5 - wpsnz

Report
Kategoria dorosłości w andragogice
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Trzy rozumienia dorosłości
• Dorosłość jako stan
• Dorosłość jako proces rozwoju psychicznego
• Dorosłość jako proces rozwoju społecznokulturowego
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako stan
• Orzekanie o dorosłości na podstawie
określonego kryterium
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako stan
• dorosłym jest człowiek na tyle ukształtowany że
może być samodzielnym podmiotem działalności
produkcyjno-społecznej (Szewczuk)
• człowiek dorosły to jednostka zdolna do
samodzielnego zapewnienia sobie bytu i do
wykonywania zadań społecznych (Mościcka)
• cześć życia cyklu życia człowieka, która następuje po
zakończeniu procesu wzrastania i biologicznego
dojrzewania organizmu do pełnienia wszystkich
istotnych funkcji życiowych (Tyszkowa)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako stan
• niezależność ekonomiczna, odpowiedzialność, wypełnianie
obowiązków rodzinnych i aktywne uczestnictwo w życiu kraju
(Verner)
• Posiada samodzielne mieszkanie i przekracza 21 rok życia
• Ludzie poniżej 21-ego roku życia posiadający małżonka
• Niemający 21 lat, ale będący głową rodziny
• Osoby 21 letnie pozostające w siłach zbrojnych, których łączą
silne więzi z domem rodzinnym
• Każdy powyżej 21 lat, kto mieszka w internacie lub akademiku
i jest mocno związanych z członkami rodziny (Johnstone,
Rivery)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako stan
• Uczniowie dorośli:
Ludzie od 18 do 60 roku życia, mieszkający
samodzielnie i uczący się w szkole lub
instytucji w niepełnym wymiarze godzin (Carp,
Peterson, Houle)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako proces rozwoju psychicznego
• ujęcie C. C. Coggins
• ujęcie R. Urbańskiego
• ujęcie M. Knowelsa
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg
C. C. Coggins
• Dorosłość to rozwój w 4 kategoriach
• Dorosłość „mierzona” na skali regres-wzrost
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg
C. C. Cogginsa
Postawy wobec siebie
Postawy
wobec
życia
Postawy
wobec
innych
Postawy wobec wiedzy i
procesu jej zdobywania
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg
C. C. Coggins
•
•
•
•
Postawy wobec siebie: wzrost samoświadomości,
adekwatność samooceny, koncentracja na rozwoju
Postawy wobec innych: rozumienie innych ludzi, szacunek
wobec innych, koncentracja na ludziach, poczucie
współzależności z innymi
Postawy wobec życia: zaangażowanie w sprawy
codzienności, orientacja prospektywna, przygotowanie na
ryzyko niepowodzeń
Postawy wobec wiedzy i procesu jej zdobywania: wiedza o
procesach rozwiązywania problemów, umiejętność oceny
procesu rozwiązywania problemów, inna wiedza
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg
R. Urbańskiego
• dynamiczny całożyciowy proces
osobowościowego stawania się jednostki,
stanowi system progresywnych zmian o
charakterze społeczno-moralnym (osiąganie
ideału człowieka)
• 10 dyspozycji osobowościowych
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg
R. Urbańskiego
1. Ciągała ekspansja miłości i ciepła życia
2. Niezależność od pełnienia roli społecznej
3. Pogoda i spokój wewnętrzny
4. Poczucie wewnętrznej siły i możliwość oddziaływania na innych
5. Otwartość na doświadczenia życiowe innych i otaczającą rzeczywistość
6. Uznanie wzajemnej zależności jako esencji bytu ludzkiego
7. Umiejętność cieszenia się cudza radością
8. Umiejętność pełnego przeżywania chwili
9. Wiara w siebie i innych
10. Działanie w pełni spontaniczne
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg
M. Knowelsa
• Dorosłość
finalny rezultat zmian i przekształceń, jaki w
procesie życiowego dojrzewania ulegają
struktury psychiczne jednostki
• Dojrzałość
wielowymiarowy proces ku dorosłości
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
zależność
bierność
subiektywizm
ignorancja
niska sprawność
wąski zakres odpowiedzialności
7.
wąskie zainteresowania
8.
9.
10.
egoizm
brak samoakceptacji
amorficzna tożsamość
11.
12.
13.
14.
15.
koncentracja na szczegółach do
powierzchowność
odtwórczość
potrzeba pewności
afektywność
autonomia
aktywność
obiektywizm
erudycja
wysoka sprawność
szeroki zakres
odpowiedzialności
szerokie
zainteresowania
altruizm
samoakceptacja
zintegrowane poczucia
osobowościowej tożsamości
koncentracja na zasadach
głębokie związki
oryginalność
tolerancja nieokreśloności
racjonalność
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako proces rozwoju społecznokulturowego





Dorosłość jest procesem fizycznego (biologicznego), społecznego i psychicznego
rozwoju człowieka, który obejmuje cały okres jego istnienia. Najbardziej
elementarną skalą rozwoju jest skala biologiczna, której towarzyszą definicje,
wymagania i oczekiwania społeczne
Jej miarą jest zdolność człowieka do samodzielnego kształtowania własnego życia
w taki sposób, aby efektywnie spełniając formułowane wobec niego oczekiwania
społeczne dostarczało mu poczucia sensu jego egzystencji i było źródłem
indywidualnej satysfakcji.
Doświadczeniom biologicznym, towarzyszą konflikty, wynikające z wyboru ról,
sposobów jej pełnienia, zmiany wartości, norm, motywacji, postaw, celów i
orientacji życiowych.
Miarą dorosłości jest jak człowiek sobie z radzi z wyzwaniami
Cykle życia są określone kulturowo
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako proces rozwoju społecznokulturowego wg P. Cross
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zadania rozwojowe
Model Levinsona
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Zadania rozwojowe
Model Levinsona
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość i uczenie się
• Rozwój dorosłych nierozerwalnie związany z
uczeniem się
• Rozwój dorosłych jest wielokierunkowy i
wielowymiarowy
• W różnych etapach rozwoju motywacja i przebieg
uczenia się jest różny
• Konieczność wrażliwości i dopasowywania
doświadczeń edukacyjnych do etapu rozwoju
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej

similar documents