het
verzorgen van de zwaar zieke patiënten
> Deze mensen verzorgen de zwaar zieke
patiënten.
m.a.w. , m.b.t., n.a.v., pc > voluit schrijven
gsm, wc > geen probleem;
CLB: wel voluit, eventueel tussen haakjes.
afkortingen en letterwoorden
die niet bekend zijn
BA - dpb Brugge
BA - dpb Brugge

similar documents