X - Sarpsborg kommune

Report
MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026
Kommunedelplan kystsonen 2015 - 2026
Enhet plan- og samfunnsutvikling
Hege Hornnæs
Alexander Mysen
Plan og økonomiutvalget 23. oktober 2014
Oppsummering innspill
■ Høringsfristen gikk ut 26. september
■ Arealplanen - 60 høringsuttalelser
inkludert 19 innsigelser + en varsel
■ Kystsoneplanen - 30 høringsuttalelser
inkludert 6 innsigelser der en av de
omfatter 10 områder
Kommuneplanens arealdel
2015 – 2026
Sarpsborg kommune
Merknader ved offentlig ettersyn
Plan- og økonomiutvalget 23.10.2014
Innsigelser
Statens vegvesen, bolig
■ Boligområdet B-4.2 ved
Bodalsveien begrunnet i for lang
gangavstand til kollektiv tilbud
Statens vegvesen, næring
■ Næringsområdene N1 og N2 ved
Kalneskrysset (E6) begrunnet med at
områdene ligger utenfor langsiktig
grense for fremtidig tettbebyggelse i
fylkesplanen og for lang gangavstand
til kollektiv tilbud
■ Boligområdet B-13.3 Opstadfjellet
begrunnet i for lang gangavstand til
■ Næringsområdet N7 begrunnet med
kollektiv tilbud
at området kan generere trafikk
oppstuving/tilbakeblokkering på E6.
■ Boligområdet BA 13.1 ved Vister/
Skredderberget begrunnet i for lang ■ Næringsområde BA-N.1 begrunnet i
manglende kollektivdekning
gangavstand til kollektiv.
■ Næringsområde BA-N2 begrunnet
med at området kan generere trafikk
■ Hensynsone over varslingsområdet
oppstuving/tilbakeblokkering på E6.
for reguleringsplanen til fv 109
Innsigelser
Fylkesmannen, bolig
Fylkesmannen, næring
■ Boligområdet BA-13.1 ved Vister/
■ Næringsområdene N-1 og N-2 ved
Skredderberget begrunnet i
Kalneskrysset (E6) begrunnet i
jordvern og landskapshensyn,
samt fylkesplanens avgrensing.
areal- og transporthensyn (drar
byggeområdene fra Grålum
■ Boligområdet B-13.5 Knattås
nordover)
begrunnet i fylkesplanens
avgrensing, eksponering mot
landskapsrommet og siluett
■ Næringsområdet N-7 begrunnet i
virkningen fremtidig bebyggelse
jordvern, landskapshensyn samt
vil få på åsen
fylkesplanens avgrensing
■ Idrettsanlegget Kalnes travbane
I-1 begrunnet i jordvern,
landskapshensyn og vern om
dyrkbar mark.
Innsigelser
Fylkeskommunen
■ Næringsområdene N-1 og N-2
ved Kalneskrysset (E6) begrunnet
med at områdene ligger utenfor
langsiktig grense for fremtidig
tettbebyggelse i fylkesplanen.
■ Næringsområdet N-7 begrunnet
med at området er utenfor
langsiktig grense i fylkesplanen
og av hensynet til ønsket om å
bevare historisk kulturlandskap.
■ Boligområde B-13.2 som ligger
innenfor fredningsområdet for
Opstadfeltet.
Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune peker på
trusselen mot egen sentrumsvekst og
målsetningen i Bypakka om nullvekst i
personbiltrafikken.
■ Næringsområdene N-1 og N-2 ved
Kalneskrysset (E6) begrunnet i
omfanget på næringsområdene og
profilen.
■ Den delen av næringsområdet N-4
på Grålum/Bjørnstad som er nytt i
fht gjeldende plan. Begrunnet i
omfanget på næringsområdet og
profilen.
Fylkesmannen, SVV
Fredrikstad k.
Fylkeskommunen
X
X
X
Fylkesmannen
Fredrikstad kommune
Fylkeskommunen
X
SVV
X
80
X
1100
Fylkesmannen
SVV
SVV
X
X
176
X
350
SVV
6
30
6
Fylkesmannen
X
16
Fylkesmannen
Fylkeskommunen
SVV
SVV – innsigelse dersom planområdet til fv 109 ikke blir
underlagt hensynsone
Fylkeskommunen – innsigelse til kjøpesenter i bydelssentre
74
X
Fylkeskommunen
288
(X)
84
SVV
8
X
140
Øvrige fokusområder
i merknadene
■Jordvern
■Opstadfjellet B-13.3 og
Greåkerstien
■Boligfeltet i Bodalsveien B-4.2
Kommunedelplan for
kystsonen 2015 – 2026
Sarpsborg kommune
Merknader ved offentlig ettersyn
Plan- og økonomiutvalget 23.10.2014
Innsigelser
Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylkeskommune
1.
1.
Område F3 representerer ikke utfylling, men en
utvidelse av eksisterende hyttefelt. Er ikke vurdert
i forhold til landskapshensyn og eksponering mot
sjøen.
2.
Område F4 representerer ikke utfylling, men en
utvidelse av eksisterende hyttefelt. Utbyggingen
vil skje som en forlengelse av dagens
hytteområde med hytter eksponert fra sjøen.
3.
Område F5 representerer ikke utfylling, men en
utvidelse av eksisterende hyttefelt. Utbygging av
stort ubebygd område. En utbygging vil føre til et
vesentlig større og svært eksponert hytteområde.
2.
3.
Prinsippet om å føre byggeområdene på generelt
grunnlag ned til sjøen, er i strid med
strandsonevernet (SPR for strandsonen) og
byggeforbudet i 100m-beltet (pbl §1-8). Områder
som allerede har stor hyttetetthet bør reguleres og
i den forbindelse kan byggelinje og avgrensning
vurderes nærmere, evt. også mulighet for
fortetting.
Små hytteområder bør ikke legges inn som
enkeltområder uten nærmere overordnet
planvurdering (med fritak fra reguleringsplikten).
Innsigelsen gjelder delområdene F3, 4, 6, 7, 8, 9
og F10-13. Det er ikke konsekvensutredet
hvordan disse samlet vil påvirke utviklingen i
strandsonen.
Havnene som ligger innerst kilene Hornneskilen
og Bukta og i/inntil vernet område, bør ikke
utvides. Tiltak her vil påvirke naturverdiene og
bakenforliggende våtmarksområder.
Østfold
fylkeskommune
Fylkesmannen i
Østfold
Faglige råd
Innspill fra berørte
1.
1. Flere av innspillene fra velforeninger og
privatpersoner dreier seg om fjerning av den
regionale dumpeplassen på Haslau.
2.
Statens vegvesen er skeptiske til fortetting i
områdene BA-1 og BA-2. De mener områdene
ligger for langt fra skole, og at de ikke vil være
med å styrke Skjeberg stasjonsby som
lokalsenter.
Fylkesmannen vil som sterkt faglig råd anbefale
at det vurderes (og konsekvensutredes) hva en
omlegging fra bruksareal (BRA) til bebygd areal
(BYA) vil bety for bygninger størrelse og volum
og dermed eksponering i landskapet.
2. Flere hytteeiere er kritiske til foreslått utvidelse av
småbåthavner i nærheten av egen hytte.
3. Velforeningen i Græsdal frykter den økte trafikken
som følge av 20 nye hytter i felt F3.
Mulige strategier
■Enkeltmøter/drøfting med det
enkelte organ som har fremmet
innsigelse
■Regionalt planmøte – fellesdrøfting
■Gå rett på mekling - enkeltvis eller
felles
Takk for oss!

similar documents