An bochtanas

Report
Bochtanas
Réamhphlé 1
Cad is bochtanas ann? An bhfuil sainmhíniú agat?
Bí ag obair leis an duine in aice leat. Féachaigí ar na
fotheidil seo – an féidir libh a rá conas a bhaineann siad
le bochtanas?
Bia
Uisce óil
Saoráidí sláintíochta
(sanitation facilities)
Sláinte
Dídean
Oideachas
Eolas
Bochtanas
Réamhphlé 2
Seo an sainmhíniú a bhí ag fear darbh ainm David
Gordon ar riachtanais dhaonna, le bochtanas a
sheachaint.
Bia:
Caithfidh an innéacs corpmhaise (body mass index)
a bheith níos mó ná 16.
Uisce óil:
Ba cheart go mbeadh uisce óil ar fáil taobh istigh de
shiúlóid cheathrú uaire, agus níor cheart go
dtiocfadh an t-uisce seo ó aibhneacha amháin.
Saoráidí sláintíochta (sanitation facilities):
Ba cheart go mbeadh leithreas sa bhaile nó in aice
leis an mbaile.
Sláinte:
Ba chóir go mbeadh cóir leighis ar fáil, má tá duine
an-tinn nó ag iompar clainne.
Dídean:
Níor cheart go mbeadh níos mó ná ceathrar ina
gcónaí in aon seomra amháin; níor cheart go
mbeadh urlár salachair, láibe nó cré sa teach.
Bochtanas
Réamhphlé 2 ar lean
Oideachas:
Ba chóir go mbeadh oideachas ar fáil do chách, nó
ar a laghad go mbeadh léamh ag duine.
Eolas:
Ba cheart go mbeadh teacht ag gach duine ar
pháipéir nuachta, ar an raidió, ar an teilifís, ar
ríomhairí nó ar ghutháin.
An raibh na riachtanais chéanna
luaite agaibh féin?
Cuirigí na teidil in ord tábhachta, de
réir bhur dtuairimí féin.
Bochtanas
Réamhobair 1
Beidh tú ag éisteacht le cailín ag caint faoin
mbochtanas ar ball. An féidir leat na focail a
cheangal leis na sainmhínithe cearta?
1. Eagraíochtaí
deonacha
Díobháil nó easpa rud éigin.
2. An mhórchuid
An t-airgead a íoctar ar iasachtaí.
3. Ganntanas
Oibleagáid.
4. Carthanacht
Mímhacántacht nó mí-ionracas.
5. Dúshraith
Grúpaí a dhéanann obair gan aon íocaíocht.
6. Dualgas
Ag cuidiú le nó ag tabhairt airgid do dhaoine
eile.
7. Mangairí cogaí
Bun rud éigin, nó an chéad sraith de theach.
8. Caimiléireacht
An chuid is mó.
9. Gadaíocht
Airgead a fhaightear ón mbanc, mar shampla.
10. Ús
Daoine a chuireann tús le cogaí.
11. Iasachtaí
Goid, nó ag glacadh rud éigin nach leat é.
Bochtanas
Réamhobair 2
Féach ar na focail arís. Meaitseáil na focail a bhfuil
na deirí céanna acu.
1. Eagraíochtaí
2. An mhórchuid
3. Ganntanas
4. Carthanacht
1
2
a. Dúshraith
b. Dualgas
c. Caimiléireacht
d. Iasachtaí
3
4
Bí ag obair leis an duine in aice leat.
An féidir libh aon rud a rá faoi na focail thuas - a
bhfuil na deirí céanna acu?
Cad faoi na focail seo, cuirigí leis an ngrúpa is
fearr a oireann thuas (1-4) iad! Mínígí bhur
rogha!!
Mangairí
Gadaíocht
Ús
Bochtanas
Éisteacht 1
Éist le Sorcha, an dara cainteoir, i gcomórtas
díospóireachta. Freagair gach ceist tar éis gach
coda.
Cuid 1
1. Cad é an rún, agus an bhfuil Sorcha i
gcoinne nó ar son an rúin?
2. Cad air a mbeidh sí ag caint?
3. Cad a deir sí faoi Trócaire?
Cuir 2
1. Cad a deir Sorcha faoin mbeirt i mBaile Átha
Cliath?
2. Déanann sí cur síos ar bhoicht na tíre seo,
cad é?
3. Cad a deir sí faoi charthanacht?
Bochtanas
Éisteacht 2
Cuid 3
1. Cén fáth nach n-aontaíonn Sorcha le
Helena?
Cuid 4
1. Cad a deir Sorcha faoi na rialtais san Afraic,
mar shampla?
2. Cén tuairim atá ag John O’Shea?
3. An aontaíonn sí le John O’Shea?
Cuid 5
1. Cén cineál rialtas iad rialtais na hAfraice, de
réir an chainteora?
2. Cé atá ag fáil iasachtaí ó bhaincéirí?
3. An bhfuil Sorcha den tuairim nár cheart aon
airgead a thabhairt don tríú domhan?
Bochtanas
Iarobair 1
Bí ag obair leis an duine in aice leat arís. Déanaigí
cur síos ar na graif seo.
GDP / OTI - Olltáirgeacht intíre (billiúin dollar)
Daoine ar thairseach na bochtaineachta (%)
Bochtanas
Iarobair 2
Díospóireacht Ranga
Tá caighdeán níos airde maireachtála ag muintir na
hÉireann sa lá atá inniu ann, ná mar a bhí deich
mbliana ó shin.
Ná déan dearmad de:
‘A chathaoirligh, a mholtóirí, a lucht an fhreasúra
agus a lucht éisteachta.’

similar documents