06_20130516_PUK_VARAM_Vides_joma_20130515

Report
Vides politikas pamatnostādnes
2013.-2020.gadam (VPP)
2014. – 2020. gada plānošanas perioda
Pagaidu uzraudzības komitejas sēde
2013. gada 16. maijs, Jelgavā
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
VPP izstrādes statuss un gaita
 2013.gada 1.februārī iesniegts MK informatīvais ziņojums par VPP 2009.2015.gadam ieviešanas gaitu 2009.-2012.gadā
Ņemot vērā NAP, Eiropas Savienības 7.Vides rīcības programmas izstrādāšanu un
jaunā ES ilgtermiņa finanšu perioda 2014.-2020.prioritātes, pieņemts lēmums
neveikt grozījumus VPP 2009.-2015.gadam, bet izstrādāt jaunas VPP 2013.2020.gadam, lai vides politiku pilnībā harmonizētu ar minētajiem dokumentiem
un procesiem
 2013.g. februārī uzsākta VPP sagatavošana un stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma (SIVN) Vides pārskata sagatavošana, saņemti VKP priekšlikumi
par VPP prioritātēm, struktūru, mērķiem
 starpministriju diskusija par VPP mērķiem un līdzekļiem un atsevišķu VPP
sadaļu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, VPP precizētas atbilstoši
sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm
 Plānots izsludināt VSS, paralēli veicot SIVN sabiedrisko apspriešanu
 Plānotais apstiprināšanas termiņš - 30.jūnijs
VPP saturs
Katrā sadaļā izvirzīti noteikti mērķi vides aizsardzības jomā un tās
orientētas uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, paredzot konkrētas rīcības
un pasākumus mērķu un rezultātu sasniegšanai
VPP netiek dublēta informācija, kas ir iekļauta citos vides politikas
plānošanos dokumentos, bet dota īsa informācija par šīm jomām,
piemēram, atkritumu apsaimniekošanas problēmas un risinājumi
skatāmi Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.2020.gadam, kas paredz:
 novērst atkritumu rašanos un nodrošināt radīto atkritumu
daudzuma samazināšanu
 nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu
Koncepcijas par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu
iepakojumam (apstiprināta MK 2013.gada 23.aprīlī)
Vides politikas pamatnostādnes un investīciju
politikas sasaiste un risināmās problēmas (1)
Vides politikas pamatnostādes
Vides investīciju politika 2014 –
2020 gada plānošanas periodam
Ex-ante
nosacījums
Gaisa aizsardzība
Gaisa aizsardzība
Nav nosacījumu
Dažādu sektoru darītais gaisa piesārņojums,
informācijas ieguve un atbildīgo institūciju
kapacitātes celšana,
•Informācijas ieguve un monitorings
Ūdens aizsardzība
Ūdens aizsardzība
Eitrofikācija, piesārņojums, ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu attīstība pakalpojumu
kvalitāte un pieejamība, plūdu riski,
pārrobežu sadarbība, Informācijas ieguve un
monitorings
•Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība
pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
•Informācijas ieguve un monitorings
•Plūdu riski
Augsnes un zemes dzīļu
aizsardzība
Augsnes un zemes dzīļu aizsardzība
Ex-ante nosacījums
ūdensapgādes
nozarē
Nav nosacījumu
•Informācijas ieguve un monitorings
Informācijas ieguve un juridiskais ietvars
Piesārņojumi un riski
Piesārņojumi un riski
Piesārņoto vietu apsaimniekošana, ķīmisko
vielu apsaimniekošana un pārvaldība,
jonizējošā starojuma avotu droša
apsaimniekošana, avāriju riskus,
nodrošinot operatīvu rīcību avāriju
situācijās
•Atkritumu apsaimniekošana
Nosacījums
atkritumu
apsaimniekošanas
nozarē
Vides politikas pamatnostādnes un investīciju politikas
sasaiste un risināmās problēmas (2)
Vides politikas pamatnostādes
Vides investīciju politika 2014 –
2020 gada plānošanas periodam
Dabas aizsardzība
Dabas aizsardzība
Zināšanu bāze par sugu un biotopu izplatību un
ekoloģiskajām prasībām, kartēšana, monitorings,
NATURA 2000 tīkla pilnveidošana, sadarbība
dabas aizsardzības un teritorijas attīstības
plānošanā, dabas aizsardzības plānu izstrāde un
īstenošana, dabas aizsardzības statuss, valsts un
privātā partnerība, pašvaldību un sabiedrisko
organizāciju līdzdalība, finansējums, inovatīvi
mehānismi, kompensācijas, apsaimniekošana,
•Zināšanu bāze par sugu un biotopu
izplatību un ekoloģiskajām prasībām, sugu
kartēšana,
•Bioloģiskās daudzveidības monitorings,
• NATURA 2000 tīkla pilnveidošana,
• Dabas aizsardzības plānu izstrāde,
• Dabas aizsardzības statuss
Klimata pārmaiņas un pielāgošanās
Klimata pārmaiņas un
pielāgošanās
SEG emisijas un CO2 piesaiste, pielāgošanās
klimata pārmaiņām, informācija un pētniecība
•Pielāgošanās klimata pārmaiņām
•SEG emisijas
Horizontālie jautājumi
Horizontālie jautājumi
Laba vides pārvaldība, zinātnes potenciāls,
sabiedrības informēšana
Sabiedrības informēšana
Ex-ante
nosacījums
Nav nosacījumu
• Nosacījums risku
novēršanā un risku
pārvaldībā
• Nosacījums
attiecībā uz SEG
emisijām
Vispārīgais
nosacījums
Nozares ex-ante nosacījumi un to izpilde
Ex-ante nosacījums
Ex-ante kritērijs
Izpilde
Siltumnīcefekta gāzu
emisijas
Ir iesniegts ziņojums par 2013. –
2020.gadam pieņemto valsts
rīcībpolitiku un pasākumiem
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmumu Nr.406/2009/EK
par dalībvalstu pasākumiem
siltumnīcas efektu izraisošu gāzu
emisiju samazināšanai
Izpildīts
Riska novēršana un
riska pārvaldība:
Pastāv valsts vai
reģionāli riska
novērtējumi attiecībā
uz katastrofu
pārvarēšanu, ņemot
vērā pielāgošanos
klimata pārmaiņām
Veikts riska novērtējums, kurā ir:
Lai pilnībā nodrošinātu exante nosacījuma izpildi, līdz
01.07.2013. nepieciešams
izstrādāt VPP 2014. –
2020.gadam, kurā ietilpst
arī Klimata adaptācijas
sadaļa.
a) Ietverts procesa, metodoloģijas,
metožu un datu apraksts, kā arī uz
risku balstīti kritēriji ieguldījumu
prioritāšu noteikšanai;
b) sniegts viena riska un vairāku
risku scenāriju apraksts;
c) Izstrādāta stratēģija attiecībā uz
pielāgošanos klimata pārmaiņām.
Nozares ex-ante nosacījumi un to izpilde
Ex-ante nosacījums
Ex-ante kritērijs
Ūdensapgādes nozare:
Ir spēkā:
a) ūdens cenu noteikšanas
a) Ūdenssaimniecības
politika, kura paredz
pakalpojumu izmaksu
atbilstošus stimulus
segšana;
lietotājiem izmantot ūdens
resursus efektīvi,
b) dažādo ūdens
b) Upju baseinu
izmantojumu atbilstošs
apsaimniekošanas plāns
ieguldījums ūdens
pakalpojumu izmaksu
atgūšanā saskaņā ar
likmēm, kas noteiktas
apstiprinātajā upju
baseinu apsaimniekošanas
plānā attiecībā uz
ieguldījumiem, ko atbalsta
programmas.
Izpilde
a) Izpildīts
b) Izpildīts
Nozares ex-ante nosacījumi un to izpilde
Ex-ante nosacījums
Ex-ante kritērijs
Izpilde
Atkritumu apsaimniekošanas
nozare:
veicināt ekonomikas un vides ziņā
ilgtspējīgus ieguldījumus
atkritumu apsaimniekošanas
nozarē, it īpaši izstrādājot
atkritumu apsaimniekošanas
plānus saskaņā ar Direktīvu
2008/98/EK par atkritumiem un
ņemot vērā atkritumu hierarhiju
a) Ziņojums par Direktīvas
2008/98/EK īstenošanu;
b) Atkritumu apsaimniekošanas
plāni;
c) Atkritumu rašanās novēršanas
programmas;
d) Pasākumi atkritumu atkārtotai
izmantošanai un pārstrādei.
a) Izpildīts
Vispārīgais:
Pastāv mehānismi efektīvai ES
vides jomas tiesību aktu
piemērošanai saistībā ar ietekmes
uz vidi novērtējumu un
stratēģisko ietekmes uz vides
novērtējumu
a) Mehānismi IVN un SVN direktīvu a) Izpildīts
efektīvai piemērošanai;
b) Mehānismi IVN un SVN direktīvu b) Izpildīts
īstenošanā iesaistītā personāla
apmācībai un informācijas
izplatīšanai minētajam personālam
c) Mehānismi administratīvās spējas c) Izpildīts
nodrošināšanai.
b) Izpildīts
c) Izpildīts
d) Plānotā
izpilde 2013.gada
septembris
Horizontālie vides politikas jautājumi (1)
Mērķis:
Nodrošināt valsts un pašvaldību vides aizsardzības sistēmas kapacitāti, kā arī
atbalstīt vides sektora NVO kapacitāti, lai spētu īstenot valsts vides politiku un
nodrošināt valstij un sabiedrībai nepieciešamo vides informāciju un veicināt
sabiedrības aktīvu iesaistīšanos vides jautājumu risināšanā.
Rīcības virzieni:
 Nodrošināt labu vides pārvaldību valsts un pašvaldību līmenī un labu vides
komunikāciju, kas balstīta uz pilnīgu un izsvērtu vides informāciju, un
veicināt sabiedrības iesaistīšanos vides jautājumu risināšanā
 Nodrošināt Latvijas zinātnes potenciāla iesaisti starptautisko pētījumos un
prognozēs, Latvijas dabas kapitāla izvērtēšanā un praktisku pētījumu veikšanā
 Ilgtspējīgas attīstības un vides aspektu iekļaušana visu līmeņu plānošanas
un ieviešanas procesos, jo īpaši teritoriālajā plānošanā
Horizontālie vides politikas jautājumi (2)
Rīcības virzieni:
 Uz tirgu balstītu ekonomisko instrumentu izmantošana vides politikas
mērķu sasniegšanā
 Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti valsts un pašvaldību
līmenī un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības
iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā
Rezultāti:
 Nodrošināta kvalitatīva vides komunikācija
 Nodrošināta Latvijas zinātnes potenciāla iesaiste starptautisko pētījumos un
prognozēs
 Uzlabojusies uz tirgu orientētu ekonomisko instrumentu izmantošana vides
politikas mērķu sasniegšanai
 Nodrošināta adekvāta vides institūciju kapacitāte valsts un pašvaldību
līmenī
 Atbalsts vides sektora NVO kā nozīmīgam partnerim vides jautājumu
risināšanā
Gaisa aizsardzība
Mērķis:
Samazināt gaisa piesārņojuma ietekmi uz iedzīvotāju veselību un ekosistēmām
līdz līmenim, kas nerada draudus to veselībai un ekosistēmu degradācijai.
Rīcības virzieni:
Dažādu sektoru radītā piesārņojuma samazināšana
 Informācijas ieguve un atbildīgo institūciju kapacitātes celšana
 Sabiedrības informēšana
Rezultāti:
 Samazinājies gaisa piesārņojums un izpildītas ES un starptautiskās
saistības, uzlabojusies gaisa kvalitāte Latvijas lielākajās pilsētās
 Samazināts rūpniecības sektora, mājsaimniecībā izmantojamo apkures
iekārtu un transporta sektora radītais gaisa piesārņojums
 Sabiedrība informēta par gaisa kvalitātes jautājumiem
Ūdens aizsardzība
Mērķis: Nodrošināt labu ūdeņu stāvokli un to ilgtspējīgu izmantošanu
Rīcības virzieni:
 Ūdeņu eitrofikācijas un piesārņojuma samazināšana
 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība pakalpojumu kvalitātei un
pieejamībai
 Plūdu riska mazināšana un plūdu seku pārvaldība
 Pārrobežu sadarbība ūdeņu stāvokļa uzlabošanai
 Informācijas ieguve monitoringa, pētījumu, informācijas apmaiņas moderno
tehnoloģiju pielietošanas ceļā
Administratīvās, tehniskās un profesionālās kapacitātes paaugstināšana ar vides
kontroli, uzraudzību un novērtēšanu saistītām institūcijām
Rezultāti:
 Uzlabojies ūdeņu stāvoklis un nodrošināta cilvēku veselībai nekaitīga vide
 Uzlabojusies ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
 Pilnveidota vides informatīvā bāze un palielināta vides aizsardzības institūciju
administratīvā un profesionālā kapacitāte
 Nodrošināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, samazinot plūdu riskus
Augsnes un zemes dzīļu aizsardzība
Mērķi:
Nodrošināt augsnes ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību
 Nodrošināt sabiedrību ar mūsdienīgu, aktuālu informāciju par zemes
dzīļu resursiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas tiek ņemta
vērā attīstības plānošanā
Rīcības virzieni:
 Nodrošināt sabiedrību ar mūsdienīgu, aktuālu informāciju par zemes
dzīļu resursiem un augsni
 Pilnveidot zemes dzīļu izmantošanas juridisko ietvaru un celt
institucionālo kapacitāti
Rezultāti:
 Sabiedrībai pieejama mūsdienīga, aktuāla informācija par zemes dzīļu
resursiem un augsni
 Pilnveidots zemes dzīļu izmantošanas juridiskais ietvars un stiprināta
institucionālā kapacitāte
Piesārņojums un riski
Mērķis:
Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību,
veicinot vides risku mazināšanu un pārvaldību
Rīcības virzieni:
 Piesārņoto vietu apsaimniekošana, mazinot risku videi
 Ķīmisko vielu apsaimniekošana un pārvaldība
 Jonizējošā starojuma avotu droša apsaimniekošana
 Mazināt avāriju riskus, nodrošinot operatīvu rīcību avāriju situācijās
Rezultāti:
 Nodrošināta vides risku pārvaldība
 Uzlabota situācija jonizējošā starojuma avotu apsaimniekošanā
Dabas aizsardzība (1)
Mērķis:
Saglabāt līdzsvaru starp dabas aizsardzības un saimnieciskajām interesēm
Rīcības virzieni:
Zināšanu bāze par sugu un biotopu izplatību, ekoloģiskajām prasībām
Kartēšana, monitorings, lietišķie pētījumi, speciāls zinātnisks institūts, Natura
2000 tīkla pilnveidošana, mērķi ES nozīmes sugām un biotopiem
Sadarbība dabas aizsardzības un teritorijas attīstības plānošanā
Dabas teritoriju, sugu un biotopu dabas aizsardzības plānu izstrāde un
īstenošana
Valsts un privātā partnerība, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju līdzdalība
Finansējums, t.sk. inovatīvi mehānismi
Kompensācijas, apsaimniekošana, projekti
Dabas aizsardzība (2)
Rezultāti:
 Labvēlīgs aizsardzības statuss vismaz 60 % ES nozīmes biotopu un sugu
 Nevienas sugas vai biotopa aizsardzības statuss nav nezināms
 Biotopu platība (ha) ar ekoloģiski atbilstošu apsaimniekošanu
 Lauku putnu indekss palielinās
 Piesaistīto finanšu līdzekļu apjoms ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju
apsaimniekošanai sasniedz 35 Ls/ha/gadā, salīdzinot ar 10 Ls/ha/gadā
(2012.g.)
 Dabas aizsardzība arī kā saimnieciski pievilcīga nozare
Klimata pārmaiņas un pielāgošanās (1)
Mērķi:
 nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā,
līdzsvarojot vides, sociālās un ekonomiskās intereses
 veicināt Latvijas gatavību pielāgoties klimata pārmaiņām un to radītajām
ietekmēm
Rīcības virzieni:
 SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes nodrošināšana
 Pielāgošanās klimata pārmaiņām
 Informācija un pētniecība
Klimata pārmaiņas un pielāgošanās (2)
Rezultāti:






Ierobežotas vai stabilizētas valsts kopējās SEG emisijas (noteiktas
ikgadējās vērtības, Mt CO2 ekvivalents)
Ierobežotas ne-ETS emisijas (noteiktas ikgadējās vērtības, Mt CO2
ekv.)
Samazinātas ETS CO2 emisijas (uz 2020.gadu mērķis 2,26 Mt CO2
ekv.)
Nodrošināts CO2 meža apsaimniekošanas references līmenis (2013.2020.g. -16,30 Mt CO2 ekv.)
Izveidota pielāgošanās procesu pārvaldības nacionālā sistēma
Sabiedrība ir informēta par pielāgošanās klimata pārmaiņām
jautājumiem

similar documents