Lovverk for BA

Report
Byggavfall – fra problem til ressurs
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. april 2012
Byggavfall – fra problem til ressurs
Avfallsplaner – hvorfor?
Avfallsplaner – hvordan?
Miljøkartlegging
Miljøsanering
Lovverk for BA-avfall
Kildesortering og organisering på byggeplass
Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de
fraksjonene
Lovverk for BA-avfall
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Lovverk
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Byggherreforskriften
Internkontrollforskriften
Asbestforskriften
Avfallsforskriften
Arbeidsmiljøloven
Kjemikalieforskriften
Stoffkartotekforskriften
Klass-merk forskriften
PBL/SAK 10 og TEK 10
1. april 2012
Produktforskriften
Forskrift om forbud mot CCAimpregnert trevirke
Forurensningsforskriften
Miljøinformasjonsloven
Standarder
Internasjonale avtaler
Lov om offentlige anskaffelser
Regnskapsloven
Byggherreforskriften-BHF
Ny forskrift fra 1.1.2010
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Den gamle forskriften hadde bestemmelser om
avfallshåndtering
Den nye forskriften: Sikkerhet, Arbeidsmiljø, Helse (SHAplan), i liten grad ytre miljø!
§9 Forebyggende tiltak:
 pkt g: Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige
materialer
 Behov for egen YM-plan (ytre miljø)
BHF ansvarliggjør de som har en reell påvirkning på
arbeidsmiljøet på en BA-plass
Krav til forsvarlig organisering av arbeidet
Krav om at virksomhetene driver HMS-arbeid
1. april 2012
Internkontrollforskriften-HMS
Internkontrollforskriften skal sikre at:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Alle virksomheter har et systematisk forhold til
gjennomføring av tiltak innen:
Arbeidsmiljø og sikkerhet
Forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser
Vern av det ytre miljø mot forurensning
En bedre avfallshåndtering.
1. april 2012
Internkontroll §2 virkeområde
8 lover og forskrifter
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Sivilforsvarsloven
Produktkontrolloven
Arbeidsmiljøloven
Forurensningsloven
Genteknologiloven
Strålevernloven
Brann- og eksplosjonsvernloven
1. april 2012
Internkontroll
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Internkontroll er et nødvendig redskap for å kunne
dokumentere overfor omverdenen at virksomheten
forholder seg til gjeldende forskrifter på en korrekt
måte.
 I praksis betyr dette at firmaene må etablere gode
rutiner og faste systemer for miljøkartlegging og
avfallsplaner samt dokumentasjon av utført arbeid.
1. april 2012
TEK 10
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
§ 9-1: Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes
og rives, og avfall håndteres på en måte som
medfører minst mulig belastning på naturressurser
og det ytre miljø
§ 9-2: Det skal velges produkter til byggverk uten,
eller med lavt, innhold av helse- og miljøskadelige
stoffer.
1. april 2012
TEK 10 § 9-3:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Ved planlegging av byggverk skal det undersøkes
om det finnes grunnforurensning.
 Eventuell grunnforurensning skal behandles i
samsvar med forurensnings forskriftens kapittel 2
1. april 2012
AVFALL, PBL § 29-8
PBL: “Forsvarlig avfallshåndtering, forskrift kan gis...” TEK 10 § 9-5:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid
slik at avfallsmengder over byggverkets livsløp
begrenses til et minimum.
Med avfall menes materialer og gjenstander fra
bygging, rehabilitering eller riving av bygninger,
konstruksjoner og anlegg. Avfall som består av
gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet.
Det skal velges produkter til byggverk som er egnet
for ombruk og materialgjenvinning.
1. april 2012
Avfallsplan TEK 10 § 9-6 (1)
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt
håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder:
a)oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom
tiltaket overskrider 300 m2 BRA
b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon
av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100
m2 BRA
c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av
konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn byggeog rivningsavfall.
1. april 2012
Avfallsplan TEK 10 § 9-6 (2)
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner
eller anlegg skal vurderes under ett.
1. april 2012
Kartlegging av farlig avfall og
miljøsaneringsbeskrivelse:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Ved endring eller riving av eksisterende byggverk
skal det foretas kartlegging av bygningsdeler,
installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig
avfall, jf. avfallsforskriften § 11-4.
(NB: Ingen nedre grense for størrelse på bygg!)
 For tiltak nevnt i TEK 10 § 9-6 første ledd bokstav b
til d skal det utarbeides en egen
miljøsaneringsbeskrivelse.
1. april 2012
Miljøsaneringsbeskrivelse skal
minst inneholde opplysninger om:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Hvem kartleggingen er utført av
Dato for kartleggingen
Byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
Resultat av representative materialprøver og analyser
Forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
Plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller
tegning der det kan være tvil
Hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er
identifisert
Hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
Hvor det farlige avfallet er planlagt levert
Alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.
1. april 2012
AVFALLSSORTERING:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
TEK 10 § 9-8:
 Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår
i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike
avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak
eller direkte til gjenvinning.
 Sortering skal skje på byggeplassen
1. april 2012
Sluttrapport for faktisk disponering
av avfall
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
TEK 10 § 9-9:
 For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en
sluttrapport som viser faktisk disponering av
avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder.
 Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til
gjenvinning skal dokumenteres.
1. april 2012
Byggesaksforskriften (SAK 10)
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
SAK 10 § 5-5:
Dokumentasjon som viser oppfyllelse av krav gitt i
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven skal
foreligge i tiltaket og være kjent for den ansvarlige i
den grad de er relevante for foretakets oppgaver.
Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved tilsyn.
Dokumentasjon skal være på norsk eller et annet
skandinavisk språk. Dette gjelder blant annet :
h) avfallsplan, dokumentasjon på faktisk disponering
av avfallet og miljøsaneringsbeskrivelse
jf. TEK 10 § 9-6, § 9-7 og § 9-9.
1. april 2012
Ferdigstillelse
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
SAK 10 § 8-1:
Der det kreves avfallsplan eller
miljøsaneringsbeskrivelse, jf. TEK 10 § 9-6 og § 9-7,
skal sluttrapport som dokumenterer faktisk
disponering av avfallet vedlegges søknad om
ferdigattest.
1. april 2012
Krav til utdanning og praksis
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
SAK 10 § 11-1 og 2:
 Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig prosjekterende
må kunne dokumentere at det har personell med relevant
praksis fra prosjektering innen eget fagområde.
 Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig utførende må
kunne dokumentere at det har personell med relevant
praksis fra utførelse innen eget fagområde.
 Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig kontrollerende
må kunne dokumentere at det har personell med relevant
praksis fra prosjektering og utførelse.
1. april 2012
Ansvarlig søkers ansvar
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
SAK 10 § 12-2:
e) å påse at det blir utarbeidet
avfallsplan
miljøsaneringsbeskrivelse
sluttrapport
for avfallshåndtering og innhentet
dokumentasjon for faktisk disponering av avfall
1. april 2012
Kommunal kontroll
SAK 10 § 15-3:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2011, la
følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf.
§ 15-1 første ledd bokstav c:
§ 15-3 første ledd b)
At avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet
og følges.
1. april 2012
Asbestforskriften
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Asbest er ikke et miljøproblem,
men et arbeidsmiljøproblem
Kun godkjente firmaer kan drive med sanering
(krav om kurs)
Søknad må sendes Arbeidstilsynet
Arbeidere må ha gått kurs
Verneutstyr, vaskemuligheter mm
Tiltak mot støv
Avfall skal emballeres, leveres til godkjent mottak
1. april 2012
Avfallsforskriften:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Kap. 1. EE-avfall
Kap. 3. Batterier
Kap. 4. Kjøretøy
Kap. 5. Dekk
Kap. 6. Drikkevareemballasje
Kap. 7. Trikloretan
Kap. 9. Deponering av avfall
Kap. 10. Forbrenning avfall
Kap. 11. Farlig avfall
Kap. 13. Grensekryssende transport av avfall
Kap. 14. PCB-holdige isolerglassvinduer
1. april 20 Kap. 1. 12
Avfallsforskriften kap. 1
Elektrisk og elektronisk avfall
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Alle produsenter og importører av EE-produkter må ha et
system for innsamling av kasserte produkter, røykvarslere
og lyskilder egne fraksjoner
Vederlagsordning, gratis å levere
BA-elektro samles i hovedsak inn av RENAS, som henter
gratis på byggeplasser
Andre aktører er El-retur, Elsirk og Eurovironment
1. april 2012
Avfallsforskriften kap. 3
Batterier
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Forhandlere plikter å ta kasserte batterier
vederlagsfritt i retur
Importørene skal samle inn minst 95 % av
blybatteriene
NiCd og andre batterier: Importørene skal samle inn
slike også, men det er ikke stilt noe mål i prosent
1. april 2012
Avfallsforskriften kap. 11
Farlig avfall (spesialavfall)
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Selve forskriftsteksten
Vedlegg 1: Den europeiske avfallslisten (EAL)
Vedlegg 2: Standardiserte krav til kommunale mottak
Vedlegg 3: Kriterier som gjør avfall til farlig avfall
Del A: Betingelser som gjør avfall til farlig avfall
Del B: Spesifikke grenseverdier for utvalgte stoffer
 I tillegg:
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige
kjemikalier
1. april 2012
Avfallsforskriften kap. 14
PCB-holdige isolerglassvinduer
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Produsenter har plikt til å sørge for at vinduer kan leveres til
samme pris som vinduer uten PCB
Produsenter skal dekke merkostnadene ved vederlag på
salg av nye vinduer
Den som kjøper mer enn 200 isoglassvinduer pr år, skal
etterspørre og kunne dokumentere at produsenten deltar i et
godkjent retursystem Ruteretur og Vindusretur er operatører
Krav om merking av PCB-holdige produkter som
isoglassvinduer (Produktforskriften § 2.1)
1. april 2012
Produktforskriften:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
En sammenslåing av mange små forskrifter, forbud
mot stoffer i nye produkter
Vinylklorid
PCB og lignende
Benzen, pentaklorfenol, klorparafiner mm
Bly, kvikksølv, arsen, organotinn og -forbindelser
Pentaklorfenol, kreosot, klorparafiner, nonylfenol,
akrylamid, PBDE, OBDE, asbest,
PFOS mm
Impregnert trevirke
6 ftalater i barneleker, KFK mm
1. april 2012
Produktforskriften kap. 3
PCB eller erstatningsstoff for PCB
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, omsette,
gjenvinne og ta i bruk PCB eller PCB-holdige
produkter.
Forbud mot PCB-holdige kondensatorer fra 2005,
strømgjennomføringer fra 2010.
1. april 2012
Forskrift om forbud mot bruk av
cca-impregnert trevirke
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Forbudt å importere, eksportere, omsette, ta i bruk
eller gjensette alle typer trevirke impregnert med
CCA
Gjelder ikke for næringsvirksomhet
1. april 2012
Produktkontrolloven:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Substitusjonsplikten § 3a sier:
Virksomhet som bruker produkt med innhold av
kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i §1
skal vurdere om det finnes alternativ som medfører
mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så
fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten
urimelig kostnad eller ulempe.
1. april 2012
KLIFs OBS-liste
Liste over stoffer som man ønsker mindre bruk av
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Signal til produsenter og importører
Skal brukes ved substitusjon
Prioriterte miljøgifter fra St. meld. 58 (1996-97) Aog B-listen
Stoffer med stort forbruk og/eller farlige virkninger
Ikke rettslig bindende
1. april 2012
Forurensningsforskriften:
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Nedgravde tanker
Forurenset grunn (kapittel 2)
Bakkeplanering
Luftforurensning, herunder VOC, krematorier
Avløp, herunder amalgam, fotokjemikalier mm
Skipsfart
Asfaltverk, oppdrettsnøter
EMAS
1. april 2012
Tiltak for å motvirke fare for
forurensning fra nedgravde tanker
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Større enn 3200 liter
Tanker må tømmes for olje av godkjente spesialfirma
Gir sertifikat på at tanken er tom
Tanker som ikke er i bruk, skal graves opp
Rørsystemet kan inneholde olje!
1. april 2012
Kapittel 2: Opprydding i forurenset
grunn ved bygge- og gravearbeider
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Krav til undersøkelser dersom det er grunn til å
mistenke forurenset grunn
Krav til tiltak
Krav til tiltaksplan
Faglige kvalifikasjoner
Godkjenning av tiltaksplan
Rapportering
Plikt til å stanse dersom man oppdager
forurensning
1. april 2012
Miljøinformasjonsloven
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
§ 1: Sikre tilgang til miljøinformasjon, gjøre det lettere
å verne miljøet, verne seg selv mot helse- og
miljøskade, påvirke beslutningstakere
§ 2: Miljøinformasjon: Opplysninger og vurderinger
om miljøet: planlagte og iverksatte tiltak, produkters
egenskaper/ innhold, drift, avgjørelser, avtaler,
regelverk, strategier mm.
§ 16: Enhver har rett til miljøinformasjon fra
virksomheter, herunder dens innsatsfaktorer og
produkter som kan medføre en ikke ubetydelig
påvirkning av miljøet.
1. april 2012
Norske standarder
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
NS 3424 Tilstandsanalyse
Tilstandsanalyse for byggverk - Innhold og
gjennomføring
NS 3420C Riving
Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og
installasjoner
NS 9431 Klassifisering av avfall
Klassifikasjon av avfall
1. april 2012
Lov om offentlige anskaffelser
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Oppdragsgiver skal ta hensyn til livssykluskostnader
og miljøkonsekvenser ved planleggingen av en
anskaffelse
Oppdragsgiver skal stille konkrete miljøkrav til
ytelsen eller funksjonen til anskaffelsen
Oppdragsgiver kan legge føringer slik at
miljøvennlige produkter og løsninger gis fortrinn i
konkurransen
1. april 2012
Regnskapsloven
Hva har den med saken å gjøre???
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Tidligere
“Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.”
Innskjerpet i 1998 § 3-3:
“Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter,
som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av
det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger
de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi,
samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for
å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.”
1. april 2012
Oppsummering
Det finnes regler om det meste....
Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Byggherren har ansvaret
(men overlater det ofte til entreprenøren)
 Miljøsanering er påkrevd
 Vanskelig å orientere seg i forskriftsverket
 Vi får håpe at overføring av avfallsreglene til PBL vil bedre
forholdene
 Men kommunene må på “banen” og sette av
ressurser til oppfølgning
 www.lovdata.no, www.regelhjelp.no
1. april 2012

similar documents