ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

Report

ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2552 - 2554
คานา
กรมการปกครองได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2551 - 2554 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2551 เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และการบริหารงบประมาณของกรมการปกครอง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ ภารกิจของกรมการ
ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่กรมการปกครองใช้ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ประจาปี พ.ศ.2551 - 2554 ไปได้ระยะหนึ่ งแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองหลายครัง้ จนกระทังรั
่ ฐบาล (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดาเนินการในปี แรก และนโยบายที่จะดาเนินการในระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล อีก 7 ข้อ โดยมีจุดเน้นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิ จของประเทศ
และการสร้างความสมานฉันท์ให้กลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็ว รวมทัง้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกู ล) ได้มอบนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยเมือ่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2552 ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน 9 ประการ
กรมการปกครองได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2551 - 2554 ขึ้นเพื่อปรับยุ ทธศาสตร์กรมการปกครองให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง และสภาวการณ์ปจั จุบนั มากขึ้น โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของกรมการป กครองทุก
ระดับ ทัง้ ระดับผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร จากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
บัดนี้ ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2552 - 2554 เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นกรอบทิศทางการปฏิ บตั ิราชการของ
บุคลากรกรมการปกครองตลอดระยะเวลา 3 ปี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของกรมการปกครอง คือ “เป็ นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมัน่ บูรณาการงานในพื้นที่
และเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชน เพือ่ สังคมสงบสุข” และเพือ่ บรรลุเป้ าหมายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็ นสาคัญ
(นายวงศ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
อธิบดีกรมการปกครอง
มีนาคม 2552
โครงสร้างกรมการปกครอง
โครงสร้างกรมการปกครอง
ผชช. ด้านความมัน่ คง
วิทยาลัยการปกครอง
อธิบดี
ผชช. ด้านกฎหมาย
สานักงานผูต้ รวจราชการกรม
รองอธิบดี
สานักงานเลขานุ การกรม
สานักการสอบสวนและนิ ติการ
กองตรวจสอบระบบบัญชี
กองการเจ้าหน้าที่
สานักกิจการความมัน่ คงภายใน
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
กองคลัง
สานักบริหารการทะเบียน
กองการสื่อสาร
สานักบริหารการปกครองท้องที่
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และพัฒนางานปกครอง
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
สานักยุทธศาสตร์และส่งเสริม
การบริหารราชการอาเภอ
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ปลัดจังหวัด (75)
ที่ทาการปกครองอาเภอ
นายอาเภอ (877)
กลุ่มงาน/ฝ่ ายบริหารงานปกครอง
ปลัดอาเภอ
งานการเงินและบัญชี
เสมียนตราอาเภอ
ฝ่ ายอานวยความเป็ นธรรม
ปลัดอาเภอ
กลุม่ งานปกครอง
จ่าจังหวัด
ฝ่ ายทะเบียนและบัตร
ปลัดอาเภอ
กลุม่ งานความมัน่ คง
ป้ องกันจังหวัด
ฝ่ ายการเงินและบัญชี
เสมียนตราจังหวัด
ฝ่ ายความมัน่ คง
ปลัดอาเภอ
ที่มา : กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ค่านิ ยม ประเด็นยุทธศาสตร์
SWOT กรมการปกครอง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
• บุคลากรเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดในพื้นที่
• มีฐานข้อมูลกลางที่หน่ วยงานต่างๆ
จาเป็ นต้องใช้
• มีวฒั นธรรมการทางานที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์
• บุคลากรขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
• ขาดงบประมาณสนับสนุ นการทางาน
• ลักษณะของงานที่รบั ผิดชอบกว้างเกินไป
โอกาส
ภัยคุกคาม
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น รธน. พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารฯ
• ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
• การยอมรับและเชื่อมัน่ ของรัฐบาล
และส่วนราชการ
• กระแสกระจายอานาจให้สว่ นท้องถิ่น
ทาให้ กรมการปกครองถูกลดภารกิจ
• การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ทอ้ งถิ่น
• การปฏิรูประบบราชการ
6
แผนที่ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
คุณภาพ
การให้บริการ
เป็ นองค์กรสมรรถนะสูง มุง่ มันบู
่ รณาการงานในพื้นทีแ่ ละเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชน เพือ่ สังคมสงบสุข
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง
การอานวยความเป็ นธรรม
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชน
ประชาชนมีช่องทางในการยุตปิ ญั หา
ความเดือดร้อน
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
• สร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
• ขยายเครือข่ายประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :
เสริมสร้างความเข้มแข็งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
มีกลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มันคงภายในฝ่
่
ายพลเรือนมีประสิทธิภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความมัน่ คง
• สนับสนุนการปฏิบตั ขิ องฝ่ ายปกครอง
ได้ •ภายฝ่
ายพลเรือนในพื้นที่ จชต.
อย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
•
พั
ฒ
นาประสิ
ท
ธิ
ภ
าพศู
น
ย์
อ
านวยความเป็
น
ธรรม
เรียบร้อยของฝ่ ายปกครอง
การ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :
การพัฒนาการอานวยความเป็ นธรรม
บุคลากร ระบบ สถานที่ สนองตอบ
ความต้องการของประชาชน
• พัฒนากระบวนการให้บริการ
• พัฒนาสถานทีแ่ ละภูมทิ ศั น์ใน
การให้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :
การ
รักษาความมันคงภายในและความสงบเรี
่
ยบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 :
การพัฒนาการบริการ
อาเภอเป็ นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิราชการ
บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
การพัฒนา
องค์กร
สังคมมีความสงบเรียบร้อย
ประชาชนมีความปลอดภัย
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
พัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะ
บุคลากรมีขวัญกาลังใจ
การบริหารงบประมาณ
ของอาเภอมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ บุคลากร
สนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหาร
กบอ.เป็ นกลไกหลักในการการบูรณาการ
ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่
ปรับโครงสร้าง
อาเภอ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสยั ทัศน์ : องค์กรสมรรถนะสูง มุง่ มันบู
่ รณาการงานในพื้นที่ และเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชน เพือ่ สังคมสงบสุข
พันธกิจ
1. อานวยการและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของนายอาเภอ
2. เสนอแนะนโยบายและจัดทาแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคงภายใน
่
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมันคงภายใน
่
งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุม่ น้อย ผูอ้ พยพและ
ผูห้ ลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
4. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
5. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคงภายใน
่
6. ดาเนินการสือ่ สารเพือ่ การบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมันคงภายในประเทศ
่
7 ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวน สอบสวนคดีอาญาในหน้าทีพ่ นักงานฝ่ ายปกครอง และอานวยความเป็ นธรรม
ให้แก่ประชาชน
8. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตัง้ ทุกระดับ
9. ดาเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องทีใ่ นระดับอาเภอ กิ่งอาเภอ ตาบล และหมู่บา้ น ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
10. ดาเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน และงานทะเบียนอืน่ รวมทัง้ การบริหารจัดการฐานข้อมูล กลาง
เพือ่ การใช้ประโยชน์ร่วมกันทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ค่านิ ยมองค์การ : นักปกครองทีเ่ ป็ นทีร่ กั ของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาการบริการงาน
อาเภอและบูรณาการงานทุก
ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาการอานวย
ความเป็ นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
การรักษาความมันคงภายใน
่
และความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาการบริการ
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาการบริการงานอาเภอและบูรณาการงานทุก
ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
ภาคีการพัฒนามีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของอาเภอ
การพัฒนา
องค์กร
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ริ าชการ
อาเภอเป็ นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐ
และบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ
การให้บริการ
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
บุคลากรมีสมรรถนะและ
ทักษะความรู ้
ในการปฏิบตั หิ น้าที่
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ บุคลากร
การบริหารงบประมาณ
ของอาเภอมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหาร
กบอ.เป็ นกลไกหลัก
ในการบูรณาการการทางาน
ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่
ปรับโครงสร้าง
อาเภอ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการบริหารงานอาเภอและบูรณาการงานทุกภาคส่วนในพื้นที่

เป้ าประสงค์
1.1 อาเภอเป็ นศูนย์กลางการ
บริหารงานภาครัฐและบูรณา
การงานทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ระบบงานด้านบริหาร
1.2 บุคลากรมีสมรรถนะและ
ทรัพยากรบุคคลของกรมการ
ทักษะความรูท้ เ่ี หมาะสมต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กิดการเรียนรู ้ ปกครองมีขดี ความสามารถใน
การสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.4 การจัดระบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เป็ นไปอย่างเหมาะสม
เสริมสร้างขวัญและแรงจูงใจของ
บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
• ระดับความสาเร็จของการ
กาหนดกรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการทีเ่ หมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจของกรมการปกครอง
• ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมการปกครองใน
ด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ตัวชี้วดั
• ร้อยละความพึงพอใจ
ของภาคีการพัฒนาทีม่ ี
ต่อระบบการบริหารงาน
อาเภอแบบบูรณาการ
 เป้ าหมาย 52 - 54
• ร้อยละ 95
กลยุทธ์
1.1.1. พัฒนาทรัพยากรการบริหาร
และระบบสนเทศของอาเภอ
1.1.2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ
ของอาเภอและกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาอาเภอ
• ร้อยละของบุคลากร
ทีผ่ ่านเกณฑ์สมรรถนะ
• ร้อยละ 70
1.2.1. วิเคราะห์ ทบทวน และ
กาหนดสมรรถนะการ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งต่างๆ
1.2.2. พัฒนาข้าราชการตาม
สมรรถนะหลัก
• ร้อยละ 80
• ระดับ 5
1.3.1. กาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังที่เหมาะสม
ในการปฏิบตั ิงาน
1.3.2. พัฒนาระบบการบรรจุและแต่งตัง้ ที่
เหมาะสมและถูกต้องเป็ นไปตามกรอบอัตรากาลัง
1.3.3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้
ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
1.4.1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานให้
สูงขึ้น
1.5 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ระบบการปฏิบตั งิ านมีความโปร่งใส
รวมทัง้ มีการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างจริงจัง
• ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการ
ป้ องกันและปราบปรามทุจริต
• ระดับ 5
1.5.1. ป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1.5.2. รณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กบั
บุคลากร
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1.แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพือ่ การ
ขับเคลือ่ นงานอาเภอ
2.
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการ
บริหารงานของอาเภอ
3.
แผนงานพัฒนาโครงสร้างของอาเภอ
4. แผนงานสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาอาเภอ
1.แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
2. แผนงานเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการตามที่
กรมการปกครองกาหนด
1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง
อัตรากาลังให้มคี วามเหมาะสม
2. แผนงานระบบฐานข้อมูล
เพือ่ สนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1. แผนงานพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวติ ของบุคลากรกรมการปกครอง
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ใน
การทางานทีต่ รงกับความต้องการบุคลากร
- โครงการเสริมสร้างคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
1. แผนงานส่งเสริมจิตสานึกราชการใสสะอาดแก่
บุคลากร
โครงการสร้างแกนนาเครือข่ายข้าราชการใส
สะอาด
2.
แผนงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของหน่วยงานและข้าราชการ
เป้ าประสงค์ท่ี 1.1 อาเภอเป็ นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 พัฒนาทรัพยากรการบริหารและระบบสารสนเทศของอาเภอ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของบุคลากรกรมการปกครองที่
ได้รบั การอบรมเกี่ยวกับนโยบายและการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์
• ร้อยละ
100
• ร้อยละของโครงการตามแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ทส่ี ามารถ
เบิกจ่ายเป็ นไปตามแผนงานและ
ระยะเวลาทีก่ าหนด
• ร้อยละ
100
• จานวนอาเภอทีไ่ ด้รบั การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระดับอาเภอ
• ร้อยละของอาเภอทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
ทรัพยากรในการทางานเป็ นไปตามที่
กรมการปกครองกาหนด
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
 โครงการอบรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาอาเภอ
 โครงการประชุมเพือ่ มอบแนวทางการ
ขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาล
• ร้อยละของบุคลากรกรมการปกครองได้รบั
การอบรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์อาเภอ
• ร้อยละของบุคลากรกรมการปกครองทีเ่ ข้า
ร่วมการประชุมมอบแนวทางการขับเคลือ่ น
นโยบาย
• ร้อยละ
100
• ร้อยละ
100
 กิจกรรมการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ
• ร้อยละของงบประมาณที่ได้รบั การเบิกจ่าย
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
• ร้อยละ
90
20 อาเภอ  โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลอาเภอ
• จานวนอาเภอทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูล
• 20
อาเภอ
• จานวนอาเภอทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
งบประมาณ
• 877
อาเภอ
ร้อยละ
100
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการบูรณาการอาเภอ 877 อาเภอ
เป้ าประสงค์ท่ี 1.1 อาเภอเป็ นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างของอาเภอและกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละความสาเร็จของอาเภอในการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
• ร้อยละ
80
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการติดตามการดาเนินการของ กบอ.
 โครงการวิจยั ความพึงพอใจของประชาชน
จากการดาเนินงานของ กบอ.
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• จานวนอาเภอทีไ่ ด้ดาเนินครบตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
• ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการ
ดาเนินงาน กบอ.
• 15
อาเภอ
• ร้อยละ
80
เป้ าประสงค์ท่ี 1.2 บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะความรูท้ ่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 วิเคราะห์ ทบทวน และกาหนดสมรรถนะการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งต่างๆ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของจานวนตาแหน่งตามสาย
งานของกรมการปกครองทีส่ ามารถ
กาหนดสมรรถนะประจาตาแหน่งที่ได้
แล้วเสร็จ
• ร้อยละ
80
 โครงการวิเคราะห์ ทบทวน และกาหนด
สมรรถนะของข้าราชการกรมการปกครอง
• ระดับความสาเร็จของการจัดทาโครงการ
วิเคราะห์ ทบทวน และกาหนดสมรรถนะของ
ข้าราชการ
• ระดับ 5
• ร้อยละของบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบหลักที่
ผ่านการประเมินความรู ้ ความเข้าใจเรื่อง
สมรรถนะ
• ร้อยละ
100
 โครงการวิเคราะห์ ทบทวน และกาหนด
สมรรถนะของข้าราชการกรมการปกครอง
• ระดับความสาเร็จของการจัดทาโครงการ
วิเคราะห์ ทบทวน และกาหนดสมรรถนะของ
ข้าราชการ
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 1.2 บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะความรูท้ ่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 พัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จการพัฒนาหลักสู ตร
ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• ระดับ 5  โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของข้าราชการกลุม่ เป้ าหมายผ่าน
การศึกษาอบรม
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
94
เป้ าประสงค์ท่ี 1.3 ระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการปกครองมีขีดความสามารถในการสนับสนุ นการปฏิบตั ิราชการ
กลยุทธ์ท่ี 1.3.1 กาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังที่เหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
โครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของ
กรมการปกครอง
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• ระดับ 5  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
อาเภอ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
อาเภอ
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 1.3 ระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการปกครองมีขีดความสามารถในการสนับสนุ นการปฏิบตั ิราชการ
กลยุทธ์ท่ี 1.3.2 พัฒนาระบบการบรรจุและแต่งตัง้ ที่เหมาะสมและถูกต้องเป็ นไปตามกรอบอัตรากาลัง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของสานัก/กองทีม่ กี ารเกลีย่
อัตรากาลังให้เป็ นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง
• ร้อยละ
80
 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ จัดเก็บข้อมูลการบรรจุและ
แต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดสานัก/กอง
• ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
จัดเก็บข้อมูลการบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการ
สากัดสานัก/กอง
• ระดับ 5
• ร้อยละของจังหวัดทีม่ กี ารเกลีย่
อัตรากาลังให้เป็ นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง
• ร้อยละ
70
 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ จัดเก็บข้อมูลการบรรจุและ
แต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดจังหวัดต่างๆ
• ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
จัดเก็บข้อมูลการบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการ
ในสังกัดจังหวัดต่างๆ
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 1.3 ระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการปกครองมีขีดความสามารถในการสนับสนุ นการปฏิบตั ิราชการ
กลยุทธ์ท่ี 1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้ถกู ต้องและเป็ นปัจจุบนั
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลทรัพยากร
บุคคล
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• ระดับ 5  พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้มคี วาม
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นปัจจุบนั
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพือ่ รองรับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 1.4 การจัดระบบพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็ นไปอย่างเหมาะสมเสริมสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ท่ี 1.4.1 พัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทางานให้สูงขึ้น
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการ
ทางาน
• ระดับ 5  จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานทีต่ รงกับความต้องการของบุคลกร
• ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทางาน
• ระดับ 5
• ร้อยละของความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานของบุคลากรกรมการ
ปกครอง
• ร้อยละ
80
• ร้อยละความพึงพอใจในโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประจาปี 2552
• ร้อยละความพึงพอใจในโครงการสดใสวัยเกษียณ
ประจาปี 2552
• ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการมอบ
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการกรมการปกครอง
• ร้อยละ
80
• ร้อยละ
80
• ระดับ 5
• ร้อยละความพึงพอใจในโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ข้าราชการกรมการปกครองประจาปี 2552
• ร้อยละความพึงพอใจในโครงการตรวจสุขภาพและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายประจาปี 2552
• ร้อยละความพึงพอใจในโครงการฝึ กการออกกาลัง
กายประกอบจังหวะดนตรี “แอโรบิก”
• ร้อยละ
80
• ร้อยละ
80
• ร้อยละ
80
 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ประจาปี 2552
 โครงการสดใสวัยเกษียณประจาปี 2552
 โครงการมอบประกาศเกียรติคุณ
ข้าราชการกรมการปกครอง
 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ขา้ ราชการ
กรมการปกครอง ประจาปี 2552
 โครงการตรวจสุขภาพและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ประจาปี 2552
 โครงการฝึ กการออกกาลังกายประกอบ
จังหวะดนตรี “แอโรบิก”
เป้ าประสงค์ท่ี 1.5 บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และระบบการปฏิบตั ิงานมีความโปร่งใส รวมทัง้ มีการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
กลยุทธ์ท่ี 1.5.1 ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วดั
• มีการประกาศใช้นโยบายการกากับ
ดูแลองค์การทีด่ ขี องกรมการปกครอง
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• มี
 โครงการจัดทาแผนป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต ปี พ.ศ.2552-2555 และแผนปฏิบตั ิ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ปี
พ.ศ.2552
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 1.5 บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และระบบการปฏิบตั ิงานมีความโปร่งใส รวมทัง้ มีการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
กลยุทธ์ท่ี 1.5.2 รณรงค์สง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กบั บุคลากร
ตัวชี้วดั
• จานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กบั บุคลากร
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• 6 ครัง้ /  โครงการสร้างแกนนาเครือข่ายราชการใส
ปี
สะอาด
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
สร้างแกนนาเครือข่ายราชการใสสะอาด
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การเสริมสร้างความเข้มแข็งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
การพัฒนา
องค์กร
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ริ าชการ
คุณภาพ
การให้บริการ
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
สร้างอาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิปไตย
พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
ขยายเครือข่าย
ประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
เป้ าประสงค์
2.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของหมูบ่ า้ นทีม่ ผี ูม้ าใช้สทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ น
อย่างน้อยร้อยละ 65 ของจานวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกทัง้ หมด
• ร้อยละของจานวนผูม้ สี ทิ ธิไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ส.ส.
ทัว่ ประเทศ
• จานวนหมูบ่ า้ นทีม่ รี ะบบสร้างความเข้มแข็ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
 เป้ าหมาย 52 - 54
• ร้อยละ 75
• ร้อยละ 60
• 8,000 หมูบ่ า้ น
กลยุทธ์
1.สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการเลือกผูน้ าท้องที่
1.สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตัง้ ส.ส.
1. สร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
และขยายเครือข่ายประชาธิปไตย
2. สนับสนุนกิจกรรมวิถปี ระชาธิปไตย
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตัง้ ทัง้ ใน
ระดับท้องทีแ่ ละระดับชาติ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ น และ ส.ส.
2. แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1. แผนงานสร้างผูน้ า องค์กรต้นแบบ และขยายเครือข่ายประชาธิปไตย
- โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
2. แผนงานสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ถิ ปี ระชาธิปไตย
- ส่งเสริมกิจกรรมวิถปี ระชาธิปไตยในหมูบ่ า้ น
เป้ าประสงค์ท่ี 2.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานราก มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 สนับสนุ นการมีสว่ นร่วมในการเลือกผูน้ าท้องที่
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของผูไ้ ปใช้สทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ น
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• ร้อยละ  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกผูใ้ หญ่บา้ น
65 ของผูม้ ี
สิทธิเลือก
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของผูม้ าใช้สทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นที่
มาร่วมประชุม
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
30
เป้ าประสงค์ท่ี 2.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานราก มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ท่ี 2.1.2 สนับสนุ นการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง้ ส.ส.
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของจานวนผูม้ สี ทิ ธิไปใช้สทิ ธิ
เลือกตัง้ ส.ส.
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• ร้อยละ
60
 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตัง้
ส.ส.
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 2.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานราก มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ท่ี 2.1.3 สร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยและขยายเครือข่ายประชาธิปไตย
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• จานวนหมูบ่ า้ นทีม่ อี าสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิปไตยหมู่บา้ นละ 20 คน
• 8,000
หมูบ่ า้ น
 ฝึ กอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
ตัวชี้วดั
• ระดับความพึงพอใจในการฝึ กอบรม
อาสาสมัครประชาธิปไตย
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 2.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานราก มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ท่ี 2.1.4 สนับสนุ นกิจกรรมวิถชี ีวติ แบบประชาธิปไตย
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• จานวนหมูบ่ า้ นทีจ่ ดั กิจกรรมในการ
ส่งเสริมวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตยอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครัง้
• 8,000
หมูบ่ า้ น
 ส่งเสริมกิจกรรมวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตย
ในหมูบ่ า้ น
ตัวชี้วดั
• จานวนหมูบ่ า้ นทีจ่ ดั กิจกรรม
เป้ าหมาย
ปี 52
• 8,000
หมูบ่ า้ น
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาการอานวยความเป็ นธรรม
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ริ าชการ
ประชาชนมีช่องทางในการยุตปิ ญั หาความเดือดร้อน
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ ายปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนา
องค์กร
การอานวยความเป็ นธรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชน
คุณภาพ
การให้บริการ
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยกระดับสมรรถนะบุคลากร
และส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ น
การอานวยความเป็ นธรรม
พัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์อานวยความเป็ นธรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนงานด้านการอานวย
ความเป็ นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการอานวยความเป็ นธรรม
เป้ าประสงค์
3.1 การอานวยความเป็ นธรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชน
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ได้รบั การ
แก้ไขตามขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ รมการปกครองกาหนด
• ระดับความสาเร็จของการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทอาเภอ
• ร้อยละของการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีไ่ ด้ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและระเบียบที่กฎหมายกาหนด
 เป้ าหมาย 52 - 54
• ร้อยละ 65
• ระดับ 3
• ร้อยละ 80
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบการอานวย
ความเป็ นธรรมเชิงรุก
1.เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
กรมการปกครองด้านการไกล่
เกลีย่ และประนอมข้อพิพาท
1. ส่งเสริมบทบาทของพนักงานฝ่ าย
ปกครองในกระบวนการยุติธรรม
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการอานวยความเป็ นธรรมเชิงรุก
- โครงการฝึ กอบรมบุคลากรเพือ่ ทาหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ และประนอม
ข้อพิพาททางแพ่งและอาญาในอานาจหน้าทีข่ องนายอาเภอ
- โครงการสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวน
คดีอาญา
1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการอานวยความเป็ น
ธรรมเชิงรุกโครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการอานวย
ความเป็ นธรรมโครงการจัดทากิจกรรมต้นแบบ (Best
Practices)
1. แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ดา้ นการไกล่เกลีย่ และประนอมข้อ
พิพาท รวมถึงการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม
- โครงการเผยแพร่บทบาทการดาเนินงานของศูนย์อานวยความเป็ น
ธรรมอาเภอ
เป้ าประสงค์ท่ี 3.1 การอานวยความเป็ นธรรมเป็ นที่พ่งึ ของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 พัฒนาระบบการอานวยความเป็ นธรรมเชิงรุก
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่
ดาเนินการโดยชุดปฏิบตั กิ ารระดับตาบล
• ร้อยละ
30
 โครงการเผยแพร่บทบาทการดาเนินงานของ
ศูนย์อานวยความเป็ นธรรมอาเภอ
• ร้อยละของอาเภอทีจ่ ดั กิจกรรมเผยแพร่
บทบาท แนวทางการดาเนินการของศูนย์
อานวยความเป็ นธรรมอย่างน้อยเดือนละ
1 ครัง้
• ร้อยละ
60
• ร้อยละของอาเภอทีม่ เี ครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการอานวยความเป็ นธรรม
• ร้อยละ
40
 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการอานวย
ความเป็ นธรรม
• ร้อยละของตาบลทีม่ เี ครือข่ายอานวยความ
เป็ นธรรม
• ร้อยละ
20
• ระดับความสาเร็จในการจัดทากิจกรรม
ต้นแบบด้านการอานวยความเป็ นธรรม
• ระดับ
5
 โครงการจัดทากิจกรรมต้นแบบ
(Best Practice) เผยแพร่
• จานวนอาเภอทีส่ ่งกิจกรรมต้นแบบให้
ส่วนกลางเผยแพร่
เป้ าหมาย
ปี 52
• 450
อาเภอ
เป้ าประสงค์ท่ี 3.1 การอานวยความเป็ นธรรมเป็ นที่พ่งึ ของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 3.1.2 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครองด้านการไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาท
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของข้อพิพาททางอาญาทีอ่ าเภอ
สามารถไกล่เกลีย่ ตกลงกันได้และมีการ
ยอมความ
• ร้อยละ
30
 โครงการฝึ กอบรมบุคลากรเพือ่ ทาหน้าทีไ่ กล่
เกลีย่ และประนอมข้อพิพาทอาญาในอานาจ
หน้าทีข่ องนายอาเภอ
• จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การอบรมหลักสูตร
ฝึ กอบรมบุคลากรเพือ่ ทาหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ และ
ประนอมข้อพิพาทในอานาจหน้าที่ของ
นายอาเภอ
• 1,022
คน
เป้ าประสงค์ท่ี 3.1 การอานวยความเป็ นธรรมเป็ นที่พ่งึ ของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 ส่งเสริมบทบาทของพนักงานฝ่ ายปกครองในกระบวนการยุตธิ รรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของจานวนครัง้ ทีพ่ นักงาน
สอบสวนฝ่ ายปกครอง ส่วนกลาง(สน.
สก.) ให้คาแนะนา หรือเป็ นทีป่ รึกษา
หรือร่วมสอบสวนคดีอาญาให้กบั
พนักงานฝ่ ายปกครอง
• ร้อยละ
75
 โครงการสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการสอบสวนคดีอาญา
• ร้อยละของการร่วมสอบสวนคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครองส่วนกลาง
(สน.สก.) ทีไ่ ด้ดาเนินการตามขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด จนเสร็จสิ้น
การปฏิบตั ิ
• ร้อยละ
80
• จานวนพนักงานฝ่ ายปกครองทีไ่ ด้รบั
การเผยแพร่หรือผ่านการอบรมแนว
ทางการสอบสวนคดีอาญา
• 200 คน  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารตามกฎหมาย
ในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
• จานวนพนักงานฝ่ ายปกครองทีเ่ ข้าร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายในการ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
• 150 คน
• จานวนพนักงานฝ่ ายปกครองทีไ่ ด้รบั
การเผยแพร่หรือผ่านการอบรมกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองพยานในคดีอาญา
• 200 คน  โครงการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมาย
คุม้ ครองในคดีอาญา
• จานวนเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องกับภารกิจตาม
กฎหมายคุม้ ครองพยานในคดีอาญาทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมระดมสมอง
• 30 คน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
การรักษาความมันคงภายในและความสงบเรี
่
ยบร้อย
การพัฒนา
องค์กร
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ริ าชการ
คุณภาพ
การให้บริการ
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัย
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คนเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย
กฎหมายไม่ก่อให้เกิดปัญหา
และผลกระทบต่อสังคม
บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะชัดเจน
ประเทศมีความสัมพันธ์อนั ดี
ได้รบั การกาหนดสถานะ
กับประเทศเพือ่ นบ้านและ
ตามสิทธิขนั้ พื้นฐาน
พื้นทีช่ ายแดน
สถานประกอบการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
สร้างจิตสานึกและ
ให้ความรูแ้ ก่ผู ้
ประกอบการ
กองกาลังฝ่ ายปกครองและ
กลุม่ พลังมวลชน
มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
หมูบ่ า้ นชุมชนในพื้นที่ จชต.
มีความเข้มแข็งปลอดภัย
หมูบ่ า้ น/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน
เพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
ควบคุมและการแก้ไขปัญหา
คนเข้าเมืองโดยมิชอบ
สร้างกระบวนการในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของฝ่ ายปกครอง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
สร้างความเข้มแข็งของ
สร้างแนวร่วมในการ
หมูบ่ า้ นและเสริมสร้างการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติใน จชต.
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สร้
า
งความรู
ค
้
วามเข้
า
ใจ
เร่งรัดการกาหนดสถานะ
กับคนกลุม่ น้อยในพื้นที่
บุคคลให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การรักษาความมันคงภายในและความสงบเรี
่
ยบร้อย
เป้ าประสงค์
4.2 ประเทศมีความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีกบั ประเทศเพือ่ น
บ้านในระดับพื้นที่
4.1 สถานประกอบการที่
กรมการปกครองรับผิดชอบ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
4.3 กองกาลังฝ่ ายปกครองและกลุม่ พลัง
มวลชนมีสมรรถนะทีเ่ หมาะสมและมี
ส่วนร่วมการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จของการให้สถาน
ประกอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
• ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้านในระดับพื้นที่
• ร้อยละของหมูบ่ า้ นในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ท่ี
ผ่านเกณฑ์หมูบ่ า้ นปลอดภัย
 เป้ าหมาย 52 - 54
• ระดับ 5
กลยุทธ์
1. สร้างกระบวนการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ ายปกครอง
2. พัฒนาศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ ายปกครอง
3. เสริมสร้างจิตสานึกของประชาชนและผูป้ ระกอบการเพือ่ ให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและศีลธรรมอันดี
• ระดับ 5
• ร้อยละ 80
1.เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในพื้นทีจ่ งั หวัด/อาเภอชายแดน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ นในพื้นทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้
2.
เสริมสร้างความร่วมมือของกองกาลังฝ่ ายปกครองและ
กลุม่ พลังมวลชนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
1. แผนงานเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของกาลัง
ฝ่ ายปกครองและกลุม่ พลังมวลชน
โครงการฝึ กอบรมทบทวน ชรบ.
โครงการฝึ กอบรม ผรส.
2.
แผนงานเพิม่ ขีดความสามารถในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของฝ่ ายปกครอง
2.
แผนงานส่งเสริมความรูแ้ ละสร้างจิตสานึกให้กบั ประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
3.
แผนงานพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ าย
ปกครอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การรักษาความมันคงภายในและความสงบเรี
่
ยบร้อย
เป้ าประสงค์
4.4 บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะที่
ชัดเจนได้รบั การกาหนด
สถานะตามสิทธิขนั้ พื้นฐาน
4.5 ระบบควบคุมแก้ไขปัญหา
คนเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย
กฎหมายมีประสิทธิภาพ
4.6 หมู่บา้ น/ชุมชนมีความเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยัง่ ยืนและมีระบบป้ องกัน
และปราบปรามผูม้ อี ทิ ธิพลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4.7 สังคมมีความสงบเรียบร้อย
ประชาชนมีความปลอดภัยและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของบุคคลทีไ่ ม่มี
สถานะทีช่ ดั เจนทีไ่ ด้รบั การ
พิจารณาสภาพเพือ่ กาหนด
สถานะตามกฎหมาย
• ร้อยละผูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นที่
(จังหวัด)มีความเข้าในนโยบาย • ร้อยละหมูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ ผี ูเ้ สพ/ผูต้ ดิ /ผูค้ า้ ยาเสพ
ติดไม่เกิน 3:1,000 คน(ยกเว้น กทม.)
การแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย
• ร้อยละของการชุมนุมโดยสงบในพื้นทีแ่ ละไม่มเี หตุการณ์
ร้ายแรงจนถึงขัน้ ต้องใช้กาลังเข้าสลายการชุมนุม
 เป้ าหมาย 52 - 54
• ร้อยละ 82.5
กลยุทธ์
1. เร่งรัดการดาเนินการกาหนดสถานะ
บุคคลแก่ชนกลุม่ น้อยให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีก่ าหนด
2. พัฒนาคุณภาพชีวติ แก่คนกลุ่มน้อย
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนาระบบการ
กาหนดสถานะบุคคลแก่ชนกลุม่
น้อย
2. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่
คนกลุม่ น้อย
• ร้อยละ 80
• ร้อยละ 99.2
• ร้อยละ 98
1. สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในนโยบายการ
แก้ไขปัญหาคนเข้าเมือง
ให้กบั เจ้าหน้าที่
1. สร้างกระบวนการค้นหาผูเ้ สพ ผูค้ า้ และ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านด้านยาเสพติดร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับประชาชนในพื้นที่
1. เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนให้มปี ระสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจ
1. แผนงานแก้ไข
ปัญหาคนต่างด้าว
1. แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของฝ่ ายปกครอง
2. แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาชนในการ
ปฏิบตั งิ านด้านยาเสพติด
โครงการจัดทาประชาคมเพือ่ ค้นหาผูเ้ สพ ผูค้ า้ และผูเ้ กี่ยวข้อง
กับยาเสพติด
1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
- โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน
โครงการฝึ กอบรม ผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน
เป้ าประสงค์ท่ี 4.1 สถานประกอบการที่กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 สร้างกระบวนการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ ายปกครอง
ตัวชี้วดั
• ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่
ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
100
 โครงการตรวจติดตามการปฏิบตั ิตาม
พ.ร.บ.การพนันและการแนะนาการปฏิบตั ิ
ตาม พ.ร.บ. อาวุธปื นและวัตถุระเบิด
 กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบตั งิ านควบคุม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่าในส่วน
ภูมภิ าค
 กิจกรรมตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
ขออนุญาตกิจการขายทอดตลาดและค้าของ
เก่า(กิจการใหม่) ในพื้นที่ กทม.
 โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ภิ ารกิจตาม
กฎหมายโรงแรมและสถานบริการ
 โครงการตรวจติดตาม ปราบปรามการ
กระทาความผิดตามกฎหมายทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ ายปกครอง
• ระดับความสาเร็จของโครงการคุณภาพ (PDCA)
• ระดับ 5
• ระดับความสาเร็จของโครงการคุณภาพ (PDCA)
• ระดับ 5
• ระดับความสาเร็จของโครงการคุณภาพ (PDCA)
• ระดับ 5
• ระดับความสาเร็จของโครงการคุณภาพ (PDCA)
• ระดับ 5
• ระดับความสาเร็จของโครงการคุณภาพ (PDCA)
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 4.1 สถานประกอบการที่กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กลยุทธ์ท่ี 4.1.2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ ายปกครอง
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของบุคลากรฝ่ ายปกครองที่
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพทีก่ รมการ
ปกครองรับผิดชอบ (6 ฉบับ)
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
25
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารตาม
กฎหมายรับโอน 6 ฉบับจากสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การบริหาร
 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
• ร้อยละของข้าราชการฝ่ ายปกครองเข้าร่วมสัมมนา
• ร้อยละ
25
• ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(ระบบรายงานขาดทอดตลาดและค้าของเก่า)
• ระดับ 5
• จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เป้ าประสงค์ท่ี 4.1 สถานประกอบการที่กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กลยุทธ์ท่ี 4.1.3 เสริมสร้างจิตสานึ กของประชาชนและผูป้ ระกอบการเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและศีลธรรมอันดี
ตัวชี้วดั
• จานวนจังหวัดทีไ่ ด้รบั การสร้าง
จิตสานึกต่อปี
• จานวนเขตในพื้นที่ กทม. ทีไ่ ด้รบั การ
สร้างจิตสานึกต่อปี
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• 25
จังหวัด
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผูป้ ระกอบการ
และสนับสนุนการปฏิบตั ิตามภารกิจที่
กรมการปกครองรับผิดชอบ
• จานวนจังหวัดทีม่ ผี ูป้ ระกอบการ องค์กร และ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่กรมการ
ปกครองรับผิดชอบได้รบั การประชาสัมพันธ์
• 25
จังหวัด
• 20 เขต
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ผูป้ ระกอบการและสนับสนุนการปฏิบตั ิตาม
ภารกิจทีก่ รมการปกครองรับผิดชอบ
• จานวนเขตในพื้นที่ กทม. ทีม่ ผี ูป้ ระกอบการ
องค์กร และผูเ้ กี่ยวข้องภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย
ทีก่ รมการปกครองรับผิดชอบได้รบั การ
ประชาสัมพันธ์
• 20 เขต
เป้ าประสงค์ท่ี 4.2 ประเทศมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกบั ประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1 เสริมสร้างการอยู่รว่ มกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จงั หวัด/อาเภอชายแดน
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของจานวนอาเภอในพื้นที่
อาเภอชายแดนทีม่ แี ผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในการเสริมสร้างความมันคง
่
พื้นทีช่ ายแดน
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
50
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั
ประเทศเพือ่ นบ้าน
ตัวชี้วดั
• ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศเพือ่ นบ้าน
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
30
เป้ าประสงค์ท่ี 4.3 กองกาลังฝ่ ายปกครองและกลุม่ พลังมวลชนมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บา้ นในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของจานวนกาลังฝ่ ายปกครอง
และกลุม่ พลังมวลชนใน จชต. ทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาสมรรถนะในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
• ร้อยละ
40
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการฝึ กอบรมทบทวน ชรบ.
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของกองกาลังฝ่ ายปกครองและกลุม่ พลัง
มวลชนทีผ่ ่านการฝึ กอบรม
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
90
เป้ าประสงค์ท่ี 4.3 กองกาลังฝ่ ายปกครองและกลุม่ พลังมวลชนมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์ท่ี 4.3.2 เสริมสร้างความร่วมมือของกองกาลังฝ่ ายปกครองและกลุม่ พลังมวลชนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ตัวชี้วดั
• จานวนกาลังฝ่ ายปกครองและกลุม่
พลังมวลชนใน จชต. ทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้
เป้ าหมาย
ปี 52
• 2,200
คน
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการฝึ กอบรม ผรส.
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของกองกาลังฝ่ ายปกครองและกลุม่ พลัง
มวลชนทีผ่ ่านการฝึ กอบรมจัดตัง้
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
90
เป้ าประสงค์ท่ี 4.4 บุคคลที่ไม่มีสถานะที่ชดั เจนได้รบั การกาหนดสถานะตามสิทธิขน้ั พื้นฐาน
กลยุทธ์ท่ี 4.4.1 เร่งรัดการดาเนิ นการกาหนดสถานะบุคคลแก่ชนกลุม่ น้อยให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จของการกาหนด
สถานภาพตามกฎหมายให้กบั บุคคลที่
ได้รบั การพิจารณาสถานภาพเพือ่ กาหนด
สถานะตามกฎหมาย
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• ระดับ 5  โครงการฝึ กอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนา
งานแก่ชนกลุม่ น้อย
ตัวชี้วดั
• ร้อยละความสาเร็จของโครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
75
เป้ าประสงค์ท่ี 4.4 บุคคลที่ไม่มีสถานะที่ชดั เจนได้รบั การกาหนดสถานะตามสิทธิขน้ั พื้นฐาน
กลยุทธ์ท่ี 4.4.2 พัฒนาคุณภาพชีวติ แก่คนกลุม่ น้อย
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของชนกลุม่ น้อยทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามโครงการที่
กรมการปกครองกาหนด
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
80
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนกลุม่ น้อย • ระดับความสาเร็จในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 4.5 ระบบควบคุมแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ท่ี 4.5.1 สร้างความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองให้กบั เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การอบรมให้
ความรูด้ า้ นนโยบายการแก้ไขปัญหาคน
เข้าเมือง
• ร้อยละ
80
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าว
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
คนต่างด้าว
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 4.6 หมู่บา้ น/ชุมชนมีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยัง่ ยืนและมีระบบป้ องกันและปราบปรามผูม้ ีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 4.6.1 สร้างกระบวนการค้นหาผูเ้ สพ ผูค้ า้ และผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการปฏิบ ตั งิ านด้านยาเสพติดร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในพื้นที่
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• จานวนผูป้ ระสานพลังแผ่นดินที่ร่วม
ปฏิบตั งิ านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
จัดตัง้ ชุดตรวจและการจัดระเบียบสังคม
• ไม่นอ้ ย
กว่า
72,550
ราย
(7,255
ตาบลๆ
ละ 10
คน)
• จานวนผูเ้ สพ ผูต้ ดิ หรือผูค้ า้ ลดลง
• ไม่เกิน
44,000
คน
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
 โครงการบริหารจัดการ ป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดของฝ่ ายปกครอง
• จานวนครัง้ ของการจัดตัง้ จุดตรวจ และการ
จัดระเบียบสังคม ทีผ่ ูป้ ระสานพลังแผ่นดินมี
ส่วนร่วม
• ไม่ตา่
กว่าอาเภอ
ละ 4 ครัง้ /
เดือน

•
โครงการ/กิจกรรม
•
เป้ าประสงค์ท่ี 4.7 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยและอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
กลยุทธ์ท่ี 4.7.1 เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของการปฏิบตั ภิ ารกิจของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คง
ภายใน
• ร้อยละ
90
 โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
• ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
• ร้อยละ
90
 โครงการฝึ กอบรม ผูบ้ งั คับบัญชา
เจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
• ร้อยละของการเข้าฝึ กอบรมของผูบ้ งั คับบัญชา
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสารักษาดินแดน
• ร้อยละ
80
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาการบริการ
การพัฒนา
องค์กร
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ริ าชการ
คุณภาพ
การให้บริการ
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5
ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
บุคลากรผูใ้ ห้บริการมี
ความพร้อมต่อการบริการ
พัฒนากระบวนการให้บริการ
พัฒนาศักยภาพและจิตสานึก
ของบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
ระบบงานบริการสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน
ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
เอื้ออานวยต่อการบริการประชาชน
พัฒนาสถานทีแ่ ละภูมทิ ศั น์
ในการให้บริการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบริการ
เป้ าประสงค์
5.1 ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วดั
• ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผูร้ บั บริการต่องานบริการ
 เป้ าหมาย 52 - 54
• ร้อยละ 85
กลยุทธ์
1.พัฒนาศักยภาพและ
จิตสานึกของบุคลากรผู ้
ให้บริการ
2. พัฒนากระบวนการ
ให้บริการ
3. พัฒนาสถานทีแ่ ละ
ภูมทิ ศั น์ในการให้บริการ
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนายกระดับและรักษาคุณภาพการให้บริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้บริการด้านทะเบียนและบัตร
โครงการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านทะเบียนและบัตร
โครงการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการให้บริการของสานักทะเบียน
-
เป้ าประสงค์ท่ี 5.1 ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์ท่ี 5.1.1 พัฒนาศักยภาพและจิตสานึ กของบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของอาเภอทีม่ กี ารพัฒนา
ยกระดับและรักษาคุณภาพการให้บริการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาเภอ..ยิ้ม
• ร้อยละ
50
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่
ศักยภาพการให้บริการด้านทะเบียนและ
บัตร
ตัวชี้วดั
• ระดับความสาเร็จของการเพิม่ สมรรถนะของ
บุคลากรด้านทะเบียน
เป้ าหมาย
ปี 52
• ระดับ 5
เป้ าประสงค์ท่ี 5.1 ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์ท่ี 5.1.2 พัฒนากระบวนการให้บริการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละของอาเภอทีม่ กี ารพัฒนา
ยกระดับและรักษาคุณภาพการให้บริการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาเภอ..ยิ้ม
• ร้อยละ
50
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ
ประชาชนด้านทะเบียนและบัตร
ตัวชี้วดั
• ร้อยละของข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจาก
ผูร้ บั บริการที่ได้รบั การตอบสนองในการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาการให้บริการ
เป้ าหมาย
ปี 52
• ร้อยละ
75
เป้ าประสงค์ท่ี 5.1 ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์ท่ี 5.1.3 พัฒนาสถานที่และภูมิทศั น์ในการให้บริการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 52
โครงการ/กิจกรรม
• ร้อยละของอาเภอทีม่ กี ารพัฒนา
ยกระดับและรักษาคุณภาพการให้บริการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาเภอ..ยิ้ม
• ร้อยละ
50
 โครงการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐาน
ระบบการให้บริการของสานักทะเบียน
(ปรับปรุงรูปลักษณ์)
ตัวชี้วดั
• จานวนสานักทะเบียนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาปรับปรุง
สถานทีแ่ ละสภาพภูมทิ ศั น์
เป้ าหมาย
ปี 52
• 350
แห่ง

similar documents