BA*LIK: CALIBRI 15 *LE YAZILMALI MET*N *ÇER***: CALIBRI 11

Report
YAŞAYAN İNGİLİZCE
ENGLISH VIDEO SERIES
• Her birimiz özgün varlıklarız, çocuklarımız da
öyle.
• Her çocuğun farklı öğrenme yolları, farklı
yetenekleri vardır. Eğitim sisteminin genel
yaklaşımından dolayı, bilgi her çocuğa aynı
şekilde verilir ve her çocuktan aynı derecede
başarı beklenir.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Bu zorlayıcı koşulların altında bunalan,
başarısızlık korkusuyla kıvranan
çocuklarımızın, zaman zaman
motivasyonlarının kırılarak, yabancı dil
öğrenmeye karşı başlangıçtaki isteklerinin
azaldığını gözlemleyebiliyoruz.
ENGLISH VIDEO SERIES
Yabancı dil öğretiminde görsel araçların
kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini
artırmakta dolayısı ile öğrenimi kolaylaştırmakta,
hızlandırmakta ve öğrencileri
isteklendirmektedir.
ENGLISH VIDEO SERIES
Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri, dil
öğretiminde beklenilen başarıyı sağlayamamıştır.
Öğretmen merkezli olan bu sistemde öğrenciler
genellikle ikinci plandadır. Öğretmenin,
öğrencilerin farklı duyularına yönelik etkinlikler
kullanarak ders anlatmaması öğrencilerin
yabancı dil derslerine karşı olan ilgisini azaltıp,
motivasyon eksikliği yaşamalarına sebep
olmaktadır.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Yabancı dil öğretiminin kalitesini arttırmak ve
öğrencileri isteklendirmek için öğrencilerin
uyarıcılarını harekete geçirmek gerekmektedir.
Bundan dolayı yabancı dil öğretiminde
kullanılacak görsel araçlar öğrencilerin görsel
duyularını uyararak öğretimin daha etkili
olmasını sağlamaktadır.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Yabancı dil öğretiminde kullanılan görsel
araçlar sınıf içerisinde doğal bir ortamın
oluşmasında öğretmene yardımcı olmaktadır.
Gerçek ortamlara yakın bir düzen içerisinde
yabancı bir dili öğrenmek öğrencinin ilgisini
çekmektedir.
ENGLISH VIDEO SERIES
Farklı zeka türlerinin bir sonucu olarak
insanlarda bireysel farklılıklar
görülmektedir. Bireysel farklılıkların bu derece
çok çeşitli olması, eğitim sisteminde çoğulcu
yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.
Çünkü her insan, aktif olarak kullandığı zekaları
ile özel bir karışıma sahiptir.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Bu nedenle yabancı dil öğretim derslerinde
kullanılacak materyaller, farklı zeka türleri
dikkate alınarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır.
Görsel zekaya sahip öğrenciler söz konusu
olduğuna göre görsel araçların yabancı dil
öğretimindeki önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Görsel zekâya sahip olan insanlar görsel dünyayı
tam olarak anlama ve idrak edilen bilgiler
arasında geçiş sağlama becerisine sahiptir.
• Resimlere, şekillere ve çizgilere diğer insanlara
nazaran daha duyarlı olan bu öğrenciler, görsel
materyaller vasıtasıyla yapılan öğretimlerde daha
başarılı olabilmektedirler. Öğretimde yapılan
görsel aktiviteler öğrencileri dinlendirmekte
kaybolan veya azalan motivasyonu yeniden
canlandırmaktadır.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Görsel araçlardan bazılarının işitsel olma
özeliği de vardır. İnsanların görme duyularıyla
beraber işitme duyularını da uyaran bu
araçlarla yapılacak yabancı dil öğretimi,
öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlar.
ENGLISH VIDEO SERIES
Bazı araştırmalara göre zaman faktörü sabit
tutulduğunda hatırlama oranları şu şekildedir;
insanlar okuduklarının %10’ unu, işittiklerinin
%20’sini, gördüklerinin %30’unu, görüp
işittiklerinin %50’ sini, söylediklerinin %70’ ini,
yapıp söylediklerinin %90’ını
hatırlamaktadırlar. Öğrenmede aktif olan duyu
organlarının sayısı arttıkça öğrenmenin
kalıcılığı da aynı oranda yükselmektedir. En
etkili yöntem öğrenme sırasında aktif halde
olunan yaparak ve yaşayarak öğrenmedir.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Yabancı dil derslerinde öğretilen teorik
bilgilerin uygulamadaki şekillerinin
gösterilmesi için derslerin videolarla
desteklenmesi gerekmektedir. Video, hem bir
bilgi deposu hem de iyi bir gösteri aracıdır.
Gerçek hayatın en iyi şekilde sergilenmesini
sağlar.
• Videoda ses ve görüntü bir bütün halinde
verilir. Böylelikle öğrencilerin iki önemli duyu
organı harekete geçirilerek konunun daha
kolay anlaşılması sağlanır.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Öğrencinin video yardımıyla yabancı dil dersinde
teorikte gördüğü bir diyalogun gerçek yaşamda
nasıl uygulandığını görmesi, duyması o dilin
yapısını kavraması açısından önemlidir. Öğrenciler
video yardımıyla öğrenilen dilde kullanılan beden
dilini ve mimik hareketlerini kullanmayı da
öğrenirler. Video ile yabancı dil dersleri öğretimi
daha ilgili, pratik, sürekli ve kalıcı kılmaktadır.
Yabancı dil öğretimi derslerinin videolarla
desteklenerek öğrenci dikkatinin derse çekilmesi
gerekmektedir.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Öğrencilerin ilgileri, kültürleri, yaşam tarzları,
inançları dikkate alınmalı izletilecek videolar
buna göre planlanmalıdır. İlginç videolar dersi
olumlu etkiler.
• Görsel yönü yüksek olan videoların yabancı dil
öğretiminde etkin ve doğru yöntemlerle
kullanılması öğrenmeyi öğrencinin ilgisini
derse çekerek öğrenmeyi hızlandırmaktadır.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Tüm bu verilerden yola çıkarak ve öğrencilerin
aktif katılımla daha iyi öğrenebildiklerini göz
önünde bulundurarak, Doğa Koleji öğrencilerine
özgü bir «İngilizce Video Serisi» projesi
tasarladık.
• Hazır kitaplar ve filmlerden oluşan materyaller
yerine, öğrencilerin aktif olarak rol aldıkları, yıllık
İngilizce müfredat planına paralel olarak
çekilecek, her bölümde ayrı bir temanın işlendiği,
gerekirse serinin sonunu öğrencilerin çekeceği bir
video dersi projesidir.
ENGLISH VIDEO SERIES
Doğal ortam, materyaller ve temalar :
• Önceden belirlenerek çekilip derslerde
kullanılabilir; YA DA
• Konu başlıkları altında, öğrencilerin her hafta o
konuya ilişkin gruplar halinde , oyuncuları,
senaristleri, yönetmenleri vs. kendi aralarından iş
bölümüyle oluşturdukları kadroyla çekebilir, sınıf
ortamında gruplar halinde sunup, konuyla ilgili
alıştırma ve aktiviteler yapabilirler.
ENGLISH VIDEO SERIES
• Yaşayarak, doğal ortam oluşturarak ve aktif
olarak kullanma şansına sahip oldukları dil,
böylelikle «yabancı dil» olmaktan çıkarak, ilgi
ve heyecanla takip ettikleri «ana dil» algısını
hissettireceğinden, öğrenme süreci çok daha
eğlenceli, ilgi çekici ve hızlı olacaktır.
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
DOĞA KOLEJİ ATAŞEHİR OXFORD
ORTAOKUL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

similar documents