Sertifika Programı

Report
SERTİFİKA PROGRAMLARI
Küresel, bölgesel ve ülke bazlı,
Politik,
Askerî,
Ekonomik,
Sosyolojik,
Kültürel,
Demografik
konularda, alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı
ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan
programlardır.
1
Sertifika Programları Listesi
1. Millî Güvenlik Sertifika Programı
2. Stratejik Planlama Sertifika Programı
3. Kriz Yönetimi Sertifika Programı
4. Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı
5. Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı
6. Küreselleşme Sertifika Programı
7. Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı
8. Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı
9. Birleşmiş Milletler Sertifika Programı
10. NATO Sertifika Programı
11. Avrupa Birliği Sertifika Programı
12. Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı
13. Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı
14. Başarısız Devletler Sertifika Programı
15. Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı
16. Kuvvet Kullanma Sertifika Programı
17. Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika
Programı
18. Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı
19. Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı
2
Sertifika Programları Listesi (Devamı)
20. Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri )
21. Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik
Kaynakları)
22. Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve
Uluslararası Yasal Çerçevesi )
23. Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele )
24. Siber Güvenlik Sertifika Programı
25. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi )
26. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat,
Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi)
27. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları)
28. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma,
Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma)
29. Orta Doğu Sertifika Programı
30. Balkanlar Sertifika Programı
31. Kafkaslar Sertifika Programı
32. Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı
33. Afrika Sertifika Programı
34. Liderlik Sertifika Programı
35. I. Dünya Savaşı Sertifika Programı
3
4
Millî Güvenlik Sertifika Programı
(SrP 01) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi
vermektir. Programın hedefleri:
a. Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının
tanımını,
tarihsel
gelişimini,
analizini,
bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt
yapısının oluşturulması.
b. Kavram
düzeyinde,
millî
güvenliğin
kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının
anlaşılması.
c. Uygulama düzeyinde, millî güvenlik
politikalarını analiz ve değerlendirebilme
yeterliliğinin geliştirilmesi.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Süre
Giriş:
- Millî güvenlik kavramının tanımı
- Temel kavramları
- Tarihsel gelişimi
2 D/S
- Bileşenleri
- Konsepti
- İlke, yöntem ve vasıtaları
Millî Güvenlik Tarihsel Gelişimi
Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal
Yaklaşımlar
Millî Güvenlik Kavramının Analizi
Millî Güvenlikte Savunma Planlaması
Soru-Cevap
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi
Millî Güvenlik Tarihsel Gelişimi
Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal
Yaklaşımlar
Millî Güvenlik Kavramının Analizi
Millî Güvenlikte Savunma Planlaması
Soru-Cevap
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Süre
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
5
Stratejik Planlama Sertifika Programı
(SrP 02) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara, millî güvenlik politikası ve
stratejilerinin hazırlanmasında takip edilecek
esasları hakkında bilgi vermektir. Programın
hedefleri;
a. Tehdit değerlendirmesi,
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Temel Kavramlar: Millî güvenlik, millî güç, millî
menfaat, millî politika, millî strateji
Tehdit Değerlendirmesi
Millî Menfaat
Millî Politika Belirleme
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Millî Strateji Geliştirme
Millî Güvenlik Planlaması
Millî Güç Yapılanması
Kuvvet Planlaması
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
b Millî politika oluşturma,
c. Millî strateji geliştirme,
ç. Stratejik seviyede kuvvet planlaması ve
yapılanması konularını açıklamaktır.
Program için Ön Şart
Katılımcıların “SrP 01-Millî Güvenlik Sertifika
Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye
olunur. .
6
Kriz Yönetimi Sertifika Programı
(SrP 03) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara, güvenlik sorunlarından ve doğal
afetlerden kaynaklanan krizlerin yönetilmesi
hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri:
a. Kriz yönetiminin esaslarının öğrenilmesi.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Giriş: Krizin tanımı ve çeşitleri, kriz yönetimi
Kriz Yönetimi Esasları
Kriz Yönetimi Modelleri
Güvenlik Tabanlı Krizler
Durum Çalışması: Sığınmacı akını durumunda
uygulanacak kriz yönetim tedbirleri (Jenerik)
Süre
2D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Doğal Afetler
Doğal Afet Tabanlı Krizler
Durum Çalışması: Deprem durumunda
uygulanacak kriz yönetim tedbirleri (Jenerik)
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
2 D/S
b. Kriz yönetim teşkilatının yapılandırılması.
c. Kriz yönetim stratejilerinin geliştirilmesi.
2 D/S
2 D/S
Program için Ön Şart
Katılımcıların “SrP01-Millî Güvenlik Sertifika
Programı” ve “SrP02-Stratejik Planlama Sertifika
Programı” konuları hakkında bilgi sahibi
olmaları tavsiye olunur. .
7
Uluslararası İlişkiler Sertifika Programı
(SrP 04) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, uluslararası ilişiler kuramları
hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri:
a. Kuramların, doğuş ve gelişimi ile
paradigmalarının öğrenilmesi.
temel
b Kuramların dünya gerçekliğini tanımlama
metodolojilerinin analizi.
c. Kuramların kuvvetli ve zayıf taraflarının
tahlili.
ç. Kuramlar arasındaki ilişli ve çelişkilerin
incelenmesi.
8
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Uluslararası İlişkiler Kuramına
Felsefenin Temelleri
Realist Kuramlar
Liberalist Kuramlar
Eleştirel Kuramlar
Uluslararası Toplum Kuramı
Süre
Giriş
ve
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Uluslararası Kuruluşlar ve Kurumlar İle İlgili
Kuramlar
Post-modernist Kuram
Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler
Tarihi Sosyoloji ve Devlete İlişkin Kuramlar
Ulus Kuramları
Karar, Oyun, Pazarlık, Simülasyon ve Risk
Kuramları
Jeo ve Eko Politik Kuramlar
Soru-Cevap
1 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
Süre
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı
(SrP 05) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Uluslararası ilişkiler ile coğrafya disiplinini
birleştiren ve uluslararası ilişkilerin temel aktörü
olan devletler başta olmak üzere, diğer uluslararası aktörlerin coğrafi etkenlerden nasıl
etkilendiklerini ve uluslararası sistemde nasıl
konumlandırıldığını
araştıran
jeopolitik
disiplinini incelemektir. Programın hedefleri:
a. Bilgi düzeyinde;
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Jeopolitik Kavramının Tanımlanması
Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (I)–Emperyal
Jeopolitik : Alfred Thayer Mahan ve Halford J.
Mackinder
Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (II)–Alman
Jeopolitiği : Friedrich Ratzel ve Karl Haushofer
Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (III)–Soğuk
Savaş Jeopolitiği:
Süre
1D/S
-Detant öncesi–George Kennan, Nicholas
Spykman, Isaiah Bowman
2 D/S
(1) Uluslararası aktörlerin yapılanmaları,
tercih ve davranılışları üzerinde coğrafi
unsurların etkilerinin öğrenilmesi.
-Detant dönemi–Henry Kissinger
Soru-Cevap
(2) Jeopolitik disiplininde geliştirilmiş
olan klasik ve çağdaş kuramlar hakkında bilgi
sahibi olunması.
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik ve Küreselleşme
Tartışmaları: Samuel Huntington, Francis
Fukuyama, Edward Luttwak
Eleştirel Jeopolitik: Gearoid O Tuathail, John
Agnew ve Simon Dalby
Jeopolitikte Temel Kavramlar: Güç, Alan ve
Sınır
Jeopolitiğe Kuramsal Yaklaşımlar: Realizm,
Radikal Jeopolitik, Feminist Jeopolitik, PostKolonyal Jeopolitik, Yeşil Jeopolitik
Soru-Cevap
b. Kavram düzeyinde, güç, alan,
jeopolitik bütünlük gibi jeopolitiğin
parametrelerini kavranması.
sınır,
temel
c. Uygulama düzeyinde, küresel, kıtasal ve
bölgesel güçlerin devletler ve devlet dışı
aktörlerin
coğrafi
etkenlerden
kaynaklan
davranış ve tercihlerinin tahlil edilebilmesi ve
coğrafi etkenlerin gerektirdiği davranış ve tercih
biçimlerinin geliştirilebilmesi.
2 D/S
2 D/S
1 D/S
Süre
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
9
Küreselleşme Sertifika Programı
(SrP 06) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, küreselleşme olgusunun kavramsal
analizini yapabilecek, tarihsel süreç içerisindeki
gelişimini takip edebilecek, bu kapsamdaki
kuramsal
yaklaşımları
tahlil
edebilecek
yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri:
a. Küreselleşme
kavramının
özelliklerini incelemek.
b Kavrama
yaklaşımları
ve
yönelik kuramları tahlil edebilmek.
boyut
ve
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Küreselleşme Kavramının Tanımlanması
Küreselleşmeye İlişkin Yaklaşımlar
Küreselleşme Kavramının Çözümlenmesi
Uluslararası İlişkilerde Temel Kuramlar ve
Küreselleşme
Küreselleşmeyi İnceleme Modeli
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Tarihte Yöntem
Süre
2 D/S
1 D/S
açıklamaya
c. Olgunun bileşenlerini ve tarihsel gelişimini
inceleyebilmek.
ç. Küreselleşme modelini çözümleyebilmek.
Küreselleşmenin Evreleri
Küreselleşmeyi Hazırlayan Küresel Dönüşümler
Avrupa’yı Küresel Güç Olmaya Hazırlayan
Dönüşümler
Birinci Küreselleşme (1480-1750)
İkinci Küreselleşme (1750-1914)
Üçüncü Küreselleşme (1914-?)
lk İki Küreselleşme Evresinden Günümüze
Aktarılanlar
Sonuçlar Bakımından Değerlendirme
Soru-Cevap
10
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı
(SrP 07) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, güvenlik ve askerî terminolojinin
temel terimleri hakkında yeterliliğe ulaştırmaktır.
Programın hedefleri;
a. Askeri ve güvenlik terminolojisinin kuvvete
ilişkin terimlerini,
b Mekana ilişkin terimlerini,
c. Kuvvet kullanma ve barışı destekleme
harekâtı terminolojisini.
ç. Harp
prensiplerini,
terimlerini öğrenmek.
stratejinin
temel
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Savaşa ve Kuvvet Kullanmaya İlişkin Terimler
Savaş Alanının Bölümlerine İlişkin Kavramlar:
-Harekât alanı
-Harekat bölgesi
-Muharebe sahası
-Yurtiçi sahası
Silahlı Kuvvetler
-Askerî kuvvetler
-Yarı-askerî kuvvetler
Durum Çalışması: Terimlerin örnek bir jenerik
haritada kullanılması
Süre
2 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Muharebede Temel İşlev ve Faaliyetler
Savaş Prensipleri ve Kavramları
Barışı Destekleme Harekatına İlişkin Terimler
Durum Çalışması: Terimleri örnek bir jenerik
haritada kullanılması
Süre
2 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
11
Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı
(SrP 08) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Askerî ve politik güvenlik
stratejilerinin
kavramsal oluşumuna (epistomoloji) katkı
sağlayan klasik ve çağdaş düşünürlerin eserlerini
incelemek, çözümlemesini ve değerlendirmesini
yapmaktır. Programın hedefleri:
a. Bilgi düzeyinde, stratejinin kaynaklarını
oluşturan, klasik ve çağdaş eserlerin incelenmesi.
b. Kavram düzeyinde, kuvvet-zaman-mekan
faktörlerinin irdelenmesi.
c. Uygulama düzeyinde, politik ve askerî
strateji geliştirilmesi.
Program için Ön Şart
Katılımcıların
“SrP07-Askerî
ve Güvenlik
Terminolojisi Sertifika Programı” programlarına
iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi
olmaları tavsiye olunur. .
12
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Giriş: Stratejisinin tanımı; gelişimi; güvenlik ve
strateji ile ilgili disiplinler
Sun Tzu: Savaş Sanatı
Tükidides: Pelepones Savaşları
Niccolo Machiavelli: Prens
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Jomini: Savaş Sanatı
Carl von Clausewitz: Savaş Üzerine
Basil H. Liddell Hart: Dolaylı Tutum
Yumuşak Güç, Joseph S. Nye, Jr
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
2D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
Birleşmiş Milletler Sertifika Programı
(SrP 09) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, BM’nin yapısı, dünya barışı ve
güvenliği ile kalkınmanın sağlanmasında rolü
hakkında
bilgi yeterliliğine
ulaştırmaktır.
Programın hedefleri:
a. BM’nin yapısı ve işleyişinin öğrenilmesi.
b Barış ve
incelenmesi.
güvenlik
alanında
işlevlerin
c. Kalkınma alanında, özellikle BM Bin Yıl
Hedefleri konusunda kapsamlı bilgi verilmesi.
ç.
Devam eden BM operasyonları hakkında
bilgi altyapısı oluşturulmasıdır.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Milletler Cemiyeti ve BM’ye Giden Yol
BM Kurucu Antlaşması
BM’nin yapısı:
-Ana organlar
-Yardımcı organlar
-BM’ye bağlantılı ve yardımcı kuruluşlar
-BM’nin küresel teşkilatı
BM’nin barış ve güvenlik çalışma alanları:
barışı destekleme, silahsızlanma, terörizmle
mücadele, seçimlere destek, sömürgeciliğin
tasfiyesi, çocuklar ve silahlı çatışmalar,
kadınlar, barış ve güvenlik, mayınlarla
mücadele, organize suçla mücadele
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
2 D/S
2 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
BM’nin Kalkınma İşlevi:
-Bin yıl hedefleri
-Gündem 2015 ve sonrası
-Sürdürülebilir kalkınma
BM’nin devam eden operasyonları:
-MINURSO, Batı Sahra
- MINUSCA, Orta Afrika Cumhuriyeti
-MINUSMA, Mali
-MINUSTAH, Haiti
-MONUSCO, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti
-UNAMA, Afganistan
-UNAMID, Darfur
-UNDOF- Golan
-UNFICYP, Kıbrıs
-UNIFIL Lübnan
-UNISFA, Abyei-Sudan
-UNMIK- Kosova
-UNMIL, Liberya
-UNOCI, Fildişi Sahilleri
-UNSTO, Orta Doğu
Durum çalışması: BM yapısı nasıl olmalı
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
3 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
13
NATO Sertifika Programı
(SrP 10) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, NATO’nun kapasitesi ve işlevleri
hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek
yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri:
a. NATO’nun siyasi ve askeri yapısının
öğrenilmesi.
b Temel strateji ve konseptlerin incelenmesi.
c. NATO’nun güvenlik mimarisinin
yorumlanması.
ç. Mevcut operasyonların analizi.
-Kosova’da KFOR
d. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi.
-Afganistan’da ISAF
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Süre
Giriş:
-NATO’nun kuruluş süreci
-Kuzey Atlantik Anlaşması
2 D/S
-NATO’nun genişlemesi
-NATO’nun siyasi ve askeri yapısı
NATO’nun temel dokümanları:
-Stratejik konseptler
-Kapsamlı planlama rehberleri
14
Konu / Faaliyet (2. Gün)
NATO Ortalık ve İşbirliği Programları:
-PfP
-Akdeniz diyalogu
-İstanbul işbirliği girişim
-Temas ülkeleri
-NATO- Ukrayna
-NATO-Rusya
NATO’nun Yeni Yetenek ve Projeleri
NATO Operasyonları (Devam eden):
-Harmel Raporu
NATO’da Karar Verme Süreci
NATO Komuta ve Kuvvet Yapısı
NATO Bütçesi
NATO Lojistik Düzenlemeleri
Soru-Cevap
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
-Akdeniz’de Aktif Çaba
Süre
2 D/S
2 D/S
2 D/S
-Afrika Birliğine Destek
-Kızıldeniz’de Deniz Haydutluğu ile
Mücadele
Türkiye ve NATO
Soru-Cevap
1 D/S
1 D/S
Avrupa Birliği Sertifika Programı
(SrP 11) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara, AB’nin yapısı, işleyişi, temel
dokümanları, Türkiye ile ola ilişkileri hakkında
bilgi vermektir. Programın hedefleri:
a. AB’nin tarihçesi,
kurumlarını öğrenmek.
değerleri,
b. Üyelik ilişkileri ve sürecini
mek.
yapısı
ve
değerlendir-
c. Türkiye-AB ilişkilerini incelemek.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
AB’nin Tarihsel Gelişimi
AB’ye Katılım
AB Üyeliğinin Askıya Alınması, Üyelikten Çıkış
AB’nin Demokratikliği, Sivil Toplum, Temel
Haklar
AB’nin Yapısı,
Süre
2D/S
2 D/S
1 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
AB’nin Temel Dokümanları
Süre
-AB Antlaşması
-AB’nin İşleyişi Antlaşması
-AB Adalet Divanı Statüsü
Türkiye’nin AB’ye Giriş Süreci
Türkiye-AB İlişkileri
-Sosyal ve Kültürel İlişkiler
-Ekonomik İlişkiler
-Güvenlik İlişkileri
Soru-Cevap
1 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
15
Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı
(SrP 12) – 2 Gün
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Maksat ve Hedefler
Bölgeselleşme ve bölgesel kuruluşlar
Katılımcıları, uluslararası kuruluşların konsepti
ve sınıflandırılması ile küresel ve bölgesel
ilişkilerdeki işlevleri hakkında analiz ve
değerlendirme
yapabilecek
yeterliliğe
ulaştırmaktır. Programın hedefleri:
a. Uluslararası, ulus üstü ve bölgesel kuruluş
farkını anlaşılması.
b BM sistemindeki kuruluşlar ile işlevlerinin
öğrenilmesi.
c. Bölgesel
kuruluşların
değerlendirilmesi.
etkinliğinin
ç. Hükümetlere bağlı olmayan uluslararası
kuruluşların karmaşık yağısının kavranması.
16
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Uluslararası Kuruluşlar Kavramı
Tarihsel Gelişim
Tanım ve Sınıflandırma
Ulus Üstü Kuruluşlar: AB Örneği
Uluslararası Kuruluşlar: BMÖrneği
BM sisteminde uluslararası kuruluşlar:
BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı
Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, UNICEF, IMF,
Dünya Bankası, Gıda ve Tarım Örgütü,
Uluslararası Çalışma Örgütü, Atom Enerjisi
Örgütü, Mülteciler Yüksek Komiserliği,
Diğerleri
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
Afrika’da bölgesel kuruluşlar
Afrika Birliği
NEPAD
Diğerleri
Asya’da bölgesel kuruluşlar
ŞİÖ
ASEAN
APEC
Ortadoğu’da bölgesel kuruluşlar
Körfez İşbirliği Örgütü
Arap Birliği
Hükümetlere Bağlı Olmayan Uluslararası
Kuruluşlar:
Uluslararası Af örgütü (Amnesty
International)
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human
Rights Watch)
Çocukları Koruma Örgütü (Save the
Children)
Greenpeace
Sınır Tanımayan Doktorlar (Doctors
without Borders)
Soru-Cevap
Süre
2
D/S
2
D/S
2
D/S
1
D/S
1
D/S
Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı
(SrP 13) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Küresel güvenliği tehdit eden mevcut ve
potansiyel sorunlar hakkında bilgi vermektir.
Programın hedefleri:
a. Bilgi düzeyinde, mevcut ve
küresel güvenlik sorunlarını bilmek.
potansiyel
b. Kavram düzeyinde, mevcut ve potansiyel
küresel güvenlik sorunlarını tahlil etmek ve
değerlendirebilmek.
c. Uygulama düzeyinde;
(1)
Tehdit değerlendirmesi yapabilmek
(2) Güvenlik sorunlarının nasıl bir seyir
izleyebileceği
hakkında
ön
görülerde
bulunabilmek.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Küreselleşmenin Tanımı ve Evreleri
Son Küreselleşme Sürecinin Özellikleri:
Ekonomik, politik, teknolojik, askerî, kültürel,
coğrafi
Küreselleşme Modelinin Özellikleri:
Batı Dünyası, kapitalizmin küresel hakimiyeti,
hegemonyanın küreselleştiren etkisi, odak
kayması, küreselleşmeyenlere de ihtiyaç
duyulması, değişen ve değiştirilen devlet,
uluslararası ortamın unsurlarının etkisi, değişen
dinamikler, eğilimler ve stratejiler
Küreselleşmenin Değerlendirilmesi
-Nedenler bakımından değerlendire
-Sonuçlar bakımından değerlendire
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Değişimin Yapısal Unsurları: Sürtünme,
entegrasyon, asimetri
Güvenlik Ortamını Belirleyen Etkenler: Devlet
kapasitesi, kaynaklar, çevre, teknolojinin
kullanımı, demografi
Risk Koşulları: Halklar, toprak bütünlüğü,
devletler ve fikirler
Birinci Gelecek: Zenginliğin Karanlık Yüzü
İkinci Gelecek: Yanıltıcı İstikrar
Üçüncü Gelecek: Modernitelerin Çatışması
Dördüncü Gelecek: Yeni Güç Politikası
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
2D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1D/S
1D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
17
Başarısız Devletler Sertifika Programı
(SrP 14) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara, günümüzde bölgesel ve küresel
boyutta tehdit ve risklerin kaynağı olarak görülen
başarısız
devletler
hakkında
analiz
ve
değerlendirme
yapabilecek
yeterliliğe
ulaştırmaktır. Programın hedefleri;
a. Başarısız
dinamikleri,
devletlerin
özellikleri
ve
b Başarısızlığın nedenleri,
c. Etkileri,
ç. Seçilmiş örneklerin uygun şekilde analizini
kapsamaktadır.
18
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Başarısız devlet kavramı ve terimler;
-Kırılganlık
-Zayıf devlet, başarısız devlet, çökmüş devlet
Başarısı devletlerin ölçülmesi endeks ve
raporlar
-Başarısız devletler endeksi
-İnsani gelişme endeksi
-Diğer endeksler
Devletlerin başarısızlığının yapısal nedenleri
Devletlerin başarısızlığının sosyal ve kültürel
nedenler
Devletlerin başarısızlığının uluslararası
nedenleri
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Başarısızlık, çatışma ekonomisi ilişkisi
Süre
1 D/S
Başarısızlık doğal kaynak bağımlılığı ilişkisi
1 D/S
Başarısızlık sömürgecilik ilişkisi
Başarısızlığın sonuçları ve etkileri
2014 yılı raporlarında başarısız devletler
Soru-Cevap
1 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı
(SrP 15) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal,
hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi
vermektir. Programın hedefleri:
a. Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı,
tarihsel
gelişimi,
kavramsal
analizi
ve
bileşenlerini
içeren
bilgi
alt
yapısının
oluşturulması.
b. Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz
ve değerlendirmeler yapmak.
c. Uygulama düzeyinde, BDH’nin planlama ve
icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek.
Program için Ön Şart
YDS 60 ve eşiti (İngilizce) önerilir.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Süre
Giriş:
- BDH’nın tanımı ve çeşitleri
- Konsepti ve ilkeleri
- Yöntemleri
- Tarihsel gelişimi
2 D/S
- Uluslar arası ve iç hukuktaki yeri
- BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları
- TSK’nın BDH’lere katkıları.
BDH’nın Tarihsel Gelişimi
BDH’nın İç Hukuktaki Yeri
BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları
BM’nin BDH Operasyonları
AB’nin BDH Operasyonları
Soru-Cevap
1 D/S
1D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
NATO’nun BDH Operasyonları
TSK’nın BDH’lere Katkıları
BDH’lerin Geleceği
Durum Çalışması: ISAF Harekâtı
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2D/S
1D/S
2 D/S
1 D/S
19
Kuvvet Kullanma Sertifika Programı
(SrP 16) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, kuvvet kullanma kavramı hakkında
bilgilendirmek. Programın hedefleri:
a. Bilgi
düzeyinde,
kuvvet
kullanma
kavramının
tanımını,
tarihsel
gelişimini,
analizini, bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının
oluşturulması.
b. Kavram düzeyinde, kuvvet kullanma
kavramının yapısal, hukuki, araçsal ve işlevsel
unsurlarının anlaşılması.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Kuvvet Kullanmanın Tanımı, Temel Kavramları
ve Terminolojisi
Kuvvet Kullanma Kavramının Tarihsel Gelişimi
ve Kuramsal Yaklaşımlar
Kuvvet Kullanma Kavramının Uluslararası
Hukuktaki Yeri
Savaş Hukuku
Kuvvet
Kullanmaya
İlişkin
Uluslararası
Yargılama Hukuku
Kuvvet Kullanma Yöntemleri
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Karışma Kavramı
Kuvvet Kullanmanın Araçları
Savaş Kavramının Açıklanması
Silahlanma Eğilimleri
Silahsızlanma Faaliyetleri ve Kurumlar
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
c. Uygulama düzeyinde, kuvvet kullanma
eylemleri üzerinde analiz ve değerlendirme
yapabilme yeterliliğinin geliştirilmesi.
Program için Ön Şart
Katılımcıların
“SrP07-Askerî
Güvenlik
Terminolojisi Sertifika Programı” hakkında bilgi
sahibi olmaları tavsiye olunur. .
20
Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı
(SrP 17) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara, Türkiye’nin Birlemiş Milletler,
AGİT, NATO, Avrupa Birliği ve diğer bölgesel
örgütler tarafından icra edilen ve halen devam
eden barışa koruma, gözlemcilik ve bu
kapsamdaki diğer görevlere katkıları hakkında
bilgi vermektir. Programın hedefleri;
a. Türkiye Cumhuriyeti’nin
görevlerin mevcut durumlarının,
iştirak
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Türkiye’nin BM, NATO, AGİT ve AB Barışı
Koruma, Gözlemci Görevlerine Yaklaşımı
AB Althea Harekâtı (Bosna Hersek)
NATO Kosova Gücü
NATO Afganistan ISAF
BM Afganistan Misyonu UNAMA
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Deniz Haydutluğu ile Mücadele
Aktif Çaba Harekâtı (Operation Active
Endeavor)
Karadeniz Uyum Harekâtı (Operation Black Sea
Harmony)
Gözlemcilik Görevleri
Polis Görevleri
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
ettiği
b Türkiye’nin yaptığı katkıların,
c. Problem sahalarının,
ç. Alınan derslerin incelenmesidir.
Program için Ön Şart
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika
Programı- I: (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)”
ile “SrP27-Barış Çalışmaları Sertifika ProgramıIII: (Barış Altyapıları)” programlarına iştiraki
veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları
tavsiye olunur. .
21
Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı
(SrP 18) – 2 Gün
Maksat ve He1defler
Siyasi/toplumsal aktörler arasında şiddet içeren
kapsamlı ve uzun dönemli çatışma kavramını
incelemek, çatışmanın çok boyutlu analizi
hakkında
bilgi
vermek
ve
deneyim
kazandırmaktır. Programın hedefleri:
a. Çatışma kavramının tanımı, kapsamı,
türleri, nedenleri, dinamikleri ve etkileri
hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması.
b. Çatışmanın bir sistem olarak ele alınıp
analizinin yapılması, analiz araçlarının kullanımı
hakkında yeterlilik kazandırılması.
c. Türkiye’de ve bölgedeki geçmiş ve devam
eden çatışmaların tarihsel bağlam, çok boyutlu
nedenler ve dinamikler arası etkileşimin
kavranması.
22
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Çatışma Tanımı ve Temel Kavramları:
-Çatışma, şiddet, silahlı çatışma
-Toplumlararası çatışma
-Çatışmaların sınıflandırılması
Çatışmaların Nedenleri: Yapısal, kültürel,
ekonomik, psikolojik, uluslararası
Çatışmada Aktörler:
-Devlet dışı aktörler
-Diğer devletler
Süre
2
D/S
2
D/S
2
D/S
Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı)
Çatışmaların Dinamikleri ve Özellikleri:
-Çatışma tuzağı
-Şiddet sarmalı
-Yatay eşitsizliklerin etkisi
-Grup psikoloji
-Tramva
-Kimlik siyaseti
Çatışma Süreçleri ve Çatışma Eğrisi:
-Çatışma ömür döngüsü
-Dönüm noktası
-Tıkanma (stalemate) teorisi
-Olgunlaşma (Ripeness) teorisi
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Çatışma Analiz Araçları:
-Çatışma çarkı
-Çatışma ağacı
-Çatışma haritalanması
Çatışma Analiz Araçları:
-Çatışma tırmanma modeli
-Çatışma bakış analizi
-İhtiyaç-korku haritalaması
Çatışma Analiz Araçları Özet
Durum Çalışması: Suriye iç savaşının analizi
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
Çatışma Yönetimi ve Çatışma Çözümü Sertifika Programı
(SrP 19) – 2 Gün
Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı)
Çatışma Çözümü Kavramlarının İncelenmesi:
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara, siyasi/toplumsal aktörler arasında
şiddet içeren kapsamlı ve uzun dönemli
çatışmaların yönetimi, çözüme kavuşturulması ve
kalıca barışa dönüştürülmesi kavramlarını
incelemek, bu kapsamda kabul gören yaklaşımlar
hakkında yetkinlik kazandırmaktır. Programın
hedefleri:
a. Çatışma
yönetimi,
çözümü
ve
dönüştürülmesi
kavramlarının
farklılıkları
hakkında bilgi altyapısı oluşturulması.
b. 1, 2 ve-3’üncü kuşak
yaklaşımları
hakkında
kazandırılması.
çatışma çözüm
farkındalık
c. Türkiye’de yürütülen çözüm sürecinin
çatışma
çözüm
yaklaşımları
kapsamında
incelenmesi.
Program için Ön Şart
Katılımcıların “SrP18-Çatışma Kavramı ve
Çatışma Analizi” sertifika programına iştirak
etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi
olmaları tavsiye olunur.
Süre
-Çatışma analizi (conflict analysis)
-Çatışma yönetimi (conflict management)
-Çatışma çözümü (conflict resolution)
2 D/S
-Çatışma dönüştürülmesi (conflict
transformation)
1. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları:
-Konsept
-Aktörler
2 D/S
-Usuller
-1. Track diplomasi
2. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları
-Konsept
-Aktörler
-Usuller
Soru-Cevap
Konu / Faaliyet (2. Gün)
3. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları
-Konsept
-Aktörler
-Usuller
Durum Çalışması: Türkiye’deki çözüm sürecinin
çatışma çözüm yaklaşımları kapsamında
değerlendirilmesi
Soru-Cevap
3 D/S
1 D/S
Süre
4 D/S
3 D/S
1 D/S
23
Terörizm Sertifika Programı – I
(Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri)
(SrP 20) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Terörizm kavramı ve terör örgütleri hakkında çok
boyutlu bakış açısı kazandırmak amacıyla;
a. Terörizm, terör ve siyasal şiddet kavramları
arasındaki ilişkinin tarihsel bağlam içinde
öğrenilmesi.
b. Terörizmin nedenleri ve kaynakları hakkında
yeterli bilgi altyapısı oluşturulması.
c. Terör örgütlerinin yapı, ideoloji, yöntem ve
taktiklerin incelenmesi.
d. Dünyada ve Türkiye’de belli başlı terör
örgütleri hakkında bilgi sahibi olunması.
e. PKK terör örgütü hakkında kapsamlı bakış
açısı kazanılması.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Süre
Tanım ve Kavram Sorunu
Siyasal Şiddet ve Terör
1 D/S
Terörizmin Farklı Unsurları
Terörizmin Tarihsel Arka Planı
Terörün Nedenleri ve Kaynakları
1 D/S
-İdeolojik
-Uluslararası
-Devlet desteği
-Dış politika vasıtası
24
1D/S
Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı)
Terörün Nedenleri ve Kaynakları
-Psikolojik, ekonomik, sosyal-kültürel
Terör Örgütlerinin Yapısı
-Hücre yapısı, ağ yapısı
-Liderler, militanlar, destekçiler, sempatizanlar
Terör Örgütlerinin İdeolojileri
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Terörist Yöntemler ve Taktikler
-Eleman kazanma
-Tehdit, baskı, sindirme
-Adam kaçırma
-Gasp, soygun, haraç, rüşvet
-Kaçakçılık
-Suikast
-Sabotaj
-Bombalama
-İntihar saldırısı
-El yapımı patlayıcı kullanma
-Silahlı saldırı
-Koordineli saldırı
-Pusu kurma
-Çocuk ve kadınları kullanma
Dünyada ve Türkiye’de Belli Başlı Terör
Örgütleri
Durum Çalışması: PKK’nın bir terör örgütü
olarak incelenmesi
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
3D/S
1D/S
1 D/S
Terörizm Sertifika Programı – II
(Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları)
(SrP 21) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Terör örgütlerinin varlıklarını devam ettirmek ve
eylem etkinliklerini sürdürmek için mali ve
lojistik yeterliliğin gerekliliğini ortaya koymak,
finans kaynakları ile silah ve teçhizat temin
usullerini incelemek. Programın hedefleri:
a. Terörizmin finansman ve lojistik destek
ihtiyacı hakkında bilgi altyapısı oluşturulması.
b. Terör örgütlerinin yasal ve yasal olmayan
finansman kaynaklarının öğrenilmesi.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Terör Örgütlerinin Finansman İhtiyacı:
Süre
-Örgütlenme
-Maaş ödeme, eleman temini
-Propaganda, itihbarat harcaması
3 D/S
-Silah teçhizat ve mühimmat
-Barınma, saklanma
Terör Örgütlerinin Yasal Finans Kaynakları
Terör Örgütlerinin Yasal Olmayan Finans
Kaynakları
Soru-Cevap
2 D/S
2 D/S
1 D/S
c. Terör örgütlerinin silah ve teçhizat tedarik
kanallarının kavranması.
d. PKK’nın finansman kaynakları ile silah ve
teçhizat tedariki hakkında yeterliliğe ulaşılması.
Program için Ön Şart
Katılımcıların
“SrP20Terörizm
Sertifika
Programı-I: (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri)
programına iştirak etmeleri veya konular
hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Terör Örgütlerinin Yasal Olmayan Finans
Kaynakları
Terör Örgütleri Silah ve Teçhizat Temin Usulleri
Durum çalışması 1: IŞİD’in Finans ve
Silah/Teçhizat kaynaklar
Durum Çalışması 2: PKK’nın finans ve
silah/teçhizat kaynakları
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2D/S
1D/S
2 D/S
1 D/S
25
Terörizm Sertifika Programı – III
(Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi)
(SrP 22) – 2 Gün
Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı)
5237 sayılı Türk Ceza kanunu
Maksat ve Hedefler
Terörizmle mücadelenin ulusal ve uluslararası
yasal çerçevesi hakkında yetkinlik kazandırmak.
Programın hedefleri:
a. Terörizmle mücadelede ulusal yasal mevzuat
hakkında bilgi altyapısı oluşturulması.
b. BM,
AB,
NATO
gibi
kuruluşların yasal mevzuatın
özelliklerinin öğrenilmesi.
uluslararası
ayırt edici
c. ABD ve İngiltere’nin yasal mevzuatını
inceleyerek diğer ülkelerin yaklaşımlarının
farklığının kavranması.
d. Türkiye’nin
terörizmle
mevzuatının
eleştirel
bakış
değerlendirilmesi.
mücadele
açısıyla
Program için Ön Şart
Katılımcıların
“SrP
20-Terörizm
Sertifika
Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri)
ve “SrP21-Terörizm Sertifika Programı II
Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları”
programlarına iştirak etmeleri veya konular
hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.
26
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanun
BM’nin Terörizmle Mücadele Kararları
NATO’nun Terörizmle Mücadele Mevzuatı
Soru-Cevap
Konu / Faaliyet (2. Gün)
AB’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı
ABD’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı
İngiltere’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı
Durum Çalışması: Türkiye’deki terörle
mücadele mevzuatının değerlendirilmesi
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
Süre
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele )
(SrP 23) – 2 Gün
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara terörizmle mücadele kavramı ve
önemli
özellikleri
hakkında
yetkinlik
kazandırmaktır. Programın hedefleri:
a. Terörizmle mücadele ile ilişkili kavramlar
arasındaki fark ve bağlantılar hakkında bilgi
altyapısı oluşturulması.
b. Terörizmle mücadelede kapsamlı ve çok
boyutlu mücadeleye dikkat çekilmesi.
c. Terörizmle mücadelenin polisiye ve askeri
boyutunda uygulanacak yöntemlerin gözden
geçirilmesi.
d. Türkiye’nin terörizmle
alınan
derslerin
nesnel
değerlendirilmesi.
mücadelesinden
bakış
açısıyla
Program için Ön Şart
Katılımcıların
“SrP20-Terörizm
Sertifika
Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör
Örgütleri)”, “SrP21-Terörizm Sertifika Programı
II Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları”
ve “SrP22-Terörizm Sertifika Programı III
(Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası
Yasal Çerçevesi)” programlarına iştirak etmeleri
veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları
tavsiye olunur.
“Terörle mücadele”, “Terörizmle mücadele”,
“Ayaklanmalara karşı koyma” kavramları
Terörizmle Mücadelede Kapsamlı Yaklaşım:
-Ulusal güç unsurlarını koordineli kullanma
- Çok boyutlu mücadele (ideolojik, bilişsel,
kültürel, ekonomik, mali, diplomatik, polisiye,
askeri)
Terörizmle Mücadele ve İstihbarat:
-Stratejik istihbarat
-İnsan istihbaratı
-Elektronik, sinyal ve teknik istihbarat
-Operasyonel istihbarat
-İstihbaratın koordinasyonu
Terörizmin Dış Desteğini Kesme:
-Uluslararası işbirliği
-Siyasi, diplomatik mücadele
-Mali mücadele
-Lojistik destek ve üs bölgelerine engel olma
Soru-Cevap
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Terörizmle Mücadelede Halkı Kazanma
Terörizmle Mücadelede Kritik Bölge, Tesis ve
Şahısları Emniyete Alma
Karakol ve Üs Bölgesi, Yol Emniyeti
Arazi Arama ve Tarama
Türkiye’de Terörizmle Mücadelede Alınan Dersler
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
2 D/S
2D/S
2 D/S
1 D/S
Süre
1 D/S
1D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
27
Siber Güvenlik Sertifika Programı
(SrP 24) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, günümüzde gittikçe önem kazanan
ve bireylerden, özel şirketlere, ordulardan
devletlerin en üst birimlerine kadar geniş bir
yelpazede etki gösteren siber tehditler ve siber
güvenlik konusunda analiz ve değerlendirme
yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın
hedefleri:
a. Siber ortamın özelliklerinin kavranması.
b Siber tehditlerin ayırt edilebilmesi.
c. Siber tehditlere karşı uluslararası ve ulusal
yasal çerçevenin öğrenilmesi.
ç. Mücadele yöntem ve araçlarının analiz
edilmesi.
28
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Siber Ortam: Kavram ve Özellikler
Siber Ortamdaki Tehditler:
-Siber Suç
-Siber terörizm
-Siber savaş
Siber Tehdit Altyapısı ve Siber Saldırı Yöntem
ve Araçları
Dünyada Siber Terör Örnekleri
Türkiye’de Siber Suç ve Terör
Soru-Cevap
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Siber Tehditlerle Mücadele
Siber Tehditle Mücadelede Uluslararası Hukuk
Siber Tehditle Mücadelede İç Hukuk
Siber Tehditlerin geleceği
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
Süre
2 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I
(Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)
(SrP 25) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıların barış kavramını teorik ve
kavramsal düzeyde tüm boyutlarıyla öğrenmesini
sağlamaktır. Programın hedefleri:
a. Bireysel ve toplumsal düzeyde barış
kavramının tanımı ve özelliklerini açıklamak.
b. Barışın
tartışmak.
psikolojik
ve
felsefi
-liberalizm
-Demokratik barış teorisi
Soru-Cevap
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Barış:
-Markisizim
ç. Liberal barış inşasını irdelemek.
barış
-Realizm ve Neo Realizm
Süre
2 D/S
5 D/S
1 D/S
yönlerini
c. Uluslararası ilişkiler teorilerinde barışın
yerini tespit etmek.
d. Soğuk Savaş dönemini
bağlamında analiz etmek.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Barış Kavramı Barış Felsefesi
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Barış:
teorileri
-Eleştirel teoriler
-Feminizm
Liberal Barış ve BM Operasyonları
Liberal Barış ve Batı
Durum Çalışması: Barış teorileri kapsamında
soğuk savaş döneminin incelenmesi
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
29
Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II
(Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi)
(SrP 26) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara,
toplumda
kalıcı
barışın
gerçekleştirilmesi için çok boyutlu olguların
etkileşimini sunmaktır. Programın hedefleri;
a. Barışın
boyutları,
toplumsal,
kültürel
ve
insani
b. Barışın dil ile ilişkisi,
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Barışın İnşası ve Kalıcılığının Toplumsal,
Kültürel ve İnsani Boyutları
Barış ve Dil
Barış ve Medya
Savaş Medyacılığı Barış Medyacılığı
Barış ve Sanat
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Barış ve Eğitim
Barış ve İnsan Hakları
Barış ve Cinsiyet
Durum Çalışması: Barış ve dil kapsamında
konuşma ve söylem analizleri
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
1D/S
2 D/S
2 D/S
1D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
c. Medyanın rolü,
ç. Barış ve sanat etkileşimi,
d. Barış ve insan hakları, barış ve cinsiyet
konularında yeterlilik düzeyinde bilgi vermektir.
Program için Ön Şart
Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika
Programı I: Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi”
sertifika programına iştirak etmeleri veya konular
hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.
30
2 D/S
1 D/S
Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III
(Barış Altyapıları)
(SrP 27) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Bu programın amacı; katılımcılara çatışma içinde
olan bir ülkede çatışmanın çözümü, dönüşümü
ve kalıcı barışın inşası için tesis edilmesi gerekli
resmi ve sivil teşkilat ve usuller hakkında bilgi
altyapısı oluşturmaktır. Programın hedefleri:
a. Barış altyapısı kavramının tanımı, önemi ve
özelliklerini açıklamak.
b. Çeşitleri hakkında bilgi vermek.
c. Dünyada çeşitli ülkelerdeki uygulamaları
kavramak.
ç. Türkiye’deki barış altyapılarını incelemek.
Program için Ön Şart
Katılımcıların
SrP25
ve
SrP26
sertifika
programlarına iştiraki veya bu programlardaki
konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye
olunur.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Barış Altyapıları Kavramının Özellikleri
Barış altyapıları elemanları: Barış şurası, ulusal
barış konseyi, barış meclisi, barış bakanlığı,
barış sekreterliği, yerel barış komiteleri, uzlaşma
komisyonu, gerçekleri araştırma komisyonu,
erken ikaz-uyarı kuruluşları, barış izleme
kuruluşları, diğerleri
Barış altyapıları modelleri:
-Yukarıdan, hükümet yönlendirmeli
-Bağımsız sivil toplum hareketi
-Karışık model
Dünyadaki uygulamalar: Afganistan
Dünyadaki Uygulama: Lübnan
Dünyadaki Uygulama: Kuzey İrlanda
Soru-Cevap
Süre
1D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Türkiye’de barış altyapıları: Açılım ve çözüm
mekanizmaları
Türkiye’de barış altyapıları: Anayasa komisyonu
Türkiye’de barış altyapıları: Yerel yönetimler,
kent konseyleri
Çözüm süreci kapsamında son dönem yasal
düzenlemelerin değerlendirilmesi
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
31
Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV
(Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma)
(SrP 28) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcılara, çatışmanın dönüştürülmesi ve
toplumda kalıcı barışın gerçekleştirilmesi için
gerekli görülen yöntem ve süreçler hakkında
ayrıntılı bilgi sunmaktır. Bu kapsamda;
a. Müzakere kavramını ve sürecinin,
b Uzlaşma kavramının çok boyutlu yapısının,
c. Silahsızlanma
öneminin,
ç Çatışanların
sürecinin
ve
hedeflenmiştir.
ve
şiddetten
topluma
zorluklarının
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Barış ve Eğitim
Barış ve İnsan Hakları
Barış ve Cinsiyet
Durum Çalışması: Barış ve dil kapsamında
konuşma ve söylem analizleri
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
1D/S
2 D/S
2 D/S
1D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
arınmanın
kazandırılma
öğrenilmesi
Program için Ön Şart
Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika
Programı- I: (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)”
ile “SrP27-Barış Çalışmaları Sertifika ProgramıIII: (Barış Altyapıları)” programlarına iştiraki
veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları
tavsiye olunur. .
32
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Barışın İnşası ve Kalıcılığının Toplumsal,
Kültürel ve İnsani Boyutları
Barış ve Dil
Barış ve Medya
Savaş Medyacılığı Barış Medyacılığı
Barış ve Sanat
Soru-Cevap
2 D/S
1 D/S
Orta Doğu Sertifika Programı
(SrP 29) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, Orta Doğu’nun dünya siyasetinde
önemi ve sorun yaratma potansiyeli hakkında
analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe
ulaştırmaktır. Programın hedefleri;
a. Orta Doğu’nun çok boyutlu özellikleri ve
dinamikleri,
b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son
dönem gelişmeleri,
c. Büyük güçlerin politikaları,
ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Orta Doğu’nun Jeopolitiği
Orta Doğu’da Din, Mezhep ve Toplumsal Yapı
Orta Doğu’nun Enerji Kaynakları
Orta Doğu’da Siyasal Hareketler
Orta Doğu’da Cihadist Örgütler
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Arap Baharı ve Etkileri
Suriye Krizi
Mısır’da Durum
Irak’ta Durum
ABD ve Orta Doğu
İran ve Orta Doğu
Türkiye ve Orta Doğu
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
33
Balkanlar Sertifika Programı
(SrP 30) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, Balkanların dünya siyasetinde
önemi ve sorun yaratma potansiyeli hakkında
analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe
ulaştırmaktır. Programın hedefleri;
a. Balkanların çok boyutlu özellikleri ve
dinamikleri,
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Balkanların Jeopolitiği
Balkanlarda Dini ve Etnik Yapı
Balkanların Tarihsel Gerilimleri
Bosna-Hersek Gerilimi
Kosova Gerilimi
Arnavutluk Gerilimi
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Makedonya Gerilimi
Balkanlarda Aşırıcı Eğilimler
Balkanlar ve Büyük Güçler:
-ABD
-AB
-Rusya
Balkanların Yeniden Yapılandırılması
Türkiye ve Balkanlar:
-Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Politikaları
-Türk-Yunan İlişkileri
-Türk-Bulgar İlişkileri
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
1 D/S
b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son
dönem gelişmeleri,
c. Büyük güçlerin politikaları,
ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
34
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
Kafkaslar Sertifika Programı
(SrP 31) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, Kafkasların dünya siyasetinde artan
önemi hakkında analiz ve değerlendirme
yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın
hedefleri;
a. Kafkasların özellikleri ve dinamikleri,
b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son
dönem gelişmeleri,
c. Büyük güçlerin politikaları,
ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Kafkaslar Jeopolitiği, Güney ve Kuzey Kafkasya
Dinamikleri ve Etkileşimi
Kafkasların Tarihine Kısa Bir Bakış
Kafkaslar ve Enerji Savaşları
Kafkaslarda Çatışmalar:
-Dağlık Karabağ
-Gürcistan-Abhazya-Güney Osetya
-İnguşya sorun
-Çeçenistan sorunu
-Dağıstan Cumhuriyeti sorunu
-Kabarday-Balkar sorunu
-Stavropol Krai
-Nogayların talepleri
-Kumukların temsil problemi
-Kuzey Kafkasya’da Kazaklar
-Azerbaycan ve Dağıstan Lezgileri
-Kuzey Kafkasya’da radikal İslam
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Rusya’nın Kafkaslar Politikası
ABD’nin Kafkaslar Politikası,
AB’nin Kafkaslar Politikası
İran’ın Kafkaslar Politikası
Türkiye’nin Kafkasya Politikası
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
3 D/S
1 D/S
35
Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı
(SrP 32) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, Karadeniz’in güvenliğinin bölge ve
dünya siyasetinde önemi hakkında bilgi
yeterliliğine ulaştırmaktır. Programın hedefleri:
a. Karadeniz bölgesinin daha büyük bakış
açısıyla kavramsallaştırılmasının öğrenilmesi.
b Karadeniz’in ve civarının diğer bölgelerle
etkileşiminin analizi.
c. Karadeniz’in enerji savaşlarındaki öneminin
vurgulanması.
ç. Karadeniz’de
mevcut
mekanizmalarının değerlendirilmesi.
işbirliği
d. Büyük güçlerin ve Türkiye’nin Karadeniz
politikalarının yorumlanması.
36
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Karadeniz Bölgesinin Kavramsallaştırılması:
Karadeniz ve Geniş Karadeniz Havzası
Karadeniz Bölgesi Jeopolitik Bağlam;
-Avrupa ve Karadeniz
-Balkanlar ve Karadeniz
-Rusya ve Karadeniz
-Kafkaslar ve Karedeniz,
-Hazar Havzası ve Karadeniz,
-Orta Doğu ve Karadeniz
Jeo-ekonomik Bağlam:
-Enerji
-Ticaret
Karadeniz’de İşbirliği
Ekonomik İşbirliği: Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Örgütü KEİÖ)
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Karadeniz’de Güvenlik İşbirliği:
-Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Kuvveti
(Blackseafor),
-Karadeniz Uyum Harekatı (Blacksea Harmony).
ABD’nin Karadeniz Politikası
AB’nin Karadeniz Politikası
Rusya’nın Karadeniz Politikası
Türkiye’nin Karadeniz Politikası
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Afrika Sertifika Programı
(SrP 33) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, Afrika’nın dünya siyasetinde artan
önemi hakkında analiz ve değerlendirme
yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın
hedefleri;
a. Afrika kıtasının özellikleri ve dinamikleri,
b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son
dönem gelişmeleri,
c. Büyük güçlerin politikaları,
ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Afrika Jeopolitiği
Temel Büyüklükler
Ana Sorunlar: Yoksulluk, kuraklık, eğitim, aıdssıtma, çatışma
Afrika’nın Tarihine Kısa Bir Bakış
-Köle ticareti
-Sömürgecilik
-Ulusal kurtuluş mücadeleleri
-Soğuk Savaş döneminde Afrika
-Soğuk Savaş sonrası Afrika
21. Yüzyılda Afrika ve Doğal Kaynaklar
Afrika’da Çatışmalar, Başarısız Devletler
AB ve Afrika (Fransa’ya özel vurgu)
Soru-Cevap
Süre
Konu / Faaliyet (2. Gün)
ABD ve Afrika
Çin ve Afrika
Afrika’da Uluslararası ve Bölgesel Örgütler
-Afrika Birliği
-Bölgesel örgütler
Afrika ve BM Bin Yıl Hedefleri
Durum
Çalışması:
Türkiye’nin
Afrika
politikasının değerlendirilmesi
Soru-Cevap
Süre
1 D/S
1 D/S
2 D/S
2 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
2 D/S
1 D/S
37
Liderlik Sertifika Programı
(SrP 34) – 2 Gün
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, yönetim-organizasyon alanında etki
liderlik kapasitelerinin gelişimini sağlamak.
Programın hedefleri:
a. Liderlik kavramı
yapısının oluşturulması.
hakkında
bilgi
alt
Tanımlar
Liderlik Modelleri
Süre
2 D/S
2 D/S
Yönetim ve Liderlik
1 D/S
Liderlik ve Kriz Yönetimi
Soru-Cevap
1 D/S
1 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
21. Yüzyıl Liderliği
Kültürler Arası Liderlik
Liderlik ve Beden Dili
Strateji ve Yaratıcılık,
Liderlik ve Problem Çözme
Soru-Cevap
Süre
3 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
1 D/S
b. Çağdaş liderlik ihtiyaçlarının tanımlanması.
c. Kriz yönetimi, problem çözümü ve
yaratıcılık alanlarında liderliğin kullanılmasının
öğrenilmesi.
38
I. Dünya Savaşı Sertifika Programı
(SrP 35) – 2 Gün
Maksat ve Hedefler
Katılımcıları, I. Dünya Savaşı
bilgilendirmek. Programın hedefleri:
hakkında
a. Savaşı hazırlayan politik, ekonomik ve
askerî koşul ve gelişmeler hakkında bilgi alt
yapısının oluşturulması.
Konu / Faaliyet (1. Gün)
Savaşa Giden Yol: Siyasi, ekonomik ve askerî
sebepler
I. Dünya Savaşının Kronolojik Özeti
Süre
Avrupa Cephesi
2 D/S
Asya Cephesi
Soru-Cevap
1 D/S
1 D/S
Konu / Faaliyet (2. Gün)
Orta Doğu Cephesi
Afrika’da Mücadele
Savaşın Askerî Stratejileri
Savaşın Taktik, Teknik, Teknolojik Unsurları ve
Silahları
Savaşın Siyasi ve Askerî Sonuçları
Soru-Cevap
Süre
2 D/S
1 D/S
2 D/S
2 D/S
2 D/S
b. Savaşın gelişimi ve cepheler hakkında bilgi
verilmesi.
c. Savaş esnasında uygulanan strateji, taktik
ve teknikler hakkında bilgi verilmesi.
ç. Savaşın sonuçları hakkına değerlendirme ve
tahlil yapabilecek yeterliliğin sağlanması.
Program için Ön Şart
1 D/S
1 D/S
1 D/S
Katılımcıların “SrP 33-Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi
olmaları tavsiye olunur. .
39
NOTLAR
İLETİŞİM
www. merkezstrateji.com
Cep: + 90 533 230 30 18
Tel: + 90 (312) 236 21 99
[email protected] merkezstrateji.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents