Prezentacja ze spotkania otwierającego konsultacje

Report
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Konsultacje społeczne projektu: Wykonanie analiz
wykonalności
w
ramach
przedsięwzięcia
pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego
Województwa
Śląskiego/Plan
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia
współpracy między JST koniecznej do realizacji
wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
Spotkanie otwierające konsultacje społeczne: Cieszyn, 11.12.2014 r.
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Zakres projektu
Opracowanie 3 analiz:
•
Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: Rewitalizacja
przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych
Subregionu Południowego”,
•
„Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania
transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”,
•
„Analiza
wykonalności
w
zakresie
zintegrowanego
przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu
Południowego”.
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Zakres projektu
W ramach każdej z 3 analiz zbiorczych wykonano załączniki:
•
35 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie rewitalizacji
przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu
Południowego”,
•
„20 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie zintegrowania
transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”,
•
„106 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie
zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie
Subregionu Południowego”.
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Projekty na terenie Powiatu Bielskiego
W zakresie rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków
i zbiorników wodnych Subregionu Południowego wykonano
analizy wykonalności dla 9 projektów z terenu powiatu
cieszyńskiego.
W zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczania niskiej
emisji na terenie Subregionu Południowego wykonano analizy
dla 44 projektów z terenu powiatu cieszyńskiego.
W zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie
Subregionu Południowego wykonano analizy dla 9 projektów
z terenu powiatu cieszyńskiego.
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Zakres i struktura analiz 1/2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strona tytułowa
Nota autorska
Spis treści
Charakterystyka projektu (Tytuł i definicja projektu, lokalizacja projektu, logika interwencji, cele
i wskaźniki projektu)
Analiza terytorialna
Zgodność z politykami strategicznymi
Komplementarność projektu
Analiza instytucjonalna (beneficjenci projektu wykonalność instytucjonalna projektu)
Analiza techniczna i technologiczna
Analiza specyficzna dla sektora (stan aktualny, stan projektowany)
Analiza wariantowa
Analiza środowiskowa
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Zakres i struktura analiz 2/2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analiza prawna i pomoc publiczna
Analiza finansowo-ekonomiczna
Wykonalność i trwałość projektu
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Plan wdrożenia projektu
Raport z konsultacji społecznych
Zakończenie
Spis tabel
Spis wykresów
Spis wizualizacji, fotografii, map i rysunków
Bibliografia
Załączniki
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Proces przygotowania analiz
Analizy zostały wykonane w oparciu o:
- dane i informacje przekazane przez beneficjentów i Zamawiającego w formie ankiet i materiałów
uzupełniających ankiety (dokumenty, programowe, koncepcje, inna dokumentacja);
- wytyczne RPO WSL 2014-2020 oraz wytyczne dokumentów strategicznych subregionu;
- audyty terenowe (audytom poddano wszystkie inwestycje dotyczące rewitalizacji nadbrzeży,
zintegrowanego transportu oraz wybrane projekty dotyczące niskiej emisji);
- wiedzę ekspercką.
ANALIZY W WERSJI DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH OPRACOWANE ZOSTAŁY W OKRESIE
OD 17 LIPCA DO 17 LISTOPADA.
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Proces konsultacji społecznych
Rozpoczęcie konsultacji społecznych: 08.12.2014 r.
(4 spotkania otwierające – w każdym z powiatów
08-11.12.2014 r.)
Zakończenie konsultacji społecznych-procesu wnoszenia
uwag: 30.12.2014 r.
Sposób wnoszenia uwag – za pośrednictwem formularza
on-line
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Proces konsultacji społecznych
Możliwość zgłaszania uwag zarówno do analiz
dedykowanych, jak i do analiz zbiorczych
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Dziękujemy za uwagę
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

similar documents