Kuo man būti?

Report
Microsoft®
Partneriai mokyme
Lietuvos novatoriško švietimo forumas

„Virtuali kelionė klasėje“ – VKK
Microsoft®
Partneriai mokyme
Lietuvos novatoriško švietimo forumas

2012 metai
„Virtuali kelionė klasėje“ – VKK
Darbo pavadinimas: Kuo man būti?
Autorius(-iai)
NIJOLĖ JANKAUSKIENĖ
Mokykla
Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija – bendrojo ugdymo keturmetė gimnazija, teikianti vidurinį
išsilavinimą.
Mokyklos adresas V. Kudirkos g.33 LT-81001 Kuršėnai, Šiaulių rajonas
Mokyklos interneto
svetainės adresas
www.ivinskis.kursenai.lm.lt
Dalykas
Klasės auklėjamoji veikla, etika.
Klasė
3Gc
Projekto tikslai
Padėti klasės mokiniams geriau pažinti save ir padėti pasirinkti ateities profesiją.
Ugdyti mokinių asmeninę , socialinę bei komunikavimo kompetencijas
Trumpas mokyklos
apibūdinimas
Nurodykite pagrindinį ir
su projektu susijusius
dalykus
Projekto aprašymas
Trumpas projekto apibūdinimas.
Nurodykite, kokie tikslai buvo keliami
ir kokie pasiekti mokomosios veiklos
rezultatai. Ar vykdyta ilgalaikė
mokymo veikla? Ar vykdyta veikla
skatino mokinius planuoti savo
mokymosi procesą ir jį nuolat
vertinti?
Jei manote, kad reikia, galite įkelti
dokumentus, susijusius su projekto
aprašymu. Pastabose pateikta
informacija, kaip į pateiktį įkelti
dokumentą.
Mokymosi procesas
Planavimo pavyzdžiai (pedagoginis
pagrindimas, nuorodos į naudotus
išteklius).
Apibūdinkite kūrybiškumą ir
inovatyvumą.
Aprašykite, kaip mokymosi
planavimas palengvino XXI a.
gebėjimų ir kompetencijų (žinių
gilinimo, IKT taikymo, problemų
sprendimo, inovacijų, bendravimo ir
bendradarbiavimo) tobulinimą.
Projektas pradėtas praėjusiais mokslo metais, kai mokiniams reikėjo rinktis
mokomuosius dalykus, kurių jie mokysis sekančiais mokslo metais. Tam tikslui buvo
organizuoti moksleivių susitikimai su Darbo Biržos atstovais ir psichologais. Pradėjome
veiklos ciklą, įgalinantį moksleivius geriau pažinti save, o taip pat į šią veiklą įtraukėme
moksleivių tėvus bei kitus bendruomenės narius. Planuojamas 10 –ies anketų ciklas( 1-ą
kartą/mėn), skirtas moksleiviams, jų tėvams bei mokytojams. Moksleiviai tokiu būdu
geriau pažins save, įsiklausys į savo tėvų bei pedagogų nuomonę ir, manoma, geriau ir
tikslingiau planuos savo karjerą bei pasirinks būsimą profesiją.
Moksleiviai savarankiškai atsakinėja į anketos klausimus. Kompiuterių klasėje mokiniai
atlieka savęs pažinimo tyrimą. Namų aplinkoje drauge su tėvais moksleiviai aptaria savo
galimybes ir siekius. Tėvai taip pat dalyvauja anketiniame tyrime, siunčia anketas e-mail.
Klasėje dirbančių mokytojų atsakymai į anketos klausimus. Vykdant projektą bus
keičiamos auklėjamosios veiklos erdvės, moksleiviai naudosis Internetu, bendraus su
savo tėvais, dalyvaus interviu su ateities profesijų atstovais, žiūrės filmus apie savo
pasirinktą profesiją bei patys kurs filmukus apie save.
Projekto rezultatai
Mokinių sukurtų darbų pavyzdžiai.
Kokios technologijos ir kaip buvo
naudojamos projekte?
Kaip IKT buvo naudojamos žinioms
bei gebėjimams gilinti,
bendradarbiauti, mokytis už klasės
ribų? Ar IKT naudojimas suteikė
naujų galimybių? Ar skaitmeniniai
ištekliai buvo naudojami
novatoriškai?
Įterpkite failus, vaizdo siužetus, kitus
dokumentus, kurie iliustruoja
mokymosi procesą ir rezultatus.
Moksleiviai naudojasi internetu, kaupia medžiagą apie savo būsimą profesiją. Svetainėje
www.mukis.lt susiranda savo pasirinktos profesijos aprašą ir aptaria namuose su savo
tėvais pasirinktos profesijos pliusus bei minusus, galimybes studijoms. Po filmuko
peržiūros ir aptarimo kiekvienas pareiškia savo nuomonę, kaip jis mato būtent save tos
krypties specialistu.
Mokiniai jau aplankė internetines svetaines adresu ir atliko šiuos testus:
Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas
http://www.euroquidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
Profesijos pasirinkimo testas
http://www.euroquidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
Kuo būti
http://www.kutstoti.ltindex.php?id=13
Kokią profesiją pasirinkti
http://www.kutstoti.ltindex.php?id=10
Žinių gilinimas ir kritinis
mąstymas
Projekto metu mokiniai ugdėsi savo individualaus darbo gebėjimus, tobulino savo asmeninius
gebėjimus, mokėsi mokytis, pažinti save, savo polinkius, kas ateityje jiems padės pasirinkti tinkamą
profesiją.
Pateikite pavyzdžių, susijusių su
mokinių mokymosi veikla,
reikalaujančia ne žinių atgaminimo,
bet ugdančia kūrybiškumą, analizę,
sintezę ar vertinimą.
Mokymasis už klasės ribų
Moksleivių išvyka į Šiaulių rajono Darbo Biržą dalyvauti paskaitoje, susitikimas su Biržos
atstovais.
Jei projekto veikla neapsiribojo tik
darbu klasėje (pamokine veikla),
bet buvo vykdoma ir už klasės ribų,
pateikite tokių pavyzdžių.
Pateikite pavyzdžių veiklos,
susijusios su realaus pasaulio
problemų sprendimu ar situacijų
nagrinėjimu (pvz., duomenų
rinkimas ne klasėje) arba
pavyzdžių, susijusių su reikšminga
įtaka vietos ar pasaulio
bendruomenei.
Moksleiviai atlieka savęs pažinimo analizę kompiuterių kabinete:
Išvykos metu galima buvo stebėti mokinių tarpusavio santykius, kaip jie padeda vieni kitiems
apsispręsti, pažinti save.
Bendradarbiavimas
Pateikite pavyzdžių ( jei tokių
turite), iliustruojančių
bendradarbiavimą, komandinį
darbą, atsakomybės pasidalijimą,
sprendimų priėmimą, kūrybą.
Nors darbas buvo atliekamas individualiai, stebėjau puikų komandinio darbo pavyzdį, nes jie
tarpusavyje keitėsi informacija ir bendradarbiavo.
Projektas taip pat padėjo stiprinti klasės vadovo bei mokinių tėvų glaudesnį ryšį.

similar documents