Tekrarlayan YÜT ba*ar*s*zl*klar*na nas*l yakla*al*m

Report
Dr. Hakan Özörnek

Tekrarlayan IVF başarısızlığında PGS ile ilgili
sadece 2 randomize kontrollü çalışma var.
Her ikisi de ileri anne yaş ile ilgili;
PGS canlı doğum oranlarını arttırmıyor.
Anderson&Pickering 2008






38 yaşından küçük 3 veya daha fazla IVF
başarısızlığı olan hastalarda PGS yapılmış.
54 PGS grubu, 86 kontrol grubu
FISH 13,16,18,21,22,X ve Y
PR PGS grubu %14.8, kontrol grubu %26.7
IR PGS grubu %11.9, kontrol grubu %18.4
Anlamlı fark yok.
Yakın K, et al., 2008

Tekrarlayan YÜT başarısızlığında
histeroskopide uterin patoloji bulma ihtimali
%40-43 kadardır.
◦ Polip
◦ Submüköz veya intramural myomlar
◦ Septum

İki randomize kontrollü çalışmada
histeroskopi sonrası gebelik oranlarının
arttığı görülmüş.
Bozdağ G, et al., 2008



64 hasta standart histeroskopi ile herhangi
bir patoloji saptanmamış
Metilen mavisi ile endometriumda koyu
boyanan alanlar endometrit tanısı almış.
Sensitivite %69.2, spesifisite %74
Küçük & Safali, 2008





Endometrial biyopsiler alınmış
Affymetrix Human Genome Chip
1875 gen upregule olmuş
1807 gen down regule olmuş
Devam eden gebelik ve abortlar arasında
somatostatin, PLAP-2, mucin 4 ve CD 164 up
regüle olurken, glikodelin, IL-24, CD 69, LIF
ve prolaktin reseptörü down regüle olmuş
Bersinger NA, et al., 2008

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan
hastaların endometriumların da fertil kontrol
grubundan farklı olarak telomeraz
immunreaktivitesi gösterilmiştir. Ancak
telomeraz uzunlukları açısından her iki
grupta da fark yoktur.
Hapangama DK, et al., 2008




66 tekrarlayan IVF başarısızlığı
75 fertil kontrol
H770H, V660L, 306 bp Alu insertion in Exon
7
Her iki grup arasında fark yok.
Coulam CB, Jeyendran RS, Roussev R, 2008

Tekrarlayan implantasyon kaybı olan
hastalarda p53 tümör supresyon geni
polimorfizminin istatistiksel anlamlı
olarak daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
Kay C, Jeyendran RS, Coulam CB, 2006



Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında uterusta
CD56(bright) CD16 uterin natural killer
celllerin arttığını görüyoruz.
Bu hücreler uterin arter rezistansını
düşürüyor.
uNK hücrelerin artışı angiogenezi ve peri
implantasyon kan akımını arttırıyor bu da
oksidatif strese sebep oluyor.
Quenby S, et al.,2008


70 tekrarlayan YÜT başarısızlığı hastası,
73 fertil kontrol grubu
PAI 4G/4G ve VEGF-1154AA genlerinin
araştırma grubunda kontrol grubuna oranla
daha yüksek olduğu gösterilmiş.
Goodman C, Jeyendran RS, Coulam CB, 2008

s HLA-G seviyesinin düşük olması IVF
başarısızlığının bir belirtecidir.
?
Sipak-Szmigiel O, et al., 2008




N=149
En az iki IVF başarısızlığı
rLIF 7 gün veya plasebo
Gebelik oranları:
rLIF grubu: %17.6
kontrol grubu: % 34.0
Brinsden PR, et al., 2008





Meta analiz
IVF: sınırlı gebelik artışı
ICSI: gebeliğe etkisi yok
AH: gebelik artışı
Antikor varlığı: gebelik artışı
Boomsma & Macklon; 2008

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı
vakalarında lazer assisted hatching bir
sonraki tedavide başarı oranlarını arttırmıyor.
Valojerdi MR, et al., 2008



17 prospektif randomize çalışmanın
metaanalizi
Klinik Gebelik Oranları (9 çalışma) Ko-kültür
kullanımını ile klinik gebelik sayısında %8.1
artış
Devam Eden Gebelik Oranları (7 çalışma)
Ko-kültür kullanımını ile devam eden gebelik
sayısında %8.7 artış olduğu hesaplanmıştır.
Kattal N, et al., Fertil Steril, 2008








IVIG
Paternal lenfosit aşısı
Akupunktur
Hipnoz
Embryo glue
Sperm mıknatısı
MACS
……

similar documents