นิทานคุณธรรมสอนใจเรื่อง ดาวหินน้อย

Report
ยุทธศาสตร์ต่อต้านการคอร์รัปชััน่
ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชััน่ ของรัฐบาล
“ปชระเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริ ต”
วัตถุประสงค์
– ยกระดับการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่นของประเทศไทยให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
– สร้ างภาพลักษณ์ ท่ ดี ีและความเชื่อมั่นศรั ทธาในการบริหารราชการแผ่ นดิน
ยุทธศาสตร์ ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
แบ่งออกเปช็ น 6 แนวทางดังนี้
1) การปลุกจิตสานึกและสร้ างความตระหนักรู้
2) การพัฒนาองค์ การ
3) การเปิ ดให้ ประชาชนมีส่วนร่ วม
4) การปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมาย
5) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุ ก
6) การปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้ มงวด
-
War Room
Anti-Corruption
“1206”
-
Clean
Initiative Program)
Force)
•
•
-
PM Task
โครงการสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิบัตริ าชการ
( 1 หน่ วยงาน 1 ข้ อเสนอการเปลีย่ นแปลง)
• หลักการทรงงาน “ต้ องระเบิดจากข้ างใน” คือ การทาสิ่งใดต้ องสร้ างฐาน
ต้ องเริ่ มจากความพร้ อม ความเห็นพ้ องต้ องกันในกลุ่มเล็ก ๆ ก่อ น ดังนัน้
การที่ จ ะพัฒ นาระบบราชการให้ โ ปร่ ง ใสอย่ า งยั่ง ยื น ต้ อ งเริ่ ม จากการ
แก้ ปัญหาที่ตวั เราเองก่อน โดยเน้ นการแก้ ที่สาเหตุของปั ญหา คื อ ขันตอน
้
และระบบการทางาน ที่ ส่วนราชการจะต้ องทาความสะอาดบ้ านตนเอง
ก่อน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
• สานัก งาน ก.พ.ร. ให้ค าปชรึ ก ษาแก่ ส่ ว นราัการและจัง หวัด ผ่า นระบบให้ค าปชรึ กษา
ออนไลน์และคลินิกให้คาปชรึ กษาสัญจร (23 พฤษภาคม - 7 มิถนุ ายน 2555)
• ส่ วนราัการและจังหวัดนาเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปชั ญหา
การทุจริ ตคอร์รัปชััน่ ในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองข้อเสนอการเปชลี่ยนแปชลงฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นัอบ (11 - 12 มิถนุ ายน 2555)
• ส่ วนราัการและจังหวัดนาเสนอข้อเสนอการเปชลี่ยนแปชลงฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อ
คณะกรรมการกลัน่ กรองข้อเสนอการเปชลี่ยนแปชลงฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นัอบ
(25 - 26 มิถนุ ายน 2555)
• ผูบ้ ริ หารส่ วนราัการและจังหวัดลงนามรับมอบทุนเพื่อดาเนินการตามข้อเสนอการ
เปชลี่ยนแปชลงฯ เพื่อสร้างความโปชร่ งใสในการปชฏิบตั ิราัการที่ได้รับความเห็นัอบ
(ในกรณี ที่ตอ้ งการสนับสนุนงบปชระมาณค่าใั้จ่าย) (2 กรกฎาคม 2555)
ขัน
้ ตอนการดาเนินโครงการสรางความโปร
งใส
้
่
ในการปฏิบต
ั ริ าชการ
ขอขอบคุณ
สานักงาน ปช.ปช.ท.

similar documents