T**ba b*idlice na Budi*ovsku

Report
Těžba břidlice na Budišovsku
(The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou)
Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a
olověné rudy. Založila se tady tudíž hornická osada (horníci
zde bydleli i se svými rodinami).
(At the end of 13. century, the silver and leaden oreses were
started to extract. So the mining colony was found there –
the coal miners lived there with their families.)
• počátkem 19. století (o dost
později než na jiných místech v
Evropě) začala v této oblasti
moravskoslezského kulmu (=
geologický útvar zahrnující
charakteristické horniny
pískovce, droby a břidlice)
rozsáhlá těžba jílových břidlic
jako krytinového, obkladového
a dlažebního materiálu
• oblast kulmu zabírá cca
rozlohu 3200km2 (asi od
Olomouce po Opavu)
• Early in 19th century (later
than other localities in Europe)
– the extraction of shale
started in Moravian-Silesian
culm. The shale was emploied
as covering material,
sheathing material or paving
material
• The area of Moravian-Silesian
culm takes up cca 3200 km2
(from Olomouc to Opava)
• Těžba břidlice byla
soustředěna hlavně v
oblasti andělskohorského a
moravického souvrství (=
geologický útvar zahrnující
několik vrstevních jednotek
se společným geologickým
vývojem)
The extraction of the slate was
mainly in the area called
„Andělskohorské and
Moravické series of rocks“ –
it is a geological system
comprehensive the layers
with common geological
development)
• První těžba se odehrávala v
povrchových lomech, ale
snížená kvalita břidlice u
povrchu a kruté zimy
přinutily movité majitele k
těžbě podzemní.
• The first extraction was in
open-cast mines, but the
movable owners was forced
to quarry in underground
because of the derated
quality of the slate under
land.
Těžba za války
• Počátkem dvacátého století
dochází k útlumu těžby, ačkoli
větší lomy (v té době majitelé
pozemků na kterém těžba
probíhala, zodpovídali za
průběh těžby) stále
pokračovaly v těžbě.
• Během válek dochází k obnově
zničených dolů (např. doly ve
Velké Střelné byly v r. 1931
odvodněny).
• V tomto období vznikla i
Moravskoslezská břidlicová
jednota.
• Early in 20th century the
extraction was dampen, but
the bigger quarries still
continued in the extraction.
• During WW1 and WW2, the
undone quarries were rebuilt
(e.g. Quarries in Velká Střelná
were drained off in 1931).
• In this time the MoravianSilesian slate association came
into being .
Břidlicová stezka
• Je to rozšířená přírodní expozice Muzea břidlice v Budišova nad
Budišovkou.
• Celková délka trasy je 33 kilometrů.
• Uvidíte devět důlních děl (= štola, jáma, …), břidlicové haldy (= „to,
co zůstane po těžbě“), jezírka v zatopených jamách a možná i
zkameněliny.
• It is augmented natural exhibition of the Museum of slate in Budišov
nad Budišovkou.
• The complete length is 33 kilometers.
• You can see nine mining system (= tunnels, caves, …), dumps (=
„what stays after extraction“), lakelet in drowned caves and maybe
you can find fossils too.
Woodboys
• Těženo hlubinným způsobem (je
tam důl a ne lom)
• O těžbě nejsou písemné záznamy
• Důl dostal jméno od trampů
• Geologové se domnívají, že těžba
započala v 19. století
• K ukončení prací došlo zřejmě
kolem r.1945
• Jámový
lom
nad
dolem
Woodboys se jmenuje „Ďáblova
tlama“. Sestup na dno a pohyb
po komoře je velmi nebezpečný,
strop je nestabilní (zřícené desky
břidlice)
• Důlní dílo je dnes přístupno pouze
zamřížovanou štolou nad haldou
•
•
•
•
•
It was quarried by underground way
(there is a mine, not fracture)
We haven‘t got written records about the
extraction
The mine was named by the tramps
The geologists think that the extraction
started in 19th century and the end of
extraction was in 1945
The fracture beyond Woodboys is called
„The devil mouth“, it is really dangerous
inside (unstable roofliner)
Lesní Zátiší
• Břidlicový důl Staré Oldřůvky leží
na levém břehu údolí Budišovky
• Původní německý název je
Waldfrieden
• Přibližný počátek těžby je okolo
roku 1835
• Až do konce 2. světové války byla
oblast v držení německých
starousedlíků, po 2. světové válce
byla těžba přerušena a obnovena
byla až na počátku 70. let
•
•
•
•
The slate mine „The Old Oldřůvky“
is situated on the left side of the
Budišovka river.
The original name is Waldfrieden
The start of extraction is around
1835
After WW2 the extraction was
interrupted and it was recovery in
the early 70‘s.
Na Skalce
• Dvě svislé těžní jámy
• Dnes je celý komplex zatopen
• Severní jáma je zdroj pitné vody
pro Staré Oldřůvky
• Druhá ‚Větrní‘ jáma byla v roce
2004 asanována (opatření sloužící
k ozdravení životního prostředí,
kde má za cíl zlepšení
hygienických podmínek)
•
•
•
•
Two vertical pit mining
Today the whole complex of flooded
North pit is a source of drinking
water for Staré Oldřůvky
The second „Větrní“ pit was
decontaminated in 2004 (measures
designed to restore the
environment, which aims to
improve health conditions)
Údolí Oldřůvky
•
•
•
•
Na pravém břehu Oldřůvky jsou dvě
štoly délky 100 m
Nad vstupy do štol jsou drobné
výkvěty síranů, hlavně sádrovce
Na levém břehu jsou krátká
průzkumná díla s těžební komorou
Morfologicky výrazné skalky jsou
tvořeny slepenci
•
•
•
•
On the right side of the Oldřůvka
river are two drifts that are 100 m
long.
Above enters into drifts are
sulphates, especially gypsum.
On the left side of the river are
short exploratory works with
mining room.
Morphologically expressive rockgardens are made of agglomerate.
Čermenský mlýn
•
•
•
•
Několik důlních děl
‚Štola Mlýnská
(Modrá)‘ – 61 m
dlouhá štola, nad ní
jsou dvě, již
zatopené jámy
‚Modrá‘ z důvodu
modře zbarvených
minerálů
V letech 1990-1992
byly znova
provedeny dva vrty,
ale těžit se nezačalo
•
•
•
•
A few of mining works
‚Štola Mlýnská (Modrá)‘ –
61 m long drift. There are
two already afloat pits
above it.
‚Modrá‘ is because of blue
minerals
From 1990 to 1992 were
done two drill holes again
but they never started to
mine again.
Žlutý květ
•
•
•
•
Průzkumná štola je dlouhá 35
metrů
V této lokalitě se nachází několik
štol hvězdicovitě směřujících do
okolních svahů
Většina podzemí je dnes zatopena
V místě bezejmenné zatopené štoly
vzniklo jezírko
•
•
•
•
Exploratory drift is 35 m long.
There are situated a few of drifts.
Most of subsurface is afloat
nowdays.
Small lake came into being instead
of unnamed drift.
Černý důl
•
•
•
Lokalita je tvořena několika
povrchovými dobývkami a
jámovými otvírkami, které jsou
zatopeny vodou
Hlavním důlním dílem je třípatrový
hlubinný komplex
Těžební činnost zde zanikla patrně
již během 1. světové války
•
•
•
In this locality are a few of afloat
opencasts and pits.
Main mine work is three storeyed
deep-mined complex
Mining working stopped evidently
during World War I.
Fotky z Budišova nad
Budišovkou
Woodboys
Vozíky (Trolley)

similar documents