pobierz - lobrzeziny.pl

Report

Unia Europejska nie ma jednolitego systemu
edukacji. Każde z państw ustala je
samodzielnie, zgodnie ze swoimi potrzebami.
Władze Unii starają się wypracować jedynie
ogólne założenia polityki związanej ze
szkolnictwem. Według tych założeń młodzi
ludzie w krajach należących do UE powinni w
szczególności poznawać istotę i regułę integracji
europejskiej, uczyć się języków europejskich, a
także uczestniczyć w międzynarodowej
wymianie studentów i uczniów szkół średnich.

Bardzo ważnym
elementem polityki
edukacyjnej UE jest
wspieranie tzw.
kształcenia
ustawicznego, czyli
edukacji ludzi niezależnie
od ich wieku. Daje im to
możliwość ciągłego
poprawiania swoich
kwalifikacji. Dzięki temu
zmniejsza się ryzyko, że
pozostaną oni bez pracy.
Co zyskała młodzież dzięki przystąpieniu Polski
do UE?
 przede wszystkim dodatkowe możliwości
edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju
kariery zawodowej,
 kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne
i dyplomy ukończenia studiów, co uczniom i
studentom ułatwia podejmowanie nauki w
dowolnym państwie UE,
 uproszczona jest procedura uznawania
(nostryfikacji ) dyplomów przy staraniach o
pracę.

Polityka Unii Europejskiej wobec
młodzieży zakłada m.in.
 podnoszenie jakości
nauczania,
 rozpowszechnianie języków
państw członkowskich,
 popieranie wymiany
studentów, uczniów i
nauczycieli,
 rozwój współpracy między
szkołami i uczelniami,
 rozwój edukacji zaocznej
Pod egidą Socratesa
Najważniejszym elementem tej współpracy jest program SOCRATES.
Ma on na celu poprawę jakości kształcenia dzieci, młodzieży i
dorosłych poprzez działalność międzynarodową na wszystkich
szczeblach edukacji. Program składa się z kilku komponentów:
ARION
COMENIUS
ERASMUS
EURYDICE
GRUNDTVIG
LINGUA
MINERVA
NARIC
LEONARDO DA VINCI
W jego ramach finansowane są wymiany
i staże dla uczniów, studentów,
młodych pracowników i absolwentów
oraz dofinansowanie wymiany
nauczycieli i szkoleniowców,
doradców zawodowych, kierowników
działów kadr.
Program skierowany jest do młodzieży w
wieku 15 - 25 lat oraz do osób
pracujących z młodzieżą, którzy
mieszkają legalnie w jednym z państw
Unii Europejskiej bądź w jednym z
pozostałych krajów uczestniczących
w programie. Wnioski mogą składać
szkoły, fundacje, ośrodki
młodzieżowe, organizacje
młodzieżowe i pozarządowe
W ramach tego programu realizowane są:

- wymiana młodzieży czyli dwu- i wielostronne spotkania grup
młodzieży z kilku różnych krajów europejskich,

- Wolontariat Europejski, dzięki któremu młodzież z państw Unii
Europejskiej ma możliwość podjęcia pracy jako wolontariusze w
krajach członkowskich, a także nieczłonkowskich

- inicjatywy młodzieżowe, gdzie młodzi ludzie mogą otrzymywać
wsparcie na realizację projektu na szczeblu lokalnym, który pozwoli im
poznać zagadnienia i problemy z zakresu aktualnej tematyki
młodzieżowej w Europie
- działania wspierające czyli różnorodne
formy podnoszenia kwalifikacji
osób pracujących z młodzieżą,
a w szczególności realizujących
projekty w ramach programu MŁODZIEŻ.

Programy edukacyjne i naukowe
Wspólnoty stanowią niebywałą
szansę na promocję kształcenia
jako szansy na rozwój jednostki i
społeczeństwa, wymianę
informacji i poprawę standardów
życia. Ważne jest więc, aby i
Polska poprzez udział w nich
przyczyniała się do tworzenia w
dziedzinie edukacji i nauki "Europy
bez barier".
Najpopularniejsze uczelnie w
Europie
Wielka Brytania
University of Oxford
University of
Cambridge
Francja
Ecole Nationale
d'Administration
Niemcy
Humboldt-Universität
zu Berlin
Johann Wolfgang
Goethe-Universität
Polska
Uniwersytet
Jagielloński w
Krakowie
Politechnika
Warszawska
Koniec
Wykonanie :
Anna Szubert kl. IIb
Aleksandra Żurawska kl. IIb

similar documents